Döwrebap buraw maşynlary

Döwrebap buraw maşynlary
Döwrebap buraw maşynlary
Anonim

Buraw maşynlary deşikleri gaýtadan işlemek we burawlamak üçin enjamlardyr. Hasaplamak, kesmek, burawlamak, oýmak we önümiň beýleki böleklerini gaýtadan işlemek üçin ulanylýar. Buraw maşynlarynda ulanylýan esasy gurallar kranlar, burawlar, hasaplaýjy enjamlar we beýleki kesijiler.

buraw maşynlary

Bu enjamyň işleýiş ýörelgesi, guralyň belli bir ok boýunça aýlanmagy we terjimesidir. Buraw maşynlary, aýratynlyklaryna baglylykda synplara bölünip bilner: keseligine burawlamak, dik burawlamak, içgysgynç, merkezi we köp aýlawly. Şol bir wagtyň özünde, gaýtadan işlenen materiallara görä bölünýärler. Metal, daş, plastmassa, agaç, aýna we ş.m. gaýtadan işlemek we burawlamak üçin enjamlar bar

Iň köp ýaýran dik buraw maşynlary. Olaryň tapawutly aýratynlygy, pyçagyň dikligine ýerleşmegi, iş bölegi bolsa enjamyň stoluna gurnalanlygydyr. Guraly bölek bilen deňleşdirmek we deňleşdirmekbölegini stoluň daşyna aýlamak bilen ýüze çykýar. Olar ownuk bölekleri işlemek we burawlamak üçin ulanylýar. Enjamlary bejermek dükanlarynda, şeýle hem ownuk önümleriň önümçiliginde giňden ýaýrady.

buraw maşynynyň aýratynlygy

Uly bölekleri gaýtadan işlemek üçin keseligine buraw maşynlary ulanylýar. Olarda bölek hereketsiz üýtgeýär, ähli işlenilen deşikleriň deňleşdirilmegi eplenjiň hereketi bilen bolýar. Uly deşikleri işlemek we burawlamak üçin ulanylýar.

Köp pyçakly buraw maşyny bölekleri köp deşikli işlemek üçin ulanylýar. Onuň häsiýetnamasy bir wagtyň özünde birnäçe deşik işlemäge mümkinçilik berýär. Kesgitli we sazlanyp bilinýän pyçakly modeller bar. Bölümiň ahyrky ýüzündäki deşikleri burawlamak we gaýtadan işlemek üçin merkezleşdiriji maşynlar zerurdyr. Bu enjamlar merkezleşdirmezden ozal bölekleri aýyrmak üçin kesijiler bilen enjamlaşdyrylandyr.

buraw maşynynyň bahasy

Birnäçe funksiýany ýerine ýetirmek üçin üwemek, burawlamak, kesmek amallaryny ýerine ýetirip biljek modeller bar. Bular kesiji, içgysgynç, freze buraw maşynyny öz içine alýan jemi ýa-da birleşdirilen enjamlar. Munuň bahasy, ilkinji nobatda ýerine ýetirilen işleriň sanyna baglydyr. Döwrebap enjamlary programmirlemek, işiň hilini ýokarlandyrmak bilen bir hatarda ähli deşikleri gaýtadan işlemek üçin çykdajylary we wagty az altmaga mümkinçilik berýär.

Dizaýnynda bolup bilerýüzüne ýörite sowadyjy üpjün etmek üçin enjam. Bu gurallar guralyň zaýalanmagynyň we gyzmagynyň öňüni almak üçin gaty materiallary gaýtadan işlemek wagtynda buraw maşynlaryna berkidilýär. Enjamyň esasy tehniki aýratynlyklary enjamyň güýji, iň ýokary buraw ölçegi, deşigiň mümkin çuňlugy, pyçak urmagy tizligi, stoluň we iş böleginiň umumy ölçegleri, tutuşlygyna ölçegleri we agramydyr. maşyn, pyçak.

Meşhur mowzuk