Jaýy bardan dogry izolýasiýa etmegiň wariantlary

Mazmuny:

Jaýy bardan dogry izolýasiýa etmegiň wariantlary
Jaýy bardan dogry izolýasiýa etmegiň wariantlary
Anonim

countryurduň öýündäki durmuş, şäher ilatynyň hemmesiniň diýen ýaly arzuwy. Köpüsi durmuşa geçirilmegine ýetýärler we taýýar jaý gurup ýa-da satyn alyp, öz öýlerine göçýärler. Dürli materiallardan ýaşaýyş jaýyny gurmak bolýar: agaç, agaç, giňeldilen palçyk blok, gaz bloky we başgalar. Makalada agaçdan ýasalan jaýlara, daşarda we içerde izolýasiýa etmegiň düzgünleri jemlener.

diwar bilen örtmek

Beam jaýlary

Beam jaý gurmak üçin ulanylýan iň ekologiýa taýdan arassa material hasaplanýar. Tebigatyň özi, öýüňizi zyýanly maddalardan gorap, şeýle jaýda arassa howadan dem almaga mümkinçilik berýär. Buildöne gurmak ýa-da satyn almak kararyna geleniňizde, jaýyň bardan izolýasiýasy barada bilmeli. Otherwiseogsam, ýaşaýyş jaýynyň temperaturasy doňmagyň aşagynda bolar we diwarlaryň özi uzak dowam etmez.

Näme üçin izolýasiýa

Köp adam bu soragy berýär: jaýy bardan izolýasiýa etmek näme üçin zerur? Bu çäre binanyň ýylylyk netijeliligini ýokarlandyrýar, ýylylygyň ýitmegi ep-esli azalýar. Bu bolsa öz gezeginde jaýyň ýyladyş çykdajylarynyň tygşytlanmagyna getirýär.

Diwar ýassygy

Mundan başga-da, ýylylyk izolýasiýa materiallary jaýyň diwarlaryny daşky gurşawyň ýaramaz täsirlerinden gowy goraýar. Diýmek, şeýle jaý izolýasiýa edilmedik jaýdan has uzak dowam eder. Bir material saýlanyňyzda, binanyň fasadynyň dizaýnyny ep-esli gowulaşdyryp ýa-da düýpgöter üýtgedip bilersiňiz. Jaýy daşyndan bardan izolýasiýa etmek, diwar bilen örtülmek üçin zerur bolan içki meýdany az altmazlyga mümkinçilik berer, üýtgewsiz galar.

Göz öňünde tutulmaly zatlar

Jaýy bardan gyzdyrmak aňsat iş däl. Jaýyň örtüginiň ýokary hilli bolmagy we köp ýyllap hyzmat etmegi üçin hökmany düzgünleri bilmelisiňiz.

  • Binanyň ýerleşýän howa şertleri üçin iň amatly dogry izolýasiýa ulanmaly.
  • Jaýy daşyndan bardan gyzdyrmak, izolýasiýa materialynyň galyňlygyny takyk hasaplamagy talap edýär. Bir gaty gaty gatlak, aýazly we yssy jaýy goramaz.
  • Materiallary goýmagy ähli zerur tehnologiýalara laýyklykda ýerine ýetirjek hünärmenlere tabşyrmak has gowudyr. Ora-da işi özüňiz ýerine ýetirmezden ozal bu meseläni jikme-jik öwrenmäge mynasypmy?
  • Jaýyň diwarlaryny bardan izolýasiýa etmezden ozal, gidroizolýasiýa edilmeli. Şeýle hem, diwarlary galyndylaryň we kömelekleriň görünmeginden, otdan goraýan ýörite serişdeler bilen seresaplylyk bilen işlemeli.
Tamamlamak

ingapylan şemalladylýan fasad

Jaýyň içinden ýa-da daşyndan çybykdan izolýasiýa edip, ýyly saklap bilersiňizşemalladylýan fasad, poliuretan örtük ýa-da köpük. Birinji görnüş häzirki wagtda köp gatly jaýlaryň gurluşygynda giňden ýaýrandyr. Atmosfera hadysalaryna çydamly ajaýyp ýylylyk we ses izolýasiýasyny döredip, ç alt oturdylýar. Gaplamak üçin, jaýyň umumy görnüşine laýyk gelýän materialy saýlap bilersiňiz: gapdal, diwar panelleri, farfor daşdan ýasalan gaplar, çyzgy profil ýa-da başgalar. Aboveokardakylaryň hemmesi dürli reňklerde bar. Şeýle deriniň hyzmat ediş möhleti barada aýtsak, elli ýyl dowam eder.

Siding

Jaýyň gapdalyndan bir jaýy gyzdyrmak prosesi käbir nuanslary göz öňünde tutýar. Satyn alandan soň, izolýasiýa tagtalary çygly bolmadyk ýerde saklanmalydyr. Otherwiseogsam, ýylylyk izolýasiýa häsiýetleri ýitiriler. Şonuň üçin iş öndürilýänçä, material öýde ýa-da howadan ýapyk otagda saklanmalydyr. Plastinalary gurnanyňyzda ellik, äýnek we respirator ulanmaly. Otherwiseogsam, deride köp ownuk çyzgylar galar.

Zolýasiýa görnüşleri

Poliuretan köpügi

Izolýasiýanyň iň köp ýaýran görnüşlerinden biri poliuretan köpükdir. Beýlekilerden birneme inkär edip bolmajak artykmaçlyklary bar. Fireangyn dörän halatynda poliuretan öýi gorar, sebäbi ýangyjy däl we ýangynyň ýaýramagyna ýol bermeýär. Zyýanly bakteriýalar bu örtüge aralaşyp bilmez, bu bolsa öz gezeginde çüýremegine sebäp bolup bilmez. Uzak hyzmat ediş möhleti özi üçin gürleýär, ulanylanda hiç hili üýtgeşme bolmaýar. Poliuretan köpügi ajaýypses sorujy we ekologiýa taýdan arassa materiallardan biri. Iň jedelsiz artykmaçlygy, gurnama wagtynda goşmaça berkidijileriň zerurlygynyň bolmazlygy, amaly aňsatlygydyr.

Izolýasiýa materiallarynyň görnüşleri

ingylylyk etaplary

Jaýyň daşyndan 150x150 bardan izolýasiýa birnäçe tapgyrda amala aşyrylýar. Şöhläni gowy ýagdaýda saklamak we ömrüni uz altmak üçin izolýasiýa bilen diwaryň arasynda kiçijik bir ýer galdyrylmaly we bu ýerde howanyň aýlanmagyna ýol açylýar. Şeýlelik bilen diwar doňmaz, çygly, çüýremez ýa-da deformasiýa bolmaz.

Soňra bolsa, sandyk ýaly hereket edip, barlaryň nirede berkidiljekdigini anyk bellemeli. Gorizontal ýa-da dik bolup biler. Barlary saýlanyňyzda izolýasiýanyň galyňlygy göz öňünde tutulmalydyr: şol bir bolmaly. Sandykdaky deşikleriň ölçegleri hem izolýasiýa ölçeglerine laýyk gelmelidir.

Öý izolýasiýa işi

Taýýarlyk işleri gutarandan soň, barlar üçin ýerler takyk bellik edilýär, gönüden-göni berkidilýär. Munuň üçin öz-özüne degmek üçin nurbatlar ulanylýar, çyzygyň çyzgysy bilen bir derejäni ulanyp, sandygyň ýagdaýyna gözegçilik etmek zerurdyr. Iň soňky enjam gaty möhümdir, sebäbi sandyk hatda bolmaly. Nädogrylyga, ýoýulmaga ýol berseňiz, pellehana sorag berler.

Barlary gurmak tamamlanandan soň, izolýasiýa munuň üçin ýörite bellenen ýerlerde goýulmaly we diwara we barlara berk basylmaly. Düşekleriň gowy saklanmagy üçin, olarýörite dübeller bilen berkidildi. Şeýle gurnama gurluşyň ygtybarlylygyny kepillendirýär we indiki tapgyra - diwarlary bitirmäge mümkinçilik berýär.

Tamamlamak

aboveokarda beýan edilen işleriň hemmesini 150x150 bardan izolýasiýa etmekden soň, saýlanan material bilen jaýyň soňky örtügine geçip bilersiňiz. Bu ýerde gurluşyk materiallary bazary ägirt uly seçim hödürleýär: asma, siding, metal gapdal, kerpiç bilen ýüzbe-ýüz we başgalar. Şeýle hem köp reňk wariantlary we material konfigurasiýalary bar. Olaryň käbiri barlara ýa-da demir profiline oturdylýar. Agaç bilen örtülmegi togtatmak isleseňiz, bu diwarlaryň dem almagyna, howanyň erkin aýlanmagyna mümkinçilik döreder.

Öý izolýasiýasy: iş tapgyrlary

Jaýy içinden gyzdyrmak

Zerur bolsa, jaýy içinden izolirlemek üçin ulanylýan gurnama we materiallar, daşyny gyrkmak bilen deňdir. Işi etmezden ozal bilmeli birnäçe nokadyňyz bar. Ilki bilen diwarlaryň ýagdaýyna baha berilýär we üstünde çatryklar, boşluklar we çipler bar. Eger tapylan bolsa, zygyr matalar, jüt süýümi we poliuretan köpük bilen düzedişler girizilýär. Bu gaty uzyn bir proses, ýöne ony äsgermezlik etmeli ýa-da biperwaý ýerine ýetirmeli däl. Jaýyň gysylmagyndan soň ýüze çykan ähli kemçiliklerden dynmasaňyz, hatda iň gymmat izolýasiýa materialy hem islenýän ýokary hilli effekt bermez.

thehli çatryklar möhürlenenden soň, diwarlary ýörite maddalar - antiseptikler bilen bejermeli.galyndy, ot, kömelek ösmeginiň öňüni alyň. Diwar meýdanynyň her santimetri seresaplylyk bilen ýasalmalydyr. Zerur bolsa, bu amal ýene-de gaýtalanmalydyr.

Hemişelik ýaşaýan jaýynda howada çyglylyk bolar. Kondensasiýa döredip, diwarlara ýerleşýär. Bu hadysanyň öňüni almak üçin, jaýyň diwarlary kondensatyň ýygnanmagynyň öňüni alýan ýörite bug päsgelçiligi bilen örtülmelidir. Bug barýer filminiň ulanylmagy diwarlary çyglylykdan ygtybarly gorar we galyndylaryň ýa-da çyglylygyň ýüze çykmagyndan gorkmaz.

Beýan edilen taýýarlyk işlerini ýerine ýetireniňizden soň, daşarky diwarlary örtmek ýaly düzgünleri berjaý edip, diwarlary izolýasiýa materialy bilen örtüp bilersiňiz. Materiallary dogry saýlamak diňe bir boş ýer tygşytlamaz, eýsem uzak wagtlap rahat jaýda rahat durmuş we lezzet berer.

Meşhur mowzuk