Gurluşyk kompaniýalary, Kirow: salgylar, düşündirişler we synlar

Mazmuny:

Gurluşyk kompaniýalary, Kirow: salgylar, düşündirişler we synlar
Gurluşyk kompaniýalary, Kirow: salgylar, düşündirişler we synlar
Anonim

Özüňiziň amatly burçuňyzy gurmagyň wagty geldi. Bu köşgi gysga wagtda göresim gelýär, ýöne gapjygymda kän pul ýok. Ora-da gurluşyk kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň tejribesinden kanagatlanmaýarlar. Iň gysga wagtyň içinde eser döredjek birini tapyp bilmersiňizmi? Kepillik we hil möhümmi? Kirowyň iň oňat gurluşyk kompaniýalarynyň sanawy, arzuwyňyzy amala aşyrmaga kömek eder.

gurluşyk kompaniýalary krow

LLC Stroysoýuz

Kirowdaky iň gowy 9 gurluşyk kompaniýasynyň teklip edilýän sanawyny “Stroýsoýuz” LLC açar. 2010-njy ýylda gaýdyp başladylar. Olaryň işi öz söwda we ýaşaýyş jaýlaryny satmak. Gurluşyk işinde toplan uly tejribeleri sebäpli häzirki zaman we ajaýyp gurluşyk tehnologiýalary bilen meşhur bolan "Olimp" ullakan ýaşaýyş toplumyny döretdiler.

Iň möhümi binanyň uzak ömri. Iň pes bahalarda iň ýokary rahatlygy we rahatlygy döretmäge synanyşýarlar. Hatda uly býudjeti bolmadyk müşderiler hem kompaniýanyň olara mähirli hödürleýän ähli özüne çekijiligini we howpsuzlygyny başdan geçirip bilerler. Mundan başga-da, işläp düzüjimiz bagtly çagalyga mätäç çagalary ýatdan çykarmaýar. Uly taslamalaryň ähli howlulary bilen enjamlaşdyrylanoýun meýdançalary we sport enjamlary. Bir oturgyçda oturyp, guş guşundan lezzet alyp boljak itleriň gezelenç meýdançalary we kiçi seýilgähler bar.

Hünärmenler topary ýerine ýetirişiň aýdyňlygy, durnukly möhletleri, ýokary ussatlygy we müşderilerine dostlugy bilen islendik adamy geň galdyrar.

Habarlaşmak üçin maglumat (salgy): Kirow, köç. Kalinina, 40.

Dizaýn abraýy kompaniýasy

Bu Kirow gurluşyk kompaniýasy, gapjyga zeper ýetirmezden iň az şertler bilen işlemäge taýýardyklary bilen tapawutlanýar. Esasy zat, hiliň päsgelçilik däldigi. Işi gutarmak, çylşyrymly abatlamak - bu olaryň bölegi. Jaýyňyzy ýaňy gurup başladyňyzmy ýa-da köne jaýy täzelemek isleseňizem, kömek we köp dizaýn maslahatyny alyp bilersiňiz. Gurluşyk bazarynda 11 ýyl işläninden soň, Design Prestige müşderileriniň arasynda uly meşhurlyk we ynam gazandy.

Hünärmenleriň aňsatlyk bilen dolandyryp biljek işleriniň sanawy:

  • kosmetika ýa-da düýpli abatlamak bilen;
  • binanyň daşyndan we içinden bezeg bilen;
  • iň täze tehnologiýany bejermekde kömek;
  • awtoryň pikirlerine görä işleýär.

Işçiler topary sizi üns bilen diňlär we arzuwyňyzy amala aşyrar. Islendik kottej, ýurt jaýy täzelener. Residentialaşaýyş jaýlaryndan islendik ýyly we amatly burç ýasalar. Köp ýyllap kepillik berer we hyzmatdaşlygy mümkin boldugyça ýakymly eder.

Habarlaşmak üçin maglumat (salgy): Kirow, köç. Profsoýuznaýa, d. 1.

Kirow jaýlarynyň gurluşygy

Kirowspetsmontazh

Kirow şäherinde gurulýan binalaryň sanyny we köpelmegini göz öňünde tutsak, "Kirowspetsmontazh" gurluşyk kompaniýasy bu işe işjeň gatnaşýar. Täze binalarynyň paýy umumy mukdaryň 25% -ine ýetýär.

Bu Kirow gurluşyk kompaniýasynyň hyzmatlaryna hususy we döwlet telekeçileriniň arasynda uly isleg bildirilýär. Iş şertleri, esasanam ýerine ýetirilen işiň hili ýakymly bir täsinlikdir.

Býudjetiňiziň rugsat berşi ýaly töläp bilersiňiz. Regulara-da yzygiderli döwürlere bölünip ýa-da birbada. Bahalar arzan, bu bolsa uly goýum goýmazlygy mümkin edýär.

Kirowda jaý gurmak üçin şertnama baglaşylanda, ylalaşylan beýleki şertler ýaly gurluşyk gutarýança üýtgewsiz galýan çykdajy görkezilýär. Harby işgärler ýa-da başga sebitlere göçmeli adamlar üçin ýaşaýyş jaý üpjünçiligi üçin şahadatnamalaryňyz bar bolsa, olary ygtybarly üpjün edip bilersiňiz. Firma muny göz öňünde tutar.

Habarlaşmak üçin maglumat (salgy): Kirow, köç. Worowskogo, 161.

Wýatskiý Terem

Bu kompaniýa gurluşyk bazary bilen takmynan 12 ýyl bäri tanyş. Iň esasy zat, agaçdan dürli çylşyrymly jaýlaryň gurluşygydyr. Wagt synagdan geçen bu material geljekdäki "rowaýat" üçin ajaýyp esas bolup biler. Gurluşykçylar hususy jaýlary, ybadathanalary, restoranlary we myhmanhanalary, ybadathanalary, dynç alyş merkezlerini, hammamlary we iň ýönekeý gazebolary arkaýyn kabul edýärler. Örän möhüm bir zat, şahsy tejribesi bolan hünärmenler size aýratyn bir taslama döretmäge kömek eder. Şeýle hemşöhleleriň we surnallaryň 3D modelinde wizual mysal üçin şekillendirmek.

Kompaniýa, tutuş ýurt boýunça maslahat berýän köp sanly hususy kärhanalar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Everythinghli zatda ýörelge we aýdyňlyk köp adamyň ýüregini gazandyrýar. Pes bahalar, gysga möhletler, daşky gurşawa dostluk we hil size asyrlar boýy hyzmat eder.

Gurluşyk pudagynda diňe ýokary bilim we tejribesi bolan hünärmenler topary sizi hoşniýetliligi bilen begendirer. Kirowda jaýlaryň gurluşygy we dürli çylşyrymly köp sanly üstünlikli taslamalar ç alt we netijeli tamamlandy. “Wýaskiý Terem” kompaniýasy hiç wagt şübhelenmedi.

Habarlaşmak üçin maglumat (salgy): Kirow, köç. Dzerzinskiý, d. 6.

jaý gurluşyk zawody

Jaý gurmak zawody

Belki, jaý gurluşyk zawody sanawymyzdaky iň köne gurluşyk kompaniýasydyr. Ol 1962-nji ýylda esaslandyryldy. Paneller üçin gurluşyk zawody hökmünde açyldy. Residentialaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin gönüden-göni ulanyldy. Jaýyň sany we meýdany gaty täsin. Kompaniýa takmynan üç million ýedi ýüz müň inedördül metr satdy.

Şu güne çenli täze amatly we amatly jaýlaryň gurluşygyna işjeň gatnaşýarlar, bu amatly burç baradaky arzuwlaryny amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.

Mundan başga-da, "Jaý gurmak zawody" beton, demirbeton we beýleki gurluşyk desgalaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.

Habarlaşmak üçin maglumat (salgy): Kirow, köç.Korçagina, 227.

m ulgamy

M-Stroý

M-Stroý, Kirow şäheriniň daşyndaky iň uly gurluşyk kompaniýalarynyň biridir.

Diňe Kirowda jaý gurmak bilen çäklenmän, olary dikeltmek bilenem meşgullanýarlar. Şeýle hem, döwlet şuňa meňzeş haýyşlar bilen birnäçe gezek ýüz tutdy.

Işinde uly tejribesi bolan hünärmenler topary her etapda iş prosesine işjeň gözegçilik edýär. Tehniki gözden geçirmek.

Gurluşyk pudagy bilen uzak wagtlap meşgullanandyklary, täze tehnologiýalary özleşdirmegi, hyzmatlaryň gerimini giňeltmegi sebäpli diňe bir şäherde däl, eýsem tutuş ýurtda-da meşhur.

Işiň köpdügine garamazdan hünärmenler kadalardan gyşarmalara ünsli we yhlas bilen gözegçilik edýärler. "M-Stroý" islendik meseläni gysga wagtda çözüp biler.

Habarlaşmak üçin maglumat (salgy): Kirow, köç. Surikowa, 42.

alstroý kirow

"Alstroý" gurluşyk kompaniýasy

Kirowyň "Alstroý" gurluşyk kompaniýasy diňe bir ynsaply we dostlukly işgärler bilen çäklenmän, eýsem ediljek işleriň berk kepilligi bilen hem meşhurdyr. Olar sizi hiç wagt möhlet bilen goýbermezler we islän zadyňyzy ederler - iň bolmanda müşderileriň aýdyşy ýaly. Hünärli hünärmenler öz işleri bilen şeýle bir tanyş welin, köp maslahat berip we islendik soraga jogap berip bilerler. Size elmydama soraljak we kemçilikleri görkezmeli. Islendik ýalňyşlyklar düzediler. Jaý däl-de, sizi begendirjek gala gurarlargöz.

Kirowyň "Alstroý" jaý gurluşyk kompaniýasynyň iň meşhur taslamalarynyň biri "Şäher güýji". Diňe häzirki zaman tehnologiýalary, diňe ýyly diwarlar we diňe ç alt netijeler. Işjeň material sendwiç panelleridir.

Dükanlar, söwda pawilionlary, daçalar, oba jaýlary, ammarlar, ofis binalary - halaýan zadyňyzy saýlaň.

Habarlaşmak üçin maglumat (salgy): Kirow, köç. Koltsowa, 4.

Aqualand Kirow

Aqualand

"Aqualand" Kirow jaý gurluşyk kompaniýasy üçin iň möhüm ýörelge hil, kepillik, býudjet bahalary we gysga möhletler. Hiç haçan ýalňyşlyk goýbermeýärler, müşderilerini hiç wagt ýatdan çykarmaýarlar. Synlaryň subut edişi ýaly, mynasyp ynamy doly delillendiriň.

Aqualand Kirow syýahatyny 2009-njy ýylda başlady. Uly tejribäniň kömegi bilen, işgärleriň size höwes bilen hödürleýän hyzmatlarynyň giň sanawyny görüp bilersiňiz:

  • suw desgalarynyň (howuz, sauna, akwapark, suw çüwdürimi, howuz) gurluşygy; ​​
  • howuzlaryň satuwy;
  • ähli jikme-jiklikler we nuanslar bilen geljekki taslamany döretmek;
  • panel satuwy;
  • iň täze tehnologiýany ulanmak;
  • şeýle hem mylaýym we ýylgyrýan hyzmaty bilen beýgelýär.

Habarlaşmak üçin maglumat (salgy): Kirow, köç. Wolodarskiý, 159.

snk kepilnamasy

SNK Garant

Gurluşyk kompaniýasy "SNK Garant" gurnama we gurluşyk işlerine gönüden-göni gatnaşýar. Olaryň baý tejribesi size deňsiz-taýsyz görnüş döretmäge kömek eder.öý üçin Fasad işleri, jaýlaryň üçegini oturtmak, binalaryň ç alt we ýokary hilli gurluşygy.

closeakyn topar islendik hyzmatlary hödürlär, dizaýny saýlamaga we islendik çylşyrymly meseläni çözmäge kömek eder. SNK Garant siziň üçin daglary göçürer.

Habarlaşmak üçin maglumat (salgy): Kirow, köç. Demirgazyk halka, 54.

Meşhur mowzuk