Dizaýn: ol näme we nirede ulanylýar. Kesgitleme we esasy görnüşler

Mazmuny:

Dizaýn: ol näme we nirede ulanylýar. Kesgitleme we esasy görnüşler
Dizaýn: ol näme we nirede ulanylýar. Kesgitleme we esasy görnüşler
Anonim

Ykdysadyýetiň köp pudaklarynda kärhanalaryň işini guramak dizaýny durmuşa geçirmegi öz içine alýar. Bu amalyň aýratynlyklary haýsylar? Haýsy komponentler bilen görkezilip bilner?

Dizaýn näme?

"Dizaýn" adalgasyna näme düşünip bolar? Munuň üçin resminamalar näme? Hünärmenleriň arasynda degişli düşünjäniň düşündirişlerini göz öňünde tutsak, dizaýn, ilkinji nobatda, adam zähmetiniň bir görnüşi diýip netije çykaryp bileris. Dürli hünärlere wekilçilik edýän adamlar tarapyndan amala aşyrylyp bilner. Gurluşykçylar, programmistler, ykdysatçylar, kanun çykaryjylar dizaýn bilen iş salyşyp bilerler. Iki ýagdaýda-da belli bir maksatlar üçin ulanyp boljak dürli algoritmleriň, häsiýetleriň ýa-da parametrleriň utgaşmasy bolan belli bir taslama dörediler.

Dizaýn näme

Taslama has uly ulgamyň, iş meýilnamasynyň, strategiýanyň bir bölegi bolup biler. Bu ýagdaýda bu ulgamyň işlemegini üpjün etmek üçin belli bir meseläni çözmäge mümkinçilik berýän algoritmleri öz içine alýar. Taslamanyň netijesiÖnümçiligi gurnamaga, belli bir desganyň gurulmagyna, başga bir zerur görnüşde durmuşa geçirilmegine mümkinçilik berýän resminamalary işläp düzmek, mysal üçin, kanun taslamasy barada aýdýan bolsak, kompýuter programmasy ýa-da kanuny akt görnüşinde. Şeýlelik bilen, bu adalga ähliumumy bolup, kanuny gatnaşyklaryň giň toparynda ulanylýar.

Dizaýn işine näme girýär?

Dizaýnyň esaslaryny öwrenmek, haýsy komponentleriň prosesi bilen görkezilip bilinjekdigine üns bermegiň manysy bar. Hünärmenleriň arasynda giňden ýaýran çemeleşmä laýyklykda, aşakdakylardan ybarat bolup biler:

 • dizaýn algoritmi;
 • wagtlaýyn dizaýn kararlary;
 • netije.

Dizaýn algoritmine laýyklykda, başarnykly hünärmenleriň işini alyp barmaly reseptleriň we shemalaryň belli bir sanawyna düşünmek adatydyr. Birnäçe obýekt üçin we bir ulgam komponenti üçin döredilip bilner.

Dizaýn algoritmine eýerip, başarnykly hünärmenler aralyk dizaýn çözgütlerini - soralýan prosesiň birinji tapgyrynda kesgitlenen shemalary we reseptleri netijeli durmuşa geçirmek üçin zerur obýektiň beýanyny berip bilerler. Şol bir wagtyň özünde, hünärmenler ulgamlary düzenlerinde, adaty çözgütleri we häzirki taslama boýunça gönüden-göni işiň dowamynda çap edilenleri ulanyp bilerler.

Aralyk shemalar dogry öwrenilenden soň, dizaýn netijesi olaryň esasynda emele gelýär:.önüm öndürmek, binanyň ýa-da desganyň gurluşygy, ykdysadyýetde bir obýektiň peýdaly ulanylmagy üçin islendik başga meýilnamanyň durmuşa geçirilmegi üçin zerur resminamalar toplumy hökmünde görkeziler.

ulgamlaryň dizaýny

Şeýlelik bilen, göz öňünde tutulan amalyň çäginde hödürlenen dizaýnyň maksady, obýektiň ykdysady ulanylmagyny üpjün etmek üçin zerur tehniki resminamalary işläp düzmekdir. Bu prosesiň bir bölegi hökmünde, dizaýn algoritminiň aýry-aýry elementleri, belli bir karar bermegiň tertibi we netijäniň görkezilmegi meselesinde müşderi bilen potratçynyň arasynda işjeň pikir alyşmak mümkin.

Öz gezeginde, taslama resminamalary zawoda ýa-da beýleki önümçilik infrastrukturasyna geçirilenden soň, degişli resminamalary alyjy bilen olary taýýarlaýjynyň arasynda seslenme az bolar. Aslynda, müşderi resminamalarda teklip edilen shemalary iş ýüzünde durmuşa geçirmekde göze görnüp duran kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolanda başlaýar. Hereöne bu ýerde, adatça, önümçilik görnüşinde durmuşa geçirilmegi we taslama resminamalarynyň çynlakaý gözden geçirilmegi ugrunda taslamanyň togtadylmagy barada gürleşýäris.

Şonuň üçin dizaýn guramasynyň esasy wezipesi, müşderileriň resminamalar toplumynyň zerurlyklaryny iň doly we obýektiw şöhlelendirmek. Bu meseläniň çözgüdi, ilki bilen, ýerine ýetiriji kompaniýanyň hünärmenleriniň ýokary hünär derejesini we olaryň üstünde işlemek üçin jogapkärli çemeleşmäni talap edýär.

Ulgam dizaýny mümkin bolsa-dadürli ugurlarda amala aşyrylan bu termini gurluşykda umumy hasaplamak bolar. Bu prosesiň ykdysadyýetiň degişli pudagynda ulgamlaryň işleýşine nähili täsir edip biljekdigini öwreneliň.

Gurluşykda dizaýn

Gurluşyk pudagynda dizaýn, gurluşyk meýilnamasynyň durmuşa geçirilmeli resminamalaryny taýýarlamak maksady bilen ýerine ýetirilen başarnykly hünärmenleriň iň möhüm işidir. Käbir ýagdaýlarda in engineeringenerçilik ösüşleri bilen baglanyşykly çeşmeler bilen üsti ýetirilip bilinjek taslama resminamalarynyň emele gelmegi barada gürleşýäris.

dizaýn standartlary

Hukuk aktlary derejesinde kabul edilen dizaýn ülňüleri bar, olar gurluşyk pudagyndaky hünärmenler tarapyndan işlenip düzülen resminamalara laýyk gelmelidir. Görkezilen kriteriýa laýyklykda bu çeşmeleriň hiline baha bermek döwlet ýa-da hususy tejribe tertibinde amala aşyrylýar. Gurluşykda dizaýn prosesine girizilen iň möhüm komponent dizaýn. Aýratynlyklaryny has jikme-jik öwreneliň.

Gurluşykda dizaýnyň bir bölegi hökmünde dizaýn

Bu ýagdaýda dizaýn, desgalaryň çyzgylaryny, eskizlerini, doly göwrümli ýa-da kompýuter modellerini döretmek bilen baglanyşykly başarnykly hünärmenleriň işiniň ugry hökmünde garalmalydyr. Obýektiň emele gelşi hakda, şeýlelik bilen, gürleşýäris. Mysal üçin - düýpli gurluşyk infrastrukturasy bilen baglanyşykly.

Geliň, dizaýnyň hödürlenip bilinjek görnüşlerini, sözlemiň klassifikasiýasyna umumy çemeleşmeleriň çäginde nämedigini öwreneliň.

Dizaýnyň dürli görnüşleri

Soralýan işiň görnüşi, esasanam dizaýn bilen görkezilip bilner:

 • in engineeringenerçilik infrastrukturasy;
 • Binagärlik we gurluşyk işlerinde;
 • şäher meselelerini çözmek ugrunda;
 • Dizaýnda;
 • Programma üpjünçiliginde.
obýekt dizaýny

Dizaýny klassifikasiýa edip boljak başga-da köp ölçeg bar. Şeýlelik bilen, umumy çemeleşme bolup biler:

 • funksional;
 • optimal;
 • ulgam.

Geliň, "dizaýn" adalgasyna degişli kontekstde düşünmegiň aýratynlyklaryna seredeliň: adam işjeňliginiň bu görnüşiniň her haýsy görnüşi bar.

Funksional dizaýn görnüşi

Görkezilen amal görnüşi, obýektiň aýratyn funksiýanyň göterijisi hökmünde garalmagyny göz öňünde tutýar. Şol bir wagtyň özünde, ykdysadyýetiň belli bir ugrunda ösüşi we durmuşa geçirilmegi, degişli obýekti başga bir obýektiň ýerine ýetirip bilmezligi bilen baglanyşykly. Şeýlelik bilen, binanyň gurluşynda howa çalşygy ulgamy beýleki infrastrukturanyň ornuny tutup bilmez. Şonuň üçin degişli maksatly obýektleriň dizaýny, diňe zerur funksiýany ýerine ýetirip bilýändiklerini göz öňünde tutup amala aşyrylar.

Dizaýna düşünmek üçin göz öňünde tutulan çemeleşme, ulgam infrastrukturasyny gurmagyň yzygiderliligine netijeli üns bermäge mümkinçilik berýär. Ilki bilen, esasy desgalar üçin dizaýn resminamalaryny taýýarlamak, şondan soň ikinji derejeli komponentler üçin dizaýn amala aşyrylýar.

Iň amatly dizaýn

Göz öňünde tutulýan prosesiň görnüşi, dürli raýatlaryň toparlarynyň bähbitlerini göz öňünde tutup resminamalary taýýarlamakdyr. Mysal üçin, bu gurluşykdan soň dürli önümçilik infrastrukturasyny ýerleşdirjek täjirçilik desgasynyň kärendeçileri bolup biler. Saýlaw hökmünde - howa çalşygynyň dürli görnüşleri. Birinji kompaniýa üçin deňeşdirilende, üpjünçilik ulgamy has girdejili bolar, ikinjisi üçin - işleýiş ulgamy. Potratçy, howa çalşygynyň tehniki dizaýnyny ýerine ýetirmezden ozal bir tarapdan eglişik gözlemeli we hyzmatdaşlara binadaky jaýlary şemallaşdyrmak funksiýasyny durmuşa geçirmek üçin iň amatly modeli teklip etmeli.

Ulgam dizaýn görnüşi

Görkezilen görnüş, mümkin bolan ýagdaýynda ilkinji ikisini birleşdirmegi öz içine alýar. Iş ýüzünde bu ýagdaý hemişe ösmeýär, ýöne munuň üçin zerur şertler döredilen bolsa, dizaýna yzygiderli çemeleşmek islenip bilner. Haýsy ýagdaýlara serediň.

Obýektleriň ulgam dizaýny ýerine ýetirilip bilner:

 • hukuk gatnaşyklarynyň her bir tarapyna laýyk gelýän çözgütler arkaly ulgam infrastrukturasynyň bir ýa-da başga bir böleginiň zerur işlemegini üpjün etmek üçin düýpli mümkinçilik bar;
 • egertaslamany işläp düzüjiniň bu funksiýany iş ýüzünde üpjün etmek üçin zerur çeşmeleri bar.
dizaýn tabşyrygy

Bu ýagdaýda ulgam dizaýnyny durmuşa geçirmek mümkin we potratçynyň her tapgyrynyň hil taýdan öwrenilmegine üns bermegi manyly. Olardan gaty az bolmagy mümkin. Degişli etaplaryň mazmunyny has jikme-jik öwrenmek peýdaly bolar.

Dizaýn etaplary

Göz öňünde tutulýan tapgyrlaryň sanawynyň rus kanun çykaryjysy tarapyndan tassyklanan dizaýn ülňüleri bilen kadalaşdyrylýandygyny bellemelidiris. Bular:

 • deslapky dizaýn;
 • salgylanma şertlerini döretmek;
 • tehniki teklip döretmek;
 • deslapky dizaýny durmuşa geçirmek;
 • tehniki dizaýny durmuşa geçirmek;
 • iş resminamalarynyň ösüşi.

Geliň, degişli dizaýn etaplarynyň aýratynlyklaryny has jikme-jik öwreneliň.

Gözleg geçirmek

Birinji tapgyryň bir bölegi hökmünde - taslamadan öňki gözleg - başarnykly hünärmenler, ilkinji nobatda, işläp düzüjiniň we müşderiniň taslamanyň çäginde özara gatnaşygynyň obýektiw zerurlyklaryny seljerýärler. Göz öňünde tutulýan okuwda baş gahryman müşderi. Özbaşdak ýa-da başarnykly hünärmenleriň gatnaşmagynda, zerurlyklaryny, taslama laýyklykda döredilen obýektiň islenýän aýratynlyklaryny kesgitleýär ýa-da optimal parametrlere laýyk getirmek üçin döwrebaplaşdyrylýar.

Salgylanma şertleri

Dizaýn üçin salgylanma şertleri köplenç müşderi tarapyndan emele gelýär. Maglumatlaryň esasy çeşmesi, öňki dizaýn tapgyrynda alnan resminamalar bolup biler. Degişli mesele, taslama laýyklykda öndürilmeli obýektiň takyk parametrlerini eýýäm görkezip biler. Käbir ýagdaýlarda potratçy, ýagny dizaýner, önümiň käbir aýratynlyklaryny müşderi bilen aýdyňlaşdyryp biler. Köp ýagdaýlarda hyzmatdaşlaryň arasyndaky bu özara baglanyşyk tehniki teklip görnüşini alyp biler.

Tehniki teklip

Bu resminama, öz gezeginde, taslamanyň ýerine ýetirijisi tarapyndan işlenip düzüldi. Mysal üçin, deslapky meselä laýyklykda dizaýndaky hasaplamanyň nädogrydygyny görse, tehniki teklibiň döremegine başlap biler. Müşderi potratçynyň teklibini kabul edip ýa-da ret edip biler. Birinji ýagdaýda taraplaryň taslama käbir düzedişler girizmek baradaky razylygyny tassyklaýan resminamalar düzülip bilner.

Taslamanyň dizaýny

Salgy şertleri taýýar bolansoň we oňa zerur üýtgeşmeler girizilenden soň deslapky dizaýn amala aşyrylýar. Bu etapda üýtgeşik zat ýokmy?

Bu amal, modellemek taslamasynyň ýerine ýetirijisi tarapyndan ýerine ýetirilmegini, obýektiň esasy aýratynlyklaryny, daşky görnüşini, ýerdäki hereketi üçin algoritmleri wizuallaşdyrmagy öz içine alýar..Agny, bir model döredildi. Deslapky dizaýnyň netijelerine esaslanyp, obýektiň aýratynlyklary, salgylanma şertlerinde beýan edilenlere mümkin boldugyça ýakyn emele gelýär.modellemek we hasaplamalar esasynda amaly ulanylyşy nukdaýnazaryndan.

gurama dizaýny

Dizaýnyň netijesi, mümkin boldugyça doly ölçegde belli bir önümiň ýerleşişiniň ösüşi bolup biler.

In Engineeringenerçilik dizaýny

Indiki etap, önümiň funksional diagrammasynyň emele gelmegi, ýagny prototipiniň öndürilmegi. Tehniki dizaýnyň bir bölegi hökmünde döredilen resminamalar müşderä önümi önümçilige çykarmak barada karar bermäge mümkinçilik berýär. Oňyn bolsa, aragatnaşygyň indiki tapgyry - iş taslamasynyň emele gelmegi amala aşyrylýar.

Iş taslamasyna başlaň

Bu ýagdaýda, obýektiň önümçiligini guramak üçin zerur bolan resminamalaryň doly toplumynyň ösüşi barada gürleşýäris. Bu önümçilik önümi bolsa, resminamalary çyzgylary we diagrammalary önümçilige gatnaşýan awtomatlaşdyrylan infrastruktura geçirmek üçin uýgunlaşdyryp bolar. Gozgalmaýan emläk obýekti bolan gurluşyk desgalarynyň dizaýny ýerine ýetirilen bolsa, resminamalar öz gezeginde başarnykly hünärmenler - inersenerler, gurluşyk kompaniýasynyň ýolbaşçylary tarapyndan ulanmak üçin uýgunlaşdyrylyp bilner.

Dizaýn ulgamlarynyň ulanylyşy

Bellenen dizaýn tapgyrlaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmek ýöriteleşdirilen ulgamlaryň çäginde amala aşyrylyp bilner. Olaryň nämedigini öwreneliň. Taslama ulgamy, taslama resminamalaryny taýýarlamaga gatnaşyjylaryň, başarnykly işgärleriň özara täsirleşýän we meseleleri çözýän gurşawydyrýöriteleşdirilen kärhanalar ýa-da hususy işläp düzüjiler.

Degişli ulgamlaryň bölekleri aýratyn zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin uýgunlaşdyrylyp bilner. Mysal üçin, tehnologiki dizaýn önümçilikde amala aşyryljak bolsa, hünärmenler üçin elýeterli infrastruktura, birinjiden, zerur tehniki çözgütleri, programmalary, synag gurallaryny, ikinjiden, kärdeşler, dolandyryş, hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyk saklamak üçin zerur guramaçylyk çeşmelerini öz içine alar. taslamalary işläp düzmekde käbir meseleleri öwrenmekde. Göz öňünde tutulýan ulgamlar belli bir funksional maksatly, ýöne biri-biri bilen baglanyşykly aýratyn kiçi ulgamlardan ybarat bolup biler.

Kompýuter kömegi bilen dizaýn ulgamlarynyň aýratynlygy

Döwrebap kärhanalar, köplenç özbaşdak amala aşyrylýan algoritmlere esaslanyp, käbir adamlarda iň az adam bilen amala aşyrylýan algoritmlere esaslanyp, çylşyrymly infrastruktura bolup durýan çylşyrymly infrastruktura bolan kompýuter kömegi bilen dizaýn ulgamlaryny ýa-da CAD ulgamlaryny işjeň ulanýarlar. gatnaşmak. Elbetde, programma kody derejesinde olaryň ösüşiniň we durmuşa geçirilişiniň etapy hakda gürleşmesek. Bu ýerde hünärmenleriň roly möhüm bolar. Taslama resminamalaryny işläp düzmek proseslerini netijeli awtomatlaşdyrmak başarnykly adamlardan soralýan ulgamlaryň işlemegini üpjün edýän esasy algoritmleri düzetmek ugrunda ýokary hilli işleri ýerine ýetirmegi talap edýär.

dizaýnda hasaplamak

CAD diňe bir işi guramak üçin gural hökmünde ulanylmaýarbir önümçilikde hünärmenler, ýöne önümçilik proseslerini netijeli ul altmak maksady bilen. Şahamça ýa-da ikinji zawod açmak barada aýdýan bolsak, önümçilik proseslerini merkezi ofisden ýa-da birinji zawoddan geçirmek soralýan ulgamlaryň kömegi bilen amala aşyrylyp bilner. Bu ýagdaýda başarnykly hünärmenleriň taslama resminamalaryny işläp düzmek algoritmleri, kärhananyň beýleki işgärleri we üçünji tarap firmalary bilen dürli meseleler boýunça özara gatnaşyklary guramak shemalary bolar. CAD-ny ulanmak bilen masştablandyrmagyň çäginde kärhanalaryň dizaýny, dürli gurluş bölümleriniň - in engineeringenerçilik, önümçilik, işewürligiň kanuny goldawy üçin jogapkärler, esasanam standartlaşdyrmak nukdaýnazaryndan ösmegini üpjün etmek kontekstinde amala aşyrylyp bilner. belli bir önümiň çykmagy.

Meşhur mowzuk