Oturgyç ölçegi: standart oturgyç aýratynlyklary

Mebel 2022

Mazmuny:

Oturgyç ölçegi: standart oturgyç aýratynlyklary
Oturgyç ölçegi: standart oturgyç aýratynlyklary
Anonim

Elbetde, durmuşynda her bir adam haýsydyr bir resmi edaralara, güýmenje ýerlerine ýa-da diňe baryp görenlerinde oňaýsyzlyklary başdan geçirmeli boldy. Bu oňaýsyzlygyň sebäbi bolsa, oturanyňyzda bedeniň nädogry, oňaýsyz ýagdaýydy.

Munuň sebäbi ýer eýeleriniň erbet, ýüreksiz adamlar we myhmansöýer myhmanlardygy sebäpli däl, otag bilen üpjün edilende oturgyçlaryň nädogry ölçegini saýladylar. Nädip? Hakykatdanam möhümmi, oturgyç nädip dogry ölçeg ýa-da nädogry ululyk bolup biler?

oturgyjyň ululygy

Hawa, ýokary hilli mebel ortaça adamyň gurluşyny göz öňünde tutýan umumy kabul edilen standartlara laýyklykda öndürilýär. Şeýle-de bolsa, mebel zawodlarynyň hemmesi önümçiligiň tizligini ýokarlandyrmaga ýa-da önümleriniň bahasyny arzanlatmaga synanyşyp, standartlara boýun egmeýär. Netijede, oturgyçlaryň, stollaryň we divanlaryň ululygyny alýarysbelki äpet ýa-da midget, ýöne adaty fiziologiki parametrleri bolan adam däl.

Oturyň, dynç alyň? … A-da…

justaňy şeýle boldy welin, adatça iş ýa-da ýaşaýyş jaýy bilen üpjün edilen adamlar estetika barada alada edýärler, mebeliň içerki görnüşe näderejede laýyk geljekdigini ýa-da beýleki zatlar bilen öz stiline laýyk geljekdigini göz öňünde tutýarlar. otag. Oturgyçlaryň ululygy seýrek ýagdaýda aýgytly faktor bolup durýar, bu parametr diňe gysga ýerlerde üns berilýär. Satyn alyjylar oturgyjyň dogry burça gabat geljekdigi ýa-da onuň üçin gaty ulydygy barada has köp pikirlenýärler. Şeýle etmekde çynlakaý ýalňyşlyk goýberýärler.

arka oturgyçly oturgyç ölçegleri

Aslynda, rahat oturmak üçin ýaramly mebel satyn alsaňyz, iň gymmat oturgyçda-da oturan adam, ýakymsyz duýgulary başdan geçirer.

Şeýlelik bilen, oturgyjyň arka tarapynda bellenen eňňit 8-12 dereje bolmasa, oturan adamyň arkasynda we boýnunda agyry kepillendirilýär. Oturgyç gaty pes bolanda we dyzlar tebigy däl egilende, adaty gan aýlanyşygy bozulýar, bu bolsa agzalaryň çişmegine we çişmegine sebäp bolýar. Oturgyjyň we stoluň beýikliginde deňagramsyzlyk ýüze çyksa, adamyň işlemegi amatsyz, iş ýerine hemişe eglenmäge mejbur bolýar, şonuň üçin ç alt ýadadýar we miýopiýa gazanmak töwekgelçiligini döredýär.

Altyn standart

Iň amatly we ýygy-ýygydan ulanylýan wariant, arkasy bilen oturgyjyň aşakdaky ölçegleri bolar diýip hasaplanýar:

  • poldan arka tarapyna çenli beýiklik - 800-900 mm;
  • poldan oturgyç -400-450mm;
  • arka beýikligi - 400-450 mm;
  • arka we oturgyjyň ini - takmynan 430 mm;
  • oturgyç çuňlugy - 500-550 mm;

Elbetde, bu takmynan ölçegler, ilki bilen arka tarapyň beýikligi we oturgyjyň ini dürli bolup biler, sebäbi bu faktorlar oturmagyň ýagdaýynyň rahatlygyna kän bir täsir etmeýär.

DIY oturgyç ölçegleri

Oturgyçlaryň üýtgemegi

Öz eliňiz bilen oturgyç ýasanyňyzda, ölçegleri diňe göz öňünde tutulmalydyr. Structurehli gurluşyň deslapky çyzgysyny döredeniňizde, ussat agaç ussalary tarapyndan işlenip düzülen taýyn shemalar bilen özüňizi ýaraglandyrmak iň gowusydyr, sebäbi olar ähli düzgünlere laýyklykda modelleri öndürýärler. Gowy oturgyç yza çekilmeli däl, pese gaçmaly däl, gaty göni, pes ýa-da beýik bolmaly.

Elbetde, mebeliň dürli modelleri bar, käwagt adaty parametrleriň aşagyna düşmeýär. Indi meşhur beýik bar oturgyçlaryny gözden geçiriň. Bar hasaplaýjylary üçin beýiklige laýyk oturgyçlaryň ululygy, nusgawy kärdeşleriniň parametrlerinden düýpgöter tapawutlanýar. Poldan oturgyçdaky beýiklik 75-85 sm, köplenç ýörite göteriş mehanizmini ulanyp sazlap bolýar. Şeýle mebelleriň oturgyç ýa-da arkasy bilen oturgyç görnüşinde bolup biljekdigini göz öňünde tutmak möhümdir. Öý üçin ikinji wariant ileri tutulýar. Nahar saçagynda amatlylyk bilen wagt geçirmek has amatly, ýakymly nahardan soň egilmek ukyby gowy oturgyjyň jedelsiz artykmaçlygydyr.

agaç oturgyç ululyklary

Çyzgy üçin başga bir möhüm nuansoturgyç aýak yzynyň bolmagydyr. Elbetde, aýaklaryňyzy asmak gyzykly we gyzykly, ýöne özüňizi ýa-da myhmanlaryňyzy erkin asmak ýagdaýyndan bizar bolan pursatlarynda elleriňizi düzetmek mümkinçiliginden mahrum etmeli däl.

omörite ululyklar

Köp okyjylar, belki, standart däl beýikligi ýa-da agramy bolmadyk adamlar bolmak meselesi bilen gyzyklanarlar. Ordinaryönekeý oturgyç şeýle bir görnüşde ýasalýar welin, oturýan adamyň agramyna 100 kg-dan agyr bolmaly däldir. Ortaça beýiklik erkek üçin 167 sm, aýal üçin 156 sm aralykda göz öňünde tutulýar. Bu görkezijilerden ep-esli pes ýa-da has ýokary bolanlar aýratyn ululyklara görä oturgyç sargyt edip ýa-da ýasap bilerler.

customörite mebel ýasaýarka, birleşýänler müşderiler üçin agaç oturgyçlaryň göwrümine gönüden-göni täsir edýän birnäçe möhüm ölçeg ulanýarlar. Hasaplamak üçin, müşderiniň dik we oturýan ýerinde beýikligini bilmeli, aşaky aýagynyň içinden we daşyndan uzynlygyny, şeýle hem buduň uzynlygyny göz öňünde tutmaly.

Meşhur mowzuk