Senagat binalarynyň we desgalarynyň dizaýny

Mazmuny:

Senagat binalarynyň we desgalarynyň dizaýny
Senagat binalarynyň we desgalarynyň dizaýny
Anonim

Senagat desgalarynyň işlemegi köplenç desgalara ýüküň köpelmegi bilen utgaşýar. Şunuň bilen baglylykda, tehnologlar bu görnüşdäki gurluşyk taslamalarynyň dizaýnyny düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy-hukuk binýadyny yzygiderli kämilleşdirýärler. Theeri gelende aýtsak, adaty önümçilik desgalaryndan başga-da, şeýle binalarda materiallary, baklary, geçelgeleri we beýleki in engineeringenerçilik desgalaryny saklamak üçin diňler bar. Şeýle-de bolsa, senagat binalarynyň dizaýnynyň funksional we ergonomiki dizaýn taýdan öz aýratynlyklary bar. Şeýle hem, hünärmenler desgalaryň energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak umydy bilen gurluşygy optimizirlemek mümkinçiligini üpjün edýärler.

Umumy düzgünler

senagat binasynyň dizaýny

Dizaýn işinde, adatça, materiallaryň we çig malyň saklanylmagyna, önümçilik we tehnologiki amallara jogapkär boljak bir gurluşda birnäçe funksional zonalary birleşdirmek zerur. Bu çözgüt giňişlik mümkinçiliklerini optimizirlemäge we boş ýer tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem jaýda dürli meseleleri çözmek üçin ulanyp boljak köpugurly enjamlar bar.meseleler. Mundan başga-da, senagat gurluşyk dizaýn kodlary, mümkin boldugyça obýektleriň ölçegli utgaşdyrmagyň modully prinsipinde dizaýn edilmegini talap edýär. Spaceene-de, bu ýerden gowy peýdalanýan täze dizaýn çemeleşmesi.

Düzgünnamanyň esasy nokady howpsuzlyk bolsa-da, optimal dizaýn kontekstinde tehniki we ykdysady talaplary äsgermezlik edip bolmaz. Şol esasda, energiýa netijeliligini ýokarlandyrýan senagat binalarynyň dizaýny esaslanýar.

Howpsuzlyk pikirleri

senagat binalarynyň we desgalarynyň dizaýny

Senagat desgalary diňe bir tehniki tarapdan ýokary talaplary goýmaýar. Güýçlendirilen ýük göteriji gurluşlary ulanmak bilen gurluşyk şeýle taslamalary durmuşa geçirmek üçin zerur şertdir. Şeýle-de bolsa, senagat desgasyna hyzmat edýän adamlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin dürli faktorlar göz öňünde tutulmalydyr. Hususan-da, kadalar iş ýerinde optimal mikroklimatiki we sanitariýa we epidemiologiki şertleriň berjaý edilmegini talap edýär.

Himiki taýdan zyýanly maddalary gaýtadan işlemek bilen baglanyşykly senagat binalary dizaýn edilse, ýokary derejede mejbury howa çalşygy üpjün edilmelidir. Şeýle binalaryň işleýşi wagtynda saglyga zyýanly maddalaryň mazmunyny yzygiderli gözegçilikde saklamaly. Howa çalşygy ulgamlaryndan başga-da, awtomatiki ýa-da el bilen howa üpjünçiligini dolandyrýan in engineeringenerçilik enjamlary hem ulanylyp bilner. Bu hem temperatura degişlidirdegişli enjamlar bilen kadalaşdyrylmaly mikroklimat parametrleri.

Gurluşyk meýilnamasy

ýaşaýyş jaý binalarynyň dizaýny

Gurluşyň meýdany, tehniki, ýerüsti, ýerzemin we ýerzemin ýaly ähli jaýlary göz öňünde tutup, jemlenmeli. Obýektiň maksadyna baglylykda aragatnaşyk hyzmatlaryna ýörite bölekler berilmelidir. Senagat binalary infrastruktura enjamlary taýdan gaty talap edýär, şonuň üçin olara girmek mümkin boldugyça erkin bolmaly, şol bir wagtyň özünde in engineeringenerçilik ulgamlary ýörite ýerlerde gizlenmeli. Bu nukdaýnazardan, ýaşaýyş jaýlarynyň, senagat binalarynyň, şeýle hem önümçilik ussahanalarynyň dizaýny birmeňzeş bolup, elýeterliligiň we ygtybarlylygyň ölçeglerine ünsi jemleýär.

Energiýa netijeliligini ýatdan çykarmaň. Elektrik aragatnaşygynyň paýhasly paýlanmagy, binany saklamak üçin ep-esli mukdarda tygşytlar. Asma potoloklaryň ýokarsynda konweýerlere, kran uçuş-gonuş zolaklaryna, yşyklandyryş enjamlaryna we monorillere kömekçi hyzmat etmek üçin platformalar gurmak mümkin.

Gurluş dizaýny

raýat senagat binalarynyň dizaýny

Ilki bilen, dizaýn we meýilnamalaşdyryş çözgüdini işläp düzmek, şikes ýetmek howpuny az altmaga gönükdirilmelidir. Movementagny, hereket prosesleri, işleriň ýerine ýetirilmegi, ykjam enjamlary we enjamlary ulanmak mümkin boldugyça howpsuz bolmalydyr.Howpsuzlygyň bu görnüşine ýetmek üçin gurluşyk gurluşlary, kuwwatlylygy binanyň ýüklerine laýyk gelýän ýokary güýçli materiallardan ýasalmalydyr. Materiallaryň progressiw çökmegine garşylygy üçin talaplar hem göz öňünde tutulmalydyr.

Gurluş döwründe podşipnik elementleri we binanyň düýbi SNiP resminamalarynyň tehniki ülňüleri bilen rugsat berilýän ýükleriň köpelmegi şertlerinde ýeterlik güýç bilen işlemeli. Bu bölekdäki senagat binalarynyň dizaýny diňe bir öz massasyndan ýükleriň hereketi üçin hasaplamalary ýerine ýetirmegi öz içine almaýar. Localerli howa şertlerine baglylykda ýel we gar ýükleri hem göz öňünde tutulýar.

Infrastruktura dizaýny

Residentialaşaýyş we senagat binalarynyň CRI dizaýny

Senagat binalarynyň köpüsiniň işleýiş aýratynlyklary sebäpli, peýdaly infrastrukturany üpjün etmek üçin iş köplenç setleri däl-de, eýsem şular ýaly işler üçin şertleriň tehniki taýdan ýerine ýetirilmegine gönükdirilýär. Gurmak işlerini ýönekeýleşdirmek üçin senagat binalarynyň dizaýny ilki bilen ýyladyş, suw üpjünçiligi we elektrik geçiriji zynjyrlary ornaşdyrmak üçin ýörite tehnologiki açyklyklary öz içine alýar. Residentialaşaýyş jaýlarynyň ýerleşişiniň görnüşine görä, beýik pollar we asylan potoloklar hem üpjün edilýär. Bir tarapdan, bu çözgüt gurnama amallaryny aňsatlaşdyrýar, beýleki tarapdan, iş wagtynda aragatnaşyk hyzmatyna mugt giriş mümkinçiligini berýär.

Aýratynlyklaryköp gatly binanyň dizaýny

engerolagçy liftleri ýerden iň azyndan 15 m beýiklikdäki köp gatly desgalaryň taslamalarynda üpjün edilýär. Degişli kanallary birleşdirmek üçin ýerler, şeýle hem olaryň infrastruktura goldawy öňünden oýlanylýar. Käbir ýagdaýlarda, ýük göteriji liftleri hasaplamazdan senagat binalarynyň we desgalarynyň dizaýny doly däl. Göteriji enjamlaryň sany we göterijilik ukyby ýük we ýolagçy akymyna baglylykda hasaplanýar. Mysal üçin, binanyň beýikligi 15 metre ýetýän bolsa, 30 işçiniň çalşygyna bir lift ýeterlikdir.

Ammar desgalarynyň dizaýn aýratynlyklary

senagat binalarynyň mergen dizaýny

Ammar desgalarynyň dizaýnynda ýüze çykýan kynçylyklar, adatça käbir harytlary we materiallary saklamagyň aýratynlyklary bilen baglanyşyklydyr. Mysal üçin, azyk önümlerini öz içine almagy meýilleşdirilýän jaýlarda ýiti gyralary bolmadyk diwarlar bolmaly. Şol bir wagtyň özünde, şeýle päsgelçilikleri döretmek üçin material syçanlaryň içinden geçmezligi üçin ýeterlik derejede güýçli bolmalydyr. Düzülip bilinýän kanal açyklyklary bilen howa çalşygy ulgamlary hem üpjün edilýär - mikroklimata we howa giňişligine dürli talaplary bolan harytlar saklansa, bu zerur şertdir. Düzgün bolşy ýaly, azyk önümlerini öndürmek we saklamak üçin raýat senagat binalarynyň dizaýny, taýýar materiallara aýratyn talaplara garaşmak bilen amala aşyrylýar. Mysal üçin, pol mastikalaryny we daşky gurşawa zyýanly beýleki bölekleri öz içine alýan pol örtükleri emele gelip bilmeýär.

adingüklemek we düşürmek gurluşlarynyň dizaýny

Önümçilik we ammar desgalaryny birleşdirmek, senagat toplumlarynda umumy çözgüt. Şeýle-de bolsa, şeýle gurluşlaryň netijeli işlemegi üçin degişli işleýiş enjamlarynyň birleşdirilmegi zerurdyr. Şeýle funksiýalar işgärleriň umumy howpsuzlygy we harytlary mehaniki zeperlerden goramak talaplaryny göz öňünde tutup döredilen platformalary we rampalary götermek arkaly ýerine ýetirilýär. Bölümleriň ölçeg parametrleri belli bir kärhananyň ýük dolanyşygy baradaky maglumatlaryň esasynda kesgitlenýär.

Mundan başga-da, ýüklemek we düşürmek desgalaryny üpjün etmek nukdaýnazaryndan senagat binalarynyň we kärhanalarynyň dizaýny ýangyn howpsuzlygy talaplaryny göz öňünde tutmalydyr. Bu esasanam binalara we gaýtadan işleýän enjamlara gönüden-göni ýanaşyk liftler üçin has dogrydyr. Şeýle gurluşlar ilkibaşda ýanmaýan we ýylylyga çydamly materiallary ulanyp ösdürilmelidir.

Netije

senagat binalarynyň we kärhanalarynyň dizaýny

Dizaýn işiniň hili, esasan, ýerine ýetirijileriň ynsaplylygyna baglydyr. Düzgünleşdiriji gurluş, potratçynyň her tarapdan täsirli dizaýn çözgüdini durmuşa geçirmegi üçin ýeterlik maglumat berýär. Şonuň üçin müşderi şeýle işlerde ýeterlik tejribesi bolan guramalara ünsi jemlemeli. Russiýada, AZNH Group, NEOKA we TsNII gurluşyk kompaniýalary bar. Residentialaşaýyş we senagat binalarynyň dizaýny bu guramalar tarapyndan häzirki zaman usullaryny ulanyp amala aşyrylýarşäher gurluşygy. Hususan-da, dizaýnerli inersenerler, hatda esasy çözgüt taýýarlamak tapgyrynda-da, innowasiýa gurluşyk materiallaryny ulanmak mümkinçiligine ýolbaşçylyk edýärler. Mundan başga-da, işiň gidişinde sebitleriň ýokary hilli çylşyrymly derňewlerini amala aşyrmaga mümkinçilik berýän ösen geografiki maglumat ulgamlary ulanylýar.

Meşhur mowzuk