Tomus kottejleri üçin süýşýän derwezeler: syn, aýratynlyklar, peýdalar

Mazmuny:

Tomus kottejleri üçin süýşýän derwezeler: syn, aýratynlyklar, peýdalar
Tomus kottejleri üçin süýşýän derwezeler: syn, aýratynlyklar, peýdalar
Anonim

Daça gurmak diňe bir ýaşaýyş jaýynyň gurluşygyny öz içine almaýar. Gijelerine emlägiňizi goramak we rahatlyk barada alada etmek hem zerurdyr. Çit bolmasa, munuň üçin iň gowy kömek näme bolup biler? Çit guranyňyzda derrew derwezeban hakda pikirlenmeli. Olar umumy stile laýyk bolmaly we işlemäge amatly bolmaly. Diňe bir adam girmeli bolsa derwezäni doly açmazlyk üçin.

Süýşýän derwezeleriň dürli görnüşleri

Derwezä syn

Her daça eýesi özüne iň laýyk hasaplaýan derwezäniň görnüşini saýlaýar. Olar pes ýa-da ýokary, mehaniki ýa-da çekip bolýan, güýçli ýa-da estetiki, ýeňil ýa-da agyr bolup bilerler. Saýlaw ýeterlikdir. Açylyş usulyna görä, tomus kottejleri üçin süýşmek, swing we süýşmek derwezelerine bölünýärler. Soňkular barha meşhurlyga eýe bolýar. Olar näme?

Süýşýän derwezeler düşünjesi

Tomus kottejleri üçin süýşýän derwezeler olaryň mehanizminiň ady bilen atlandyrylýar. Açyk ylgamaýarlar, boşlugy gysmaýarlar, ýöne haçan tarapa geçýärlerbar bolan enjamyňyzy ulanyp. Olary gurnamagyň ýeke-täk şerti, derwezäniň süýşýän böleginiň uzynlygyna laýyk haýat uzynlygynyň bolmagydyr. Şeýle enjam, sürüji aralygy nädogry hasaplasa we derwezäniň maşyna urmagyna ýol açsa, ýakynlaşýan ulaga zyýan bermez.

Derwezeleriň görnüşleri

Bermek üçin süýşýän derwezeler hakda gürlesek, olaryň mehaniki we awtomatiki bolup biljekdigini bilmelisiňiz. Her kimiň özi üçin saýlamaga hukugy bar: olary şahsy açmak ýa-da awtomatlaşdyrma ulanmak has gowudyr.

Kottejler üçin mehaniki süýşýän derwezeler açylanda ýa-da ýapylanda fiziki güýç ulanylmagyny talap edýär. Awtomatiki enjamlar ýörite dolandyryş panelleri ýa-da beýleki enjamlar bilen dolandyrylýar. Bu olar bilen işi ep-esli aňsatlaşdyrýar we wagt tygşytlaýar. Kottejler üçin awtomatiki yza çekilýän derwezeler elektrik sürüjisi bilen enjamlaşdyrylandyr we kottejiň çägine girmek ýa-da çykmak isleýänler ulagdan çykmaly däldirler.

Kottejiň içindäki urgylar

Süýşýän enjamlar

Yza çekilip bilinýän kanwalar dürli ýollar bilen hereket edip biler: relslerde, konsolda ýa-da togtadylýar. Demir ýol derwezeleri işlemek aňsat we zeperlere çydamly. Passingöne geçýän awtoulaglaryň beýikligini çäklendiriň. Gurnamak üçin ýere demir ýol goýulýar we gulplama kanwalary tigirleriň üstünde hereket edýär. Has agyr derwezeleri açyp bilmeýän kottej eýeleri üçin gaty möhümdir.

Konsol görnüşi, awtoulaglary sürýänler üçin amatly,beýikligi bilen tapawutlanýar, sebäbi ony çäklendirmeýär. Onlyeke-täk oňaýsyzlyk, yza gaýdyp gelmek üçin has köp ýer bar.

Berkidilen derwezäniň ýapragy, gurnama wagtynda iň köp üns berilýän transvers şöhläniň üstünde goýulýar. Derwezäniň agramyny goldamalydyr. Goldaw sütünleri edil güýçli bolmaly. Berkidilen derwezeleri oturtmak, beýleki görnüşleri bilen deňeşdirilende has köp iş talap edýär. Mundan başga-da, gelýän we gidýän ulaglar üçin beýiklik çäkleri bolar. Hemişe amatly däl.

Derwezäniň dizaýny

Süýşýän derwezäniň aýratynlyklary

Her gulplaýyş enjamynda bolşy ýaly, gulplama enjamynyň uzak wagtlap işlemegi we howpsuz ulanylmagy üçin tomus kottejleri üçin süýşýän derwezeler üçin birnäçe talaplar bar. Bu, şäher töweregindäki sebitleriň iri senagat kärhanalary üçin zerur bolan uly iş çeşmesini talap etmeýändigini göz öňünde tutýar. Talaplara has içgin seredeliň.

Güýçli gurluş

Geýts, näçe kiçi bolsa-da, agramy köp. Şonuň üçin iň möhüm zat, dizaýnynyň berk bolmagydyr. Componentagny, ähli komponentler we gollanmalar gulplama torbasynyň agramyna çydamly bolmaly. Amal, olaryň gapdalyna egilmegine, egilmegine ýa-da egilmegine sebäp bolmaly däldir. Mundan başga-da, döwülmegine ýa-da zaýalanmagyna çydamly bolmaly.

Owadan süýşýän derweze

Howpsuz dizaýn

Işleýşi awtomatlaşdyryşa esaslanýan süýşýän derwezeler bilen enjamlaşdyrylanhowpsuzlyk ulgamy. Olaryň kadaly işlemegine, açylmagyna, hereket tizligine jogapkärdir. Awtomatlaşdyryş, ähli hereketleri oňat ýerine ýetirýän gulplama enjamynyň işlemegi üçin päsgelçilikleriň bardygyny kesgitleýär.

Uzak hyzmat ömri

Süýşýän derwezeleri ulananyňyzda, olaryň bölekleri esasan ýapragyň süýşmegini üpjün etmek we dogry ýagdaýda saklamak üçin ulanylýar. Şonuň üçin olary mümkin boldugyça güýçli etmeli, poslama garşy goraýan madda bilen örtmeli. Diňe görkezilen talaplara laýyklykda döredilen önümler ulanmak üçin ygtybarly, çydamly we zyýandan goralar. Wagtyň geçmegi bilen kanwanyň günüň deformasiýasyna, ýykylmagyna ýa-da solmajakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.

gulplama enjamy

Gurnama

Beýan edilen gurluşlary nädip dogry gurmaly? Tomusky ýaşaýyş jaýy üçin süýşýän derwezäniň iň amatly beýikligi nähili bolmaly? Aragatnaşyk prinsipi, goldaw goldawyny ýerine ýetirýän polýuslara gurnamaga esaslanýar. Bu elementleriň hereketsizligini kepillendirýän esas bar.

Enjamyň ygtybarly we ygtybarly işlemegi, konsol enjamlarynyň dogry gurulmagyny üpjün eder. Bu ýagdaýda eşik dogry we deň derejede hereket eder, gyşarmaz ýa-da egilmez. Mümkin bolan howa şertlerini hem göz öňünde tutmaly: güýçli ýeller. Goldaw ýazgylary we esbaplary, sumkanyň agramyny goldaýan bolmaly.

Derwezäniň bahasy

Süýşýän derwezeleriň häzirki bahasy nämeden ybarat? Munuň arzan lezzetdigini, elýeterli däldigini aýtmaly dälher bir jaý eýesi. Sebäbi olaryň bahasy takmynan 65 müň rubldan başlap, 100 müň rubla ýetýär. Elbetde, köp zady tygşytlap, özüňiz edip bilersiňiz. Soňra süýşýän derwezeleriň bahasy ýarym esse diýen ýaly bolar, sebäbi diregleri gurmak, komponentleri gurmak üçin pul tölemeli bolmaz. Emma adam hiç haçan olar bilen iş salyşmadyk bolsa, hemme zady hünärmenlere tabşyrmak has gowudyr. Galyberse-de, süýşýän derwezeler bir günden köp hyzmat eder. Geljekde ýoýulmalardan ýa-da zeperlerden gaça durmak üçin ýöriteleşdirilen kompaniýalara ýüz tutup, olar bilen sargyt etmeli.

Süýşýän derwezeler - iň oňat çözgüt

Süýşýän derwezeleriň artykmaçlyklary

Adaty süýşýän derwezeleriň üstünden süýşmek derwezeleriniň inkär edip bolmajak artykmaçlyklary bar:

  • Sahypa girmek ýa-da gitmek isleýänleriň öňünde boş ýer goýmagyň zerurlygy ýok. Ykjam we az ýer tutýarlar.
  • Şeýle derwezeler adaty diwarlardan pes däl. Olaryň dizaýny, hatda iň güýçli şemallara we beýleki amatsyz howa şertlerine-de çydam edýär.
  • Yza çekilip bilinýän desgalar gyşda ýaşaýan ýa-da wagtal-wagtal öz sahypalaryna gelýän kottejleriň eýeleri tarapyndan minnetdar bolar. Esasanam garda. Gurluşy sebäpli, bir belgi alyp, derwezäniň öňündäki garlary açmak üçin zerurlyk ýok.
  • Süýşýän derwezeler ulanylanda düýbünden dymýar.
  • Perhapshtimal, olaryň iň möhüm artykmaçlygy işlemegiň we tehniki hyzmatyň aňsatlygydyr. Fiziki taýdan gaty güýçli bolmadyk adamlar üçinem derwezäni aňsatlyk bilen açmaga mümkinçilik berýär.

B.netije

Maliýe rugsat berse, derwezä bermek üçin süýşýän derwezeleri sargyt edip ýa-da gurup bilersiňiz. Aýratynam, awtoulaglary bolmadyk şäher ýakasyndaky etraplaryň eýeleri üçin aýratyn ähmiýete eýe, ýa-da myhmanlar hususy ulaglar bilen seýrek gelýär. Şeýlelik bilen, ýurduň öýüne girmek zerur bolsa, derwezäni doly açmagyň zerurlygy ýok. Diňe esasy mehanizmi hereketsiz goýup, içindäki derwezäni açmak ýeterlikdir. Bu energiýany, wagty ep-esli tygşytlar we derwezäniň ömrüni uzaldar.

Meşhur mowzuk