Massive hevea: görnüşleri, heva mebelleriniň hili, surat bilen düşündiriş, işleýiş aýratynlyklary we eýesiniň synlary

Mebel 2022

Mazmuny:

Massive hevea: görnüşleri, heva mebelleriniň hili, surat bilen düşündiriş, işleýiş aýratynlyklary we eýesiniň synlary
Massive hevea: görnüşleri, heva mebelleriniň hili, surat bilen düşündiriş, işleýiş aýratynlyklary we eýesiniň synlary
Anonim

Tebigy agaç mebelleri elmydama gowy saýlaw, ýöne eýesine onlarça ýyllap dowam etjek ýokary hilli material bolsa hasam gowy. Dub, gök ýa-da kül agajynyň ajaýyp aýratynlyklary barada hemmeler bilýär, ýöne sarp edijileriň köpüsi üçin beýle materialdan öndürilen önümler elýeterli däl. Başga bir alternatiwany gözleýän alyjylar Malaýziýada rezin agaçdan ýasalan gowy we adalatly býudjet mebellerini görüp başladylar. Gaty hewa agaç işläp bejermek pudagynda birneme täze material, ýöne Günbatar Europeanewropa we Amerikan bazarlarynda özüni gowy görkezdi. Haýsy agaç, nirede ösdürilip ýetişdirilýär we mebel öndürmäge nähili taýýarlanýar - bu, şeýle hem makalamyzdaky beýleki peýdaly maglumatlar.

Hevea - bu nähili agaç?

Braziliýa Hevea Hevea jynsynyň agaçlarynyň arasynda iň meşhur görnüşdir.Jemi on töweregi bar, ýöne iň köp ýaýran we ýörite plantasiýalarda ösdürilip ýetişdirilýän Braziliýa. Ony ösdürip ýetişdirmek üçin Günorta Amerika we Aziýa ýurtlary (Taýland, Wýetnam we Malaýziýa) meşgullanýar. Bu agajyň başga bir ady rezin agajy diýlip hem atlandyrylýan Malaýziýanyň dub agajydyr. Ilkibaşda hewa ösdürip ýetişdirmegiň esasy maksady lateks öndürilýän rezin çykarmakdyr. Hevea köp ýyl bäri mebel ýa-da beýleki içerki önümleri öndürmek üçin çig mal hökmünde ulanylmaýar, diňe ýakylýar.

Hevea massiw

Bu agaçdan şiräni taýýarlamak belli bir prosesdir. Magistral aýratyn usulda çykarylýar we gymmatly bir madda akýan kesiş üçin bir gap çalşylýar. Sagdyn agaç ekilenden 5-6 ýyl soň rezin öndürmäge taýyn, ýöne 25 ýyldan soň ätiýaçlyklary gutarýar we hewa kesilýär. Kesilen agaçlaryň ýerine täze ekiş döredilýär. Hewa ýörite ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli agaçlaryň köp ösmegine ýol berilmeýär we şahalary, adatça, diametri 50 sm we beýikligi 30 metrden geçmeýär. Şeýle-de bolsa, rezin agaç ýabany ýerde össe, onuň magistraly bir metre çenli galyňlykda bolup biler.

Çig malyň hili, aýratynlyklary

Hevea gymmatly agaçdyr. Çydamlylygy we owadan görnüşi bilen meşhur bolan mahoganynyň dürli görnüşlerinden biridir. Hevea Malaýziýa dub diýilýän zat üçin hiç zat däl - agaç, Europeanewropa dubynyň dykyzlygyndan pes däl. Möwsümleriň üýtgemegi we güýçli bolmadyk tropiki howada ösýärtemperatura tapawudy, şonuň üçin hewa magistralynyň bölüminde ýyllyk halkalar ýok diýen ýaly. Kauçukyň belli bir böleginiň agaçda galýandygy sebäpli, onuň dykyz gurluşy bar. Kauçuk magistralyň süýümlerini bilelikde saklaýar we galyndylaryň we mör-möjekleriň ösmeginiň öňüni alýar.

Hevea massiw önümçiligi

Hewanyň tapawutly aýratynlygy, magistralyň agajynyň reňkiniň aşakdan ýokara üýtgemegi. Шул, täjiň golaýynda açyk gülgüne bolýar. Zumlanandan soň, agaç degmek üçin ýakymly we ýumşak örtükli. Agajyň dokumasy göni däneli, gowşak aňladylýar, gaty dykyz we birmeňzeş - şonuň üçin dyrnaklar çekilse agaç bölünip biler. Emma agaçlary dogry guratmak bilen bu kemçilik doly ýok edilýär. Soň bolsa ondan islendik mebel ýasalyp bilner: düşek, oturgyç, tekjeler, şkaf, sandyklar, stol. Hevea, hatda hammam üçin hem önüm öndürmek üçin ulanylýar, sebäbi bu material ýokary çyglylykdan gorkmaýar.

Kauçuk agaçdan agaç ýasamak

Nädogry işlenilse, hevea gowy mebel ýasamak üçin ýaramaz bolar. Çig mal üçin iň möhüm talap, ýokary hilli guratmakdyr, şol döwürde agaçdan çyglylygyň hemmesi diýen ýaly aýrylýar. Standartlara laýyklykda onuň mukdary 10% -den geçmeli däldir. Öndürijiler muny edýärlerNetijede, surnallaryň agaçdan suw çykaryp, ýokary basyş edilýän otaglara ýerleşdirilmegi bilen baglanyşyklydyr. Soňra iş bölegi agajyň gurluşynda sütemiň netijesinde dörän boşluklary doldurýan antiseptik madda bilen emdirilýär. Bu edilmese, agaç ç alt ýykylar.

Array görnüşleri

Hevea Aziýa ýurtlarynyň birnäçesi tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýär, emma şonda-da dünýäde hewa massiwini üpjün edýän esasy eksportçy Malaýziýa. Mebel dükanlarynyň köpüsinde satylýan stollar, oturgyçlar, düşekler we şkaflar hem şol ýerde ýasalýar. Bu ýurtda agaç işläp bejermek pudagy dolandyryşyň ileri tutulýan görnüşi diýlip yglan edildi. Ekýänler üçin oňat iş şertleri döredildi, ýöne şol bir wagtyň özünde gözegçilik ediji edaralar, öndürýän materiallarynyň we önümleriniň hili babatynda gaty berk talaplary öňe sürdi.

Iň oňat Hevea gaty agaç mebelleri gaty agaç böleklerinden ýasalýar. Şeýle hem ýelimlenen material bar, ol barlardan ýasalýar. Önümleriň guramagynyň we deformasiýasynyň öňüni almak üçin barlar gowy guradylmalydyr, sebäbi agaç süýümlerindäki reziniň düzümi we çyglylygynyň ýokary bolmagy sebäpli, ýelimlemek kyn. Şeýle hem agajyň geografiýasynyň möhümdigini bellemelidiris. Eger gaýaly toprakda ösen bolsa, agaç gara toprakda ösdürilip ýetişdirilen gökden has kyn bolar (ortaça, bu san 3,5-4 HB arasynda üýtgeýär).

Hevea agaç aýratynlyklary

Bir massiw ulanmak

mentionedokarda belläp geçişimiz ýaly, hewa agajy ilki bilen diňe ulanylýarýangyç materialy hökmünde. Indi onuň ulanylyşy has giň we dürli-dürli. Ondan aşakdaky önümler öndürilýär:

  • mebel;
  • parket;
  • oýunjaklar;
  • bezeg heýkeljikleri we heýkeljikler;
  • aşhana gap-gaçlary;
  • şkaf mebellerini ýapmak üçin şkaf;
  • örtük panelleri.

Agajyň özboluşly gurluşy, onuň üstünde iň oňat oýulmaga mümkinçilik berýär. Munuň netijesinde hünärmenler hewa agajyndan gaty owadan mebelleri oýýarlar. Oturgyçlar we stollar nagyşlar bilen örtülendir, ýöne öndürijiler, adatça, lak önümleri bilen aşa köp bezegiň aňyrsynda agaçlaryň baý gurluşyny gizlemezligi makul bilýärler.

Hevea stoly

Hevea mebelleri: görnüşleri we peýdalary

Bu material düýbünden köptaraply. Her dürli mebel diýen ýaly ondan ýasalýar. Gaty hewadan ýasalan düşek aýratyn gyzykly görünýär - häzirki zaman ýa-da nusgawy stilde ýasalyp bilner. Dükanlarda şkafyň we abzallaşdyrylan mebelleriň bu agaçdan ýygnan ýeke toplumy bar.

Naharhana we aşhana mebel toplumlary alyjylaryň arasynda iň meşhurydyr. Şeýle stollar we oturgyçlar gaty görnükli görünýär, üstesine-de, olar gowy ýasalýar we durnukly we çydamlydyr. Çyglylyga garşylygy sebäpli hewa önümleri diňe gury otagda (ýatylýan otagda, çagalar bagynda ýa-da otagda) däl, aşhanada we hatda hammamda hem ulanylyp bilner.

Hevea gaty düşek

Mebellerden nädip ideg etmelihevea?

Massif rezin agajyna aýratyn ideg etmek hökman däl. Bu materialdan ýygnanan mebelleri arassa saklamak, şeýle hem duýdansyz temperaturanyň üýtgemegine ýol bermezlik ýeterlikdir. Mebel satmak boýunça hünärmenlerem, hewa önümleriniň oturdylan otagyny nemlendirmegi maslahat berýärler. Olaryň içindäki howa gaty gurak bolsa, agaç gurap, deformasiýa edip biler. Öý howasyny nemlendirijiniň kömegi bilen bu zatlardan gaça durup bilersiňiz, eger şeýle enjam ýok bolsa, mebeliň ýanynda suwly bir gämini (aýna ýa-da kiçijik banka) ýerleşdirmek ýeterlikdir. Önümde süýşýän elementler (gutular, diregler we ş.m.) bar bolsa, wagtal-wagtal lyisa üçin parafin bilen ýaglanyp bilner.

Hevea mebel toplumy

Eýesiniň synlary

Malaýziýa bilen Europeewropa bilen Amerikanyň arasyndaky agaç önümçiligi bazaryndaky ýyllyk dolanyşyk 3 milliard ABŞ dollaryndan geçýär we bu hewa önümleriniň bäsdeşlige ukyplylygynyň iň gowy görkezijisidir. Mundan başga-da, Malaýziýa dünýäde mebel eksport edýän on ýurtdan biridir. Içerki bazarlarda rezin agaç önümleri ýakynda peýda boldy (takmynan 15-20 ýyl ozal). Emma bu gezek rus sarp edijileri hewa mebellerine baha bermek üçin ýeterlikdi. Bu hakda synlar esasan gowy, alyjylar ýygnanyşygyň ýokary hilini we häzirki dizaýnyny belleýärler. Olaryň köpüsi satyn almalaryny birnäçe ýyllap ulanýarlar we saýlanlaryna ökünmeýärler.

Meşhur mowzuk