Eýwanyň üstündäki örtük: taslamalar, materiallar we gurluşyk

Mazmuny:

Eýwanyň üstündäki örtük: taslamalar, materiallar we gurluşyk
Eýwanyň üstündäki örtük: taslamalar, materiallar we gurluşyk
Anonim

Her jaýyň öň gapysy bar. Oňa amatsyz howa şertlerinden gorag gerek. Şonuň üçin bir öýüň eýwanyň üstünden örtüksiz pikir edip bolmaýar. Ol diňe bir howadan goranman, eýsem gelýän we gidýänlere amatlylyk döredip, binanyň hemmesine belli bir stil berýär. Çerkeziň aşagynda bolmak bilen, saýawan açyp, eşikleriň çygly bolmagyndan halas edip bilersiňiz. Açyk aýakgaplary eýwanda galdyryp bolýar. Haýsy örtükler we haýsy materiallardan gurlup bilner?

owadan örtük

Örtükleriň görnüşleri

Eýwanyň üstünde iki sany çukur bar: asmak we goldamak. Birinjisi, ähli agramy bilen diwaryň çarçuwasy bilen doly goldanýar. Bu görnüşi saýlanyňyzda, onuň agyrlygyny göz öňünde tutup, has ýeňil materiallardan gurmaly. Has ulurak bir zat etmek isleýän bolsaňyz, amaly goldaw örtüginde saýlawy bes etmeli. Bu ýagdaýda oturdylan goldaw diregleri goşmaça goldaw berer, şol sebäpli ýer tygşytlamak zerurlygy ýok bolar. Şeýle örtükler hakyky eýwanlara öwrülip biler. Demir ýollar we diwarlar iň erbet howadan gorarşertler.

Örtükleriň şekilleri

Aýak örtükleri köp görnüşde gelýär.

 • Iň ýönekeý örtük. Çarçuwanyň gurluşygy wagtynda öýden eňňit bilen ýerleşdirilýär. Bu suwuň akmagy, gar ýygnanmazlygy üçin edilýär. Bu dizaýny çukur bilen doldurmak iň gowusydyr. Otherwiseogsam, ýagyş gönüden-göni adama düşer.
 • Şeýle hem eýwanyň iki gapdalynda eňňitler goýup bilersiňiz. Aýnanyň üstündäki şeýle örtüge gable diýilýär we gurmak gaty aňsat.
 • Öý dizaýn çadyrlarynyň hemmesine diýen ýaly laýyk gelýär. Tegelek ýa-da bölümlere bölüp bolýar.
 • Polikarbonatdan ýasalan eýwanyň üstündäki örtük esasan arka (ýaý) görnüşinde ýasalýar. Çeýe döwrebap material, iň islegleriňizi amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.
 • Gümmez (sferik) gurluşlar, güýçli şemallardan doly gorap, kiçijik bir ýerde ulanmaga mümkinçilik berýär. Bu esasanam şuňa meňzeş howa şertlerinde bolýar.
 • Çukur konkaw gurlup bilner. Fasadyň özboluşly goşmaçasy bolup hyzmat eder we visorda gar ýygnanmak gorkusyny aýyrar.
Polikarbonat örtügi

Esasy talaplar

Eýwanyň üstünde örtük dizaýn etmezden we gurmazdan ozal käbir şertleri göz öňünde tutmaly.

 • Gurluşyň ini gapydan pes bolmaly däldir, bu ýagdaýda goragsyz galar. Iň amatly giňlik 1,5 esse uly hasaplanýar.
 • Eýwanyň üstündäki örtük ähli howa şertlerine çydamly bolmaly: güýçli şemal, tupan we gar tupany. materiallar,Gurluşykda ulanylýan (agaç ýa-da metal iň gowusy) poslama, çüýremegine, galypdan, kömelekden goraýan ýörite çözgütler bilen bejermeli.
 • opeapgyt ýigrimi derejeden ýokary bolmaly. Otherwiseogsam, görüjiniň suw we gar ýygnanar.
 • Dizaýn edilende, binanyň binagärlik dizaýnyny bozmazlygy üçin binanyň daşky görnüşine we stiline üns bermeli.

Metal çukurlar

Metaldan ýa-da diňe metaldan ýasalan eýwanyň üstündäki örtük birnäçe inkär edip bolmajak artykmaçlyklara eýe.

 • Metal, islendik üçek materialyna çydap bilýän iň çydamly çarçuwaly gurluşdyr.
 • Poslama garşy serişdeler bilen dogry we täsirli bejerilse, uzak ömri üpjün ediler.
 • Temperatura adaty ýagdaýdan aşa üýtgese, deformasiýa ýüze çykmaýar.

Hususy jaýyň eýwanynyň üstünde örtük gurmak üçin demir turbalary ulanmak, olary takmynan 50 sm çuňluga çuňlaşdyrmak we sement hamyry guýmak zerur. Rafterleri duralumin ýa-da agaç satyn alyp bolýar. Olaryň goýulmagy, sütünleriň arasyndaky aralykdan has köp meýdanda amala aşyrylýar. Şöhleler ýörite berkidijiler bilen berkidilýär ýa-da kebşirlemek ulanylýar.

Metal örtük

Gasynlanan tagtanyň eýwanynyň üstündäki örtük esasan dökülen ýa-da kemerli gurluşyklarda ulanylýar. Bu materialy ulanyp, egri taslamany ýerine ýetirmek maslahat berilmeýär, sebäbi boýag işinde mikrokratlar peýda bolýar we boýagyň gabygyna sebäp bolýar.

Polikarbonatdan

Polikarbonat eýwanyň üstündäki örtük fasadyň içki bölegine ajaýyp goşundy. Bu material bilen özboluşly stil çözgüdini döredip bilersiňiz. Ony köp zähmet çekmän gurup bilersiňiz. Materialyň berkligi bolsa, iň yssy günlere we pes nol temperaturalara garşy durar. Polikarbonat gaty ýeňil örtükli material bolup, goşmaça goldaw bermek zerurlygyny aradan aýyrýar, ýöne ony jaýyň diwaryna dakyň. Mundan başga-da, dürli binagärlik çözgüdi üçin iň amatlysyny saýlap boljak dürli reňkler bar.

Polikarbonat we agaç

Gurmak ädimleri

Ilki bilen, diwara berkidijileriň ýerleşýän ýerini bellemeli. Soňra berkitmek üçin deşik ýasap, çarçuwa ýasamaly. Bütin gurluş diwara berkidilen. Soňra poslama garşy materiallar we boýag bilen bejeriş tapgyry gelýär. Ondan soň polikarbonat gurmak.

Polikarbonaty gurnamagyň düzgünleri

Islendik desganyň gurluşygynda bolşy ýaly, şunuň ýaly örtükler gurlanda käbir düzgünler hem göz öňünde tutulmalydyr. Bu dizaýnyň ahyrky bölümleri, çyglylygyň girmegini hasaba almaýan möhürleýji lenta bilen ýapylmalydyr. Sahypalary berkitmek üçin birleşdiriji profiller ulanylýar. Şeýle hem bogunlar ygtybarly möhürlenmeli. Bu ýagyş möwsüminde syzmagyň öňüni alar. Polikarbonat listi 70 gradusdan ýokary egilmeýär. Otherwiseogsam, ol diri galmaz we ýarylmaz.

5 mm töweregi boşluklar materiallaryň arasynda galmalydyr. Munuň sebäbi yssyda bolýarHowa giňelip, meýdanyny giňelder. Başlangyç gurnama, ähtimal zeper ýetmezligi üçin gorag filmini aýyrmazdan iň gowusydyr.

Galp elementler bilen

Çarçuwa üçin demir turbalary almak hökman däl. Şeýle hem alýumin bolup biler. Poslama örän çydamly, egilmeýär, gorag çözgütleri bilen goşmaça bejermegiň zerurlygy ýok.

eýwanyň üstündäki ýasalan örtük hem gaty owadan we ajaýyp görünýär. Owadan buruşlar tutuş fasadda özboluşly özüne çekiji bolar we köp ýyllap gözüň göwnünden turar. Şeýle çarçuwalar ulanylanda gaty güýçli we çydamlydyr. Galplyk, islendik p alto materialy bilen diýen ýaly gowy işleýär.

Agaç otaglar

Agaç elmydama modada bolan materialdyr. Şuňa meňzeş materialdan gurlan ýa-da onuň bilen tamamlanan jaýyň eýwanynyň üstündäki agaç örtük aýratyn sazlaşykly görünýär. Agajyň artykmaçlyklary daşky gurşawa dostluk, bezeg we günüň ygtybarly goragydyr. Olary gurmak aňsat..Etmezçiliklerden gabyk garynjalarynyň çüýremegine we ýok edilmegine üns berilmelidir. Şonuň üçin howa şertlerinden we mör-möjeklerden goramak üçin, gurnamazdan ozal material ýörite emdirmeler bilen seresaplylyk bilen işlenmeli.

örtükli çarçuwa

Doly agaç örtük gurup bilmersiňiz, ýöne birleşdirip bilersiňiz. Goldawlar we potoloklar agaçdan, ýokarky örtük bolsa plitkalardan, gasynlanan tagtadan ýasalýar. Şeýle görýänler ajaýyp görüner we islendik içerde ýerleşer. Eger bar bolsaisleg, oýulyp ýasalan dizaýnlar agaçdan ýasalyp, hakyky sungat eserini döredip biler.

Gurmak dowam edýär

Çerkeziň tertibi üçin agaç, tagta we gurluşyk gurallary gerek bolar. Şöhle nurbatlara ýa-da dýubellere berkidilen sütün hökmünde ulanylýar. Raftorlar direg tagtasynda ýa-da diwarda dynç alýarlar. Hemme zat nurbat ýa-da burç bilen baglanyşykly. Soňra 90 santimetrden köp bolmadyk tagtalaryň arasynda bir sandyk goýulýar. Sandanyň üstünde üçek berkidilýär.

Canopy birleşdirildi

Sözümiň ahyrynda

Özüňiziň eýwanyň üstünde örtük ýasamagyňyz ýa-da hünärmenleriň gatnaşmagy bilen tapawudy ýok, esasy zat jaýyň umumy dizaýnyna laýyk gelýän dogry görnüşi, materiallary we örtügi saýlamak we ony diňe howadan goramak we jaýyň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin rahatlyk döretmek bilen bezär. Häzirki wagtda bazar dürli gurluşyk materiallaryndan doly, iň gowusyny saýlamak kyn däl.

Meşhur mowzuk