Trillage Düşündiriş, modeller

Mebel 2022

Mazmuny:

Trillage  Düşündiriş, modeller
Trillage Düşündiriş, modeller
Anonim

Döwrebap ýaşaýyş jaýyny aýna ýaly zerur häsiýet bolmasa göz öňüne getirmek kyn. Bu mebel bölegi diňe bir koridorda däl, eýsem hammamda-da duş gelýär, ýatylýan otagda bolsa onsuz edip bolmaz. Elbetde, oturdylan ykjam aksesuar hammamda has ýerlikli bolardy. Öz gezeginde, ýatylýan otagda ýa-da ýaş gyzyň otagynda uly gaty aýna zerur bolup durýar, eger-de kosmetika we dürli ownuk zatlary saklap bilýän giň kabinet bilen doldurylsa, onuň gymmaty ep-esli ýokarlanar. Bu aýnalar näme? Bu trellis, geýinýän stol ýa-da geýinýän stol.

Trumeau. Düşündiriş

Geýinýän stol, tekjeler we şkaflar bilen doldurylan uly aýna. Fransuz dilinden bu adalganyň özi "diwar" hökmünde terjime edilýär. Bu mebel bölekleriniň asyl ýerleşişi bilen düşündirilýär. Ondan öň esasan diwarlara, gapylaryň we penjireleriň arasynda gurlupdy.

Gelip çykyşy

Geýim stolunyň daşky görnüşi XVIII asyra degişlidir. Köpler önümiň doglan ýeri, ady sebäpli Fransiýa diýip ýalňyşýarlar. Şeýle-de bolsa, taryhçylaryň pikiriçe, bu temanyň ýüze çykmagy iňlis barokuna degişlidir. Häzirki zaman geýim stoly düýpgöter tapawutlanýarXVIII asyryň kärdeşi. Ondan öň gymmat bahaly agaçdan ýasalyp, bürünç, kümüş we altyn gaplar bilen bezelipdir. Şeýle önüm eýeleriň gülläp ösmeginiň alamatydy.

Stenddäki aýna ilki geýim stoly bilen enjamlaşdyryldy, soňra psiché modelleri moda boldy. Şeýle aýnalar aýlanýan çarçuwa ýa-da eplenýän stoluň üstünde berkidilip, sazlanyp bilinýän burçlydy. Käbir häzirki zaman öndürijileri retro stilinde şeýle önümleri öndürýärler, ýöne dükanda seýrek tapyp bilersiňiz. Häzirki wagtda geýim stoly agyr gaty agaçdan ýasalyp, lakoniki, berk stil bilen häsiýetlendirilýär.

goňur geýim stoly

Häzirki zaman dünýäsinde geýim stoly, has ç alt we has amatly şertlerde özüňizi tertipleşdirmäge mümkinçilik berýän hammam aýnasyna amatly alternatiwadyr. Owadan puffe gowy goşundy bolar, ony aýratyn ýa-da toplumyň bir bölegi hökmünde satyn alyp bolýar.

Şeýle hem çagalaryň geýinýän stoly bar - ösýän gözelligiň şeýle kiçi göçürmesi hökman göwnünden turar. Mundan başga-da, bu mebel böleklerinde çyzgylar we tekjeler bar, bu onuň burçundaky tertibi we arassalygy guramaga kömek eder.

Trillage. Düşündiriş

Trillage, üç bölegi ganatly aýna, merkezi bölegi stoluň ýa-da şkafyň üstünde ýerleşýär. Orta baglanyşygyň dürli taraplarynda ýerleşýän beýleki şöhlelendiriji elementler hereket edýär. Bu adama özüni her tarapdan hasaplamaga mümkinçilik berýär. Bu mebel bölegi geýim stoly bilen birlikde XVIII asyrda Angliýada peýda boldy. Soň bolsa fransuz diliniň boudoiriniň aýrylmaz elementine öwrüldikaşaň barokony şekillendirýän aýallar. Tizara trellis bütin dünýä ýaýrady we adamzadyň iň owadan ýarysynyň arasynda umumy ykrar edildi.

Häzirki wagtda diňe aýallar otagynda trellis däl, eýsem otaglarda we koridorlarda hem tapyp bilersiňiz. Önümiň bir bölegi bolan şkaflar tekjeler, şkaflar we çyzgylar bilen enjamlaşdyrylandyr. Olarda aksessuarlary we kosmetika serişdelerini saklamak amatly, gündizine yzygiderli ulanylýan zatlar (losýonlar, taraklar, nemlendirijiler we ş.m.) stoluň üstünde ýerleşdirilip bilner.

Trillage nagyşlary

Trellis modelini saýlanyňyzda iki görnüşiň bardygyny bilmelisiňiz: aýna bilen adaty we burç trellisi.

ak trellis

Adaty trellis, owadan dizaýn edilen, pola ýetýän aýna. Onda özüňizi doly ösüşde görüp bilersiňiz. Bu model, adatça, kosmetika serişdelerini, ýüzi bejermek önümlerini we her bir zenana zerur bolan her dürli ownuk esbaplary saklamak üçin amatly birnäçe çyzgylar bilen enjamlaşdyrylandyr.

Burç trellisinde gapylary ýatylýan stoluň üstünde ýerleşýän aýnalar bar. Özüňizi hemme tarapdan görmek üçin edilýär, köpler hereketli aýnalar bilen modelleri saýlaýarlar.

Trellis bilen geýinýän stoluň arasynda näme tapawut bar?

Bu içerki zatlary daşky görnüşi bilen tapawutlandyrmak kyn bolmaz. Galyberse-de, geýinýän stoluň diňe bir aýnasy bar, trellisiň üçüsi bar. Aýlawlaryň kömegi bilen sazlanyp bilinýän we özbaşdak işlemäge mümkinçilik berýän trellisiň merkezi baglanyşygyna gapdal baglanyşyklar birikdirilýär.şöhlelenme burçuny düzüň. Munuň netijesinde aýnadaky adam özüni diňe öň tarapdan däl, eýsem arkadan we gapdaldan hem görüp bilýär. Bu dizaýn, saç düzümlerini döretmekde we modellemekde enjamy has amatly etmäge mümkinçilik berýär.

geýinmek stoly

Uly ululyklarda adatça merkezi trellis aýnasy bar - bu size doly ösüşde görmäge mümkinçilik berýär. Gapdal aýnalar adatça kiçi ululykdaky tertipdir. Geýim stolunyň aýnasynda bir adam özüni diňe bilinden çuň görýär. Bu mebel bölegi ýüzler we makiýa up üçin niýetlenendir.

Geýinmek stoly bilen trellisiň arasyndaky başga bir tapawut, birinjisiniň köplenç aýnanyň derejesinde ýerleşýän açyk görnüşli tekjeler bilen enjamlaşdyrylmagydyr. Dürli kosmetika serişdelerini ýerleşdirmek üçin niýetlenendir. Trellisiň açyk tekjeleri bar bolsa, aýnanyň aşagynda ýerleşer.

bezelen trellis

Iki önümiň modelleri islege görä şöhlelendiriji elementler bilen gizlenen gizlin şkaflar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

Teklipler

Trellis, geýinýän stol ýa-da geýinýän stol saýlanyňyzda, olaryň haýsy materialdan ýasalandygyna üns bermeli. Adatça agaçdan ýa-da metaldan ýasalan elementler bolýar. Dizaýn barada aýdylanda bolsa, dürli dürlüligiň arasynda belli bir interýerine laýyk modeli saýlap bilersiňiz: ýokary tehnologiýaly stilden başlap, nusgawy we döwrebap. Mebeliň bu elementleri umumy içerki we nauşnik bölegi hökmünde saýlanýar. Bahasy baglylykda üýtgeýärmaterialdan, armaturlardan we bezegden. Bezeg elementleri dürli materiallardan ýasalyp bilner: emeli we tebigy. Köplenç şeýle mebel çeper nagyşlar bilen bezelýär.

ak geýim stoly

Geýim stoluny we trellisi ýada salýan aýna bilen ýatylýan stollar, ilkinji seredişde beýle hökmany görünmeýär, ýöne iş ýüzünde ähli artykmaçlyklaryny synap göreniňde, nädip etmelidigine düşünmek eýýäm kyn. öňem.

Meşhur mowzuk