Suw üpjünçiligi üçin turbalar - metal turbalardan plastmassa we arka

Suw üpjünçiligi üçin turbalar - metal turbalardan plastmassa we arka
Suw üpjünçiligi üçin turbalar - metal turbalardan plastmassa we arka
Anonim

Suw üpjünçiligi üçin turbalar - adam ýaşaýyş jaýy üçin iň köp ulanylýan durmuş goldaw ulgamy. Gadymy döwürlerden bäri ulanylýan polat ýa-da çoýun turbalar poslama garşy däl we ýygy-ýygydan çalşylmagyny talap edýär. Polimerleriň turbalar üçin material hökmünde ulanylmagy, suw geçirijileriniň hyzmat ediş möhletiniň 40 ýyla çenli ýokarlanmagyna sebäp boldy.

Turbalar üçin häzirki zaman polimer materiallary ajaýyp öndürijilik aýratynlyklaryna eýe. 30 atmosfera çenli ýokary basyşda, ýokary temperaturada - +90 gradusa çenli işläp bilerler, açyk suw geçiriji üçin ulanylyp bilner we göni gün şöhlelerine çydamly. Polietilen turbalar doňdurylanda görnüşini we işleýşini ýitirmeýär. Polipropilen we polietilen önümleriniň ýetmezçiligi çyzykly giňelmegiň möhüm koeffisiýenti. Munuň artykmaçlygy pes ýylylygyň ýaýramagydyr.

suw geçiriji üçin turbalar

Plastiki turbalar - arzan, ygtybarly we örän ç altgurnama materialy.

Suw geçiriji üçin plastik turbalar sowuk, gyzgyn suw we ýyladyş ulgamlaryna oturdyldy. Täze suw üpjünçiligini çalyşmak ýa-da oturtmak üçin turbalary saýlanyňyzda, olaryň öndürijilik aýratynlyklaryny we işleýiş şertlerini bilmelisiňiz. Sowuk suw üpjünçiligi üçin turbanyň (atmosferada) saklaýan basyşyny bilmek ýeterlik bolsa, turbalary ýylatmak üçin olaryň iň ýokary temperatura re regimeiminde uzak wagtlap işläp biljekdigini bilmelisiňiz. Baglaýjy elementler "armatura" diýilýär. Öý suw geçirijisi üçin iň oňat turbanyň diametri 3/4 dýuým.

suw geçiriji üçin plastik turbalar

Suw geçiriji üçin plastik turbalar üç görnüşde gurulýar. PVC turbalary “sowuk kebşirlemek” usuly bilen birikdirilýär, ýörite ergin birikdirilen elementleriň diwarlaryny ýumşadýar, sowadylanda berk gurluş döredýär. Polipropilen turbanyň içki diwarlary ýörite lehimli demir bilen gyzdyrylýar we gurluşy sowadandan soň armatura birikdirilýär. Polietilen we metal-plastmassa turbalar gysylmak bilen birikdirilýär, turba dakylanda we gurnama guralynyň kömegi bilen zerur birikme dykyzlygy gazanylýar. Polimer suw turbalarynyň artykmaçlygy, öz-özüňi ýygnamak mümkinçiligi, köp erkek konstruktor - plastmassa suw turbasyny ýygnap biler.

Mis suw geçirijisi - asyrlar boýy ulanylýar.

suw geçiriji üçin mis turbalar

Suw geçiriji üçin mis turbalar eroziýa garşy, damjalara çydamly-200-den +250 gradusa çenli temperatura, çyzykly giňelme ýok diýen ýaly, zyýanly mikroorganizmleri basýar. Olary 50 atmosfera çenli ýokary basyşly ulgamlarda ulanyp bolýar. Heatokary ýylylyk geçirijisi ýyladyş ulgamlarynda we elmydama gyzgyn we sowuk suw üpjünçiliginde ulanmaga mümkinçilik berýär. Materiallaryň we işleriň bahasy gaty ýokary.

Gurluşyk bazarynda, içerden açyk meýdana çenli islendik gurşawyň islegini kanagatlandyrmak üçin plastik turbalar bar. Suw geçiriji üçin turbalary saýlanyňyzda, islegleriňize laýyk saýlap bilersiňiz.

Meşhur mowzuk