Terrazit gips - amaly tehnologiýa, aýratynlyklar we häsiýetler

Mazmuny:

Terrazit gips - amaly tehnologiýa, aýratynlyklar we häsiýetler
Terrazit gips - amaly tehnologiýa, aýratynlyklar we häsiýetler
Anonim

Islendik eýesi öýüni içerde we daşarda özüne çekiji etmek isleýär. Şonuň üçin jaýyň diwarlaryny we binanyň fasadyny ähli talaplara we ülňülere laýyk gelýän we owadan edýär.

Jaýyň içinde we daşynda dizaýny reenkarnasiýa etmegiň tapawutly görnüşi, ýokary hilli bezegi üpjün edýän terrazit gipsini ulanmakdyr. Köplenç bu material içerki abatlamak üçin örän amatly bolsa-da, açyk iş üçin ulanylýar.

Terrazit gips

Recentlyakynda bu material has ýygy ulanylýar. Bazardaky kompozisiýalaryň giňdigine garamazdan, hut şu material beýlekilerden has ileri tutulýar, sebäbi daşky görnüşi bilen alyjylary özüne çekýär.

Terrasit gips näme

Bu garyndy gödek bezeg gips garyndylary kategoriýasyna degişli materiallaryň sanawyna girýär we diwarlary bezemekden has köp ulanylýar. Kompozisiýa elýeterli, bu işde kynçylyk döretmeýärişlemek we diwarlara ulanmak öz eliňiz bilen aňsat.

Materialyň artykmaçlyklary näme

Oňyn häsiýetiň tapawutly aýratynlyklary şulary öz içine alýar:

  1. surfaceer ýüzüniň görmegeýligini ýitirmän täsirli hyzmat ömri.
  2. Daşky gurşawa we howa çydamly.
  3. leumşak görnüş.

materialyň nämeden ýasalandygy

Terrazit gipsiniň düzümine şular girýär:

  • hek;
  • 30-35% sement;
  • doldurgyçlar: mermer un, kwars gumy, mika, dokma daşlary ýa-da beýleki bezeg bölekleri.
Terrazit gips tehnologiýasy

Material ulanylanda, öýüň stiline organiki taýdan laýyk gelmegine mümkinçilik berýän üweýji aýratynlyklary sebäpli gerekli teksturany berip bilersiňiz: daşky ýa-da içki bezeg. Saýlanan doldurgyç görnüşi bolan material öňünden taýýarlanan diwar ýüzüne ulanylýar. Terrasit gips tehnologiýasynyň nähili amala aşyrylýandygyna, ýagny garyndyny diwarlara ulanmak prosesine has içgin seredeliň.

Material material amalynyň aýratynlyklary

Programma tehnologiýasy belli bir derejede “Bark tomzagy” bezeg serişdesini diwarlara ulanmak prosesine meňzeýär, ýöne kompozisiýalaryň düzüm bölekleri bilen tapawutlanýanlygy sebäpli, onuň tapawudy bar. Materiallary ulanmak üçin demir pol ulanylýar we islenýän galyňlygy birnäçe gatda gips ulanmak arkaly gazanylýar. Soň bolsa dürli gurluşdan bäri üwürip başlaýarlartalap edýär we dürli material galyňlygyny talap edýär.

Üns beriň! Işe başlamazdan ozal gatlaklary has gowy ýelmemek üçin terrazit gipsini köp derejede nemlendirmeli. Materialy ýüzüne ulananyňyzdan soň, 12-24 sagatlap guratmaly, şondan soň toprak we welosiped sürýär. Munuň üçin islenýän gurluşa ýetmäge kömek edýän ýiti tüýdükleri goşmak bilen ýörite nagyşly graterleri ulanyň. Örtük emele gelende, iň ýokary meýdany eýelemäge synanyşyň, ýogsam gatlaklaryň bogunlary gaty göze ilýär ("Bark tomzagy" bilen meňzeşlik).

Terazit gipsini ulanmagyň tehnologiýasy

Bogunlaryň öňünden pikirlenip, olary üns bermeýän ýerlere öwürmäge synanyşýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Surfacehli ýüzüni gipslemek, päsgelçiliklerden gaça durmak bilen amala aşyrylýar. Otherwiseogsam, ondan dynmak üçin guradylan gyrany goşmaça gaýtadan işlemeli bolarsyňyz. Munuň üçin ýüzüni nemlendirmeli we ýumşaýança garaşmaly bolarsyňyz.

acksaryklary ýok etmek üçin polotensalary ulanyň. Eger almagyň gatlagy çatryklar bilen örtülen bolsa, onda gaýtadan işlemeli bolar. Garyndyny ýer ýüzüne doly we deň paýlansoň, maýaklar aýrylyp, olaryň ýerleşýän ýerleri reňkli primer bilen möhürlenip bilner.

Bu örtük näçe wagtlap dowam eder

Işi dogry ýerine ýetireniňizde, işdäki kynçylyklar ýa-da kynçylyklar barada alada etmegiň zerurlygy ýok. Binanyň işleýşi wagtynda, otagyň mikroklimatyna we ýeriň gutarýan ýerine (içerde) garamazdan, bu materialyň näderejede ýokarydygyny, işleýşini barlap bilersiňiz.öý ýa-da binanyň daşynda).

Terrazit gips tehnologiýasy

Içerde terrazit gips ýasamak üçin ýörite tehnologiýanyň kömegi bilen şeýle örtük azyndan 20 ýyl dowam eder (we fasad işini ýerine ýetireniňizde 10 ýyla çenli). Garyndyny ulanmagyň usuly we geljekki ýeriň gurluşy garyndynyň düzümine dürli ululykdaky we görnüşli agregatlaryň goşulmagyna baglydyr.

Kompozisiýany nädip ulanmaga taýýarlamaly

Taýýar kompozisiýany almak üçin gury garyndy we suw minom garyndysyna guýulýar. Terrazit gipsini ulanmagyň tehnologiýasy, ýörite enjamda 5 minut gaýtadan işlenenden soň alynýan birmeňzeş garyşyk kompozisiýany ulanmagy öz içine alýar.

Terrazit fasad gips

El bilen garyşdyranyňyzda, iş wagtyny 10 minuda çenli artdyryň. Belli bir dykyzlygy almak üçin ýörite salgylanma konusyny ulanmaly bolarsyňyz. Düwürtikli garyndy üçin görkeziji 7 sm, orta däneli - 8 sm, inçe üçin - 9 sm.

Garyndy taýýar bolansoň, işe başlamazdan azyndan 30 minut çemçe. Ondan soň, çözgüt ulanmaga taýyn we taýýarlykdan soň indiki iki sagadyň dowamynda ulanmak islenýär.

Programma amalynyň görnüşi

Terrazit gipsini ulanmak köne örtükden ilki arassalanan diwarlary taýýarlamak bilen başlaýar. Munuň üçin belli bir derejede prosesi ýönekeýleşdirýän çäge çüýşesini ulanyň. Geljekde materialyň gutarmagy üçin, onuň düzümine doldurgyçlar goşulýargrit görnüşinde tapawutlanýar.

Terrasit gipsini ulanmak

Ilki bilen, tekizligi tekizlemek üçin tutuş ýüzüne primer gatlagy ulanylýar. Tekiz ýerde çyzyklar biri-birinden 30 sm uzaklykda 3 mm çuňlukda ýasalýar. Bu fasad üçin topragyň we terrasit gipsiniň ajaýyp ýelmeşmegini üpjün etmek üçin zerurdyr.

Gipsiň hatda gatlaklarda ulanylmagynyň maslahat berilýändigini ýadyňyzdan çykarmaň we iş gutarandan soň, netijä baha berlenden soň, ýelmeýän däneleriň üstünden süpürilmelidir.

Terrazit gips bahasy

Material elýeterli. Gipsiň görnüşine we gaplanyşyna baglylykda üýtgeýär. Terrasit gipsiniň bahasy her paket üçin 500 rubl töweregi üýtgäp durýar, ýöne şol bir wagtyň özünde, diwaryň 1 m2üstünde işlemek üçin şol bir mukdarda pul tölemeli bolarsyňyz. ussa işe al. Bu bolsa tegelek jem goşýar. Şonuň üçin jaýyň içini ýa-da fasadyny tamamlamak boýunça işe başlamazdan ozal býudjetini hasaplamaly, material saýlamaga karar bermeli we bu ýa-da beýleki görnüşli materialy gutarmak üçin näçe abatlaýyş işiniň geçiriljekdigini barlamaly.

Terrazit örtügi, esasanam täzeden gursaňyz, ähli meýilnamalarda peýdalydyr. Taýýarlygyň çylşyrymlylygyny, ulanylyş jikme-jikliklerini we bu materialyň aýratynlyklaryny bilmek bilen, zerur däl kynçylyklar bolmazdan, meseläni aňsatlyk bilen çözüp bolýar.

Meşhur mowzuk