Shuvalowskiý Duet "ýaşaýyş toplumy, Sankt-Peterburg: düşündiriş, düzüliş, taýýarlaýjy we syn

Mazmuny:

Shuvalowskiý Duet "ýaşaýyş toplumy, Sankt-Peterburg: düşündiriş, düzüliş, taýýarlaýjy we syn
Shuvalowskiý Duet "ýaşaýyş toplumy, Sankt-Peterburg: düşündiriş, düzüliş, taýýarlaýjy we syn
Anonim

Sankt-Peterburgda, ýaňy-ýakynda täze "Şuwalowskiý duet" ýaşaýyş jaý toplumynyň gurluşygy başlandy. Öndüriji, gozgalmaýan emläk bazarynda ep-esli wagt bäri işleýän Prok ösüş kompaniýasydyr. Häzirki wagtda, gurluşygyň başlangyç döwründe kwartiralary satyn almak girdejili boldy, sebäbi başda iň pes bahalaryň bardygyny göz öňünde tutup, bu köp zady tygşytlap biler.

Şunuň bilen baglylykda, "Şuwalowskiý dueti" ýaşaýyş toplumyna aýratyn üns bermek maslahat berilýär. Sankt-Peterburg ullakan şäherdir, her gün bazarda her dürli teklip hödürlenýär, kwartiralaryň bahasy taýdan käwagt girdejili we özüne çekiji. Muňa garamazdan, her bir potensial müşderä şertnama baglaşmazdan ozal döredijiniň abraýy barada soramak maslahat berilýär. Diňe hakykatdanam ygtybarly ösüş kompaniýasy bilen iş salyşyň.

Şuvalow dueti

Öndüriji hakda birnäçe söz

"Prok" kompaniýasy, hyzmatlaryny gozgalmaýan emläk bazarynda 1993-nji ýyldan bäri amala aşyryp gelýär. Bu döwürde, kyrkdan gowrak taslamany özleşdirmegi başardy, şolaryň arasynda ýokdiňe ýaşaýyş we dolandyryş, şeýle hem durmuş desgalary. Häzirki wagtda bazarda özüni görkezen we müşderileriň ynamyna doly mynasyp bolan Demirgazyk paýtagtyndaky iň uly işläp düzüjileriň biri. Öndürijiniň esasy wezipesi Sankt-Peterburgyň ýaşaýjylaryny ýokary hilli, ygtybarly we iň esasysy elýeterli ýaşaýyş jaýy bilen üpjün etmek. "Prok" kompaniýasy hem taýýar, hem-de gurulýan jaýlarda kwartira hödürleýär. Iň soňky wariant "Şuwalowskiý duet" ýaşaýyş toplumyny hem öz içine alýar. Öndüriji ýaşaýjylara gurluşygyň başlangyç döwründe iň pes we gaty amatly bahadan toplumda kwartira satyn almagy teklip edýär. Obýektiň gutarýan senesi 2018-nji ýylyň dördünji çärýegidir.

Çylşyrymly hakda

"Şuvalow dueti" her 25 gatdan beýik bolan iki binadan ybarat toplum bolar. Olar Sankt-Peterburgyň ähli ýaşaýjylaryna mälim bolan Şuvalowskiý seýilgähiniň gapdalyndaky meýdança görnüşinde ýerleşer.

lcd şuwalow dueti

Jaýlarda 1380 kwartira bolar, üstesine-de, sekiz ýüz töweregi awtoulag ýerleşdirip boljak awtoulag duralgasy gurmak meýilleşdirilýär. Toplumyň gurulýan Wyborgskiý etrabynda eýýäm ajaýyp infrastrukturasy bar, bu hem goşmaça plýus, sebäbi täze binalaryň ýaşaýjylary ähli desgalary ulanyp bilerler. Mundan başga-da, gurluşykçy jaýyň gapdalynda özlerini gurmagy meýilleşdirýär. Hususan-da, bir çagalar bagy we iki mekdep bolar. Mundan başga-da, ýaşaýjylary sosial infrastruktura bilen has gowy üpjün etmek üçin iki binanyň birinji gaty dermanhanalara, sport klublaryna we ş.m. berler.

Ekologiýa

Wyborgskiý etraby"Şuwalowskiý dueti" ýaşaýyş toplumy gurulýar, köpden bäri daşky gurşaw taýdan arassa hasaplanýar. Şol bir atyň seýilgähine ýakynlyk täze binanyň esasy artykmaçlyklaryndan biridir. Şeýle hem toplumdan uzak bolmadyk ýerde Nowostrowskiý tokaý seýilgähi ýerleşýär, bu geljekki ýaşaýjylary hem özüne çeker. Mundan başga-da, potensial alyjylar Suzdal kölleriniň we Finlýandiýa aýlagynyň öýüniň bosagasyndan birnäçe kilometr uzaklykda ýerleşýändigine üns bermelidirler.

Ulag

Şuwalowskiý duet toplumy Parnas metro bekedine ýakyn ýerde ýerleşýär, oňa 15 minutda ç altlyk bilen baryp bolýar we bu ýerde köp bolan jemgyýetçilik ulaglarynyň kömegi bilen has ç alt bolýar. Newskä metro bilen gitmek 20 minutdan köp bolmaz. Wyborgskoe awtoulag ýoly sebite hyzmat edýär we mikro etrapdan geçýän Engelskiý prospekti boýunça halka ýoluna gidip bilersiňiz. Oňa aralyk bary-ýogy bäş kilometr.

Şuvalowyň goşa döredijisi

Söwda we güýmenje infrastrukturasy

Şuwalowskiý duet öýleriniň ýaşaýjylary obanyň bar bolan infrastrukturasyny ulanyp bilerler. Diňe ownuk azyk dükanlary we gaty gowy kiçi bazar “Lilia” däl, eýsem söwda işiniň hakyky haýwanlary - “Pýateroçka”, “Diksi”, “Sevenedi Ya”, O'KEY gipermarketleri hem bar. Göçme manyda Jaýlardan birnäçe kilometr uzaklykda söwda üçin ýene iki ägirt - Auchan we IKEA bar. "Şuvalowskiý duetiniň" golaýynda we birnäçe kafe we ​​restoran bar we bir jübütdekilometrde "Grand Canyon" ajaýyp söwda we güýmenje merkezi bar. Mundan başga-da, toplumyň birinji gatynda azyk dükany we çörek bişiriliş kärhanasy ýerleşer.

theeri gelende aýtsak, Şuvalowskiý Duet ýaşaýyş toplumy barada bar bolan synlara seretseňiz, käbir adamlaryň birinji gatyň sosial infrastruktura desgalaryna berilmeginden doly kanagatlanmaýandygyny görersiňiz. Şeýle-de bolsa, köp adam bu soragy goýmagyň usulyny halaýar, sebäbi zerur önümleri satyn alyp boljak girelgesinde diýen ýaly dükanyň bolmagy gaty amatly.

Şuvalowyň duet synlary

Şuwalowskiý duet ýaşaýyş toplumynda kwartiralar: ýerleşiş we bahalar

Gurluşykçy, gurulýan toplumdaky ýaşaýyş jaýlaryny "rahatlyk" synpy hökmünde klassifikasiýa edýär. Şeýle-de bolsa, saýlanan düşünjäni üns bilen ýerine ýetirmäge synanyşýan kompaniýa, onuň bahasyna aşa baha bermeýär. Hawa, teklip edilýän ýaşaýyş jaýynyň meýdany birneme kembaha garalýar we yglan edilen synpa laýyk gelmeýär, muňa garamazdan, kwartiralar seresaplylyk bilen meýilleşdirilýär, şeýle gymmatly ýaşaýyş meýdanynyň her santimetri dogry göz öňünde tutulýar. Allhli boşluklar gaty ergonomiki bolup, işläp düzüjiniň müşderileriň gadyryny biljekdigini umyt edýär.

aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, teklip edilýän 1380 kwartira bar. Saýlamak barada aýdylanda bolsa, elýeterli. Şeýlelik bilen, "Şuwalowskiý dueti" ýaşaýyş toplumynda studiýa kwartirasyny we bir, iki ýa-da üç otagly jaý satyn alyp bilersiňiz. Olaryň meýdany 27.5-den 75 inedördül metre çenli üýtgeýär. Mundan başga-da, olaryň hemmesi balkon ýa-da logiýa bilen enjamlaşdyrylan, hemme ýerde uly aşhana üpjün edilýär. Meýilnamalaşdyrmak barada aýtsak, müşderiniň pikiri barsaýlamak. Otaglaryň umumy meýdany we tertibi boýunça tapawutlanýan her görnüşdäki kwartiralaryň iki görnüşi görkezilýär. Şiftiň beýikligi 2 m 75 sm.

Bahasy barada aýdylanda bolsa, esasan tölegiň görnüşine bagly. Averageöne ortaça iki million rubl studiýa kwartirasy üçin, bir otagly kwartira üçin 2,400,000-den we iki otagly kwartira üçin 4000 000 rubl tölemeli bolar. Üç rubllyk notanyň bahasy 4,400,000 rubl bolar. Her inedördül metr üçin ortaça bahasy Sankt-Peterburg ýaly uly şäher üçin kabul ederlikli we 58-den 75 müň rubla çenli.

zhk şuwalowskiý duet keramatly Peterburg

Alyjynyň pul üçin alýan zady

Her bir potensial alyjy, "Şuwalowskiý dueti" ýaşaýyş jaýyndaky kwartiralaryň gödek gutarnykly satylýandygyny bilmelidir. Emma isleg bar bolsa, dörediji içerki dizaýneriň we gurluşykçylaryň hyzmatlaryny hödürleýär. Elbetde goşmaça töleg üçin. Bu ýagdaýda alyjy çemodanlary açandan soň derrew doly gutaran kwartirada göçüp biler we öýde oturylyşygy bellär.

Taslamanyň taslamasy ähli in engineeringenerçilik aragatnaşygyny, sanitar-tehniki enjamlaryň we beýleki degişli enjamlaryň, elektrik hasaplaýjy enjamlaryň, gaz peçleriniň we ýyladyş radiatorlarynyň birikdirilmegini üpjün edýär. Mundan başga-da, penjireler PVX gurluşlaryň, gapyda bolsa demirden ýasalan gapynyň bardygyny aňladýar. “Loggias” “Avangard” görnüşli reňkli aýna tehnologiýalaryny ulanmak bilen syrçalanmagy meýilleşdirilýär.

Toplum gurulýança ähli girelgeler doly tamamlanar, interkom, ýer bolarkonserge. Elbetde liftler bolar. Diňe ýolagçy däl, ýük hem.

Toplumyň meýdany

Öndüriji kompaniýa, Şuwalowskiý duet ýaşaýyş toplumyna ýanaşyk ýerleri gowulandyrmak we abadanlaşdyrmak boýunça ep-esli işleri amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Şeýlelik bilen dynç almak we pyýada ýollar üpjün ediler. Tutuş meýdanda gazon goýuldy we agaç nahallary oturdyldy. Çagalar üçin ýörite oýun meýdançalary we ulular üçin açyk açyk sport enjamlary bilen enjamlaşdyrylan sport meýdançalary gurmak meýilleşdirilýär.

lcd şuwalowskiý duet synlary

Mundan başga-da, hemme ýerde welosiped ýollary gurlar, myhman duralgasy hem bolar (ýokarda agzalan ýerasty awtoulag duralgasyna goşmaça). Toplumyň territoriýasy, ýaşaýjylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, gorag astynda bolar. Her ýerde, şol sanda girelgelerde gözegçilik kameralaryny oturtmak meýilleşdirilýär. Şonuň üçin kiçi çagaly ýaş maşgalalar çagalaryna arkaýyn bolup, howluda gezelenje goýberip bilerler. Bagtymyza, toplumyň penjirelerinden görnüş ajaýyp. Şeýlelik bilen, kwartirada bolmak bilen oýun meýdançasyndaky ýagdaýa hiç hili kynçylyksyz gözegçilik edip bolar.

LCD "Şuvalowskiý dueti": synlar

Toplum henizem gurulýanlygy sebäpli, häzirki döwürde ýaşaýyş jaýynyň hili barada syn tapmagyň mümkin däldigi aýdyňdyr. Şeýle-de bolsa, bu meselede “Prok” kompaniýasynyň özüni gowy görkezendigini bellemelidiris, şonuň üçin geljekki kärendeçileriniň kwartiralaryndan göwnüçökgün bolmazlygy mümkin. Başga bir zada nägileligi döredýär.Öndüriji soňky iki obýekti birneme gijikdirip berdi, şonuň üçin müşderiler beýan edilen toplumyň şol bir ykbaly başdan geçirmezliginden alada galýarlar. Kän alada etmegiň gadyry ýok. Galyberse-de, bu jaýlar iň agyr maliýe krizisinde guruldy. Indi bazardaky ýagdaý durnuklaşdy, şonuň bilen baglanyşykly kompaniýanyň borçlaryny ýerine ýetirer diýip umyt edýäris.

zhk şuwalowskiý duet düzülişleri we bahalary

Mümkin bolan müşderileriň arasynda nägileligiň döremegine we metro depesiniň toplumyň golaýynda ýerleşmegine sebäp bolýar. Elbetde, daşky gurşawa täsir edýär. Şeýle-de bolsa, ilki bilen, bu ýetmezçilik toplumyň golaýynda diýen ýaly uly tebigy tokaý zolagynyň, şeýle hem Şuwalowskiý seýilgähiniň öwezini dolýar. Ikinjiden, jaýlaryň metropolyň çäginde diýen ýaly ýerleşýändigini ýatdan çykarmaň. Senagat desgalary bolmadyk şäheri nirede gördüň? Beýleki tarapdan, entek haýsydyr bir arz-şikaýat ýok, adamlar esasanam häzirki programma üpjünçiligini ulanyp, gurluşykçynyň ýaşaýyş jaýyny satyn almaga mümkinçilik berýändigini halaýarlar we üstesine-de, hemişe dürli mahabat çärelerini geçirýärler, şonuň üçin köp zady tygşytlap bilersiňiz. kwartira satyn alanyňda.

Meşhur mowzuk