LCD "Sreda": müşderileriň synlary we suratlary

Mazmuny:

LCD "Sreda": müşderileriň synlary we suratlary
LCD "Sreda": müşderileriň synlary we suratlary
Anonim

Täze taýýar toplumlar gozgalmaýan emläk bazaryna girenlerinde, potensial alyjylaryň we bu ugurda gönüden-göni işleýän kompaniýalaryň gyzyklanmasyny döredýär. Bular gozgalmaýan emläk agentlikleri, şolardan paýtagtda köp zat bar. Recentlyakynda Moskwada gyzykly SREDA ady bilen ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy tamamlandy. Gozgalmaýan emläk bazaryndaky oýunçylaryň arasynda derrew tanaldy. Ilki bilen özüne çekiji baha rol oýnady. Mysal üçin, studiýa kwartirasy 3,4 million rubla satyldy. Moskwa üçin bu gaty arzan baha, Sreda ýaşaýyş toplumynda jaý satyn almak isleýänlere göwni ýetdi we duýduryş berdi. Alyjylaryň beren pikirleri, häzirki wagtda adamlaryň pullaryny pes hilli ýaşaýyş jaýlaryna maýa goýup, köp sanly düzgün bozmalar bilen gurlan we netijede kynçylyklary bilen ýeke galan ýagdaýlaryň köpdügini görkezýär.

lcd orta müşderi synlary

Näme etmeli

Şeýle-de bolsa, Sreda ýaşaýyş jaý toplumyny äsgermezlik edip, arzan ýaşaýyş jaýyna bolan isleg gaty uly. Müşderi synlary internetde ýaýrap başlady, ýöne häzirki wagtda bu maglumatlara ynanmaga hiç hili sebäp ýok, sebäbi olar hem mazmun bilen sargyt etmek üçin ýazylýar. Emma haçan boldyçärýekde ýakyn wagtda metro bekediniň açyljakdygy mälim, soň journalistsurnalistler hem muňa gyzyklanýarlar. Hakykatdanam, bu binalar näme we bu ýerde kwartira satyn almagy maslahat berip bolarmy? Hakyky müşderi synlaryny nireden tapyp bilerin? "Sreda" ýaşaýyş jaý toplumy journalistsurnalistleriň birine şol ýerdäki ähli soraglara jogap tapmak üçin baryp görmeli boldy.

Umumy düşündiriş

Ilki bilen, Sreda ýaşaýyş toplumynyň nämedigini aýtmaly. Müşderi synlary diýseň manyly we bir taraply, şonuň üçin boşluklary doldurmaga synanyşarys. Şeýlelikde, taslama uzak möhletli, 2021-nji ýylda tamamlanmagy meýilleşdirilýär. Bu wagta çenli köne senagat zolagynda tutuş bir blok ösmeli. Ozal Karaçarowskiý mehaniki zawody bu ýerde durýardy, indi ýerasty awtoulag duralgasy bolan monolit kerpiç jaýlar, mekdep we çagalar bagy kem-kemden ösýär.

That'söne bu hemmesi däl. Toplumyň çäginde gezelenç seýilgähi we ägirt uly söwda merkezi gurlar. Birinji gatda ýaşaýyş däl, dükanlar we ofisler bolar. Görşüňiz ýaly, taslama gaty uly. Guruljak meýdanyň meýdany 19 gektardan gowrak.

lcd gurşawy syrly dükan synlary

Gurluşygyň birinji tapgyry

Şeýlelik bilen, 2018-nji ýylda eltip bermek üçin bäş sany ullakan diňli jaý, iki sany orta gatly bina we çagalar bagy taýýarlanýar. Gizlin dükanyň synlary olara täsir eder. LCD "Sreda" gozgalmaýan emlägi tapgyrlaýyn kärendesine alar. Indi diňe iki diňli jaýdaky kwartiralar satylýar. Olaryň hemmesi içerki bezegsiz täze eýeleriň eýeçiligine geçýär, bu her bir eýesiniň wezipesidir. Şeýlelik bilen, gizlinlikdealyjy menejerler bilen gürleşmäge we binalary barlamaga mümkinçilik tapdy.

Düşündiriş gerek

Theurnalisti bulaşdyran ilkinji zat diňleriň arasyndaky aralyk. 30 metrden köp bolmaly däl, ýagny geljekki ýaşaýjylar birek-biregiň penjirelerine seredip bilerler. Ikinji nokat, tapgyrlaýyn gurluşyk ideýasy. Gurluşykçylar ýene 10 binanyň gurulmagyny öz içine alýan blokuň indiki böleginde işläp başlanda, birinji etapdaky jaýlar eýýäm tabşyrylar. Üçünji we dördünji tapgyrlar dowam eder. Agersolbaşçylar adamlaryň birinji etapdaky jaýlara göçüp barýarka, ikinji basgançakda (10 ýaşaýyş jaýy) gurluşyk işleriniň eýýäm tamamlanjakdygyny düşündirýärler. Şol bir wagtyň özünde, beýleki eserler adamlara päsgel bermez, sebäbi obýektler uzakda ýerleşýär. Bu seýilgäh meýdançasy we ýaşyl meýdanyň serhedindäki diňler. Iň soňky goýuljak ýollar we welosiped ýollary, klub we sport we saglyk merkezi. Gurluşygyň hakykatdanam alnyp barylýandygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin gizlin alyjynyň gözden geçirilmegi bize kömek eder. Sreda ýaşaýyş toplumynyň beýany, ýakyn wagtda jaý satyn almagy meýilleşdirýänler üçin aýratyn möhümdir.

lcd Çarşenbe güni dükanlaryň syryny gözden geçirýär

Öndüriji hakda maglumat

Bu desganyň döredijisi PSN Group. Bu kompaniýanyň ady size hiç zat aýtmasa, geliň oňa üns bereliň. Kompaniýa 15 ýyl bäri bazara çykýar, emma şu wagta çenli beýleki zatlar bilen meşgullanýar. Öňki taslamalar Russiýanyň iň uly şäherleriniň söwda merkezleri bolupdy. Onlyaňy-ýakynda PSN topary jaý gurup başlady. Köpçülikleýin segmentdeýaşaýyş jaýy onuň ilkinji çykyşy.

Öndürijiniň ygtybarlylygy, gözden geçiriň

Bir syrly dükanyň synyna (LC "Sreda") kiçijik derňew hakda maglumat berilýär, indi bolsa ýüz tutarys. Ol kompaniýanyň ýolbaşçylardan näme üçin ýaşaýyş jaýy gurup başlamak kararyna gelendigini sorap başlady. Jogap öňünden aýdylýar: täze gözýetimleriň açylmagy we täze bazaryň ösüşi. Bularyň hemmesi gowy, ýöne alyjy öz soraglarynda birneme öňe gitdi we kompaniýanyň şu gün öwünip biljekdigini sorady. Agersolbaşçylar ýer emläklerini paýladylar, resminamalara görä bu sahypa kärendesine alynýar.

Bir kompaniýanyň işine baha bermek üçin, syrly dükançynyň syny gaty peýdaly. LCD "Sreda" (beýleki alyjylaryň synlary ýakyn wagtda saýtda peýda bolup başlar, sebäbi adamlar täze kwartiralaryna göçmäge taýynlanýar) gowy baýlygy bolan uly bir kompaniýa. Attentionöne ünsi çekmeli birnäçe zat bar:

  • Resminamalarda deňiz gurluşy.
  • residentialaşaýyş jaý gurluşygynda tejribäniň ýoklugy.

Men eýýäm tabşyrylan obýektleriň birine mysal bermek isleýärin. Nowöne häzirki wagtda ähli taslamalar durmuşa geçirilýär we hiline baha bermek mümkin däl.

lcd daşky gurşaw syry alyjy düşündiriş

Internetdäki maglumatlar

Tebigy sorag ýüze çykýar, resmi web sahypasynda tapylsa, gyzyklanmanyň aýratynlyklary ýaly maglumat gözlemek üçin näme üçin çylşyrymly ädimler ätmeli? "Sreda" ýaşaýyş toplumynyň gizlin alyjysynyň gözden geçirilmegi has manyly bolar, sebäbi şahsy sahypada gaty az zat barmaglumat. Interestöne gyzyklanma parametrlerine görä kwartiralary gözlemek üçin amatly gözleg bar, bahalar we taslama deklarasiýasy bar. Gurluşyk meýdançasyny onlaýn ýaýlyma berýän kamera bardy, ýöne şu gün ol aýryldy.

Umuman aýdanyňda, sahypadaky taslamanyň beýany umumy görnüşde berilýär, anyk we peýdaly maglumatlar az. Täze bina hakda wideo, şahsyýetdigiňizi we özüňiz üçin iň gowusyny saýlaýan multfilmdir. Gowy, ýöne has köp zat isleýärin. Hususan-da, ipoteka bölümi bank programmalarynyň, töleg şertleriniň we alyjylary tolgundyrýan köp zatlaryň beýany bilen zerur.

Satyjylaryň saýtlary, ýagny kwartiralary satýan gozgalmaýan emläk edaralaryna kömek edýär. "Ipoteka" bölüminden başga-da, "Bon Ton" gullugynyň web sahypasynda haýsy kwartiralaryň bardygyny we nirede ýerleşýändigini (binalar arkaly) görüp bilersiňiz. Theöne esasy zat poluň meýilnamalary bar, hatda düzülişleri çap edip bilersiňiz. Goşmaça bonus, rugsatlaryň elýeterliligi. Taslama jarnamasyndan we Moskwa hökümetiniň kararyndan başga-da kadastr pasporty we ýer, ýer meýilnamasy üçin kärende şertnamasy bar. Maglumatyň elýeterliligi üçin kompaniýanyň reýtingini peseltmeli bolarsyňyz, sebäbi dogry maglumatlary gözlemek üçin köp wagt sarp etmeli bolarsyňyz.

lcd Çarşenbe güni syrly dükan suraty gözden geçirýär

Ulag elýeterliligi

Geljekki alyjylar toplumyň gapdalynda metro bekediniň boljakdygy bilen gyzyklanýar we bu ýere jemgyýetçilik ulaglary bilen gelmek kyn bolmaz. Indi metro uzakda, ýöräp bilmersiňiz. gurluşyk meýdançasyna wesatuw bölümi "Ryazanskiý Prospekt" stansiýasyndan 5 km uzaklykda. Landöne bu ýerde birnäçe awtobus we trolleýbus marşruty yzarlansoň, gury ýer transporty kömek edýär. Şeýle hem kesgitli ugurly taksileri ulanyp bilersiňiz (№ 63, 463, 351).

Desganyň birinji tapgyry tamamlanandan soň, Rýazanskiý transport çatryk merkezini işe girizmek meýilleşdirilýär. Soňra goşmaça pul geçirmegiň zerurlygy bolmaz we Sreda toplumynyň ýaşaýjylarynyň şäheriň beýleki ýerlerine we başga ýerlerine birnäçe marşruty bolar. Geljekde toplumyň gapdalynda uçuş meýdançasy peýda bolar. Şeýle-de bolsa, munuň awtoulag eýeleri üçin amatly ýerdigini aýdyp bolmaz. Bu ýere Rýazanskiý prospekti bilen gelmek iň mantykly, sebäbi galan bölekler gaty dar. Uly awtoulag ýoly bolsa hemişe meşgul, şonuň üçin ulag dyknyşyklary adaty.

lcd Çarşenbe güni syrly dükanyň gözden geçiriş salgysy

Umumy täsir

Rýazanskiý Prospekt, 2-nji eýeçilik - bu "Sreda" ýaşaýyş toplumynyň salgysy. Gizlin dükançynyň gözden geçirmesi, häzirki wagtda rahatlyk duýgusyny bermändigine baha bermäge mümkinçilik berýär. Geljekde metro bekedini gurmak we ýerasty geçelgeler bilen yşyk çyrasy bolmazdan ugur döretmek meýilleşdirilýär, ýagny elýeterlilik meselesi çözülmeli. Emma bularyň hemmesi geljekde, häzirki wagtda bolsa şowhunly we özüne çekiji däl. Bu ýere barmak üçin awtobus üçin köp wagt garaşmaly bolarsyňyz we hususy awtoulagda has köp wagt ýitirmek howpy abanýar.

Satuw bölümi

Zawodyň öňki ussahanalarynyň birinde toplumyň çäginde ýerleşýär. Daşky görnüşi ony binalaryň galan böleklerinden tapawutlandyrýar, şonuň üçin geçip bilmersiňiz. Şol bir wagtyň özünde binanyň özüni görüp bilersiňiz.Çit bilen gurşalan, ýöne hemme zat ajaýyp görünýär. Şu wagta çenli bu ýerde "Sreda" amatly ýaşaýyş toplumyny göz öňüne getirmek kyn. Gizlin alyjylara syn, surat, bularyň hemmesi işiň henizem tamamlanjakdygyny görkezýär. Bu ýerde çukur gazylýarka, tehnika işleýär, kerpiç turbalary bilen zawodyň galyndylary şol ýerde galýar.

Satyş bölümi gaty amatly, ýagty we giň. Öndüriji jaý satmak bilen meşgullanmaýar, munuň üçin iki satyjy bar, bular Metrium we Bon Ton. Ofisler her gün sagat 21: 00-a çenli açykdyr. Kabul edişligiň golaýynda çärýegiň iki tertibi bar, bu ony birinji tapgyrda bolşy ýaly doly görmäge mümkinçilik berýär. Agersolbaşçylar başarnykly we habarly adamlar, ähli soraglara jogap bermäge taýyn. Gizlin dükanyň synlaryna seretseň, satuw ofislerindäki hyzmat ýokary baha alyp biler.

lcd Çarşenbe güni dükanlaryň syryny gözden geçirýär

Netijäniň ýerine

Geliň, Sreda ýaşaýyş toplumynyň gizlin dükançylarynyň synlaryna näme diýeliň:

  • Öndürijiniň reýtingi gaty ýokary, uly, belli bir kompaniýa. Şeýle-de bolsa, käbir alyjylar geleşik wagtynda düzülen adaty şertnama bilen bulaşýarlar. Bu resminama laýyklykda işläp düzüjiniň iň az borçnamasy bar, kepillik ýok. Aklawçylar şeýle kagyzlara gol çekmegiň töwekgelçilikleri aňladýandygyny aýdýarlar. 10-dan 7-sine baha berildi.
  • Maglumat elýeterliligi. Öndüriji kompaniýa bu barada kän bir gyzyklanmaýar, ýöne ony satýan gozgalmaýan emläk kompaniýalary kömek edýär. Beýleki tarapdan, hersiniň öz işjeňligi bar. 10-dan 6-a baha berildi.
  • Ulagelýeterlilik iň gowusy däl, ýöne geljekde täze metro bekedini açmak arkaly bu meseläni çözmegi wada berýärler. 10-dan 6-a baha berildi.
  • Hyzmat. Satyş ofislerindäki menejerleriň işi 10-dan 8-e baha berilýär. Agersolbaşçylaryň ösmäge ýerleri bar, emma häzirki wagtda-da müşderä ähli zerur maglumatlary berip we soraglara jogap berip bilerler.
  • Infrastruktura - işläp düzüjiniň wadalaryny göz öňünde tutmanam, bu ýerde size zerur zatlaryň hemmesiniň bardygyny aýdyp bileris. Söwda merkezi we söwda merkezi, dükanlar, çagalar bagy we bank şahamçalary, ýagny sosial. ýeterlik zatlar. Mekdep we çagalar bagy, birinji setir desgalary bilen bir hatarda, kärendeçi tarapyndan kärendesine alynýar. 10-dan 8-e baha berildi.

Umuman aýdanymyzda, ýakyn geljekde bu ýaşaýyş jaýynyň alyjylar üçin gaty ösen we özüne çekiji boljakdygyny aýdyp bileris.

Meşhur mowzuk