SIP panelleriň önümçiligi: tehnologiýa, iş

Mazmuny:

SIP panelleriň önümçiligi: tehnologiýa, iş
SIP panelleriň önümçiligi: tehnologiýa, iş
Anonim

Içerki gurluşyk pudagy soňky ýyllarda dünýä bazarynyň täsiri astynda möhüm özgerişlikleri başdan geçirdi. Hususan-da, bu hususy jaýlary gurmak tehnologiýalaryna degişlidir. Güýçli, ekologiýa taýdan arassa we energiýa tygşytly jaýlaryň ç alt gurulmagy bilen baglanyşykly Kanadanyň gurluşyk ideýalary esasanam islege öwrüldi. Munuň bilen birlikde, şeýle binalar üçin esasy material hökmünde çykyş edýän SIP panelleriň önümçiligi hem ösýär. Önümçilik tehnologiýasy diňe bir ýokary girdejili bolman, eýsem, umuman alanyňda, häzirki zaman ýaşaýyş jaýy görnüşinde oňat netije almaga mümkinçilik berýär.

SIP paneli näme?

sip panelleri öndürmek

Aslynda, bu agaç syrdyrýan gurluşyk materialynyň bir görnüşidir. Kanadaly tehnologiýalardan başga-da köp gatly panelleriň segmentiniň şu günler gaty meşhurdygyny aýtmalydyryn, sebäbi taslamany az bahadan ç alt durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, sarp edijiniň gyzyklanmasy materialyň ýokary tehniki we amaly görkezijileri bilen höweslendirilýär, bu bolsa öz gezeginde telekeçiligi höweslendirýär. SIP panelleriň önümçiligi, meşhur panel çarçuwaly tehnologiýa ünsi bilen tapawutlanýar.gurluşyk. Bular üç gatly gurluş gurluşlary, ýokary hilli daşarky izolýasiýa hem bar.

Däp bolşy ýaly, çarçuwaly jaýlar gurluşygyň ýokary tizligi we elýeterli bahasy sebäpli ýeňiş gazandy, ýöne hil öndürijilik parametrleri boýunça olar klassiki log kabinalaryndan ep-esli pesdi. SIP panelleriň häzirki zaman önümçiligi, materialyň fiziki parametrlerini gowulandyrmak arkaly bu meseläni çözmäge mümkinçilik berdi. Iş ýüzünde bu gowulaşma güýç, howa garşylygy we mehaniki stres bolýar.

Önümçilik tehnologiýasy

sip paneli öndürmek tehnologiýasy

Çig maly gaýtadan işlemegiň çylşyrymly prosesinde ýokary tehniki we fiziki aýratynlyklaryň gazanylandygy aýdyňdyr. Doly tehnologiki sikl üç esasy basgançagy - gurnamak, kesmek we ýelimlemek bilen baglanyşyklydyr. Önümçiligiň ilkinji iki basgançagy merkezi liniýada, üçünjisi bolsa aýratyn enjamlarda amala aşyrylýar. Gurnama çäreleri, öz gezeginde, polistirol köpük listleriniň, OSB we PSB tagtalarynyň birleşmesini öz içine alýar. Munuň bilen birlikde, boş ýerler hem ilkibaşda göz öňünde tutulan ölçeglere görä kesilýär. Ondan soň, Kanadanyň SIP panellerini öz kadalarynda öndürmegini üpjün edýän poliuretan ýa-da başga ýelim ulanylýan iň soňky tapgyr başlaýar. Tehnologiýa, şeýle hem, birnäçe paneli bir wagtda ýelmemek mümkinçiligini berýär, ýöne bu eýýäm belli bir ussahananyň kuwwatyna baglydyr. Fiziki taýdan bu amal takmynan 5 tonna ýük berýän maşynlary basmak arkaly amala aşyrylýar.

Çig malpaneller

sip panelleriniň iş önümçiligi

Tehnologiýanyň talaplaryna laýyklykda, çig malyň esasy toplumyna gönükdirilen çyzykly tagtalar we gysgalmaýan asma polistirol köpük listleri bolmaly. Baglaýjy hökmünde poliuretan kompozisiýasy ulanylýar. Şeýle-de bolsa, bu toplumyň iň jedelli düzümi bolan ýelimleýji esasdyr. Hakykat, SIP panelleriniň öndürilmegi soňky önüme zerur howpsuzlyk çägini berýär, ýöne daşky gurşawa arassaçylyk meselesi henizem sorag astyna alynýar. Häzirki wagtda ýokary birleşdiriji funksiýany üpjün edip biljek, ýöne şol bir wagtyň özünde az zyýanly täze ýelimler işlenip düzülýär. Täze we has arassa ýelimiň peýda bolmagy tehnologiýanyň ösmegine täze itergi berer.

SIP panelleri öndürmek üçin enjamlar

sip panelleri öndürmekden jaýlar

SIP panelleri üçin önümçilik liniýasyny guramak üçin iki çemeleşme bar. Birinji ýagdaýda gurluşyk materiallaryny öndürmek üçin ähli zerur enjamlar bilen doly enjamlaşdyrylan toplum gurmak meýilleşdirilýär. Şeýle kiçi ussahanada üpjünçilik aragatnaşyk bölümleri, basyş enjamy, kesiş nokady we ş.m. bar. Taýýar liniýalaryň bahasy 2 milliondan 3 million rubla çenli üýtgeýär. Elbetde, bu wariant täze konweýer gurmak ukybyna eýe bolan kärhanalar üçin has amatlydyr. Kiçijik hususy çyzgy gurmak meýilleşdirilen bolsa, SIP panelleriniň aýratyn önümçiligini gurnamagyň manysy bar. Bu ýagdaýda başdan-aýak işewürlik has geljegi uly wehasam giňeltmek üçin ähli mümkinçilikleri saklaýar. Şeýle ussahanany gurnamak isleýänlere kesiji maşyn, metbugat we termal pyçak gurup boljak kiçijik bir otag gerek bolar.

Maliýe maýa goýumlary

Enjamlar esasy çykdajy bolup biler. Taýýar ussahanany satyn alanymyzda çykdajylar ortaça 2,5 million bolar we öz-özüňi ýygnamak hakda aýtsak, 200-300 müň töweregi gürleşip bileris. Elbetde, bulardan başga-da goşmaly esbaplar, kärende tölegi, çig maly yzygiderli satyn almak we tehniki hyzmat. Aýda takmynan 50-70 müň bu nokatlara barar. Şeýle-de bolsa, SIP panelleriniň önümçiligi bu maýa goýumlaryny ç alt öwezini dolýar, sebäbi materiallaryň birligi ortaça 1 müň girdeji getirýär. Önümçilige baglylykda maýa goýumlary birnäçe aýdan ýa-da bir ýylda öwezini dolup biler.

Material paýlaýyş kanallary

sip panelleriniň işini noldan öndürmek

Müşderi bazasynyň düýbi agaç jaýlary gurýan hususy gurluşyk kompaniýalary bolup biler. Bu segment Russiýanyň bazaryna henizem isleg bildirýär we Kanada tehnologiýalarynyň modasy diňe şunuň ýaly kärhanalaryň hyzmatlarynyň gerimini giňeltdi. Mundan başga-da, SIP panelleriniň önümçiligi taslamalary özbaşdak durmuşa geçirmegi meýilleşdirýän aýratyn işläp düzüjileriň üpjünçiligine gönükdirilip bilner. Amalyň görkezişi ýaly, gurluşyk materiallaryny öndüriji bilen göni aragatnaşyk saklamak mümkinçiligi dürli derejeli sarp edijiler üçin uly artykmaçlygy üpjün edýär.

Netije

sip panelleri öndürmek üçin enjamlar

Daş we kerpiç jaýlar hil, çydamlylyk we ygtybarlylyk bilen baglanyşykly bolsa-da, alternatiw gurluşyk tehnologiýalary olar üçin çynlakaý bäsdeşlikdir. Güýç nukdaýnazaryndan deňeşdirmeler elmydama panel çarçuwaly tehnologiýalary göz öňünde tutmasa, elýeterlilik we energiýa netijeliligi SIP panellerinden ýasalan jaýlaryň inkär edip bolmajak artykmaçlyklarydyr. Bu gurluşyk materialynyň önümçiligi esasan Kanadanyň standartlaryna gönükdirilendir, ýöne tehnologiki prosesiň rus üýtgeşmeleri barha artýar. Nusgawy pikirden daşlaşmak agaç materiallarynyň aýratynlyklarynyň tapawudy bilen baglanyşyklydyr. Rus tokaý hojalygy, käbir ugurlarda Demirgazyk Amerikanyň önümlerinden has ýokary hilli çig mal bazasyny ulanmaga mümkinçilik berýär.

Meşhur mowzuk