Ammaryň yşyklandyrylyşy: kadalar we talaplar, gurnama usullary, maslahatlar we hileler, suratlar

Mazmuny:

Ammaryň yşyklandyrylyşy: kadalar we talaplar, gurnama usullary, maslahatlar we hileler, suratlar
Ammaryň yşyklandyrylyşy: kadalar we talaplar, gurnama usullary, maslahatlar we hileler, suratlar
Anonim

Çig mal ýa-da taýýar önümleri saklamak üçin niýetlenen jaýlar köp sanly talaplara laýyk gelmelidir. Bularyň biri ammaryň yşyklandyrylmagydyr. Bu esasanam uly meýdany we beýik potolokly binalara degişlidir. Bu ýerde adaty lampalary oturtmak mümkin däl, sebäbi yşyklandyryş enjamlarynyň iň amatly sanyny, güýjüni we ýerleşişini, şeýle hem başga-da birnäçe kriteriýalary kesgitlemek üçin ýörite hasaplamalar zerurdyr. Bu we başga-da köp zat şu makalada soňrak ara alnyp maslahatlaşylar.

Harytlary saklamak üçin niýetlenen jaýlaryň gurluşy

yşyklandyryş talaplary

Ammar üçin LED yşyklandyryş işlenip düzülende (onuň görnüşi düýpli ähmiýete eýe däl), obýektiň sebitleşdirilmegini göz öňünde tutmalydyr. Dürli maksatlar üçin ulanylyp bilner, şeýle hem adaty işlemek üçin degişli derejede yşyklandyryş talap edýän käbir tehniki enjamlar bolup biler.

Köp halatlarda baraşakdaky zolaklar:

 1. adingüklemek / düşürmek. Olar aýry ýa-da birleşdirilip bilner. Esasy maksat transport hyzmaty.
 2. kabul etmek. Galan zatlardan aýrylmaly. Çig malyň we taýýar önümleriň mundan beýläk paýlanyşyny gaýtadan işlemek üçin niýetlenendir.
 3. Saklamak. Bu ýerde harytlar ýöriteleşdirilen raflara ýerleşdirilýär.
 4. Sortirlemek. Harytlaryň hereketi üçin arzalary gaýtadan işlemek üçin jogapkär.

Esasy ýerlerden başga-da, ammarda öý, öý, administratiw we beýleki zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin niýetlenen başga jaýlar hem bolup biler.

Klassifikasiýa

Taslama taýýarlamaga başlamazdan ozal, ammaryň yşyklandyrylyşynyň nämedigi bilen tanyşmaly.

Üç esasy görnüşi bar:

 1. Tebigy. Otagyň ýagtylyk bilen doldurylmagy diwarlara gurlan aýratyn lampalar we aýnalar sebäpli amala aşyrylýar diýip çaklaýar.
 2. Emeli. Näme üçindir ýeterlik mukdarda penjire gurmak mümkin däl bolsa, onda hasaplamalara laýyklykda yşyklandyryş enjamlary gurulýar.
 3. Garyşyk. Aslynda, ýokarda beýan edilen iki görnüşli yşyklandyryşy öz içine alýan garyşyk wersiýa.

Bu diňe umumy klassifikasiýa. Aslynda, has çylşyrymly gurluşy bar.

Maksada baglylykda yşyklandyryşyň görnüşleri

ammar yşyklandyryş

Geliň, muňa has içgin seredeliň. Tehniki düzgünlere laýyklykda emeli doldurmaammar çyrasy käbir düzgünlere laýyklykda amala aşyrylmalydyr.

Elektrik yşyklandyryşy aşakdaky ýaly:

 1. Işlemek. Amatly we howpsuz iş şertlerini döretmek üçin döredildi. Elbetde, penjireleriň bardygyna we haýsy mukdarda bolandygyna garamazdan, islendik önümçilik desgalary onuň bilen enjamlaşdyrylandyr. Ingagtylyk enjamlary belli bir ýerlere laýyklykda potolokda oturdylýar.
 2. Gyssagly kömek. Ewakuasiýa we howpsuzlyk yşyklandyrylyşyna bölünýär. Adatdan daşary ýagdaýlarda işleýän işgärler, binanyň energiýasy bolmasa-da desgadan çykyp bilmegi üçin zerurdyr. Kuwwat ätiýaçlyk generator bilen üpjün edilýär.
 3. Howpsuzlyk. Maksady, gurluşa ýanaşyk meýdanyň adaty görnüşini üpjün etmek.

Islendik ammar yşyklandyryşynyň (LED lampalar ýa-da başga görnüşli enjamlar, tapawudy ýok) aýratyn elektrik panellerine birikdirilmelidigini bellemelidiris.

Esasy standartlar

ammaryň yşyklandyrylyşy

Onda bu barada näme bilmeli? Öň bellenip geçilişi ýaly, otagy ýagtylyk bilen doldurmak üçin ulgamyň dizaýny käbir gurluşyk düzgünlerine laýyklykda amala aşyrylmalydyr. Ammaryň yşyklandyrylyşyny meýilleşdirýän bolsaňyz, ýerine ýetirilmeli düzgünler aşakdaky ýaly:

 • çig maly ýa-da önümleri saklamak polda amala aşyrylýan bolsa, floresan yşyklandyryş ulanylanda otagyň yşyklandyrylyşy azyndan 75 lýuks bolmaly we pes dälAdaty akkor lampalar üçin 50 lýuks;
 • harytlar raflarda paýlanan bolsa, iň az yşyklandyryş degişlilikde 200 we 100 lýuks bolmaly;
 • eger obýekt diňe önümleri saklamagy däl, eýsem ýüklemek we düşürmek amallaryny hem öz içine alýan bolsa, ulanylýan lampalaryň görnüşine garamazdan yşyklandyryş derejesi azyndan 200 lýuks bolmaly.

Bu düzgünler we düzgünler umumydyr. Hasaplamalar geçirilende obýektiň görnüşini göz öňünde tutmalydyr. Olaryň hersiniň dürli standartlary bar.

Berkidilen ýerler üçin yşyklandyryş enjamlaryny saýlamak

Çylşyrymly tehniki tertipli ammarlar üçin yşyklandyryşyň esasy talaplary, şeýle desgalarda emeli ýagtylygy doldurmagyň garyşyk ulgamynyň gurulmalydygyny görkezýär. Çyralar potolokyň ähli meýdanyna deň paýlanýar. Enjamlaryň güýji 100 wattdan 1,4 kWt çenli üýtgäp biler. Bularyň hemmesi belli bir terminalyň aýratynlyklaryna bagly.

Çyralaryň iň köp ulanylýan görnüşleri:

 1. Metal halid. Olaryň ömri uzak we köplenç çalşylmaly.
 2. Merkuriý gaz çykarylyşy. Ozallar iň köp ýaýranlardan biri bolupdy, ýöne indi olaryň ýerine LED ammar yşyklandyrylyşy berildi. Has ygtybarly, tygşytly we ygtybarly.
 3. pressureokary basyşly akym. Umumy ýagtylyk doldurma ulgamyny döretmek üçin iň oňat wariantlardan biri.
 4. Floresan. Iň azyndan 5 dereje daşky gurşawda işleýän başga bir giň ýaýran görnüşElektrik togundaky naprýa.eniýe üýtgemeleri 10 göterimden köp däl.
 5. LED. Iň ýokary öndürijilikli çeper enjamlaryň ýagdaýy.

Ammaryň yşyklandyrylyşy dizaýn edilende yşyklandyryjylar diňe bir görnüşine we güýjüne däl-de, eýsem birikdirme usuly bilen hem saýlanmalydyr.

Yşyklandyryş enjamlarynyň dizaýn aýratynlyklary

ammaryň yşyklandyryş standartlary

Senagat desgalaryna çyralary oturtmak adatça kabellerde ýa-da asylan çeňňeklerde amala aşyrylýar.

Munuň üçin aşakdaky yşyklandyryş enjamlary has laýykdyr:

 • aýna şöhlelendiriji maňlaý;
 • polikarbonat kölegeleri bilen;
 • diffuzersiz çyralar.

Dizaýna baglylykda, gurnama usuly soň kesgitlenýär. Bu örän möhümdir, sebäbi enjamlar diňe bir işgärler üçin amatly iş şertlerini üpjün etmän, eýsem iş wagtynda kimdir biriniň üstüne düşmezligi üçin ygtybarly berkidilmelidir.

Esasy saýlama ölçegleri

Bu meselä aýratyn üns berilmelidir. Ammaryň yşyklandyryş taslamasy düzülende, otagda haýsy enjamlaryň ulanyljakdygyny öňünden kesgitlemeli.

Aşakdaky kriteriýalara laýyk gelmeli:

 • elektrik howpsuzlygy;
 • ýangyn howpsuzlygy;
 • partlama garşy;
 • ajaýyp iş çeşmesi;
 • daşky gurşawyň ýaramaz faktorlaryndan goragyň bolmagy;
 • gowy yşyklandyryş.

Bu talaplaryň hemmesi gurluşyk kodlarynda ýazylýarwe düzgünler, şonuň üçin ammar yşyklandyrylyşyny LED lampalar bilen düzeniňizde (hasaplama soň beriler) ýa-da başga lampalar bilen üpjün edilende, siz olardan gitmeli.

Açyk ýerler üçin yşyklandyryş enjamlaryny saýlamak

ammary nädip ýakmaly

Onda bu barada näme bilmeli? Simpleönekeý tehniki enjamly otaglarda ýapyk ammarlara garanyňda beýleki lampalar ulanylýar. Bu ýerde kesgitleýji kriteriýa wizual eserleriň toparydyr. Yşyklandyryş derejesi 5-den 50 lýuks aralygynda bolup biler. Obýektiň uly meýdany bar bolsa, ammaryň yşyklandyrylyşy dik direglere oturdylýar. Ownuk zatlarda simleri berkitmek üçin ulanylýar.

Ulgam dizaýn edilende aşakdaky düzgünler berjaý edilmelidir:

 • Uly obýektlerdesuw çyralary poluň derejesinden takmynan 5-6 metr ýokarlanmalydyr;
 • lightüklenýän we düşürilýän ýerlerde ýagtylyk çyralary oturdylýar;
 • Specializedöriteleşdirilen enjamlary ulananyňyzdaçyralary ulanmak has gowudyr;
 • saýtda haýsydyr bir suwuklyk saklanýan bolsa, yşyklandyryş burç akymynyň burç konsentrasiýasy bolan enjamlaryň kömegi bilen amala aşyrylýar.

Dürli yşyklandyryş görnüşleri aýratyn çyzyk bilen işlemeli we öz galkany bolmaly.

Gurmak işi

Ammaryň yşyklandyrylyşy

Geliň, muňa has içgin seredeliň. Gurluşlary tertiplemek birnäçe adam tarapyndan amala aşyrylyp bilnerýollar.

Iň ýaýranlary aşakdakylar:

 • yşyklandyryş enjamlarynyň güýjüni, görnüşini we dizaýn aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, öňünden taýýarlanan ýerlere;
 • Deslapky hasaplamalara görä eýýäm gurlan binada noldan.

Bu ýagdaýda ammar yşyklandyryşyny gurmak aşakdaky ülňülere laýyklykda amala aşyrylmalydyr:

 • ulgam ulalmagy we ulalmagy goramak ulgamy bilen enjamlaşdyrylan bolmaly;
 • kabeller, ähli elektron enjamlaryň döreden ýüküne çydap bilýän iň amatly bölümi göz öňünde tutup saýlanýar;
 • Simler zeper ýeten ýagdaýynda elektrik togunyň öňüni almak üçin gowy izolýasiýa edilmeli.

Dürli woltly çyzyklar bolan bir kanalda ammar yşyklandyrylyşyny goýmak gadagandyr. Mundan başga-da, gyssagly we esasy yşyklandyryş ulgamlary hem aýrylmaly.

Iň amatly ýagtylyk bahasy nähili hasaplanýar?

Ammaryň yşyklandyrylyşyny hasaplamak, jaýyň işleýşini meýilleşdirmekde we guramakda örän möhüm ädimdir.

Amalda aşakdaky parametrler göz öňünde tutulýar:

 • obýektiň uzynlygy we ini;
 • potolok beýikligi;
 • poluň esasy şöhleleri;
 • yşyklandyryş enjamlarynyň görnüşleri;
 • Bir Stockanyň mukdary;
 • ýagtylyk derejesiniň islenýän derejesi.

Alnan netijelere esaslanyp, enjamlaryň iň amatly sany, şeýle hem olaryň hersinde bolmaly ýagtylyk akymy kesgitlenýär.Gurluşykda hiç hili tejribesiz hasaplamalary özbaşdak ýerine ýetirmek gaty kyn, şonuň üçin hünärmenlerden kömek soramak ýa-da ýörite onlaýn hyzmatlardan peýdalanmak has gowudyr. Diňe olardan zerur parametrleri çalyşmaly, şondan soň programma netijeleri awtomatiki görkezer.

Yşyklandyryş standartlarynyň bozulmagy näme bolar

Ofisde, önümçilik desgasynda ýa-da ammarda yşyklandyryş pes bolsa, Russiýanyň kanunlaryna görä, görüşiň bölekleýin ýa-da doly ýitmegine sebäp bolup biljek zyýanly faktor hasaplanýar. Mundan başga-da, ýagtylyk adamyň emosional we akyl ýagdaýyna, şeýle hem öndürijilik derejesine gönüden-göni täsir edýär.

Ammar desgasyndaky yşyk derejesi pes bolsa, gözegçilik edaralaryny barlanda dürli meseleler ýüze çykyp biler. Munuň nähili boljakdygyny anyk aýtmak hökman kyn, ýöne aşakdaky jeza görnüşleri köplenç ulanylýar:

 • ammaryň eýesiniň dikeldilmegi;
 • ähli kemçilikler doly ýok edilýänçä jaýyň işleýşini wagtlaýyn bes etmek;
 • obýektiň doly ýapylmagy.

Şonuň üçin yşyklandyryş ulgamynyň dizaýnyna çynlakaý garamak we ähli zerur hasaplamalary derrew ýerine ýetirmek gaty möhümdir.

Netije

ammaryň yşyklandyryş talaplary

Işgärleriň adaty we öndürijilikli işleri üçin zerur yşyklandyryşyň iň amatly derejesini döretmek üçin, SNiP-iň ähli düzgünlerine we arassaçylyk standartlaryna laýyklykda otagy ýagtylyk bilen doldurmak üçin ulgam dizaýn etmeli. Diňezerur yşyklandyryş enjamlarynyň zerur sanyny, güýjüni we görnüşini dogry hasaplap bilersiňiz.

Netijede, islendik meseläni çözmek üçin diňe jogapkärçilikli çemeleşmegiň, iň az fiziki we maliýe maýa goýumlary bilen iň gowy netijäni almaga mümkinçilik berjekdigini bellemelidiris. Şonuň üçin iň ownuk zatlara-da uly üns beriň, elbetde üstünlik gazanarsyňyz.

Meşhur mowzuk