Söwda merkezleriniň dizaýny: aýratynlyklar, kadalar we teklipler

Mazmuny:

Söwda merkezleriniň dizaýny: aýratynlyklar, kadalar we teklipler
Söwda merkezleriniň dizaýny: aýratynlyklar, kadalar we teklipler
Anonim

Dürli profilli hünärmenleriň tutuş topary häzirki zaman söwda merkezleriniň döredilmeginiň üstünde işleýär. Esasy işler geljekki toplumyň tehniki böleginiň durmuşa geçirilmegine täsir edýär, emma söwda nokatlarynyň üstünlikli işlemegi müşderileriň akymyny meýilleşdirmezden we amatly dynç alyş ýerlerini oýlanyşykly guramak mümkin däl. Şoňa görä-de, öz düzedişlerini girizjek dizaýnerleriň we marketologlaryň kömegi bolmazdan edip bolmaz. Şeýle hem, pikir alyşmak goldawy bolmazdan söwda merkezleriniň dizaýny mümkin däl. In engineenerleri we elektrik üpjünçiligi hünärmenlerini seresaplylyk bilen hasaplamak, hatda merkezi liniýalarda näsazlyklar ýüze çykan halatynda hem merkeziň durnukly işlemegini üpjün eder.

Söwda merkezleriniň ýerleşişiniň kadalary we talaplary

söwda merkezleriniň dizaýny

Söwda toplumynyň ýerleşýän ýerini saýlanyňyzda birnäçe kriteriýa üns bermeli. Merkez ýaşaýyş meýdanyna mümkin boldugyça elýeterli bir ýerde ýerleşmeli - ortaça bu aralyk 500 m, sebäbi aralyk sebitde infrastruktura desgalary hem üpjün edilýär. Dykyz ösüş şertlerinde söwda merkezleriniň dizaýny göz öňünde tutulan bolsa, bu kynçylyklara sebäp bolup bilerpyýada we ulag hereketi. Bu, esasanam müşderileriň şahsy awtoulaglaryna hyzmat etmek mümkinçiligini hasaplaýan iri toplumlar üçin has dogrydyr.

fireangyn söndüriji awtoulaglara giriş üpjün etmek hökmanydyr. Şeýlelik bilen, öň tarapy boýunça syýahat zolagy bir gatly binalar üçin 5 m, beýik binalar üçin 8 m bolmaly, pyýada zolagynyň tertibi aýratyn hasaplanýar. Ilki bilen söwda merkezleriniň dizaýnynda açyk dynç alyş meýdançalaryny, toplumyň çägindäki ýaşyl ýerleri, kiçi binagärlik görnüşleriniň we ş.m. döretmeli.

Taslamany ösdürmäge taýýarlyk

dükanlaryň we söwda merkezleriniň dizaýny

Göni dizaýn etmezden ozal, müşderi geljekki obýektiň düşünjesini kesgitlemeli. Geljekde meýilnamany goldamak we ösdürmek dürli ugurlar boýunça hünärmenler tarapyndan amala aşyrylar, ýöne taýýarlyk tapgyry esasy pikiri döretmek nukdaýnazaryndan iň möhümdir. Şol bir wagtyň özünde, söwda merkezleriniň dizaýny umumy we abstrakt düşünjelere esaslanmaly däldir. Müşderi işiň ýerine ýetiriljek ugurlaryny düzýär, şeýle hem merkeziň esasy parametrlerini kesgitleýär. Mysal üçin, deslapky maglumatlar hökmünde dizaýner jaýyň meýdanlary, gatlaryň sany, iň az infrastruktura üpjünçiligi, mebelleriň dizaýn stili we bezegi barada maglumat alýar.

Mundan başga-da, söwda merkeziniň hödürleýän hyzmatlarynyň sanawyny düzmek döredijilere iň gowusyny saýlamaga kömek edertoplumy ýa-da onuň aýry-aýry böleklerini tertipleşdirmegiň serişdeleri. Mysal üçin, söwda merkeziniň dizaýny wagtynda aýdym-saz studiýasynyň gurluşygy meýilleşdirilen bolsa, gurluşykda we bezeg materiallarynda iň amatly ses izolýasiýasyny hasaplamak artykmaç bolmaz. Emma, ​​gynansak-da, taslama işlenip düzülmezden ozal her ýagdaýda bölek ýerini ulanmagyň mümkin bolan ähli mümkinçilikleri barada pikir etmek mümkin däl.

Söwda we sarp ediş akymlarynyň logistikasy

söwda merkeziniň dizaýny meýilleşdirilýär

Döwrebap söwda merkezi diňe logistika gowy oýlanylan we dogry ýerine ýetirilen ýagdaýynda üstünlik gazanyp biler. Bu, ilkinji nobatda, müşderi hyzmatlarynyň beriljek müşderi akymlaryny we kanallaryny guramak ýörelgelerine degişlidir. Birinji tarap barada aýdylanda bolsa, akymlary netijeli guramak dükanlardan girelgeleri we çykyşlary paýhasly paýlamak, lifti, basgançaklary, trawolatorlary we ş.m. ulanmak arkaly gazanylýar. Iň bolmanda, dizaýnerler müşderileriň geçiş wagtynda biri-birine päsgel bermezligi üçin şeýle ýerlerde giň görkezijiler döredýärler. Toplumyň çägindäki ulag akymlaryny guramak aýratyn ünsi çekmelidir. Häzirki şertlerde, awtoulag duralgasy bolmadyk söwda merkezi üçin diri galmak mümkinçiligi ýok. Evenöne gelmek, gitmek we ýerleşiş shemasy nädogry hasaplanan bolsa, hatda onuň bolmagy obýektiň özüne çekijiliginiň ýokarlanmagyny kepillendirmeýär.awtoulaglar. Bu, ýakyn sebitleriň ýaşaýjylaryndan başga jemgyýetçilik ulaglaryndan peýdalanjak pyýadalaryň akymyna hem degişlidir.

Toplumyň esasy parametrleri

söwda merkeziniň gurluşygy meýilleşdirilýär

Bu dizaýnerleriň, inersenerleriň, binagärleriň we tehnologlaryň işiniň esasy bölegi. Bu etapdaky işiň netijesi, toplumyň esasy parametrlerini görkezýän esasy tehniki çözgüt bolmaly. Taýýar meýilnamada jaýly diagrammalar, meýdanlary görkezmek we tehnologiki goldawyň beýany bolmaly. Şeýle hem, gurluş elementleriniň ýerine ýetirilmegini talap edýän gurluşykçylar üçin resminamalar bukjasy düzülýär. Bu bölümiň ösüşinde söwda merkezleriniň dizaýnynyň kadalary binanyň gurluşynyň tehnologiki ýüklere laýyklygy nukdaýnazaryndan göz öňünde tutulýar. Hususan-da, inersenerler çyzgylaryň, sütünleriň, enjamlaryň, saklaýyş enjamlarynyň we binýadyň üstündäki ýüki artdyrýan beýleki zatlaryň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup bilerler.

Taslama meýilnamasy

Çeýe meýilleşdiriş düşünjesi, mundan beýläk döwrebaplaşdyrmak mümkinçiligi bilen işleýän desgalary ykjam ýerleşdirmek üçin ulanylýar. Infrastrukturanyň we aragatnaşyk toplumynyň täze tehniki serişdelerini ornaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Çeýe meýilleşdiriş ideýasyna laýyklykda dükanlar ýerleşdirmek we işlemek nukdaýnazaryndan bitewi shemalara laýyklykda işlenip düzülýär. Şeýle hem, dükanlaryň we söwda merkezleriniň dizaýny her ýagdaýda diýen ýaly ýer tygşytlamaga gönükdirilendir. Bu gazanyldygatlylaryň sanyny köpeltmek we ýerasty giňişligi tygşytly ulanmak arkaly. Şol bir wagtyň özünde, dükanlaryň bir gatda ýerleşdirilmegi ýangyn howpsuzlygy enjamlaryny üpjün etmek üçin artýan talaplary hem kesgitleýär.

Güýmenje böleginiň dizaýn aýratynlyklary

söwda merkezi dizaýn edilende eskalator gurmak meýilleşdirilýär

Söwda we güýmenje toplumlarynyň dizaýnynyň esasy taraplary shemalary we gurluş bölegi meýilnamalaryny döretmekde seresaply hasaplamalary öz içine alýar, ýöne merkezde amatly we gyzykly dynç alyş üçin şert döretmek hem ýok. ujypsyzlygy. Statistikalara görä, söwda merkezlerindäki ýerleriň 70% -i dükanlar, galan bölegi bolsa dynç alyş zolaklarynyň operatorlary üçin niýetlenendir. Belli sebäplere görä, şular ýaly ugurlar boýunça meýilnamalary düzmegiň öz nuanslary bar. Şeýlelik bilen, söwda merkeziniň dizaýnynda dynç alyş meýdançasy meýilleşdirilen bolsa, ilki bilen izolýasiýa häsiýetleriniň ýokarlanmagy bilen ýörite gutarnykly hasaplanylmalydyr. Şeýle zonalaryň işleýiş we tehniki mazmuny, jaýyň ýa-da toplumyň aýry-aýry böleginiň işleýşine baglylykda başgaça bolup biler. Islendik görnüşdäki güýmenje meýdançalarynyň umumy düzgüni, adaty däl bezegler, binagärlik desgalarynyň görnüşleri, mebel we bezeg dizaýny görnüşinde beýan edilip bilinjek özboluşly dizaýny döretmekdir.

Energetika meýilnamasyny düzüň

Energiýa üpjünçiligi üçin dizaýn çözgüdiniň döredilmegi in engineeringenerçilik meýilnamalary bilen resminamalaryň umumy bukjasyna girizildihowpsuzlyk. Dizaýn prosesinde hünärmenler, iş aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, ähli otaglar we zallar üçin simleri paýlamagyň iň amatly shemalaryny düzýärler. Mundan başga-da, söwda merkeziniň elektrik üpjünçiliginiň dizaýny, taýýarlanan meýilnamanyň ýerine ýetirilmegine mümkinçilik berjek enjamlary, gurnamalary we bölümleri saýlamagy üpjün edýär. Tehnologlar bu etapda ikinji derejeli energiýa çeşmelerini we desgany saklamak üçin çykdajylary azaldýan ösen energiýa tygşytlaýjy enjamlary ulanmaga hem üns berýärler.

Taslamany bahalandyrmagyň ölçegleri

söwda we güýmenje merkezleriniň dizaýny

Söwda merkezleri köplenç müşderilerden negatiw pikir alýarlar, şolaryň esasynda geljekde taslamanyň awtorlary barada negatiw pikir döreýär. Şeýle-de bolsa, taslamanyň hili bilen ýerine ýetirilen toplumyň özüne çekijiliginiň arasynda elmydama baglanyşyk ýok. Bu, işiň dowamynda täsiriň asyl tehniki çözgüdiň hiline bagly bolmadyk beýleki taraplardan emele gelýändigi bilen düşündirilýär. Söwda merkezleriniň gurluşygy we dizaýny bu ugurda baý tejribesi bolan ýokary hünärli hünärmenler tarapyndan amala aşyrylsa-da, işleriniň netijesi dükanlaryň nädogry baha syýasaty, logistika amallarynyň bozulmagy we beýleki amaly faktorlar bilen örtülip bilner. Taslamanyň özi, adatça, işleýän müşderilere berýän mümkinçilikleri bilen bahalandyrylýar. Toplumyň üstünligi, eýeleriň merkeze goýlan potensialy nädip dolandyrýandygyna baglydyr.

Netije

söwda merkeziniň dizaýn standartlary

Döwrebap söwda merkezi meýilnamalaşdyrmak we gurluşyk nukdaýnazaryndan obýektdir. Şeýle taslamalaryň durmuşa geçirilmegi köp sanly serişdäniň we tehnologiki usullaryň çekilmegini öz içine alýar. Bu, esasanam, bazardan başga-da, medeni we dynç alyş merkezi hökmünde çykyş edýän söwda we güýmenje merkezleriniň dizaýny bilen görkezilýär..Agny, bir tarapdan, taslamanyň awtorlary söwda we tehnologiki prosesleriň netijeliligini üpjün etmek meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar, beýleki tarapdan maksat myhmanlaryň boş wagtlaryny geçirmekleri üçin amatly şertleri döretmekden ybarat. Iň üstünlikli, taslamalaryň ösüşiň bu iki tarapynyň arasynda deňagramlylyk tapylan toplumlardyr.

Meşhur mowzuk