Uzak ýakmak üçin gaty ýangyç gazany - iň oňat modellere, aýratynlyklara, aýratynlyklara syn

Mazmuny:

Uzak ýakmak üçin gaty ýangyç gazany - iň oňat modellere, aýratynlyklara, aýratynlyklara syn
Uzak ýakmak üçin gaty ýangyç gazany - iň oňat modellere, aýratynlyklara, aýratynlyklara syn
Anonim

Şäher kwartiralarynyň ýaşaýjylarynyň köpüsi öz öýlerine, arassa howada we ümsümlikde ýaşamagy arzuw edýärler. Ine, bir arzuw amala aşýar - jaý gurulýar ýa-da satyn alynýar. We eýesi iň kyn we möhüm mesele bilen ýüzbe-ýüz bolýar: ony nädip gyzdyrmaly. Bu mesele, geljekki öýüni hemişelik ýaşaýan ýeri hökmünde saýlanlar üçin has möhümdir. Jaýy gyzdyryp bolmaz. Sowuk howada onda ýaşamak mümkin bolmaz we diwarlar ç alt ýykylyp biler.

Gazanlaryň görnüşleri

Bar bolan ýyladyş

Häzirki zaman dünýäsinde odun ýa-da kömür bilen peçli jaýy gyzdyrmak indi adaty däl. Munuň üçin şäherdäki kwartiradaky ýaly rahatlygy saklamaga mümkinçilik berýän iň täze tehnologiýalar bar. Häzirki wagtda iň meşhury gaz gazanyny oturtmakdyr. Allöne ähli ilatly punktlardan uzakda, esasanam şäher ýakasyndaky dynç alyş obalarynda gazlaşdyrylýar. Jaýy esasy ýerden gaz bilen üpjün etmek, öz öýüniň ýa-da kottejiniň her bir eýesiniň däl-de, çynlakaý maddy çykdajylary talap ederedip biler.

Elektrik energiýasy bilen işleýän gazanlar hakda hem edil şonuň ýaly aýdyp bolar. Şeýle enjamlaryň gowy häsiýetleri bar: ýokary netijelilik, sazlamagyň aňsatlygy we awtomatlaşdyrmagyň bolmagy. Allöne ähli ajaýyp aýratynlyklar sarp edilen bir kilowat elektrik energiýasynyň bahasy bilen bozular.

Gazanlaryň klassifikasiýasy

atingyladyş enjamlary

Öýüni yzygiderli gyzdyrmak isleýänler üçin gaty ýangyç ulanyp uzak wagtlap ýanýan gazanlar üçin laýyk alternatiwa bar. Bu, her iki sagatdan goýulýan agaçdan ýasalan peçler üçin ajaýyp çalyşma. Agaçda uzak wagtlap ýanmak üçin şeýle gazanlaryň gurluşy, gaty ýangyjyň fiziki we himiki aýratynlyklary ýangyç üpjünçiligini takmynan 12-15 sagatda bir gezek doldurmaga mümkinçilik berýär. Bu durmuşy ep-esli aňsatlaşdyrýar we ýyladyşa yzygiderli gözegçilik etmek zerurlygyny aradan aýyrýar. Uzak ýanmak üçin gaty ýangyç gazanlarynyň iň döwrebap modellerinde bu döwür birnäçe güne çenli ýokarlanýar. Mundan başga-da, görkezilen enjamlar odun bilen birlikde beýleki ýangyç görnüşlerini ulanmaga mümkinçilik berýär. Diňe jaýyň içindäki suw ýyladyş ulgamyny enjamlaşdyrmak we zerur mukdarda radiator gurmak üçin galýar.

Saýlaw opsiýalary

Gyzdyryjy saýlanyňyzda diňe daşky görnüşine bil baglap bilmersiňiz. Uzak ýanýan gazanlaryň köp parametrleri göz öňünde tutulmalydyr.

Uzak otly gazan
  • Dürli ýangyjyň üstünde işlemek: odun, torf, gabyk, saman. Enjamlary saýlamak, sarp edilýän ýangyjyň görnüşine baglydyr.
  • Gazanlar başgakuwwat. Otagyň tutuş meýdanyny gyzdyryp bilmek üçin diňe birini saýlamak möhümdir.
  • Agaç ýa-da başga bir ýangyç görnüşi üçin uzak wagtlap ýakylýan gazany saýlanyňyzda esasy görkezijileriň biri ýangyç kamerasynyň göwrümi. Fuelangyjyň näçe gezek ýüklenmelidigini kesgitleýär.
  • Awtomatika, gazanyň hyzmatyny ep-esli aňsatlaşdyrmaga kömek eder. Onuň kömegi bilen enjamlary hemişe synlamaly bolmaz.
  • Gazan saýlanyňyzda, duýduryşyň we awtomatiki usulda işlemegiň zerurdygyny bellemelidiris. Bular uzak wagtlap ýakylýan gazanyň işleýşinde ýaşaýjylaryň howpsuzlygyny üpjün edýän esasy elementler.
  • Enjamlaryň köpüsi diňe elektrik togunda işleýär. Şol sebäpli, bökdençlikler bar bolsa, tora birikmän, ýylylygy özbaşdak ýerine ýetirýän gazany saýlamaly.
  • Uzak ýanmak üçin gaty ýangyç gazanlaryny saýlanyňyzda, bir ýüküň işleýiş wagtyna üns bermeli. Döwrebap enjamlara birnäçe günden ýangyç ýüklemäge rugsat berilýär. Her kim birnäçe sagatdan ýangyja gözegçilik etmegi halamaz.
  • Öý üçin uzak wagtlap ýakylýan gazanlar işlemek we goldamak iň aňsat bolmaly. Galyberse-de, ýangyjyň täze bölegini goýup, ýangyç önümlerinden elmydama azat bolmaly.
  • Bu enjam satyn alanyňyzda, onuň bahasyna üns bermeli. Arzanlyk gowy zady aňlatmaýar. Bahasy näçe pes bolsa, spesifikasiýalar şonça pes bolar.

Iş prinsipi

Piroliz uzak wagtlap ýanýan gaty ýangyç gazanlarynyň ýörelgesidir. Islendiktemperatura we iň az mukdarda kislorod täsir edende maddalar dargaýar. Plyönekeý söz bilen aýdanyňda, ody ýakýan däl-de, ody ýakýan odunlar. Bu prosesiň dowamynda piroliz gazy çykýar. Şeýle hem belli bir mukdarda kislorodyň täsiri bilen goşmaça peçde ýanýar. Bu ýörelge boýunça, ilki bilen, uzak wagtlap ýakylýan piroliz gazanyň işleýşi gurulýar.

Gazanlaryň dizaýny

Uzyn ýanýan gazanlaryň hemmesi diýen ýaly iki otagdan durýar. Bir kamera içindäki odunlary ýakmak üçin hyzmat edýär. Ikinjisi bolsa piroliz gazyny ýakýar. Iki peçden ýylylyk çykýar. Şeýle enjam sebäpli netijelilik takmynan 85% -e deňdir. Gazanyň işleýiş tertibini, ýagny kislorod üpjünçiligini sazlamak arkaly köpeldip ýa-da peseldip bolýar.

Içerki bölüm

Gazanlar dürli görnüşde ýerleşdirilýär. Olar gönüburçly ýa-da tegelek bolup bilerler. Ot ýakýan ýerleriň biri beýlekisinden ýokarda ýa-da şol bir kesel tekizliginde bolup biler. Ot alma zolagy dürli ýerlerde: ýangyç goýmasynyň ýokarsynda ýa-da aşagynda ýerleşýär. Kislorod üpjünçiligi gapdaldan we aşakdan amala aşyrylyp bilner.

Uelangyç ýakmak mehanizmi

Maksat boýunça gazanlaryň görnüşleri

Uzak ýanýan gazanlarda bir ýa-da iki sany ýanýan kamera bolup biler. Bu aýratynlyga görä, olara şeýle diýilýär: bir zynjyrly we goşa zynjyrly. Birinjisi diňe otagy ýylatmak üçin niýetlenendir. Bu, suwy gyzdyrýan bir ýylylyk çalşyjynyň bolmagy sebäpli bolup geçýär, soň bolsa ýyladyş zynjyry arkaly aýlanýar. Iki zynjyr başgagyzgyn suw üpjünçiligi üçin ulanylýan başga bir (goşmaça) ýylylyk çalşyjynyň bolmagy. Oňa ýylan diýilýär. Suw üpjünçiligine birigýär we gazan satyn almak zerurlygyny aradan aýyrýar. Içerki zerurlyklar üçin gyzgyn suw üpjün ediler.

Önümçilik materialy

Uzak ýanýan ýangyç bilen işleýän gazanlar çoýun ýa-da polatdan ýasalýar. Döküm demir ýokary poslama garşylygy, ygtybarlylygy we uzak ömri üpjün edýär. Heatuwaş-ýuwaşdan sowap, uzak wagtlap ýylylygy saklaýar. Adetmezçiligi, gaty agyr. Şeýle materialdan ýasalan uzak wagtlap ýakylýan gazanlaryň bahasy gaty ýokary. Demir guýmagyň gowy alternatiwasy polat gazan bolup biler. Dogry, ony posdan goramaly we ýylylygyň ç alt ýitmegine öwrenişmeli bolarsyňyz. Emma şeýle kiçijik enjamy eltip bermek we gurmak has aňsat. Bu gazanlaryň arasynda diňe önümçilik metallarynda däl, eýsem dizaýnda-da tapawut bar. Polat ýyladyş ulgamyny içerde, guýma demir bolsa gazany gaz üpjünçiliginde goýdy.

fuelangyjyň ýanmagy usuly

Şol esasda pirolizi we nusgawy gazanlary tapawutlandyryp bolýar. Ikinjisi bir otagdan, piroliz otaglaryndan ybaratdyr. Biri beýlekisinden ýokarda ýerleşýär we burun bilen birikdirilýär. Uelangyç ýokarky kamerada ýerleşýär, ol ýerde iň az kislorod bilen ýakylýar we ikinji kamerada ýanýan gaz çykýar. Bu ulgam goşmaça ýyladyş üpjün edýär. Mundan başga-da, piroliz gazanlary ekologiýa we arassalamak zerurlygy taýdan has girdejili, bu klassiki gazanlara garanyňda ýygy-ýygydan edilmeli.

Ot ýakýan gutularyň görnüşleri

Howa üpjünçiligi usuly

Şol esasda, gazanlar goşmaça çekiş (üýtgäp durýan) we onsuz (üýtgemeýän) bilen tapawutlanýar. Öňküleri ýangyç kamerasyna howany gönükdirýän janköýer bar. Ikinjiden, beýle enjam ýok. Howa öz-özünden girýär.

uelangyç ýüklemek usuly

Uzyn ýanýan gazanlaryň has döwrebap modelleri, bahasy has ýokary, ýangyç bilen üpjün edilýär. Specialörite bunkerde ýüklemek ýeterlikdir we awtomatlaşdyrma ony ýangyç kamerasyna özbaşdak iýmitlendirer. Şeýlelik bilen, gazanyň işleýşi birnäçe günläp özbaşdak bolar. Adaty enjamlarda ýangyç ýakylanda, ýagny birnäçe sagatdan yzygiderli ýüklenmeli.

Suw zynjyry

Suw zynjyry bilen uzak wagtlap ýakylýan gaty ýangyç gazany, diňe bir otagy gyzdyrmak bilen çäklenmän, ýaşaýjylary öý we arassaçylyk zerurlyklary üçin gyzgyn suw bilen üpjün edip bilýär. Döwrebap tehnologiki çözgüt bolan adaty enjama gazan goşulýar. Adaty bir gazan bilen deňeşdirilende şeýle enjamyň has ýokary bahasy göz öňünde tutulmalydyr. Wateröne suw zynjyry, çydamly ýokary hilli önümçilik materialy bilen uzak wagtlap ýakylýan gazanyň işlemegi, satyn alanyňyza ökünmez.

Oňyn synlar

Haýsydyr bir önüm satyn almazdan ýa-da hyzmat saýlamazdan ozal bar bolan synlary okamak üçin wagt sarp etmeli. Esasanam uzak wagtlap we suw gazany ýaly işleýän enjamy edinmek barada aýdylanda.uzak wagtlap ýanmak. Dogry saýlamak bilen, gozgalmaýan emläk eýesiniň durmuşyny ep-esli aňsatlaşdyryp biler. Satyn alanyňyzda üns bermezlik, tersine, tehniki hyzmat etmek üçin goşmaça wagt, güýç we pul ýitirilmegine sebäp bolup biler.

Alyjylaryň pikirleri şeýle gazanlaryň tygşytlydygyny we uzak wagtlap ulanylyp bilinjekdigi bilen ylalaşýar. Mundan başga-da, häzirki bazar funksiýalarynda-da, bahalarynda-da tapawutlanýan köp sanly modeli görkezýär. Ikinjisi gadagan däl we her bir öý eýesi üçin diýen ýaly elýeterlidir. Ygtybarlylyk, gaz ýa-da elektrik toguna birikmezden işlemek ukyby, suw zynjyry bilen uzak ýanýan gazanyň doňuz kenaryna oňyn pikir goşýan beýleki möhüm faktorlardyr. Enjam üçin ulanylýan ýangyç (kömür, odun, torf) sarp edijiler üçin hem arzan bahadan elýeterlidir.

odun ýakýan gazan

ativearamaz pikir

Gazanlaryň hem kemçilikleri bar. Enjam satyn almak kararyna gelmezden ozal bilmeli. Şeýlelik bilen, ýangyç, meselem, uzak wagtlap ýakylýan gazanlar üçin odun gerek we ýeterlik mukdarda ýangyç gerek. Satyn almazdan ozal ýangyjyň saklanjak ýerini we enjamyň ýerleşýän ýerini nirede düzmelidigi barada pikirlenmeli. Kiçijik otaglarda şeýle sorag tutuş bir meselä öwrülip biler. Mundan başga-da, odun, torf, gabyk öňünden guratmaly.

Şeýle gazanlarda başga bir möhüm kemçilik bar - gyzgyn suw üpjünçiliginiň temperaturasy kadalaşdyrylmaýar. Şeýle hem ýangyjyň zerur bolmagy oňaýsyz ýaly bolup bilerwagtal-wagtal goýum goýuň. Iň az döwrebap we arzan modellerde muny birnäçe sagatdan etmeli bolar. Alagny, gazany gözegçiliksiz goýup, kärendeçiler sowuk jaýa gaýdyp barmak howpuny başdan geçirýärler. Bu kemçiligi aradan aýyrmak üçin awtomatlaşdyryş entek döredilmedi.

Käbir kynçylyklar ýüze çykýandygy sebäpli, gazany özüňiz gurmak aňsat däl. Ony satyn alýanlaryň hemmesi diýen ýaly kömek üçin hünärmenlere ýüz tutýarlar. Agaç poluň üstünde oturmagyň gadagan edilendigini az adam bilýär. Örtük agaçdan ýasalan bolsa, gurnama ýerinde ýanmaýan stend bolmaly. Şeýle hem, gurnamagyň käbir düzgünleri bar. Enjamlar poldan azyndan 25 santimetr ýokarlandyrylmalydyr. Atingyladyş turbalary syzmazlyk üçin mümkin boldugyça berk oturdylmalydyr.

Iň oňat gazan modellerine syn

Uzyn ýanýan gaty ýangyç gazanlary bar. Bazardaky modelleriň arasynda tehniki aýratynlyklary we bahasy üçin iň amatly warianty saýlamak möhümdir.

Şeýlelik bilen, agaç, kömür, agaç briketleri ýaly ýangyçda işleýän Stropuva S 40 gazany öňdebaryjy orny eýeleýär. Litwa-Rus kompaniýasy iň ýokary netijelilik (95%) gazanlar öndürmek bilen meşgullanýar. Busangyç kamerasynyň uly göwrümi (320 kub metr) size 50 kg ýangyç ýüklemäge mümkinçilik berýär. Üznüksiz iş 130 sagat, ýagny bäş günden gowrak dowam edip biler. Şeýle gazan 400 inedördül metrlik otagy gyzdyrmaga ukyply. Olar diňe bir zynjyrly öndürilýär we ýyladyş üçin ulanylýar.

Gazan birikmesi

Agaçda we beýleki ýangyçlarda uzak wagtlap ýanmak üçin suw gazanlarynyň sanawynda ikinji ýer, agaç bölejikleriniň üstünde işleýän Zota Pellet 25-e degişlidir. Olary rus kompaniýasy öndürýär. Ulanyjylaryň amatlylygy üçin gazanlar, ähli zerur maglumatlary görkezýän suwuk kristal displeý bilen üpjün edilendir: iş ýagdaýy, sazlamalar, ýalňyşlyklar. Gurlan awtomatiki ulgam gazany we ähli ikinji enjamlary dolandyrýar we dolandyrýar. Heatingyladyş ulgamynyň birnäçe aýlanyş nasoslary we ýeriň aşagyndaky ýyladyş oňa birikdirilip bilner. Bu gazanyň netijeliligi öňküsinden birneme pesdir (90%), 250 inedördül metre çenli giňişlikde ýyladyş üpjün edilýär. Bug gazan 50 sagada çenli üznüksiz tertipde işläp biler, iki günden biraz köp.

Üçünji ýeri Germaniýada öndürilen enjamlar - Buderus Logano G221-20 eýeleýär. Germaniýada öndürilen hemme zat ýaly, bu enjam Europeanewropanyň hil standartlaryna laýyk gelýän ýokary ygtybarly we durnukly. Dogry, gazany awtomatiki ýangyç bilen üpjün etmeýär, ýöne bu ýetmezçilik ýokary netijelilik (90%) we 20 kWt güýji bilen öwezini dolmakdan has ýokary. Heatylylyk çalşyjy polatdan has ýokary ýylylyk koeffisiýentiniň bardygy belli bolan çoýun demirden ýasalýar. Şeýlelik bilen, ýyladyş gysga wagtyň içinde ýüze çykýar. Şeýle gazanlar üçin kabul ederlikli ýangyç: agaç, kömür, koks.

Reýtingde dördünji orny Slowakiýada öndürilen çoýun gazany - Protherm Bober 50 DLO berilýär. Gazan ajaýyp aýratynlyklara eýe bolany üçin, oňa sag degişlidir: ýokary netijelilik (90%) we260 inedördül metre çenli otagy gyzdyrmaga mümkinçilik berýän 40 kWt güýji. Köp mukdarda ýylylygyň ýitmeginiň öňüni almak üçin organiki däl ýüň, ojak bilen bedeniň arasynda goýulýan izolýasiýa materialy hökmünde ulanylýar.

Içerki öndürijiler daşary ýurtlylardan yza galmaýarlar we sarp edijilere amatly bahadan gowy enjamlary hödürleýärler. Bäşinji ýer diňe şeýle gazana degişlidir - Teplodar Kupper OK30. Onuň netijeliligi öňküleri ýaly ýokary däl - 84%. 39öne 39 kW kuwwatlylyk bu kemçiligi ýeňilleşdirýär, suwy iş temperaturasyna gyzdyrmak üçin bary-ýogy 20 minut sarp edýär. Mundan başga-da, gazan 300 inedördül metre çenli otagy gyzdyryp bilýär. Fuelangyç hökmünde agaç, kömür we elektrik energiýasy bilen gaz ulanylyp bilner. Şeýle köptaraplylyk, enjamlaryň bazaryň iň gowy bäş liderinde öz ornuny almagyny üpjün edýär.

Bahasy boýunça reýting

heatingyladyş enjamlarynyň bahasy sarp edijiniň saýlamagynyň möhüm bölegi. Köpüsinde iň gymmat gazany satyn almak üçin ýeterlik pul ýok. Bu arzan bahadan gowy tehniki aýratynlyklary bolan gazany tapmagyň mümkin däldigini aňlatmaýar.

Mysal üçin, uzak wagtlap ýakylýan Sibir-Gefest KBO 20 TE gazany 200 inedördül metrlik jaýy gyzdyrmaga gaty ukyply. Ulanylyşynda ygtybarly, agramy az we durnukly işlemäge ukyply. Şeýle-de bolsa, iň oňat izolýasiýa materialyndan ýasalmaýar. Belarus öndürijisiniň "Mozyr KST 2, 5" gazany we rus "EVAN WARMOS TT-25K" gazany barada takmynan bir zat aýdyp bolar.

Meşhur mowzuk