Banyoda rozetka. Gapagy bilen suw geçirmeýän rozetkalar. Gurnama aýratynlyklary

Mazmuny:

Banyoda rozetka. Gapagy bilen suw geçirmeýän rozetkalar. Gurnama aýratynlyklary
Banyoda rozetka. Gapagy bilen suw geçirmeýän rozetkalar. Gurnama aýratynlyklary
Anonim

SSSR-de howzanda zatlary ýuwmagyň has amatlydygyna we Newa enjamyny ulansaňyz, saç syrmagyň mümkin boldugyça täsirli we arassa boljakdygyna ynanýardylar. Saçy guratmak üçin saç guradyjy bururuaz artykmaç hasaplanýar. Häzirki zaman we tehnologiki döwrümizde gurluşykçylar, inersenerler we dizaýnerler henizem bu nukdaýnazary berjaý edýärler. Has amatly. Theöne ortaça adam köne kwartirada abatlaýyş işlerini geçirende ýa-da täze jaýa göçürilende, hammamda rozetka bolmaly. Bu köplenç duýulýar we köplenç mesele diňe bir söwda nokady bilen çäklenmeýär.

örtükli rozetka

Iň soňky kanonlara laýyklykda enjamlaşdyrylan häzirki zaman hammamda, kir ýuwujy enjamdan başga-da başga elektrik enjamlary bar. Indi gazan, gyzgyn küýze ýa-da yşyklandyrylan aýna bolmasa ýaşamak mümkin däl. Emma hammam aýratyn şertleri talap edýär. Highokary çyglylyk bar. Şonuň üçin hammamda söwda nokatlaryny oturtmak çynlakaý çemeleşmegi talap edýär. Galyberse-de, çyglylyk we elektrik togy durmuş üçin çynlakaý howp.

Döwrebap hammam rozetkalarynyň görnüşleri

Has takygy, bu elementler hammam üçin elýeterli däl we henizem satylýan zatlar dürli-dürli däl. Iki kriteriýa boýunça toparlara bölünýärler. Bu, belli bir enjamyň çydap bilýän güýji we birikdirilen sarp edijileriň sany. Enjamlaryň sany barada aýdylanda bolsa, bu ýerde hemme zat düşnükli we düşnükli. Electricalöne elektrik enjamlarynyň güýji meselesinde düşünmeli. Tok amperlerde ölçelýär. Aýratynam güýçli enjamlar üçin (gazanlar ýa-da kir ýuwýan maşynlar bolup biler) 16 ýa-da has köp Amper rozetkalary gerek. Banyoda has güýçli rozetka, kir ýuwýan maşyn ýa-da beýleki enjamlar bilen birlikde ereýär. Bu gysga utgaşmalaryň ep-esli töwekgelçiligi.

suw geçirmeýän rozetkalar

Vanna otagy elmydama çygly gurşawdyr we gysga utgaşma gaty garaşylmadyk netijelere sebäp bolup biler. Saç guradyjylar, ütükler, egriji ütükler ýaly pes güýçli enjamlar üçin 6-8 Kuwwat elementleri ýeterlikdir. Satyn almazdan ozal, adaty çözgütler bilen hammam üçin ýöriteleşdirilen enjamlaryň arasynda tapawudyň bardygyny anyklamak möhümdir. Köplenç bu jaýlar üçin suw geçirmeýän rozetkalary ulanmak maslahat berilýär. Enjamy suwuň sepilmeginden gorap bilýän örtük bilen enjamlaşdyrylandyr. Şeýle hem, hünärmenler toprak üçin niýetlenen üçünji kontaktly rozetkalary satyn almagy we gurmagy maslahat berýärler.

Esasy talaplar

Käbir adamlar hammamda rozetka gurmagyň düýbünden gadagan edilendigine ynanýarlar. Hawa, hakykatdanam şeýle gadaganlyk bardy, ýöne 1996-njy ýyldan soň ol ​​ýok boldy. Emma bu gadaganlyk çynlakaýdyesaslar. Hammam, hammam, suw kabul ediji we köp sanly metal turbalary bolan çylşyrymly gurşawdyr. Elbetde, polat turbalaryň geçen asyrdygyny, wannanyň köplenç plastmassa bolandygyny aýdyp bileris. Emma öý enjamlarynyň sany köpeldi.

hammamda rozetka

Bu gadaganlyk indi güýje girmeýär. Onuň aýrylmagy dürli serişdeleriň we elektrik howpsuzlygy ulgamlarynyň giň ýaýramagy bilen baglanyşyklydyr. Saunalar, hammamlar ýa-da duşlar ýaly otaglara rozetkalar gurmak gadagandyr. Hususy jaýyň ýa-da kwartiranyň hammamynda rozetka kabul ederliklidir. Myhmanhana otaglarynyň hammamlarynda elementleri gurnamaga-da rugsat berilýär. Emma düzgünlerde käbir şertler bar.

RCD hökmany

Çygly otagda rozetkany birikdirmek, diňe torda galyndy tok bar bolsa rugsat berilýär. Bu ýagdaýda iş tok 30 mA-dan köp bolmaly däldir. Şeýle enjamlara alternatiwa hökmünde izolýasiýa transformatorlary ulanylyp bilner. Iki enjamy bilelikde gurnamak arkaly iň ýokary gorag derejesine ýetip bolýar. Bu meýletin edilýär we bu adaty zat däl. Suw rozetka girse, uly garşylyk bar bolsa, enjam elektrik üpjünçiligini awtomatiki öçürer.

Zemin

Vanna otagynda elektrik bolmaly. Soketiň özi üçünji kontakt bilen enjamlaşdyrylandyr. Şeýle-de bolsa, her bir öýde beýle zat ýok. RCD-ler, transformatorlar ýaly, onsuz işläp bilerler.

rozetka 6a

protectionöne gorag derejesi barada aýdylanda bolsa, ol öňküsinden has pes bolar.Metallhli metal ulgamlary we enjamlary mümkin boldugyça ýere salmak maslahat berilýär. Bu gysga utgaşmalaryň we ýangynlaryň howpuny azaldar.

Gizlin simleriň bolmagy

Simleri gizlin usul bilen goýmaly. Açyk gurnamaga hem rugsat berilýär. Emma bu ýagdaýda simleriň birikdiriljek ýerleri seresaplylyk bilen izolýasiýa edilýär. Metal turbalara ýa-da polat metal şlanglara gurnamak maslahat berilmeýär. Banyoda rozetka toprakly sanitar-tehniki enjamlardan azyndan 60 sm uzaklykda ýerleşmeli. Şeýle hem, elementi duş kabinasynyň gapysyndan 60 sm uzaklykda gurnamaga rugsat berilmeýär. Gurmak mümkinçiliginiň iň pes beýikligi poluň derejesinden 130 sm.

Howpsuz zolaklar

PUE-iň 7.1.47-nji bölüminde hammamyň ýa-da duş otagynyň dört zona bölünendigi aýdylýar. Olaryň hersiniň elektrik howpsuzlygy babatynda belli bir talaplary bar. 0-njy zona, hammamyň, ýuwulýan jaýyň ýa-da duşuň içindäki ýerdir. 12 V görnüşli IPX7 naprýa.eniýe bilen suwdan goralýan elektrik enjamlaryny gurnamaga rugsat berilýär. Bu ýagdaýda elektrik üpjünçiligi bu zonanyň daşynda oturdylýar. Bu ýagdaýda rozetkany dakmak gadagandyr.

açyk rozetka

1-nji zona, hammamyň, ýuwulýan ýerleriň, duşlaryň, bidetleriň üstündäki ýerdir. Bu ýerde suwdan goralýan suw gyzdyryjylary, iň bolmanda IPX5 gorag synpy bolan çyralary oturtmaga rugsat berilýär. Bu ýagdaýda "gorag noly" hökmany suratda birikdirilendir. Bu ýerlerde elektrik rozetkalary gadagan. Ateryladyjy birikdirilip bilnerdolulygyna möhürlenen girelge ýa-da üçünji zonada ýerleşýän rozetka arkaly elektrik togy. 2-nji zona, 60 santimetre çenli we birinji zonadan has uzakdaky zatlar. IPX4 çyglylyk synpyndan goramak bilen yşyklandyryş enjamlaryny gurmaga rugsat berilýär. Şeýle hem, janköýerleri oturtmak gadagan däl. Emma rozetkalary oturtmak gadagandyr. 3-nji zona, ikinji zonanyň 2,4 m aralygyndaky hemme zat. Bu ýerde IPX4 görnüşli suw geçirmeýän rozetkalary gurup bilersiňiz. Theyöne ýerüsti kontakt bilen gorag enjamlary arkaly birikdirilýär. Riskokary töwekgelçilikli ýerleriň daşynda adaty IPX1 synp rozetkalaryny oturtmaga, bölüji gutulary we dolandyryş enjamlaryny gurmaga rugsat berilýär. Protöne gorag enjamlary arkaly birikmeli.

Soketler we elektrik enjamlary üçin bellik we kod kodlary

Islendik elektrik enjamlary (rozetkalary goşmak bilen) ýörite bellik bilen bellenilýär - IPXY, bu ýerde X tozandan gorag derejesi, Y bolsa çyglylyga garşy. Vanna otagy üçin iň azyndan dördünji çyglylygy goramak synpy bolan rozetkalary we elektrik enjamlaryny ulanmak maslahat berilýär. "0" belgili elektrik enjamlary çyglylykdan goralmaýar. "1" synpy kondensatdan goramagy göz öňünde tutýar. Ikinjisi we üçünjisi dik çyzyklara täsir etmekden.

hammam elektrikçisi

Dördünji synp gurallary islendik ugurdan çynlakaý çişmelerden ygtybarly goralýar. Örtükli rozetka bolup biler. Bäşinji synp - güýçli suw akymy bilen işleýän enjamlar. Altynjy we ýedinji görnüşdäki elementler 1 m ýa-da ondanam köp çuňlukda işläp biler.

Gurmak üçin taýýarlyksöwda nokatlary

Iki ýol bilen edilip bilner. Elektrik simlerini çalyşmak ýa-da nokady täze sim bilen gurmak bilen köne ýerde täze nokadyň gurulmagy. Gurmak prosesi birnäçe tapgyrda amala aşyrylýar. Soketler üçin kabelli aýratyn topar bölünip berilmelidir. Gurmak işine geçmezden ozal setir aýratyn enjam bilen üpjün edilmelidir. Bu näme? Bu sarp edijä elektrik üpjünçiligini awtomatiki öçürýän ýörite enjam. Otagda gazan ýa-da kir ýuwýan maşyn bar bolsa gurulýar.

hammamda haýsy rozetkalary goýmaly

Güýçli durmuş enjamlary ýok bolsa, onsuz edip bilersiňiz. Köplenç onuň güýji 16 amper bolýar. Gurnanyňyzda poldan azyndan 60 santimetr beýikligi saklamaly. Simli sim gerek. Iň amatly saýlaw, örtükli rozetka. Elementleri gurnamak abatlaýyş işlerini geçirmezden amala aşyrylan bolsa, onda enjamyň üsti bilen galkana birikdirilen aýratyn kabel bilen üpjün edilendir.

Gurmak prosesi

Ilki bilen, amatly rozetkany saýlamaly we nirede ýerleşjekdigini kesgitlemeli. Gurmak işiniň ç alt we ýokary derejede geçmegi üçin zerur gurallary taýýarlamaly. Şeýlelik bilen, çyglylyga garşy rozetka (6A ýa-da has köp) gerek. Şeýle hem, izolýasiýany sökmek üçin ýörite gural, elektrik görkezijisi, aýlanýan çekiç üçin Phillips tornavida gerek bolar.

Täze elektrik nokady gurulýan, ýöne abatlaýyş işleri geçirilmeýän bolsa, islendik enjam saýlanýar. Bejeriş işleri geçirilse wesimler üýtgese, has uly estetika üçin içerki önümleri saýlamaly. Açyk rozetkany gurmak gaty aňsat. Şeýlelik bilen, birinji ädimde dübelleri oturtmak üçin deşikler burawlanýar. Soňra simleri taýýarlaň. Bu kabeliň ujundan izolýasiýanyň aýrylmagydyr. Pyçak ulanmak maslahat berilmeýär, ýogsam sim zaýalanmagy mümkin. Indiki ädim, dübelleri gurmak. Simler rozetka birikdirilýär we korpus diwara berkidilýär. Çyglylyga garşy açyk rozetkada wilkaly ýörite deşikler bar.

hammamda rozetkalary oturtmak

Olar sim bilen birikdirilýär we soňra birikdirilýär. Şeýlelik bilen enjamyň korpusy diwara has berk basylar. Şeýlelik bilen, hammamda rozetkalary özüňiz guruň. Bu wyklýuçatellere-de degişlidir. Bu proses kynçylyk döretmez we dogry enjamlary tapmak asla kyn däl.

CV

Şübhesiz, hammamda rozetka gerek. Banyoda haýsy rozetkalary goýmaly? Elbetde ýokary çyglylykdan iň ýokary derejede goralýanlar. Bu gysga utgaşmalaryň we eremegiň töwekgelçiligini azaldar.

Meşhur mowzuk