OOO "Stroýinwest" (Tomsk): synlar

Mazmuny:

OOO "Stroýinwest" (Tomsk): synlar
OOO "Stroýinwest" (Tomsk): synlar
Anonim

Öýüňizi satyn almak köp rus maşgalasynyň arzuwy. Şol bir wagtyň özünde, her kim azajyk tygşytlamak, elýeterli pul bilen jaý satyn almak ýa-da karz almak bilen goşmaça töleg almak isleýär. Näçe kiçi bolsa, raýatlaryň mertebe bilen ýaşamagy şonça-da köp. Şonuň üçin kottejleri özüne çekiji bahadan satmak teklipleri, satyjylar üçin däl-de, adaty maşgalalar üçin gaty özüne çekiji.

2008-nji ýylda bazara “Stroyinvest” (Tomsk) atly täze bir kompaniýa girdi. Şol döwürde bu işläp taýýarlaýjy bilen az adam işleşendigi sebäpli synlary tapmak gaty kyndy.

stroyinvest tomsk synlary

Hakyky zatlar

Ilki bilen, işjeň mahabat bilen meşgullanýar, şeýle hem bazarda özüni tanatmaga kömek eden iri göwrümli taslamalary durmuşa geçirýär. Krasnaýa Gorka mikro etrapçasynda 6 gektardan gowrak ýer özleşdirildi we 64 sany adaty kottej guruldy. Gurluşyk “Stroyinvest” (Tomsk) tarapyndan geçirildi. Ösüşiň hili barada synlar gaty gowy. Jaýlarwagtynda ýetirilýär, gurluşygyň hili gaty gowy. Şonuň üçin kompaniýa söwda dolanyşygyny yzygiderli artdyrýar we täze müşderileri gazanýar.

Krasnaýa Gorkadaky kottejleriň beýany

“Stroýinwest” kompaniýasynyň (Tomsk) hünärmenleriniň bu ýerde ilatly nokat tapmak kararyna gelmegi biderek däldi. Müşderi synlary, döredijiniň mahabat habarlarynda bar bolan maglumatlary doly tassyklaýar. Bu oba sebitiň iň owadan we ekologiki taýdan arassa burçlarynyň birinde, Kornilowo obasynda ýerleşýär. Territoryerlere girmek çäklidir, özüne çekijiligi artdyrýan merkezleşdirilen howpsuzlyk bar.

Alyjylar diňe bir gurluşygyň hili bilen däl, eýsem aragatnaşyk bilen hem gyzyklanýarlar. “Stroýinwest” (Tomsk) hem muňa ideg etdi. Müşderi synlary, sebitde ähli in engineeringenerçilik torlarynyň bardygyny, dolandyryş kompaniýasynyň işleýändigini tassyklaýar. Şol bir wagtyň özünde taýýar kottej hem ýer satyn alyp, soň bolsa gurluşyk şertnamasy baglaşyp bolýar. Kompaniýa 100-den 300 inedördül metre çenli birmeňzeş stildäki jaýlaryň taslamalary üçin dürli görnüşleri hödürleýär. m.

], “stroyinvest tomsk” tokaý meýdanynyň işi barada seslenme

Doly paket

Stroyinvest LLC (Tomsk) hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýän kompaniýa hökmünde özüni görkezýär. Krasnaýa Gorkadaky kottej satyn alyjylaryň seslenmesi, işläp düzüjiniň ähli borçlary doly ýerine ýetirýändigini belleýär. Gurluşyk üçin ýer böleklerini nagt ýa-da karz bilen satyn alyp bolýar, ýeriň bahasyna in engineeringenerçilik infrastrukturasy girýär. Bular ýol we elektrik, suw üpjünçiligi we gaz üçin taslama resminamalary. 2012-nji ýylda gazlaşdyrmak meýilleşdirilýärýyl. Kompaniýa müşderileri özüne çekýän ajaýyp şertleri hödürleýär.

Kompaniýanyň ýöriteleşdirilmegi

OOO Stroyinvest (Tomsk) baş müdiri bu barada öz bloglarynda gürleýär. Müşderi synlary, ähli esasy amallar üçin ähli jikme-jiklikleri ara alyp maslahatlaşmaga taýýardygyny belleýär. Işiň esasy ugry gödek gutarýan jaýlardyr. Şeýle-de bolsa, islegiňiz boýunça beýleki hyzmatlar berlip bilner. Mysal üçin, size haýsydyr bir taslama taýýarlaýan dizaýner çagyryp bilersiňiz. Kompaniýanyň hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýändigini aýdyp bileris. Indi birnäçe kompaniýa gitmek hökman däl, hemme zady bir ýerde edip bolýar. Munuň gowy ýa-da erbetdigini, ýakyn wagtda taparys.

ooo stroyinvest tomsk synlary

Projecturduň taslamasy

residentialaşaýyş kottejleriniň gurluşygy üstünlikli tamamlanandan soň, Tomskdaky “Stroyinvest” kompaniýasy ýaşaýjylary dynç almak üçin niýetlenen şäher töwerekleri bilen üpjün edip başlady. Bu, "Barwiha" ykdysadyýet synpynyň şäher töweregindäki mikro etrapçasynyň taslamasy. Bu uly, ýapyk meýdandyr. Onuň meýdanynda ýaşamaga taýyn 155 jaý bar. Mundan başga-da, hatda suw üpjünçiligi hem işläp düzüji tarapyndan amala aşyrylýar. Taslama eýýäm nasoslary we süzgüç ulgamyny ulanmagy öz içine alýar. Her jaýyň bahasyna 8 gektar bag meýdany girýär. Taslama üstünlikli durmuşa geçirildi, synlar ýerine ýetirilen ajaýyp işe ünsi çekýär. Onlarça maşgala eýýäm tomuslaryny öz daçalarynda geçirýärler.

Bazar bahalarynyň aşagynda

Bu elmydama birneme biynjalyk edýär. Eger iş ýokary hilli we wagtynda ýerine ýetirilen bolsa, ondaNäme üçin bahalary arzanlatmaly? "Stroýinwest" (Tomsk) kompaniýasy diýseň özüne çekiji bahalar bilen tapawutlanýar. Tutmak näme? Ykdysadyýet hakda. Kompaniýa gurluşyk materiallaryny satyn almaýar, köpüsi öz karýerlerini üpjün edýär. Mundan başga-da, bu işi ýerine ýetirmek üçin öz betondan ýasalan enjamymyz ulanylýar. Plastmassa penjireleri öndürmek boýunça seminar işjeň işleýär. Kompaniýa, müşderilerine has köp mümkinçilik döredjek täze zawody işe girizmäge taýýarlanýar.

Bularyň hemmesi sebitde öňdebaryjy orny eýelemäge mümkinçilik berýär, bu bolsa "Stroýinwest" LLC-iň talap edýän zady. Frunze şäherindäki Tomsk şäherindäki gurluşyk kompaniýasy, 103-nji prospekt, meýilnama laýyklykda işleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän ähli enjamlaryny satyn aldy. Önümçiligiň taýýar ýaşaýyş jaýynyň bahasyny ep-esli azaldyp biljekdigine düşünmek üçin ýörite bilim almaly däl. Şol sebäpden, her inedördül metr üçin 20 müň rubldan şäherara jaý satyn almak tekliplerini görüp bilersiňiz.

tomskda “stroyinvest” kompaniýasy

Geljekdäki meýilnamalar

Kompaniýa, jaýlaryny satyn almak üçin müşderilerine çeýe şertleri hödürleýär. Gurulýan ýerde jaý saýlanyňyzda, täze jaýa göçmeli we hemme zady öz ýerinde goýmaly. Galan hemme zat eýýäm dörediji tarapyndan edildi. Lander meýdany we ýokary hilli, termiki gutarnykly ýyly we berk jaý alarsyňyz. Oňa plastmassa penjireleri we gipslenen diwarlary, şeýle hem gutarnykly çyzgy bar. Communicationshli aragatnaşyklar eýýäm tamamlandy.

Umumyre directorissýor mahabat maksatly meýilnamalaryny potensial alyjylar bilen yzygiderli paýlaşýar. Soonakyn wagtda mikro etraplarda zerur infrastrukturanyň dörediljekdigini aýdýar. Kompaniýa köçe yşyklandyryşyny we zibil ýygnamagy üpjün edýär. Soonagny, ýakyn wagtda obanyň ösmegi we ösmegi, täze ýaşaýjylar bilen doldurylmagy üçin ähli şertler bolar.

Nädip satyn almaly

recentlyakynda “Stroýinwestiň” (Tomsk) işi baradaky synlar hem özüne çekiji boldy. Tokaý meýdany, kottejler bilen gurmak üçin täze mikro etrapdyr. Öňki ýagdaýlarda bolşy ýaly, köp adamy gyzyklandyrýan özüne çekiji mahabat kampaniýasy başlandy. Kompaniýa, müşderilerinden peýdalanmazlygyň günä boljakdygyny özboluşly şertler bilen üpjün etdi. Köne jaýyňyzy täze ýurt kottejine çalyşmaga mümkinçilik berýän täze maksatnama başlandy. Şol bir wagtyň özünde, gurluşyk tamamlanýança kwartiraňyzda rahat ýaşarsyňyz. Mundan başga-da, alyja banklaryň gatnaşmazdan 10 ýyla çenli töleg tölemegiň şertleri teklip edildi. Bu adama amatly şertlerde gozgalmaýan emlägiň eýesi bolmaga mümkinçilik berýär. Netijede, müşderileriň banklaryň hödürläp biljek islendik şertinde karz almaga mümkinçiligi bar.

kompaniýa stroyinvest tomsk

Sahypadaky şahsy hasap

Gurluşyk iň ç alt iş däl we her bir alyjy zatlaryň nähili bolýandygyny yzygiderli bilmek isleýär. Şonuň üçin şertnama gol çekilende her bir müşderi şahsy hasaby açýar. Bu ýerde "Stroýinwest" (Tomsk) eseri barada synlary okap bilersiňiz. Tokaýalyjylaryň köpüsi onuň ýerleşýän ýeri we ajaýyp ekologiýasy bilen gyzyklandy, şonuň üçin muny isleýänler köpdi. Mundan başga-da, şahsy hasabyňyzda gurluşyk barada sorag berip bilersiňiz, isleg we teklipler berip bilersiňiz. Kompaniýanyň işgärleri ähli soraglara 12 sagadyň dowamynda jogap bermeli.

Gurluşyk gijikdirildi

Häzirki wagtda synlar bilen ýagdaý köp üýtgedi. Satyn alyjylar we pullaryny gurluşyk üçin maýa goýanlar, ýagny ýaşaýyş jaýynyň doly bahasyny tölänleriň soraglary bardy. Şu güne çenli kompaniýanyň işini barlamak we baha bermek haýyşy bilen 30-dan gowrak adam polisiýa ýüz tutdy. Adamlar aldanandyklaryna ynanýarlar. Tükeniksiz meýdanyň ortasynda birnäçe beton guty, Lesnoý Massif mikro etrapçasynda bar. Synlary gaty gowy bolan Stroýinwest (Tomsk) bolup geçýän wakalara teswir bermeýär. Muňa derek, dolandyryjy telefona jogap bermegi bes etdi we kompaniýanyň web sahypasy işjeň däl. Taslama laýyklykda, mikro etrapçada 172 jaý peýda bolmalydy, ýöne häzirki wagtda ýekeje-de jaý ýok.

stroyinvest tomsk işgäri syn

Haýran galan müşderiler

Her kimiň ýagdaýy başga. Kimdir biri geljekki kottejiň gurluşygyna köp mukdarda maýa goýdy, 500 müň rubl ýa-da ondanam köp, indi bolsa geljekki ýaşaýyş jaýyna näme boljagyna düşünip bilmeýär. Hiç kim hiç zady düşündirmeýär, kompaniýanyň müdirini gözlemeli. Beýleki alyjylar köne kwartirasyndan täze jaýa göçmek üçin özüne çekiji programmadan peýdalandylar. Munuň üçin şertnamanyň şertlerine laýyklykda işgärler üçin jaýy täzeden hasaba aldylarkompaniýalary. Indi bolsa öýlerinden çykarylýar, munuň öwezine kompaniýa beýleki eýeleriniň gutarmadyk jaýlaryny hödürleýär.

Bu ýagdaý manysyz ýaly görünse-de tanyş boldy. Göwnüne bolmasa, alyjy firmanyň müdiri bilen habarlaşyp, talaplaryny beýan edýär we oňa beýleki öýlere birini “ötünç soramak” teklip edýär. Forumöne forumdaky ýagdaýy suratlandyryp, bu salgydaky jaýyň başga bir adama degişlidigini bilip geň galýar. “Stroýinwest” (Tomsk) bankrotmy? Synlar entek takyk jogap bermeýär, ýöne ýagdaý gaty çylşyrymly.

Dolandyryş kepilligi

Häzirki wagtda eýeleriniň pullaryny ýa-da ýaşaýyş jaýlaryny yzyna alyp biljekdigine ynanmak kyn. Emma tematiki saýtlarda synlar negatiw. “Stroyinvest” (Tomsk) gowy gurulýar, ýöne bu ýerde galplyk bar. Istsurnalistler kompaniýanyň direktoryny kompaniýanyň ofisinde tapyp bilmeýärler, ýöne dolandyryjylar ähli resminamalaryň tertiplidigini we hiç hili kynçylyk çekmejekdigini aýdýarlar. Dolandyryjy diňe telefon arkaly elýeterlidir we kompaniýanyň öňki işgäri tarapyndan döredilendigini aýdýar. Namyssyz şertnama baglaşan we adamlary aldaýan hut şol. Bu gün ol eýýäm işden aýryldy. Öndüriji, bellenilen möhletlere laýyk gelmeýändigini boýun alýar, ýöne muny krizis hökmünde ýazýar we her bir müşderiniň öňündäki borçlaryny ýerine ýetirjekdigini wada berýär.

“stroyinvest tomsk” kompaniýasy barada syn

Işgärleriň synlary

Stroýinwest (Tomsk) şu gün diňe müşderilerine bergili bolup çykýar. Işgärler, dolandyryjylar we ýönekeý gurluşykçylar birnäçe aýlap aýlyk almaýandyklary sebäpli gidýärler. Gitdigiçe köp synlar peýda bolup başladyjaý gurmak üçin pul alyp, kompaniýa binýady gurýar, şondan soň serişdäniň ýoklugyna ünsi çekýär we işi tamamlamagy wada berýär. Gurluşykçylar, şeýle hem, pul bolanda soň jaň etjekdigini wada berip, "dynç alyşda" boşadylýar. Netijede, pul ýok, jaý ýok.

Mesele ünsden düşdi

Şu wagta çenli diňe Lesnoý Massif obasynyň gurluşygynyň nähili başlandygy barada gürleşdik. Emma Kornilowo obasyndaky Krasnaýa Gorkanyň ýaşaýjylary hem hüjüme sezewar boldular. Adamlar gaz geçirijisine gaty ýakyn gurlanlygy sebäpli täze jaýlaryny ýitirip bilerler. Birnäçe maşgala bu ýerde eýýäm jaý gurupdy, gurluşykda bar zadyny goýberen ýönekeý adamlar. 2015-nji ýylda ýaşaýyş jaýynyň gaz geçirijisine gaty ýakyndygy, bu jaýlaryň ýykylmalydygy barada habar aldylar. Bu howpsuzlyk düzgünleriniň gödek bozulmagydyr. Çäklendirilen zonanyň aşagynda gurluşyk üçin niýetlenen 116 sany ýer bar, ýöne adamlar eýýäm käbirlerine berk jaý gurupdyrlar. Birnäçe ýyllap tygşytladylar, özlerini köp inkär etdiler, indi bolsa gitmeli bolýarlar.

Bu ýagdaýda işläp düzüjini günäkärlemelimi? Belki-de ýok, sebäbi kimdir biri oňa gurluşyk rugsady beripdir. Emma bu gün bolan waka üçin hiç kim jogapkär bolmaz. Adamlar köçede galmak islemeýärler. Entek gutarnykly karar ýok.

Dolandyryş gijikdirildi

Şu gün “Stroýinwestiň” (Tomsk) başlygy tussag edildi. Häzirki wagtda kompaniýa barada syn ýygnamak peýdasyz diýen ýaly, sebäbi direktor tussaglykda bolsa, ýitginiň öwezini dolup bilmez.müşderilerine. Görnüşi ýaly, onuň hiç hili emlägi ýok. Leaderolbaşçy 2 aýlap tussag edilip, koridorda elde dokalanda, köp adam mähelläniň zalyna ýygnandy. Bularyň hemmesi “Stroyinwest” -den we onuň işgärlerinden ejir çekenler.

Olaryň arasynda Kornilowoda ýer satyn alyp, jaý guran adamlar bar, indi ol ýykylmaly. Olar öýsüz we pulsyz galýarlar. Emma jaýy sökmäge we iň bolmanda maýa goýumlaryny bölekleýin yzyna gaýtarmaga mümkinçilikleri bar. Tokaýda jaý gurmaga maýa goýanlar üçin hasam erbet. Olar ne jaý, ne-de maýa goýlan serişdeleri görmediler. Nerwiň bahasy näçe?

Başga bir hekaýa

Russiýa göçmek üçin pul tygşytlaýan iki pensioner hem bu işläp düzüjä ýüzlendi. Thehli pullary ýygnadyk, Gazagystanda kwartirany girew goýduk, garyndaşlaryndan karz aldyk we gurluşyk üçin sargyt goýduk. Soň bolsa iň erbetleri başlandy. Şahsy ýygnakda “Stroýinwest” kompaniýasynyň başlygy häzir taýyn jaýlaryň ýokdugyny, ýöne ýer satyp, jaý gurmak barada şertnama baglaşyp biljekdigini aýtdy. Documentshli resminamalary ýuwaş-ýuwaşdan dolduryp, şertnamany ýerine ýetirdi, doly mukdaryny töledi. Şondan soň dolandyryjy telefony ýygnamagy we jaňlara jogap bermegi bes etdi. Bir ýyldan soň gelen pensionerler öz saýtynda ikinji jaýyň gurlandygyny gördüler we şahsy ýygnakda kompaniýanyň başlygy satuw şertnamasynyň kazyýetiň karary bilen ýatyrylandygyny we jaýyň satylandygyny aýtdy. üçünji taraplara. Şeýlelik bilen pensionerler Russiýa we notarius hyzmatlaryna yzygiderli syýahat edýän pensiýa bilen bergiler we karzlar bilen hemme zatsyz galdylar.

ýerinenetijeler

Gurluşyk şertnamasynyň ýerine ýetirilmegi gaty girdejili teklip ýaly bolup görünýär. Köne kwartiranyň bahasy üçin hakyky, ýurt jaýynyň eýesi bolup bilersiňiz. Elbetde, köp adam bu teklipden peýdalanmak kararyna gelýär. Şeýle-de bolsa, işläp düzüjini üns bilen saýlamaly we synlary ýygnamaly, şertnamany üns bilen okamaly we aklawçy bilen maslahatlaşmak has gowudyr.

Meşhur mowzuk