Maşgala gatnaşyklary, gözellik, bezeg, rahatlyk we öýlilik hakda sahypa

Top Ýazgy

2022
Çeýe üçek: görnüşler, enjam, gurnama
Çeýe üçek: görnüşler, enjam, gurnama

Çeýe üçek, birleşdirilen materiallar bilen baglanyşykly polimer goşundylaryny we bitumly rezinleri öz içine alýan häzirki zaman örtükdir. Polimer komponenti we ýörite goşundylar bilen bitumly mastika, şeýle hem aýna süýümleri sebäpli, öňkülerinden gurluş taýdan tapawutly täze üçek döretmek mümkin boldy

Gyzykly Ýazgy

2022
Belarus sowadyjylary: markalar we synlar
Belarus sowadyjylary: markalar we synlar

Daşary ýurtdan getirilen sowadyjylar köpler üçin gaty gymmat, ýöne gaty gymmatdygyna garamazdan, alyjylar ýokary hilli durmuş enjamlaryny saýlamagy makul bilýärler. Emma elmydama ylalaşyk çözgüdini tapyp biljekdigiňizi ýatdan çykarmaly däldiris. Elýeterli bahadan gowy enjam satyn almak isleýänler üçin Belarus sowadyjylary iň oňat wariantydyr

Hepde Köp diňlenenler

Editörün saýlanlaryny

2022
Kaskad metal kafel - köp ýyllap dizaýn güýji we özboluşlylygy
Kaskad metal kafel - köp ýyllap dizaýn güýji we özboluşlylygy

Dam örtügi işleri aýratyn ünsi talap edýär, sebäbi binanyň estetiki görnüşi we berkligi, şeýle hem öýde ýaşaýan her bir adamyň howpsuzlygy we rahatlygy, saýlanan materialyň daşky görnüşine, berkligine baglydyr. "Kaskad" metal kafel, asyl görnüşini we üçegiň ýokary güýjüni üpjün edip, gaty meşhur