Sankt-Peterburg döredijileriniň bahasy: ygtybarlylygy, hili boýunça

Mazmuny:

Sankt-Peterburg döredijileriniň bahasy: ygtybarlylygy, hili boýunça
Sankt-Peterburg döredijileriniň bahasy: ygtybarlylygy, hili boýunça
Anonim

Russiýanyň gozgalmaýan emläk taslamalaryna islendik goşant goşýan maýa goýumlaryny üpjün etmäge synanyşýar. Esasan, köp gazanç eden pullary üçin ýaşaýyş meýdanynyň şahsy burçuny almak isleýän ýurdumyzyň ýönekeý ýaşaýjylaryny öz içine alýar. Gozgalmaýan emläk satmak üçin öz hyzmatlaryny hödürleýän kompaniýalar, has takygy, täze jaýlary ösdürmäge gatnaşýan kompaniýalar barada internetde maglumat düýbünden başgaça tapyp bilersiňiz: mahabat taslamalary bar, bu ýerde ýerleşdirilen maglumatlary tapyp bilersiňiz. işläp düzüjileriň özleri.

Şeýle hem, Sankt-Peterburgyň ýaşaýjylarynyň bu kompaniýalar tarapyndan hödürlenýän hyzmatlaryň hili barada şahsy pikirlerini beýan edýän ýörite platformalary tapyp bilersiňiz. Elýeterli maglumatlaryň köplüginiň arasynda iň möhüm faktorlaryň, gurulýan ýaşaýyş jaý toplumlarynyň sany, ösüş işleriniň tizligi we ahyrky netijäniň hili baradaky maglumatlar bolup galýandygyna ynanýarys. Bu maglumatlary takyk göz öňünde tutup, Sankt-Peterburgda ýurduň demirgazyk paýtagtynyň çäginde işleýän iň üstünlikli we isleg bildirýänleriň sanawyny düzdük. Berlen maglumatlaryň size peýdaly we peýdaly boljakdygyna umyt edýäris.

gurluşykçylaryň reýtingi

Gurluşygyň hili, bahasy we tizligi: Sankt-Peterburgda işläp düzüjileriň arasynda kim öňdebaryjy?

Elbetde, liderler birinji kategoriýa degişli uly firmalar bolupdylar we galýarlar. Gurulýan gozgalmaýan emlägiň inedördül metriniň sanyna bagly: düşünmek üçin birinji kategoriýa ýylda umumy meýdany 300 müň inedördül metrden gowrak jaý gurýan kompaniýalary öz içine alýar. Sankt-Peterburgda 2017-nji ýylda "bahanyň hili" boýunça iň oňat işläp düzüjileriň reýtingine birnäçe kompaniýa girýär:

 • LSR Gozgalmaýan emläk;
 • Setl şäheri;
 • VAC.

LSR topary: masştab, hil we bahasyna ýetip bolmajak tejribe

"LSR Topary" Sankt-Peterburgda işläp düzüjileriň hiline görä öňde barýar. Bu kompaniýa gurluşyk hyzmatlary bazarynda uzak wagt bäri işleýär - Sankt-Peterburgyň merkezinde binalary gurmak boýunça ilkinji taslamalar 1993-nji ýylda işe girizildi. Diňe Sankt-Peterburgda däl, eýsem Russiýanyň beýleki sebitlerinde, şol sanda Moskwada-da birinji ýerde işleýän hasaplanýar. Islendik görnüşdäki täze binalaryň gurluşygyny amala aşyrýar: býudjet saýlawlaryndan başlap, işewür synp jaýlaryna çenli. Bu kompaniýa halkara (goňşy Ukrainada, Germaniýada-da işleýär) we diňe bir gurluşyk bilen çäklenmän, gurluşyk üçin öz materiallaryny öndürmek bilen hem meşgullanýar.

döredijiniň ygtybarlylyk derejesi

Setl şäheri: elýeterlilik, rasional we amatly

LSR toparynyň hemişelik we üýtgewsiz bäsdeşi, Sankt-Peterburgdaky işläp düzüjileriň gowşuryş nukdaýnazaryndan öňdebaryjydyr. Köp gatly binalarda we Europeanewropa jaýlarynda adaty kwartiralary (1-den 4-e çenli) gurmakda ýöriteleşýärbirnäçe otagdan (myhman otagy, naharhana we aşhana) birleşdirilen giňişlik bilen. Birnäçe baýragyň ýeňijisi: "Iň oňat täjirçilik işgäri" we "Iň oňat umumy ýaşaýyş jaý gurluşykçysy".

Baýraklarda görkezilişi ýaly, ýaşaýyş we söwda maksatly dürli görnüşli binalary gurýar. Öndüriji özüne berlen ýer potensialyndan doly peýdalanýar, Europeanewropa ülňülerini we iň oňat binagärlik dizaýnlaryny ulanyp binalar gurýar we ýokary hilli müşderi kömek hyzmatyna eýe.

iň gowy döredijiler spb reýtingi

ZDS - ýaşaýyş jaý meselesine oýlanyşykly çözgüt

1999-njy ýylda döredilen gününden başlap, kärhana beýik binalarda elýeterli we ýokary hilli ýaşaýyş jaýlaryny gurmakda ýöriteleşdi. Kompaniýa döredilen döwründe kyrkdan gowrak ýaşaýyş jaý taslamasyny durmuşa geçirdi. Kompaniýanyň esasy artykmaçlygy arzan býudjet we ýokary hilli kwartiralar gurmakdyr. Kompaniýa ipoteka programmasyny ulanmak mümkinçiligi bilen müşderilerine gysga möhletli bäş ýyllyk taslamalary hödürleýär. CDS firmasy, ygtybarlylygy taýdan Sankt-Peterburg döredijileriniň reýtinginde birinji.

dörediji kompaniýalaryň reýtingi

Döredijileriň mertebesi

Sankt-Peterburgdaky iň ygtybarly işläp düzüjileriň reýtingine giren firmalar beýleki bäsdeşler bilen deňeşdirilende birnäçe inkär edip bolmajak artykmaçlyklara eýe. Bu ikisi hem müşderilerini özüne çekýär we kompaniýany has meşhur we meşhur edýär. Esasy artykmaçlyklary şulary öz içine alýar:

 • Görkezilen möhletde taslamalary tabşyrmak - täze gurluşyk üçin ipoteka alnan bolsa, edip bilersiňizJaýyňyzy bellenilen senede aljakdygyňyza 100% ynamly boluň.
 • insurancetiýaçlandyryş polisi bar: şertlerine görä, kompaniýa taslamalaryny tabşyrmagyň möhleti geçensoň jogapkärçilik çekýär.
 • Öz materiallaryňyzdan gurmak, alyjynyň ýaşaýyş jaý bahasyny arzanladýar.
 • Her taslama özboluşly we daşky görnüşi boýunça özboluşly: kerpiç-monolit gurluşyk tehnologiýasynyň ulanylmagy sebäpli biri-birinden tapawutlanýar.
iň ygtybarly işläp düzüjileriň reýtingi

Döredijiler tarapyndan hödürlenýän amatlyklar

Sankt-Peterburg döredijileriniň reýtingindäki ilkinji firmalar müşderilerine ýönekeý töleg ulgamyny, hilini we meýilnamasyny hödürleýärler. Müşderileriniň howpsuzlygyny ýatdan çykarmaýarlar. We muny teklip edýärler:

 • Ipoteka töleglerini tölemegiň amatlylygy. Kompaniýa Russiýa Federasiýasynyň banklarynyň köpüsi bilen hyzmatdaşlyk edýär, şonuň üçin hasaba alynmak we töleg üçin aýratyn hasap açmak zerurlygy ýok.
 • "Rahatlyk" synp jaýlarynyň hiliniň ýokarlanmagy. Birnäçe önümçilik desgasy Germaniýada jemlenendir: nemes firmalarynyň bahasyna ýetip bolmajak tejribesini ulanyp, kompaniýa üznüksiz gurluşyk tehnologiýasyny hödürledi.
 • residentialaşaýyş jaý toplumlarynyň amatly ýerleşişi. Jaý gurlanda, kwartiranyň amatlylygyndan we howlusynyň, awtoulag duralgalarynyň we dynç alyş ýerleriniň ýerleşişine çenli hemme zat göz öňünde tutulypdyr.
 • Iň gowy pikirlenen howpsuzlyk ulgamy, iň bolmanda islendik synpyň ýaşaýyş jaýlarynda interkomlary hökmany gurnamak. Has gymmat taslamalar üçin ulgamlar üpjün edilýärCCTV we konserwasiýa meýdançasy.
Sankt-Peterburgda döredijileriň ygtybarlylygy boýunça reýtingi

Içerki bezeg standartlary

Aýry-aýrylykda, ygtybarlylyk derejesinde ýokarda ady agzalan Sankt-Peterburg gurluşykçylarynyň kwartiralarynyň içerki bezeg standartlaryny bellemelidiris. Bu üç firmanyň içerki bezegiň belli bir standartlary bar, biri-birine meňzeýär we beýleki firmalardan tapawutlanýar:

 • Demir polatdan öňki gapylary oturtmak. Olara gowulaşan ogurlyga garşylyk goşa gulpy bilen enjamlaşdyrylan.
 • Hiliň içerki gapylary. Otaglar we aşhanalar aýna bilen enjamlaşdyrylan, hammam üçin gaty kanwas ulanylýar. Gapynyň çarçuwalary agaçdan we sosna agajyndan ýasalýar. Gapynyň çarçuwasynyň örtülmegi hem agaçdan we has gymmat agaç görnüşlerinden ýasalýar.
 • Windows. Otaglaryň köpüsi goşa aýnaly. Daşarky seslerden izolýasiýa köpelmegi bilen tapawutlanýar we gowy howa geçirijiligi bilen häsiýetlendirilýär. Balkonlar üçin gapylar, şeýle hem loggiýa penjireleriniň aýnasy, täsire çydamly adaty aýnadan ýasalýar.
 • Gat örtügi Munuň üçin uzak wagtlap - on bäş ýyl töweregi güýçli ýüklere çydap bilýän 32-nji synpyň laminaty ulanylýar. Kabel marşruty üçin içki ýoly bolan plint bilen gyrasy bir reňkli.
 • Diwar kagyzy. St. Çydamly, şonuň üçin daşardan goragyň ýokarlanmagy bilen tapawutlanýarislendik görnüşdäki täsir. Ikinji plýus, örtügi gaýtalap boýamak we diwar kagyzynyň suwdan goraýan häsiýetleri.
 • Şift örtüginiň reňki we düzümi. Iki gatda ýasalyp, otaga çyglylygyň daşarky girmeginden gowy gorag üpjün edýär. Bellenen reňk ak.
 • Soketler we ýyladyş enjamlary Europeanewropa standartlaryna laýyklykda ýasalýar. Rozetkalar iki esse, ýyladyşy sazlamak üçin datçikler radiatorlara gurlupdyr.
 • Gurlan hasaplaýjylar. Kwartiranyň bahasyna goşulany üçin, özüňiz metrleri gurmagyň zerurlygy ýok.
Sankt-Peterburgda işläp düzüjileriň möhletleri boýunça reýtingi

Vanna enjamlary

Sankt-Peterburgda işläp düzüjileriň reýtingine girýän kompaniýalar ýokary hilli we amatly sanitariýa enjamlary bilen doly enjamlary ýerine ýetirýärler: akril bilen örtülen hammam, oturgyçly hajathana çüýşesi, ýuwulýan çüýşe we çyzgyly şkaf hajathana saklamak.

Vanna otagy plint bilen gyrasy, suw üpjünçiligi üçin mikser kranlary ýokary hilli iýmit polatdan ýasalýar, otagyň adaty reňki ak bolýar. "Rahatlyk" görnüşli kwartiralaryň hammamlarynda yşyklandyryş üçin birnäçe enjam oturdylýar: umumy we aýratyn adamlar üçin, ýuwulýan ýeriň üstünde. Taslama, şeýle hem, islendik kir ýuwýan maşyn gurmak üçin ýeri göz öňünde tutýar.

Müşderi synlary

Sankt-Peterburgdaky iň oňat gurluşykçylardan kwartira satyn almak mümkinçiliginden peýdalanan adamlaryň pikiri gaty düşnüksiz. Post-Sowet giňişligindäki beýleki kompaniýalar ýaly bu hyzmatIpoteka ýaly gymmat işde-de hyzmat bermek, gaty köp ejir çekýär: öý gurluşykçylarynyň borçlaryny birnäçe aý ýa-da birnäçe ýyl yza süýşürip biljek birnäçe taslamasy bar.

Şeýle-de bolsa, beýleki kompaniýalar bilen deňeşdirilende, bu firmalarda bizar ediji kynçylyklar az. Mundan başga-da, alyjylaryň köpüsi hyzmatdaşlygyň hiline ýokary baha berdiler: dolandyryjylar diňe bir müşderileriniň talaplaryny aýdyňlaşdyrman, bu meseleleri gysga wagtda çözmäge kömek edýärler. Şonuň üçin öz jaýyňyzy edinmek mümkinçiligi bilen gyzyklanýan bolsaňyz, ýokardaky kompaniýalaryň hyzmatlaryny bu maksat bilen ulanmak iň gowusydyr.

Meşhur mowzuk