Daşky we içki bezeg üçin gapdal görnüşleri. Sidingiň haýsy görnüşi iň gowusy hasaplanýar? Aýratynlyklary, ölçegleri, ulanylyşy, bahalary

Mazmuny:

Daşky we içki bezeg üçin gapdal görnüşleri. Sidingiň haýsy görnüşi iň gowusy hasaplanýar? Aýratynlyklary, ölçegleri, ulanylyşy, bahalary
Daşky we içki bezeg üçin gapdal görnüşleri. Sidingiň haýsy görnüşi iň gowusy hasaplanýar? Aýratynlyklary, ölçegleri, ulanylyşy, bahalary
Anonim

Siding rus dizaýny däl, şonuň üçin käbirlerini bulaşdyryp biljek adaty bolmadyk ady bar. Siding diýilýän zadyň GDA ýurtlarynda köpden bäri ulanylýandygyny, ýöne munuň ýaly adynyň ýokdugyny bellemelidiris. Jaýlary örtmek üçin hususy gurluşykda köplenç Amerikaly diýilýän ýönekeý ýazuw tagtasy ulanylýar. Tehnologiki ösüşiň durmaýandygyny ýatdan çykarmaly däldir, şonuň üçin täze gurluşyk materiallaryny saýlamaly we synagdan geçirmeli.

gapdal görnüşi

Siding aýratynlyklary

Haýsy sidingiň has gowudygy baradaky sorag bolsa, onuň diňe bir jaýyň daşky görnüşini däl, eýsem izolýasiýa we suw geçirmezligiň umumy aýratynlyklaryny, örtügiň gurnama aýratynlyklaryny we onuň mümkinçiligini emele getirýändigine düşünmeli. operasiýa. Fasady gutarmak üçin köp wariant bargapdal örtügiň hakykatdanam köp görnüşiniň bardygyna göz ýetirmäge mümkinçilik berýän öýde.

Bu gurluşyk materialynyň gerimi giňdir. Häzirki wagtda bu diňe bir gurluş üçin bezeg çarçuwasy däl, eýsem gorag funksiýalary bilen bilelikde goşmaça izolýasiýa mümkinçiligi hem bar.

gapdal material

Agaç gapdal

Häzirki wagtda agaçdan ýasalan gapdaldan işjeň peýdalanmagyň täze tolkunyny döreden çarçuwaly gurluşyk meşhur. Indi bu diňe bir tagta däl. Agaç gapdallarynyň dürlüligini zerur berkitme ulgamyny saýlap alanyňyzdan we mümkin bolan ähli wariantlara baha berenden soň görmek bolýar.

Agaçdan ýasalan görnüşler bar:

 1. Tiken çukury. Bu iň ýaýran we ýönekeýleşdirilen görnüş. Bu topara hammam diwarlary üçin has meşhur bolan astar we meşhur blok öýi ýalan agaçlar girýär.
 2. Gabat gelmek. Sidingiň bu görnüşi, ýazuw tagtasy, ýagny "Amerikaly" manysyz manyda. Bu material diňe aşakdan ýokary tarapa berkidilýär. Boardokarky tagta elmydama aşaky gyrada ýerleşýär. Jaýyň diwarlaryna, ýagny iň oňat aýlanyşyga, ýöne şol bir wagtyň özünde çyglylykdan ajaýyp goramagy üpjün etmegiň özboluşly usulydyr.
 3. düwme. Köplenç bu gapdal görnüşine "planken" diýilýär. Klassiki parametrleriň tagtalaryny kesilenler bilen bilelikde ulanýarlar, şonuň üçin diwaryň ujuna birikdirilýär. Bu modullaryň arasynda kiçijik bir zady goýuňarassalamak.
diwar gapdal

Agaç gapdalyndan tapawutly häsiýetler

Siding hökmünde ulanylanda agajyň ähli häsiýetleri galýar. Oňyn we negatiw taraplaryň ikisi hem göz öňünde tutulmalydyr. Ine esasylary:

 1. Sidingiň bu görnüşi emeli däl, şonuň üçin daşky gurşawa dostluk we ýüze çykýan ähli oňyn häsiýetler öňe çykýar.
 2. Material dem alyp bilýär. Highokary çyglylyk bilen hem içerdäki gurşaw iň amatlylygyna galýar, sebäbi hemme zat tebigy proseslerden geçýär.
 3. Agaç aýazdan çydamly. Recordazgy aýazlarynda-da ähli oňyn häsiýetleri saklaýar.
 4. Gurmak gaty ýönekeý, şonuň üçin goşmaça güýç sarp etmän ç alt ýerine ýetirilýär. Jaýyň eýesi tygşytlamak bilen gyzyklanýan bolsa, ussalara jaň etmän, gapdalyndan özüni goýup biler.
 5. Ulanylmazdan ozal, agaç berkligi üpjün etmek üçin ot we bioproteksiýa bilen örtülmelidir.
 6. Pes hilli material ulanylsa ýa-da iş tehnologiýasy ulanylmasa deformasiýa we döwülmek howpy bar, ýöne beýle kynçylyklar seýrek ýüze çykýar.
 7. Siding gurlandan soň gorag materiallary bilen wagtal-wagtal örtülmelidir.
haýsy siding iň gowusy

Agaç gapdal

Sidingiň bu görnüşi agaç materiallaryndan gaty tapawutlanýar. Şeýle gapdalda diňe seýrek süýümler bar. Agaç siding sellýuloza bilen agajyň garyndysydyr. ÖndürildiMDF ýalydyr.

Sidingiň bu görnüşi iň çydamlydyr. Mundan başga-da, bu material çyglylyga doly garşy çykýar we aýazdan doly çydamlydyr. Bu häsiýetler kepillendirilýär, sebäbi material polimer rezinleri bilen emdirilmelidir. Agaç siding içerde we daşarda ulanmak üçin aýratyn öndürilýär, şonuň üçin saýlanyňyzda bu aýratynlyga üns bermeli.

Agaçdan ýasalan aýratynlyklar

Agaç-sellýuloza materiallaryny binanyň içinde ulanmak maslahat berilýär, daşarky ýaly köp ýaramaz täsirler hyzmat möhletini ep-esli azaldar. Agaç polimer panelleri has ygtybarly, sebäbi olar polipropilenden we agaç gyrkymlaryndan ýasalýar. Olaryň çydamlylygy inkär edip bolmaýar, şonuň üçinem olary agyr howa şertlerinde otaglarda howpsuz ulanyp bilersiňiz.

Agaçdan ýasalan adaty agaçdan has köp artykmaçlygy bar, gurluşyk programmalaryna ajaýyp uýgunlaşdyrylan. Onuň ýangyjy ep-esli azalýar. Mundan başga-da, bu material degişlilikde siňdirmeýär, çyglyk ýygnamaýar. Bu asyl gurluşy uzak wagtlap saklamaga we ýarylmazlyga kömek edýär. Adatça şeýle material, siding 15 ýyl amatlydyr. Daş görnüşi, agaja meňzeýär, solmasa-da, örtügiň asyl reňki üýtgemeýär. Tebigy materiallara gyzyklanma bar bolsa, adaty bolmadyk atmosfera döredýänligi üçin daşdan ýasalan gaplar ulanylyp bilner.

Winil siding

Häzirki zaman gurluşyk bazarynda bu dürlülige iň köp isleg bildirilýär. Esasan binalaryň daşky diwarlaryny bezemek üçin ulanylýar. Köpler saýlaýarlarvinil siding, bahasy her gezek 150 rubldan başlaýar. Köp artykmaçlyklar sebäpli bu materialda uly ykrar edilýär. Gurmak aňsat, gaty gymmat däl we şol bir wagtyň özünde ajaýyp aýratynlyklara eýe.

winil siding bahasy

Öndürijileriň köpüsi, reňkini ýa-da başga aýratynlyklaryny üýtgetmän winil sidingiň 50 ýyla çenli dowam edip biljekdigine ynanýarlar. Şeýle material goşmaça ideg talap etmeýär. Zerur bolsa, ondan tozany we hapany aýryp bilersiňiz.

makeasamak gaty aňsat. Adaty suw ulanyp, biraz ýuwujy serişde goşup bilersiňiz. Şeýle hem hapany bag şlangy bilen ýuwmaga rugsat berilýär. Bu ýagdaýda goşmaça serişde gerek däl. Bu aýratynlyklar alyjylary takmynan optimal we 300 rubldan ýokary bolan winil siding satyn almaga höweslendirýär.

Winil sidingiň esasy häsiýetleri

 1. Tutuş ýangyjy däl, ýanmagy dowam etdirip bilýän, ýöne ýokary temperaturada eremäge ukyply material däl.
 2. Temperaturanyň üýtgemegi bilen, ýiti üýtgemeleri hem häsiýetleri we aýratynlyklary üýtgetmeýär. Ativearamaz howa faktorlary bu materialyň ömrüne täsir etmeýär.
 3. Poslama garşy, ýörite bejergä zerurlyk ýok.
 4. Daşky gurşaw üçin doly howpsuz, toksinleri çykarmaýar.

Winil sidingiň goşmaça häsiýetleri

 1. Bu materialyň agramy az, şonuň üçinem edip bilersiňizgurmak aňsat.
 2. Eger agyr täsir ýüklenmegi ýa-da başga zeper ýeten bolsa, diwaryň gapdaly çişip biler we ýerine çalyşmak üçin ýanaşyk panelleri aýyrmagy talap edip biler.
 3. Winil ýylylygy saklamaýar, şonuň üçin gowy izolýasiýa zerur.
gapdal görnüşi

Winil siding aýratynlyklary, käbir öndürijilerden panelleriň ölçegleriniň tapawudyny öz içine alýar. Reňkiniň we umumy gurluşynyň hem tapawutlanyp biljekdigini ýatdan çykarmaly däldiris, köplenç tapawudyň ujypsyz, ýöne göze ilýär. Elitanyň gutarmagy zerur bolsa, gapdaldaky daş tebigy äheňlere öýkünýän bu opsiýany ulanyp bilersiňiz. Adatça, winil sidingi satyn alanyňyzda, ony böleklerden almaly dälsiňiz, sebäbi ol toplumlara gaplanmaýar. Bu opsiýa islendik zeper ýa-da reňk tapawudyny kesgitlemegi aňsatlaşdyrýar.

gapdal daşy

Plinth siding

Bu winil sidingiň bir görnüşi, ýöne öz tapawudy bar. Köpüsi bahasy 400 rubldan başlaýan ýerzemin ýoluny saýlaýarlar. Bu materialyň kömegi bilen, öýde ýokary hilli örtük geçirip bilersiňiz, howa şertlerinde-de howpsuzlygy we ajaýyp görnüşi barada alada etmersiňiz. 3 mm töweregi galyňlygy bar, ony winilden gowy tarapdan tapawutlandyrýar. Şeýle aýratynlyklaryň ýerzemin tarapy bar. Bu opsiýanyň bahasy beýlekilerden has ýokary, ýöne esasy häsiýetlerine laýyk gelýär.

ýerzemin bahasy

Saýlamakýokary hilli siding we üstünlikli gurnamak, öz islegleriňize we materialyň esasy aýratynlyklaryna üns bermek ýeterlikdir. Negativearamaz daşky gurşaw faktorlaryna çydap bilýän güýçli, çydamly sidingden ileri tutmaly. Öndürijileriň köpüsi winil sidingi saýlaýarlar. Pes çykdajy we optimal häsiýetleriň utgaşmasy bilen tapawutlanýar.

Meşhur mowzuk