Tomy doldurmak üçin çukurlaryň ölçegleri

Mazmuny:

Tomy doldurmak üçin çukurlaryň ölçegleri
Tomy doldurmak üçin çukurlaryň ölçegleri
Anonim

Dam örtüklerini doldurmak üçin çukurlaryň ululygy dizaýn aýratynlyklaryna we önümçilik materiallaryna baglylykda üýtgeýär. Bu elementleriň esasy maksady üçege doly we estetiki taýdan özüne çekiji görnüş bermekdir. Bu innowasion bezeg materialynyň aýratynlyklaryna we işleýiş düzgünlerine serediň.

çyralaryň ululygy

Umumy maglumat

Önümiň ç alt işlemegi bilen birlikde önümi gurnamagy ýeňilleşdirmek üçin öndürijiler tarapyndan üçek çukurlarynyň ululyklary üpjün edilýär. Recentlyaňy-ýakynda üçegiň üstki ýerlerini gowulandyrmak üçin astar, bezeg tagtalary, siding ýa-da beýleki improwizasiýa analoglary ulanyldy. Soffits iň ýokary hilli netije bilen gutarmaga mümkinçilik berýär. Sahypalar gurnama enjamlary bilen bilelikde satylýar.

Bu materialy gurnamagyň aňsatlygy, hatda adaty gurluşyk gurallary (buraw, çekiç, metal gyrkymlar, elektrik pyçak, tornavida) bilen işlemekde esasy ussatlygy bolan täze hünärmenler üçinem jaýy enjamlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Esasy zat, beýiklikde işler alnyp barylýandygy sebäpli howpsuzlyk çärelerini berjaý etmekdir.

Görünişler

Italýan dilinden soffit sözüni "potolok" diýip terjime edip bolar. Materialyň öziplastmassadan, metaldan ýa-da agaçdan ýasalan paneldir. Elementler beýleki gorizontal ýüzler ýaly kornişleri we üçegiň gablaryny dokamak üçin ulanylýar. Iň ýakyn "garyndaşlary" hatara düzülýärler. Şeýle-de bolsa, çyralaryň ölçegleriniň käbir aýratynlyklary bar, ýagny ini 80 santimetre ýetip biler. Mundan başga-da, bu paneller üç esasy ölçege görä bölünýär: dizaýn nuanslary, önümçilik materialy, ulanylyş gerimi.

üçegiň ölçegleri

Deşikli modeller

Soffit perforasiýasy, üçegiň aşagyndaky boşlugy şemallaşdyrmak üçin iň amatly şertleri döretmäge mümkinçilik berýär. Çyglylygyň emele gelmeginiň we onuň bilen baglanyşykly netijeleriň (çüýremek, kömelek, galyndy we ş.m.) öňüni almak üçin zerurdyr. Deşikli çyralaryň ölçegleri ähli ekin meýdanlaryny, şol sanda göni gün şöhlesinden izolirlenen gorizontal ýerleriň böleklerini ç alt kesmäge mümkinçilik berýär. Bu çözgüt, kondensatyň we beýleki negatiw hadysalaryň döremeginiň öňüni alýan tutuş sebitde howa çalşygyny döretmäge mümkinçilik berýär. Residentialaşaýyş we senagat jaýlary üçin bu örän möhümdir.

Aslynda, perforasiýa edilen paneller, tutuş iş ýüzündäki deşikler bilen kiçijik örtülen materialdyr. Şeýle jikme-jiklikler guşlaryň we mör-möjekleriň üçegiň aşagyna girmeginden ygtybarly goraýar. Deşikleriň diametri gaty kiçi bolansoň, çybynlar we siňekler ýaşaýyş jaýynyň ýaşaýjylaryndan gorkmaýarlar.

Bölekleýin perforasiýa edilen üýtgeşmeler

Şeýle panellerde howa çalşygy deşikleri bartutuş uçaryň üstünde däl-de, eýsem profil sahypasynyň diňe bir ýa-da birnäçe bölüminde. Bu material ýylylyk we howa çalşygyny bir hili sazlamaga mümkinçilik berýär. Barmaly ýeriň esasy meýdany, diňe bir üçegiň aşagyndaky ýaşaýyş jaýynyň daşky kesel böleklerini örtmekdir. Mundan başga-da, bu görnüşli yşyk çyralarynyň ululygy gazeboslary, teraslary, verandalary ýa-da eýwanlary bitirmek üçin ulanylmaga mümkinçilik berýär. Bu materialy ähliumumy görnüşe ygtybarly degişli edip bolar.

üçegiň ölçeglerini doldurmak üçin gaplar

Deşiksiz analoglar

Panelleriň bu wersiýasynyň üstünde deşikler ýok, ol atmosfera ýagyşlarynyň täsir edýän böleklerine gönükdirilendir. Munuň içine üçegiň üstündäki örtükler, dik diwarlar, kornişler girýär.

Üçekleri doldurmak üçin çukurlaryň ölçegleri 30-80 sm we uzynlygy 305 sm. Agaçdan başga-da, ähli üýtgeşmeler elementleri ygtybarly düzetmek üçin ýörite gulplar bilen enjamlaşdyrylandyr. Gämi duralgasyndan we dogry gurlandan soň, berkitmeler görünmez ýaly maskalanýar. Özbaşdak iş ýerine ýetireniňizde, iň uly giňligiň bölekleri dar analoglara garanyňda has ç alt gurnamaga mümkinçilik berýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Winil çyralarynyň ululyklary

Winil siding we winil soffit analoglarynyň umumy gurluşy bar. Öndürijileriň pikiriçe, şeýle örtügiň hyzmat möhleti azyndan 30 ýyl. Mundan başga-da, bu materiallara ideg etmek aňsat, boýag talap etmeýär, sebäbi başlangyç döwürde materialyň düzümine zerur reňk shemasy girizilýär.önümçilik tapgyry.

üçegiň üçek ölçegleri

Dükanlarda hiç hili kynçylyksyz zerur reňk tapyp bilersiňiz. Düzgün bolşy ýaly, winil çyralarynyň ölçegleri metal kärdeşlerinden tapawutlanmaýar, bir paketde 16/22 bölek bilen tamamlanýar. Esasy peýdalary:

 • Mehaniki we howa garşylygy.
 • Uly çeýeligi.
 • Materiallary adaty hack bilen aňsatlyk bilen kesip bolýar.
 • Bölekler agramy ýeňil bolup, beýiklige götermegi aňsatlaşdyrýar.
 • Winil paneller poslama we galyplara çydamly.
 • malylylyk işleýiş tertibi -50-den +50 dereje bolup, polýus sebitlerinden başga ýerlerde Russiýa Federasiýasynyň hemme ýerinde ulanylmaga mümkinçilik berýär.
 • Plastiki solmaga çydamly, wagtyň geçmegi bilen solmaýar ýa-da solmaýar.
 • Önümler içerki we daşarky ýüzler üçin amatly.

Metal çyralaryň ululyklary

Metal paneller kategoriýasynda polatdan, alýumin garyndysyndan we misden edilen üýtgeşmeler bar. Iň elýeterli we meşhur ilkinji topar. Misiň hili has ýokary, ýöne bahasy gaty ýokary. Her metalyň oňaýly taraplary bar.

Polat üýtgeýjileri elýeterli, ýörite emal gorag örtügi bilen enjamlaşdyrylan. Şeýle elementleri kesenden soň, materialyň poslamagyndan we poslamagyndan goramak üçin gyralary soňraky gaýtadan işlemek zerurdygyny bellemelidiris.

Alýumin garyndysy kärdeşleri hem talap edýärgoşmaça bezeg, sebäbi kesiş hem negatiw howa şertlerine sezewar bolýar. Costokary çykdajylara garamazdan, mis panelleri hem goragly diýip atlandyryp bolmaz. Has haýal bolsa-da, kesilen gyralary boýunça ýaramazlaşyp bilerler. Şeýle-de bolsa, mis üýtgemelerinde belli bir sebite zeper ýetmegiň ösüşi az bolýar, netijede materialyň çäksiz iş ömri bolýar.

metaldan ýasalan ölçegler

Metal önümleriň artykmaçlyklary

Reňkli metallardan we polatdan ýasalan çyralaryň ululygy zerur parametrlere aňsatlyk bilen sazlanyp bilner. Mundan başga-da, bu kategoriýadaky panelleriň aşakdaky artykmaçlyklary bar:

 • Material bazarda iň giň aralykda elýeterlidir.
 • Mis üçek üçin şol bir metaldan ýasalan paneller amaly tarapdanam, estetiki manyda-da örtmek üçin iň amatlydyr.
 • Dogry bejerilende paneller uzak wagtlap dowam eder.
 • Material işjeň biodegrasiýa täsir edýär.
 • Metalyň berkligi dürli gelip çykyşlaryň mehaniki stresine ýokary garşylygy kesgitleýär.
 • Ultramelewşe şöhlelenmesine we temperaturanyň üýtgemegine inertlik bar.
 • Işleýiş aralygy -60-dan +100 dereje.
 • Ekologiýa taýdan arassa material atmosfera zyýanly maddalary çykarmaýar.
 • Göz öňünde tutulan bezeg örtügi, gurluşyň ýük göteriji bölegini berkitmäge mümkinçilik berýär we işleýän wagtyňyzda hiç hili kynçylyk döretmeýär.beýiklik.
 • Pes tehniki hyzmat.
 • Alýumin önümleri azyndan 30 ýyl hyzmat edýär, mis üýtgemeleriniň möhleti ýok diýen ýaly.
deşikli sofit ölçegleri

Agaç üýtgeşmeleri

Agaç üçekler üçin çyralaryň ululyklary aýratyn saýlanýar. Binalarda köplenç tagtalar ýa-da tagtalar bilen örtülen gyralary görüp bilersiňiz. Öý ussalary köplenç şeýle dizaýny özbaşdak ýasaýarlar. Enougheterlik tejribe ýa-da wagt ýok bolsa, paneller agaç ussahanalaryndan sargyt edilýär.

Agaç analoglary ekologiýa taýdan arassa, esasanam tebigy "dem alýan" agaçdan ýasalan modeller. Bu warianty saýlap alanyňyzdan soň, howa çalşygyny ýatdan çykarmaň. Munuň üçin ulanylýan elementleriň arasynda boşluklar galýar. Tomuň aşagyndaky boşlugy mör-möjeklerden we ownuk galyndylardan goramak çybyn torunyň goşmaça oturdylmagy bilen üpjün edilýär. Agaç paneller kornişe perpendikulýar ýa-da onuň ugrunda berkidilýär. Sazlamalary saýlamak, eýesiniň gurluşynyň aýratynlyklaryna we isleglerine, şeýle hem üçegiň giňligine baglydyr.

Gurnama

Ölçegleri beýleki metal analoglara meňzeş "Grand Line" çyra çyralaryny oturtmak, çyzygyň giňligini we raftorlaryň beýikligini göz öňünde tutýar. 400 ýa-da ondanam köp millimetr görkezijiniň birinji görkezijisinde paneller diwara ýa-da raftorlaryň gyralaryna berkidilen ýörite profillerde oturdylýar. Bu ýagdaýda sandygyň ýerleşdirilmegi hökmany däl.

Bölekleriň ini 400-500 mm aralygynda üýtgese, aýlawly demir ýa-da şöhle guruňraftorlaryň ujundaky perimetriň töwereginde. Gaýyş gurluşy güýçlendirer we goşmaça yşyk çyralaryny dakmaga mümkinçilik berer. Bu ýagdaýda elementleriň arasyndaky berkitme ädimi azalar, bu bolsa olary ygtybarly berkitmäge mümkinçilik berer.

winil soffit ululygy

Üýtgeýän ýeriň ini 0,5 metrden geçse, paneller üçin ygtybarly esas bolup hyzmat etjek çyralaryň aşagyna sandyk oturdylýar. Diwaryň üstünde çyzykly barlar bar, şondan soň gollanma profilleri berkidilýär. Esasy gurluş, alty nokatda fiksasiýa edilip, olara berkidiler.

Meşhur mowzuk