Mekgejöwen tohumlaryny we nahallaryny oturtmak

Mekgejöwen tohumlaryny we nahallaryny oturtmak
Mekgejöwen tohumlaryny we nahallaryny oturtmak
Anonim

Mekgejöwen köpler tarapyndan sagdyn we söýgüli däne. Ösümlik dünýäsiniň bu wekiliniň doglan ýeri Günorta Amerika. Mekgejöwen ekmek jogapkärli we talap ediji iş.

mekgejöwen ekmek

Iň amatly toprak

Ösümlik üçin aşakdaky topraklar iň amatlydyr: çygly, çägeli, suw joşmasy ýa-da torf batgalyklary. Bu hasyly üstünlikli ösdürip ýetişdirmek, oba hojalygynyň dogry tehnologiýasyny talap edýär: ekin ekmek we ot-çöplerden deslapky arassalamak. Topragy taýýarlamak güýzde başlamaly. Earther gazylmaly we fosfat we organiki dökünler ulanylmaly. Podzolik topraklarda dökün hek daşy ýa-da hek (300 g / inedördül metr) ulanylmaly.

Cornurtda mekgejöwen ekmek

gonmaga taýýarlyk

mekgejöwen termofil ekinidir. Amatly abadançylygy üçin ekiş üçin günorta eňňitleri ýa-da sowuk şemaldan gowy goralýan ýerleri saýlamak has gowudyr. Highokary hasyl almak üçin tohumyň hili uly ähmiýete eýe. Ilki bilen mekgejöweniň deň derejede ösmegi üçin ululykda bolýar. Soňra ösümlikleriň gögermegini we dürli agressiw faktorlara garşylygyny ýokarlandyrmak üçin tohumlar gowy gyzdyrylýar. Soňra bolsa ajaýyp ýaşyl ergin bilen ýa-dazyýankeşlerden goramak üçin kaliý permanganat. Mekgejöweniň ekiljek ýerindäki toprak gowy gowşadylmalydyr. Seedshli tohumlar birmeňzeş we reňkli bolmaly. Şeýle hem dürli dökünler (organiki, azot, kaliý) ulanylýar. Dökün ösümlikleriň ösmegine peýdaly täsir edýär, ýöne gaty daşlaşmaly däl.

mekgejöwen ekmek

Tohumlary gowy gyzdyrylan topraga ekmeli. Mekgejöwen ekmek aprel aýynyň ahyrynda başlaýar. Shema - 60x30. Üç ýa-da dört däne höwürtge ýerleşdirilýär. Çuňlugy 6 sm töweregi bolup, baldaklar peýda bolansoň, inçejik bolmaly. Bir höwürtgede iki ösümlikden köp goýmaň.

Mekgejöweniň wagtyny ekmek

Howanyň ýagdaýy has agyr bolan demirgazyk sebitlerde nahallary öňünden ösdürip ýetişdirmek bolýar. Munuň üçin tohumlar ilki bilen ýokumly toprak bilen doldurylan torf käselerine ekilýär. Ol gumyň bir böleginden, kompostyň iki böleginden we torfyň bir böleginden durýar. Şeýle ýerleriň takmynan ýarysy bir stakana kül goşulýar. Her stakanda bir däne ekilýär. Çuňlugy - 3 sm aboveokardan hemme zat guma sepilýär. Cornurtda mekgejöwen ekmek, ýer gowy gyzdyrylanda, yssy howada amala aşyrylmalydyr. Fidanlary ýere geçirmezden bir on ýyl öň iýmitlenmeli, ýogsam ösümlikler göçürmä çydap bilmezler..Ygnamak üç sahypanyň tapgyrynda amala aşyrylýar, şonda mekgejöwen ekmek iň üstünlikli bolar. Wagt dürli howa şertlerinde üýtgeýär. Şeýle-de bolsa, ösümligiň ösýän döwründe topragyň temperaturasy +10 C-den ýokary bolmalyzyýankeşlerden we haşal otlardan goralmalydyr (esasanam irki döwürde).

Arassalamak

Dürli usulda hasyl. Şeýle-de bolsa, iň ýönekeý we iň amatlysy, baldaklary kesmek we soganlary aýyrmak. Esasy zat mekgejöweniň süýtli ýetişmegine ýetýär. Onuň esasy aýratynlygy, gulaklaryň ýaprak örtüklerinde guradyjy gyranyň bolmagydyr. Fasulye hatda ýapyk hatarlarda hem tertipleşdirmeli.

Meşhur mowzuk