Poroşok çigildemden nädip dynmaly? Söweş usullary

Mazmuny:

Poroşok çigildemden nädip dynmaly? Söweş usullary
Poroşok çigildemden nädip dynmaly? Söweş usullary
Anonim

Poroşok çigidine zygyr ýa-da kül diýilýär. Ösümliklerdäki bu kesel, toprakda ýaşaýan erisif ýa-da tozan çüýşesi kategoriýasyna degişli mikroskopik kömeleklerden döreýär. Bu makala, käbir ösümlik görnüşlerinde tozan çişini nädip bejermelidigi barada.

Alamatlar

Ösümlikleriň köpüsine gül, däne we hyýar, şetdaly, üzüm, gül, şeker şugundyry, käbir agaçlar, jaý we bag gülleri ýaly bu kesele duçar bolýar. Şeýle-de bolsa, şol bir alamatlar bar bolsa, olaryň hersinde başga bir patogen bar. Mysal üçin, bägül, gül we şetdaly täsir edýän Amerikan poroşok çigidini alalyň. Birbada üç dürli sfera kitaphanasy tarapyndan çagyrylyp bilner.

Gawunyň üstünde poroşok

Ösümlik keseliniň ilkinji alamaty, çygly damjalar bilen ýeňil miselium örtüginiň peýda bolmagydyr. Ilki bilen, ýere iň ýakyn ösümlikler we ýapraklar ýokaşýar. Bejergi wagtynda başlamasa, kesel öser we ahyrynda tutuş ösümligi gurşap alar. Closelyakyndan syn etseňiz, görüp bilersiňizkömelegiň täsir eden ýerlerinde, ýaşyl plantasiýa özüne çekijiligini ýitirip başlaýar, sebäbi iýmitlenme ýetmeýär we gül bilen örtülen ýapraklar fotosintez işini togtadýar.

Keseliň sebäpleri

Kömelekler aşakdaky howa şertlerinde işjeňleşdirilýär:

  • Temperatureygy-ýygydan temperaturanyň üýtgemegi bilen;
  • ýerdäki azotyň köpelmegi bilen;
  • ýygy-ýygydan ýagyş ýagsa;
  • + 15… + 30 ⁰C temperaturada we howanyň çyglylygy 60% -den ýokary;
  • garramaga garşy kesilenden soň;
  • tertipsiz suwarmak bilen, ýagny toprak köplenç gurap ýa-da çygly bolanda.

oorapyk ösümlikleri bejermek

Öý gülleri kömelek kesellerine hem ýykgyn edýär. Leavesapraklarda ak örtük peýda bolsa, derrew fungisid bilen, şeýle hem ösýän ýerindäki gazanyň topragy we diwarlary bilen bejermeli. Bu maksat bilen “Tiovit Jet”, “Bayleton”, “Topaz”, “Hom”, “Vitaros”, “Fundazol”, “Skor” we “Vectra” ýaly dermanlar amatlydyr. Wagt gutaranda näme etmeli? Bu ýagdaýda kömelek miselium koloniýalarynyň mesgen tutan gazanyndan topragyň ýokarky gatlagyny aýyrmaly we täze, dezinfeksiýa edilen substrata öwürmeli.

poroşok çigidine garşy göreş

. Keseliň sebäbi gury toprak, çygly howa we temperatura tapawudy. KömelekKüýzeler mör-möjekleriň ýa-da howa akymlarynyň kömegi bilen küýzeler gaty ýakyn bolanda kesel ösümliginden sagdyn ösümlige geçirilýär. Bu keseliň öňüni almak üçin topragy wagtal-wagtal kaliý-fosfor dökünleri bilen iýmitlendirmeli, şeýle hem ösümlikleriň arassaçylygyna, suw balansyna gözegçilik etmeli we jaýlary ýygy-ýygydan şemallaşdyrmaly.

Ösümlik ekinlerini bejermek

Hyýardaky poroşok çig maly himiki serişdeleri ýa-da halk bejeriş usullaryny ulanyp bolýar. Göreş usulyna garamazdan ösümligiň ähli täsir eden böleklerini aýyrmagyň zerurdygyny ýatdan çykarmaň. Soganlary kükürt tozy bilen sepip bilersiňiz (10 m² üçin 25 g). Ösümligi mullein bilen sepmek gowy kömek edýär.

Kömelek bilen göreşmegiň ýene bir täsirli usuly kolloid kükürdiň ergini (bir bedre suw üçin 30 g-dan köp bolmaly däldir). Fungisidler bilen keselden dynmak kararyna gelseňiz, Oxyhom ýa-da Topaz ýaly iň täsirli zatlary ulanmak iň gowusydyr.

Soganly poroşok

Parazitlere garşy taýýarlyk

Ösümliklerdäki poroşok, Baýleton, Topsin-M, Fundazol, Skor, Previkur, Wektra, Tiýowit Jet "," Hom "," Tsineb "," Vitaros "ýaly himiki maddalaryň kömegi bilen bejerilýär. "," Switch "," Kuprozan "," Ftalan "," Fitosporin-M "," Kvadris ". Kolloid kükürt, mis sulfat, Bordo suwuklygy, mis oksiklorid we ş.m. özlerini gowy subut etdi.

Bu dermanlaryň hemmesini diňe ýöriteleşdirilen söwda nokatlarynda satyn alyp bolýar. Fungisidleri diňe görkezmelere laýyklykda ulanyň.

Bag gülleriniň üstünde tozan

Halk bejergisi bilen bejermek

Ösümliklerdäki kömelekden dynmak diňe bir neşe serişdeleriniň kömegi bilen mümkin däl. Diňe halk bejergisini ulanýan wagtyňyzda, tozan çüýşesini ýeňmegiň köp täsirli ýollary bar. Ine, olaryň käbiri:

  • Sarymsak infuziýasy. 50 gr agramly ösümligiň ezilen baldaklary we ýorunjalary 2 litr suwa guýulýar. Iki gün tutuň, soňra süzüň. Infuziýa suwsyz ulanylýar.
  • gorçisa ergini. Olary suwarýarlar ýa-da ösümliklere sepýärler. Ony taýýarlamak üçin 2 nahar çemçesi almaly. l. gorçisa tozy we 10 litr biraz gyzdyrylan suwda eritmeli.
  • Kefir çözgüdi. 10 litr suwda 1 litr gatyk ýa-da fermentlenen kefir garmaly. Alnan çözgüt bilen ösümligi birnäçe gün aralykda üç gezek gaýtadan işlemeli.
  • Kül çözgüdi. 10 litr suwdan taýýarlanylýar, bu ýerde 1 kg-dan köp agaç kül garylmaýar, ýedi gün dowam edýär. Soňra süzüň we 20 g grated ýa-da suwuk sabyn goşuň. Alnan ergin, ösümliklere bir günüň aralygynda sepilýär.

Downy çalaja düşündiriş

Bu keseliň ylmy ady peronosporozdyr. Köplenç hyýar we oňa degişli beýleki ösümliklere täsir edýär: garpyz, kädi, nahar we gawun. Infectedokanç gökleri kesgitlemek kyn däl, sebäbi derrew sary we goňur tegmiller peýda bolýar.

Ösümlikösüşiň islendik döwründe we nirede ýerleşýändigine garamazdan ýokaşyp biler: açyk ýerde ýa-da teplisada. Kömelek miwelere täsir etmese-de, ösümligiň guradylan ýapraklary we kirpikleri hasylyň azalmagyna getirýär. Mundan başga-da, gök önümler daşky görnüşine göze ilmez we düýbünden tagamsyz bolar.

pese gaçmak

Söweşmegiň ýollary

Iň erbet zat, kömelek ösümlikleriň tohumyna ýokaşýar, ýöne bu göreşmeli we edilmeli. Iň täsirli usul, olary ýere ekmezden ozal gaýtadan işlemekdir. Munuň üçin "Trihomerdin" neşesi ajaýyp. Görkezmelere laýyklykda berk ulanyň, ýogsam aşa köp dozanyň tohumlarynyň deformasiýasyna, soň bolsa ösümligiň ösmeginiň haýallaşmagyna sebäp bolar. Esasy maddanyň 40% -ini öz içine alýan Trihomerdin pastasy hem özüni gowy görkezdi. Diňe täsir eden baldaklaryň we ýapraklaryň bölümlerinde ulanylýar.

Çilimlemek ösümlikleri kömelek keselinden halas etmäge hem kömek eder. Bu amal üçin mundan beýläk ýokaşmagyň öňüni alýan ösümlikleri öz içine alýan "Planriz" derman ulanylýar. Ösümlikleri gyssagly bejermek, birleşdirilen fungisidler bilen hem amala aşyrylýar. Bulara mis oksiklorid, Ridomil Gold we Efal degişlidir. Bu taýýarlyklar teplisalarda ulanmak üçin iň amatlydyr we açyk ýerlerde hünärmenler ýaş ösümliklerde 3-5 ýaprak peýda bolansoň Acrobat MC bilen sepmegi maslahat berýärler.

Meşhur mowzuk