Kwartirada ýa-da jaýdaky simleri öz eliňiz bilen nädip üýtgetmeli?

Mazmuny:

Kwartirada ýa-da jaýdaky simleri öz eliňiz bilen nädip üýtgetmeli?
Kwartirada ýa-da jaýdaky simleri öz eliňiz bilen nädip üýtgetmeli?
Anonim

Kwartiranyň ýa-da hususy jaýyň her bir eýesi belli bir wagt elektrik simlerini çalyşmagyň zerurdygyna düşüner. Simleri özüňiz üýtgetmek, elbetde aňsat bolmaz. Elektrik simleriniň işleýiş ýörelgelerini we funksiýalaryny, öýüňizde resminamalar we sim diagrammalary bolmazdan we elbetde, haýran galdyryjy prosese gyzyklanmaňyzdan başga hiç hili ýol ýok.

Näme üçin adamlaryň köpüsi simleri üýtgetmek kararyna gelýär?

aaşaýyş meýdanyndaky simleri özbaşdak üýtgetmek, köplenç düýpli abatlamak bilen bilelikde çözülýär. Munuň iň kyn bölegi bolsa gerek. Adamlaryň köpüsi birnäçe sebäplere görä öz-özüni çalyşmagy saýlaýarlar. Esasy zat, elbetde, bu görnüşli abatlaýyş işleriniň bahasy. Russiýa Federasiýasynyň sebitleýin bir şäherinde elektrik simlerini bir guramadan ýörite çalyşmak her inedördül metr üçin müň rubldan gowrak.

simleri çalyşmak

Çalyşmak nämä esaslanýarsim?

Jaýdaky simleri nädip üýtgetmelidigi baradaky soraga jogap bermek üçin ilki bilen çalyşmagyň kategoriýasyna nämäniň degişlidigini anyklamaly.

Sim geçirişini öz içine alýar:

 • alýuminiýden ýasalan simleri mis simler bilen çalyşmak;
 • berk toprakly bitarap TN-C-den ýerüsti goragy kepillendirýän elektrik üpjünçiligi shemasynyň geçirilmegini amala aşyrmak;
 • dürli sim toparlaryny birikdirmek üçin simleriň şahalanmagyndan gaça durmak.

Näme üçin alýumin simini çalyşmaly?

Alýumin simleriniň altmyşynjy we ýetmişinji ýyllarda dünýäde giňden ulanylandygy mälimdir. Şol döwürde bu element tygşytly çykdajylary we howpsuzlygy sebäpli köpleri özüne çekipdi, misiň çykarylmagy we üstesine-de misiň eremegi adam bedenine gaty zyýanlydygyna ynanýardy.

todayöne häzirki wagtda simleri, esasanam alýumin simleri üýtgetmegiň zerurdygyna düşündiler, sebäbi birnäçe sebäplere görä elektrik simleri üçin ýaramly däl:

 1. Häzirki wagtda ýaşaýyş meýdanynda, adatça, dürli elektrik enjamlarynyň köpüsi jemlenendir. Bu nukdaýnazardan, sim üçin kuwwat has köp, şonuň üçin häzirki wagtda alýumin simleri häzirki zaman şertlerine çydap bilmeýär.
 2. Iň kiçijik damja suwy bilen hem alýumin simiň gabyndan çykýan elektrokroziýa sezewar bolýar. Şonuň üçin monolit ýaly görünýän sim ýere ýere kesilen ýaly bolýar, şonuň üçin köplenç adatdan daşary ýagdaýlara sebäp bolýan näsazlyklar ýüze çykýar.
 3. Hemmelerealýumininiň ýumşak metaldygy belli. Terminalyň nurbatlarynyň aşagyndan gysylýar, öwrüm nokatlary gowşaýar we bu elementiň lehimlenmegi kyn, gymmat we zyýanly pudaklaryň biri. Duralumin kontaktlary ygtybarly däl.

Näme üçin güýç meýilnamaňyzy üýtgedýärsiňiz?

Sowet döwründe içerki TN-C elektrik üpjünçiligi meýilnamasy köpçülikleýin elektrikleşdirilmegi amala aşyrmak bilen baglanyşyklydy, Sowet döwri uly ýurtda aragatnaşygyň uzynlygy we gara reňkli bolmazlygy bilen häsiýetlendirildi. metallar.

kwartiradaky simleri nädip üýtgetmeli

Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen Russiýa Federasiýasy başga bir elektrik üpjünçiligi meýilnamasyny kabul etdi - elektrik torunyň ýagdaýyna garamazdan müşderiler üçin iň ýokary howpsuzlygy kepillendirýän TN-CS.

Kwartiradaky simleri öz eliňiz bilen nädip üýtgetmeli?

Bir otagda, jaýda simleri üýtgetmek kararyna gelseňiz, belli bir iş yzygiderliligini yzarlamaly. Bellenen meýilnamany ýerine ýetirip, elektrik simlerini çalyşmagyň bahasyny takmynan üç esse azaldyp boljakdygyny bellemelidiris.

Jaýdaky simleri nädip üýtgetmeli? Çalyşmak ädimleri:

 1. livingaşaýyş meýdany üçin elektrik üpjünçiligi meýilnamasyny düzmekden başlamaly.
 2. Bar bolan elektrik simleriniň sim diagrammasyny shematiki şekillendiriň we bellige alyş elektrik üpjünçiligi diagrammasy bilen tassyklaň.
 3. Wagtlaýyn binany ýygnaň.
 4. Ondan soň, mehanizmleri, şol sanda maşynlary we wyklýuçatelleri gönüden-göni birikdirýäris, enjamy birikdirýärisdiferensial tok.
 5. Indi rozetkalary (birikdiriş nokatlaryny) we stasionar enjamlary (öýde elektrik enjamlarynyň elementlerini goşmak bilen) gurmaly.
 6. Iň soňky tapgyrda, elektrik enjamlaryny birikdirmek üçin toparlara we nokatlara sim geçirmeli.

Panel jaýdaky simleri nädip üýtgetmelidigi bilen gyzyklanýan bolsaňyz, elektrik simini çalyşmazdan ozal, ýeriň düýbüni tutmalydygyny ýa-da toprak bermelidigini bellemelidiris.

Näçe sim geçirijiligi gerek?

Hil taýdan ýaşaýyş simleri, tehniki enjamlaryň sarp edýän güýji bilen häsiýetlendirilýär.

Köplenç jemgyýetçilik hyzmatlary elektrik energiýasynyň sarp edilmegine belli bir çäk goýýar, mysal üçin oba ýerlerinde, her bir ýaşaýyş meýdanyna 20-30 kWt elektrik sarp etmegiň çägi kesgitlenýär. Elbetde, şäher gurşawynda şeýle elektrik üpjünçiliginiň çäkleri kanagatlandyrylyp bilinmez. Kuwwat ýokary derejä ýetýän bolsa, köp gatly jaýlarda girelgelerde merkezi dyknyşyklary kakyp biler.

simleri döwmän üýtgediň

Şeýle hem, elektrik üpjünçiliginiň çägi 2,3 kWt bolan Sowet bäş gatly binalarda esasan simleri üýtgetmegiň zerurdygyny belläp geçýäris.

Elbetde, şeýle jaýlaryň ýaşaýjylary zerur şertlere uýgunlaşýarlar, bir wagtyň özünde aşa köp elektrik enjamyny açyp bolmajakdygyna düşünýärler - biri-birini çalşyp, ileri tutmalary ölçemeli. Esasanam tomusda, kondisioneriň işlemegini islän wagtyňyz.bütin gün.

Naprýatageeniýäni seresaplylyk bilen hasaplaň

livingaşaýyş meýdanynyň her görnüşi üçin güýji nädip hasaplamalydygyny jikme-jik öwrenmeris, umumy meýdany 100 inedördül metre deň bolan şäherdäki ortaça ýaşaýyş jaýynyň sarp ediş görnüşine has içgin seredeliň:

 • merkezi metrde okalýan ýer bolmaly - ýaşaýyş meýdany \ u200b \ u200 meýdanyna görä 30-35 A aralygynda;
 • Livingaşaýyş meýdany üçinRCD 55 A - 35 uA;
 • 4 inedördül mm simleriň iki şahasy aşhana gitmeli;
 • Aşhananyň her şahasynda30uA-da 30A RCD bar;
 • kondisioner ýa-da bölüji ulgam - aýratyn sim şahasy - 3 kw. mm - merkezi hasaplaýjy 15 A, RCD - 25A 30 μA;
 • rozetkalar we yşyklandyryş zynjyrlary - her otaga birini geçirmeli - sim okaýyşlary 2,5 kw. mm.

Aslynda, bularyň hemmesi kwartira üçin bir setirli elektrik üpjünçiligi shemasy üçin esasy gymmatlyklar.

Elektrik üpjünçiligi shemasyny taýýarlamak

Adaty şäher meýilnamasy kwartirasynda ýaşaýan bolsaňyz, jaýdaky zatlaryň ýerleşişini üýtgetmedik bolsaňyz, meýilnamaňyzyň esasy hökmünde standart meýilnamadan nusga alyp bilersiňiz. Şeýle nusgalarda diňe şaýatlygyňyzy girizmeli. Mysal üçin berlen RCD markasy galdyrylyp bilner, bu faktor möhüm rol oýnamaýar.

otagdaky simleri çalyşyň

Diagramma çyzanyňyzda, bar bolan elementleriň nyşanlarynyň göwrümini we ululygyny üns bilen yzarlaň. Nädogry ulalmagyna ýol berilmeýändigini ýatdan çykarmaly däldir..Agny, elektrik kondensaty hökman bolmalyçyzga ýarym millimetr galyňlykda we bir santimetrden köp bolmadyk iki sany parallel çyzyk hökmünde serediň, taýaklar biri-birinden 2 mm uzaklykda ýerleşmeli - çyzgyda başga bellik bolup bilmez.

Jaýdaky elektrik simlerini üýtgediň

Öýdäki simleri öz eliňiz bilen nädip üýtgetmeli? Çalyşmak tapgyrlaryna laýyklykda başlamak üçin, wagtlaýyn külbäni abatlamak üçin taýýarlyk görýäris. Meýilleşdirilen iş üçin zerur bolan ähli güýç gurallaryny öňünden güýçlendiriň. Şeýle hem, ähli otaglarda kynçylyksyz iş alyp barmak üçin uzyn uzynlyk şnuryna ätiýaçlyk edýäris.

Soň bolsa, energiýa bolmazlygy üçin kwartiranyň metrlerini öçüriň. Wilkalary açmak ýa-da merkezi ýaşaýyş jaýynyň metrini öçürmek zerurdyr. Soň bolsa, elektrik hasaplaýjydan simleri ýere çykarmak üçin metr töweregindäki boşlugy boşadýarys.

Wagtlaýyn külbäni daşyndan çykarylan simlere berk öwrümde birikdirýäris (bu işiň dowamlylygy üçin öwrüm etmäge rugsat berilýär), bogunlary seresaplylyk bilen aýyryň, soňra wagtlaýyn külbäni diwara berkidýäris.

Derwezäni ýerine ýetiriň

Stroblaryň göni, keseligine ýa-da dikligine ulanylyp bilinjekdigini öňünden bellemelidiris. Gorizontal zolaklary yza gaýdyp gelmek görnüşi hökmünde ulanmagy maslahat berýäris, käwagtlar potolokyň aşagyndan bary-ýogy ýarym metrden geçmek manysynda gaty amatsyz bolýar. Elektrik simlerini çalyşanyňyzda ýapgyt we egrilen zolaklar gaty howply.

simleriňizi üýtgediň

Diwary burawlamak we kowmak diňe gapdal duralgalar bilen merdiwanda edilmeli, bu gatyişde köplenç uzyn mahabatlaryň stikerlerini ulanýarlar. Guralyň basyşy astynda ýönekeý öweý, şikes ýetmegine sebäp bolup biljek iş enjamy bilen birlikde size maslahat berip biler.

Zolak üçin ýylmaýjy bilen zerur serhetleri derrew bellemeli. Düzgün bolşy ýaly, gasynlaryň diametrinde we buraw bitiniň giňliginde çuňluk döredýärler, soň bolsa çukury doldurýarlar. Mundan başga-da, alnan burçlaryň içinde ýylmaýjy enjamyň kömegi bilen obli kesmeli we gasynlaryň egri tekiz bolmagy üçin dol bilen deşik çykarmaly. Hasap üçin boş ýer hem kesilen.

Birbada iki kabel akymyny goýup boljak wyklýuçateller üçin goşa derwezäni saýlamak maslahat berilýär.

Häzirki wagtda simleri girelgesiz üýtgetmek käbir kynçylyklar bolar, şonuň üçin goňşularyňyza şowhunly iş etjek wagtyňyz barada öňünden duýduryş bermeli. Elbetde, irden ýerine ýetirmek makul.

Sim geçirmek

Kwartiradaky simleri nädip üýtgetmeli? Ilki bilen kabeliň gerekli uzynlygyny we gasynlaryny ölçeris. Kabeliň özüni poluň gasynlaryna berkidýäris. Soň bolsa, alabaster ýassygynyň belliklerine rozetka gutularyny goýýarys. Indi simleriň ujuny oturdylan rozetkalara getirjek bolanymyzda, kabellerden gasynlary zolaklara salýarys. Subrackyň soňunda diwara alabaster gatlagy bilen habar berýäris we takmynan ýarym metre çenli aralyklarda gasyn bilen gipsleýäris.

Indi gasynlaryň ujuny VSC-e salmaly, ýörite geçiriji pasta bilen ýelimlemeli, nurbatdaky galaýy gysgyç bilen berkitmeli wenurbady göni VSC terminalyna birikdiriň. VSC-ni zerur ýerde gurýarys, deşik üçin bellik edýäris, burawlary burawlaýarys we dakýarys.

Hemme zadyň energiýa berilmeýändigini barlamak, wagtlaýyn külbäni kesýäris. Ondan soň, derrew VSC korpusyna birikýän VSC-de elektrik hasaplaýjy we ýaşaýyş jaýy PE-dan simler gurýarys. Ikinjisi diwara pugta berkidilen. Simleri metrden bölüp, VSC jaýyna salýarys. Soň bolsa, daş-töweregi gips bilen dikeldýäris.

panelli jaýda simleri nädip üýtgetmeli

Sim reňkleri barada ýatlatma

Işiň bu görnüşi elektrik simleri bilen göni aragatnaşygy öz içine alýar, şonuň üçin haýsy simiň jogapkärdigini täzeden okamaly.

Diýmek, gök reňk (ýa-da açyk gök) elmydama bitarap N simini aňladýar. Goramak üçin niýetlenen PE sim, uzyn ýaşyl zolak bilen sary reňkde görkezilýär.

Faza simleriniň ak, gyzyl, sary ýa-da goňur ýaly dürli öwüşginleri bolup biler. Simleri çalyşanyňyzda diňe bir reňkli simleriň birikdirilip bilinjekdigini bellemelidiris.

Faza-nula, faza-faza we nol arakesmede / öçürmäge rugsat berilmeýär.

Jemleýji tapgyr: obýekti gipslemek

Indi suwagçylaryň, suratkeşleriň we diwar kagyzlarynyň wagty geldi. Şeýle-de bolsa, ilki bilen rozetkalary diwar bilen köpük rezin, kagyz ýa-da kirpikler bilen doldurmaly we VSC-ni plastmassa plyonkasy bilen ýapmaly, ony gyralaryna dakmaly.çarçuwa.

metriň hem film bilen örtülmelidigini bellemelidiris, ýöne möhüri döwmän hemme zadyň tertipli ýerine ýetirilendigine göz ýetiriň - soňundan energiýa hyzmaty bilen baglanyşykly kynçylyklar gutarmaz. Möhür muňa garamazdan zeper ýeten we zeper ýeten bolsa, derrew degişli gurama habar bermeli.

Iň soňunda, gipslemek, boýamak we ýelimlemek işinden soň, rozetkalar we VSC könelen we ýelmeşen ýaly görüner, ýöne olar diňe duýulýar we diwar kagyzyna görä kesilýär. Rozetkalardan gips ýetmezçiligini boşadyp, rozetkalary, wyklýuçatelleri, yşyklandyryjy enjamlary, gazany oturtýarys.

Soňra, VSC-iň terminal bloklarynda elektrik üpjünçiligi zynjyryny ýerine ýetirýäris, ýöne metrden giriş entek birikdirilmeli däl. Terminal blokyna girmezden ozal simleriň her şahasyny seresaplylyk bilen bölüň, gysga zynjyr üçin synagçy bilen barlanmaly:

 • Gysga wagtyň içinde kwartira akymyny başlaýarys.
 • Elektrik metrinden uzaklaşýan görkeziji fazany noly tapýarys.
 • Iýmitleniş görkezijilerini aýyryň.
 • Fazany we nollary degişli bloklaryň sim bölekleri bilen terminal bloklarynda bölýäris.
 • Naprýatageeniýe bilen gysga utgaşmany täzeden barlaň.
 • Esasy enjamy öçüriň, kwartirany işlediň we täzeden açyň.

Ine, elektrik simleri üstünlikli çalşyldy.

paneldäki simleri nädip üýtgetmeli

Sözümiň ahyrynda, simleri çalyşmagyň öý ussasy üçin asla aňsat iş däldigini bellemelidiris. Eger sen bolsaň, oňa peýdasy degerözbaşdak elektrik shemasyny, sim meýilnamasyny döredip we olary degişli tertipläp bildiňiz.

Howpsuzlyk

Işi ýerine ýetirmezden ozal, elektrik üpjünçiligini öçüriň, mümkin bolan ähli zady ýerleşdiriň. Hiç hili ýagdaýda ýokary hilli simleri, rozetkalary we wyklýuçatelleri tygşytlamaly däl - bu erbet gutaryp biler. Iş wagtynda gorag öçüriji enjamlary ulanmak maslahat berilýär. Bu howpsuzlygyň doly kepilligini üpjün edip bilmez (başga hiç zat ýaly däl), ýöne bu ýol bilen töwekgelçiligi ep-esli az altmak mümkin.

Meşhur mowzuk