Laminat poluň alternatiwasy: pol materiallarynyň görnüşleri, düzmegiň düzgünleri, daşky görnüşi we hünärmenleriň maslahaty

Mazmuny:

Laminat poluň alternatiwasy: pol materiallarynyň görnüşleri, düzmegiň düzgünleri, daşky görnüşi we hünärmenleriň maslahaty
Laminat poluň alternatiwasy: pol materiallarynyň görnüşleri, düzmegiň düzgünleri, daşky görnüşi we hünärmenleriň maslahaty
Anonim

Birnäçe onýyllyklar mundan ozal Russiýada hiç kim laminat poluň nämedigini bilmeýärdi, ýöne indi pollary sözüň doly manysynda hemme ýerde - ofislerde, mekdeplerde, kwartiralarda we ýurt jaýlarynda ýapýarlar. Şeýle-de bolsa, her kim bu aýratyn pol örtügini öz öýünde ulanmak islemeýär, şonuň üçin onuň ýerine näme çalşyp boljakdygyny pikirlenýärler. Aslynda, laminat üçin birden köp alternatiwa bar. Dürli pol örtükleri, olaryň artykmaçlyklary we kemçilikleri barada syn makalasyny okyjylaryň dykgatyna ýetirýäris.

Parket

Kellä gelen ilkinji zat parket we parket tagtasy. Bular dürli agaçdan ýasalan tebigy materiallar. Öz aralarynda ululygy boýunça tapawutlanýar. Parket kiçijik tagta, parket tagtasy laminata meňzeýär. Bu görnüşdäki daşky gurşawyň arassalygy we howpsuzlygy onuň esasy artykmaçlyklarydyr. Häzirki zaman dizaýnlaryparket poly gowy güýç, çyglylyga çydamlylygy we çydamlylygy bilen häsiýetlendirilýär.

Şeýle-de bolsa, pes hilli material kiçelip biler we panelleri bölekleýin çalyşmak mümkin däl. Şol bir wagtyň özünde, gaty gymmat, üstesine-de, parket goýmak hem gaty hezil. Şeýle örtügiň (material we gurnama) bir inedördül metriniň umumy bahasy 2 müň rubldan başlaýar we bu ýerde asla ýokarky çyzyk ýok. Parket laminat üçin gowy alternatiwadyr, ýöne sanawymyzda iň soňky däl.

Dykylyk pol

Dykylyk poly

Köp sanly ýerliksiz aýlanyp geçýän başga bir tebigy ýer, dykyz plita. Bu material gaty görnükli görünýär, ses, ýyly we ýakymly täsir edýär, çyglylyga çydamly, şonuň üçin hatda gyzdyrylmadyk otaglarda, aşhanada we hammamda ulanylýar. Onuň az kemçilikleri mehaniki zeperlere duýgurlygy öz içine alýar. Şeýle polda stiletlerde ýöremezlik we tigirlere agyr mebel goýmazlyk has gowudyr. Dykylyk poly şol bir parketden has arzan däl, ýöne goýulmagy gaty gymmat däl, şonuň üçin laminat üçin amatly alternatiwadyr. Aýratyn hem çagalaryň ýaşaýan jaýlarynda pollary ýapmak gowy zat.

Gat tagtalary - laminata alternatiwa

Gat tagtasy

Zemin tagtalary adamlaryň müňlerçe ýyllap ýörän zatlary. Şeýle-de bolsa, soňky döwürde bu pol adalatsyz ýatdan çykaryldylaminat we parket üçin ajaýyp alternatiwa, sebäbi köp artykmaçlygy bar:

  • arzan baha;
  • aňsat gurnama;
  • amaly amal;
  • çydamlylygy (birnäçe onýyllyk dowam eder).

theseöne bu peýdalaryň hakykatdanam durmuşa geçirilmegi üçin pol tagtalary ýokary hilli gaty agaçdan ýasalmaly.

Çipboard - laminata alternatiwa

çyzgy

Bölejik tagtasy köpler tarapyndan diňe gödek material, nepis bezeg üçin ýaramsyz hasaplanýar. Şeýle-de bolsa, käbir hünärmenler pollary ýapmak üçin ulanmagy başarýarlar. Ussanyň dürli öwüşginli materiallary ulanýan ýüzleri, tagtalary nagyş bilen (herringbone, checkboard ýa-da zigzag) goýup, aýratyn özboluşly görünýär. Şeýle hem örtügiň bu görnüşine “Newskiý laminat” laminirlenen çip, degişli bolup biler. Bu plitalar has adaty pollara alternatiwamy? Elbetde, ajaýyp hil aýratynlyklaryna eýe bolany üçin: öndürmek üçin tebigy agaç gyrkymlary ulanylýar, çydamly, kesilip, burawlanyp we ýelimlenip bilner. Plastinalar dürli galyňlykda gelýär - 8-den 22 mm. Mundan başga-da, öndüriji adaty bolmadyk görnüşleri - "Alýumin", "Antrasit", köp reňkli "NewPort" ýaly birnäçe dürli reňkli plastinka hödürleýär.

PVC plitkalar - laminata alternatiwa

PVC plitalary

Adaty parketden tapawutlandyrmak kyn bolan laminata başga bir alternatiwa, winil pol. Bu inçepoliwinil hloridden ýasalan çeýe listler, ýakylmaýan, eremeýän plastmassa aşgazana, çyglylyga, zarba çydamly. Sintetiki materialdygyna garamazdan, ol düýbünden howpsuz, şonuň üçin köplenç mekdebe çenli we mekdep edaralarynda, hassahanalarda we beýleki köpçülik ýerlerinde pol üçin ulanylýar. Elementler ýörite çukurlaryň kömegi bilen birikdirilýär, şonuň üçin olary gurmak gaty ýönekeý we býudjetli.

Linolyum - laminata alternatiwa

Linoleum

Bu elýeterli we häsiýetleri taýdan gaty gowy materialdan aýlanyp geçsek, synymyz doly bolmaz. Linolyum tebigy materiallardan (zygyr ýagy, jüt süýümleri we agaç rezinleri) ýa-da PVC-den ýasalýar. Birinjisi seýrek we gaty gymmat. Ikinjisini islendik enjam dükanyndan satyn alyp bolýar, ýöne linolyum üçin biraz köp pul tölemeli däl. Qualityokary hilli örtügiň ýakymsyz ysy ýok, iş wagtynda süpürilmeýär we birnäçe onýyllygyň dowamynda polda ýatyp bilýär. Gowy linolyum sesleri siňdirýär, “ýyly” we üstündäki ýollar we halylar bilen örtmek hökman däl. Thehli oňaýly taraplaryny hasaplap, bu materialyň laminat üçin başga bir gowy alternatiwadygyna düşünip bilersiňiz. Linolýum pol, dürli ini (1,5-5 m) rulonlarda öndürilýär, bu bolsa kanwada tikin we bogun ýasamaz ýaly bir bölege goýulmagyna mümkinçilik berýär.

Farfor daşdan ýasalan gap - laminata alternatiwa

Farfor kafel

Gat plitalary, adatça, hammamda, käte aşhanada, hatda koridorda-da goýulýar.Roomaşaýyş otaglarynda bu material gaty seýrek duş gelýär. Elbetde, ýatylýan otagda ýa-da çagalar bagynda laminat we linolyuma alternatiwa bolup bilmez, ýöne otagda. Döwrebap tehnologiýalar keramiki poluň aşagynda ýyladyş ulgamyny goýmaga mümkinçilik berýär.

warmyly pollar diýilýän zat gaty meşhur boldy, bu geň däl. Kafel ulanmak aňsat - arassalamak aňsat, deformasiýa we süpürilmeýär, ys we himiki maddalar siňdirilmeýär. Şeýle materialyň ýetmezçiligi näzikdir: agyr ýa-da ýiti bir zat üstüne keramika ýarylsa, käbir bölekler döwülip biler. Mundan başga-da, pol kafel modelini saýlanyňyzda, onuň tekizligine baha bermeli: jaý üçin matadan ýasalan ýüz satyn almak has gowudyr, birinjiden, ol süýşmeýär, ikinjiden, tozan, suw damjalary we beýleki hapalar az görünýär. üstünde.

Gurluşyk we bezeg materiallary üçin häzirki zaman bazary dürli-dürli, bu ýa-da pol ýa-da diwar örtügini satyn almazdan ozal, sizi gyzyklandyrýan önüm hakda ähli maglumatlary tapmaly.

Meşhur mowzuk