"Masterovit": işgärleriň kompaniýa hakda synlary

Mazmuny:

"Masterovit": işgärleriň kompaniýa hakda synlary
"Masterovit": işgärleriň kompaniýa hakda synlary
Anonim

Her bir öý eýesi öýüniň owadan we gutarnykly görnüşine eýe bolmaga çalyşýar. Bu ýagdaýda diwar sazlaşykly görnüşe ýetmekde möhüm rol oýnar. Häzirki wagtda gurluşyk bazarynda şeýle gurluşlary öndürýän kompaniýalar kän. Olardan biri, “Masterovit” kompaniýasy bolup, sarp edijiler tarapyndan synlar gaty oňyn.

Önüm aralygy

Masterowitiň (Sankt-Peterburg) müşderilerine hödürleýän önümleriniň görnüşi, işgärleriň we kompaniýanyň hyzmatlaryndan peýdalanýanlaryň synlary diýseň giň diýilýär. Kompaniýa dürli materiallardan haýat hödürleýär.

masterowit synlary

Gasynlanan tagtadan haýat öndürmek üçin Severstal we NLMK aladalaryndan çig mal ulanylýar.

Masterovit üç önümçilik bazasynda özbaşdak zynjyr çit öndürýär. Nemes awtomat enjamlarynda önüm öndürmekde Europeanewropa tehnologiýasy ulanylýar.Awtomatiki çyzyklaryň kuwwaty günde 5 km çenli mesh öndürmäge mümkinçilik berýär.

"Masterovit" agaç çitler öndürmek üçin (kompaniýanyň işgärleriniň synlary - muny tassyklamak) ýurduň demirgazyk sebitlerinde satyn alýan ýaprakly agaçdan (arça, sosna) ulanýar (Weliky Ustýug, Arkhangelsk). Bu ýerlerden ýasalan agaçlar, ýokary dykyzlygy we daşky gurşawyň agressiw täsirlerine garşylygy ýokarlanmagy bilen ýeterlik derejede güýçli häsiýetlendirilýär.

Euroewro piket diwarlaryna uly isleg bildirilýär. Fin hünärmenleri bilen bir hatarda Masterowit Finfold ýewro piket diwaryny ösdürdi we patentledi. Öz önümçiligiňiz, 10 sm-den 4 metre çenli dürli uzynlykdaky piketleri kesmäge mümkinçilik berýär.

"Masterowit" -den başga bir çit - kerpiç. Şeýle diwaryň düýbi ýokary hilli betondan guýulýar. Sütünler we binýat kerpiç önümleri kerpiçden ýasalýar.

Kepillendirilen hil

Berilýän hyzmatlaryň iň ýokary hili Masterowitiň (Sankt-Peterburg) üstünliginiň aýrylmaz bölegidir. Çitler, müşderiler we kompaniýanyň işgärleri tarapyndan uzak ömri bolan çydamly, ajaýyp dizaýn hökmünde suratlandyrylýar.

masterovit spb diwar synlary

Kompaniýa önümleri üçin çig mal üpjün edijilerini saýlamak üçin örän jogapkärdir. Mundan başga-da, kompaniýa dürli görnüşli diwar öndürmek üçin ýokary takyklyk we ýokary hilli enjam satyn alýar we önüm öndürmek üçin Europeanewropa tehnologiýalaryny ulanýar.

Kompaniýa, müşderi bilen doly düşünişmäge we ähli isleglerini kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýän, önümiň hilini we munuň üçin zerur maliýe goýumlarynyň mukdaryny optimal birleşdirip, degişli ýöriteleşdirilen bilimli hünärmenleri işe alýar.

Kompaniýanyň nyrh syýasaty

Islendik materialdan ýasalan diwaryň bahasy birnäçe faktorlardan emele gelýär. Mysal üçin, gasynlanan tagtadan ýasalan feýtingiň bahasynda esasy komponent materialyň bahasydyr. Masterovit LLC (sarp edijileriň synlary muny tassyklaýar) önümlerini öndürmek üçin 0,5 mm galyňlykdaky gasynlanan tagtany ulanýar. Galyňlygy 0,4 mm bolan material diňe ýykylmak üçin niýetlenen diwarlar we diwarlar üçin ulanylýar. Mundan başga-da, diwaryň çyzykly metriniň bahasy onuň beýikligine, gerekli mukdarda yza bagly bolar we zerur bolsa goşmaça sargyt ediler we ýerine ýetiriler (binýat, derwezeleri we wiketleri gurmak).

Zynjyrly zynjyryň her metriniň bahasy diwaryň hakyky beýikligi, hatar hatar sany, toruň galyňlygy (1, 8 ýa-da 2 mm) we faktorlardan ybarat bolar. goşmaça işiň bahasy.

Agaç diwaryň bahasy, onuň beýikligini, agaç piketleriň biri-birinden uzaklygyny, goşmaça iş we reňk görnüşini hem göz öňünde tutýar.

firma masterowit synlary

Demir piket çitiň bahasy hem diwaryň beýikliginden, aýry piketleriň arasyndaky aralykdan we bahasyndan emele gelýär.zerur goşmaça iş.

Reňk üýtgemeleri

Reňk shemasy barada aýdylanda bolsa, bu ýerde öndüriji müşderiniň isleglerini ýerine ýetirmäge taýyn. Işewürlige bolan bu çemeleşme, elbetde, "Masterovit" kompaniýasy barada iň köp öwüşginli reňk berýär.

Gasynlanan tagtadan ýasalan diwarlar poslamagyň öňüni almak üçin ýörite poroşok bilen bejerilýär we Tikkurila we Hammerit boýaglary bilen boýalýar. Bir RAL katalogyndan mümkin bolan 200-den gowrak kölege we reňk saýlanyp bilner. Mundan başga-da, kompaniýa agaç, daş we beýleki tebigy materiallara öýkünmek ýaly çözgütleri hödürläp biler.

ooh masterowit synlary

Zynjyry zynjyrdan ýasalan diwary örtmek - galvanizasiýa etmek. Öň bellenip geçilişi ýaly agaç diwarlar, “Aquatex” ýa-da “Tikkurila” materiallary bilen reňklenendir. Bu boýaglar, gönüden-göni işlemekden başga-da, agajy kömelekden we çüýremekden goraýan antiseptik häsiýetlere hem eýe.

Euroewro piket diwarlarynyň poroşok örtügi bu ugurdaky liderleriň biri - Henkeliň gözegçiligi astynda öndürilýär. Häzirki wagtda iň meşhur reňkler dub agajy, bişen alça, şokolad, gök öwüsýän ýaşyl.

Çitler gurmak

Çitleri oturtmagyň Masterovit kompaniýasynyň işidigini hem bellemelidiris. Müşderi synlary, gurnamagyň ähli basgançaklarynda hünärmenleriň ç alt, rahat we netijeli işleýändigini habar berýär. Çitiň özi ýaly, kompaniýa ähli zerur komponentleri we enjamlary üpjün edýär. Loadhli ýük göteriji gurluş elementleri esasy düzgünlere laýyklykda gurulýar.

Gepleşýän wagtyňyzbinýady talap edýän kerpiç çit hakda aýdýarys, kompaniýanyň hünärmeni ilki ýerdäki topragy gözden geçirýär, zerur ölçegleri düzýär we territoriýany belleýär. Mundan başga-da, ähli iş özüni maddy taýdan doly delillendirýän hünärmen hünärmenler tarapyndan amala aşyrylýar.

Sargyt etmek kynmy?

"Masterovit" işgärleriň synlaryna kämillik kompaniýasy diýilýär. Bir jaň - we öndüriji, mümkin boldugyça ç alt we maliýe çitini almak üçin müşderiniň berk we owadan diwary almagy üçin ähli çäreleri görer.

Sargyt bermek üçin ilki bilen jaň edip, yzyna jaň etmek haýyşyny goýup bilersiňiz.

masterovit spb synlary

Ikinjiden, Masterovit satuw ofisine baryp bilersiňiz (olardan 9-sy bar, hemmesi metro bekedinden uzak aralykda). Üçünjiden, sahypaňyza hünärmen çagyryp bilersiňiz (hyzmat "ykjam dolandyryjy" hyzmaty). Şeýle saparyň bahasy, ähli zerur ölçegleri ýerine ýetirmek, ýanyndaky resminamalaryň doly bukjasy bilen sargyt goýmak bilen maslahatlaşmagy öz içine alýar. Kompaniýanyň hyzmatlary üçin bank kartoçkasy bilen nagt we nagt däl tölemäge rugsat berilýär.

Masterowitiň iş şertleri

Diýmek, kompaniýanyň "täsir meýdany" diňe bir Moskwa däl, eýsem ondan has uzak sebitlerem. Hünärmenleriň 130-a golaý topary islendik howa şertlerinde we topragyň islendik görnüşinde öz işini ýerine ýetirýär. Sargyt ýerleşdirmek bilen gurnama işine başlamagyň arasynda iň az wagt geçýär, sebäbi "Masterowita" ammarlarynda hemişe bolýarMateriallaryň, komponentleriň we enjamlaryň ätiýaçlygy bar. Galyberse-de, armatura, polýus we gasynlanan tagta öz önümimiziň önümidir we zerur çig mal köp mukdarda satyn alynýar. Bularyň hemmesi müşderilere bahada we wagtda ýeňiş gazanmaga mümkinçilik berýär. Gurmak tamamlanandan soň, iş toparlary zibili arassalamaly, bu hem möhümdir.

Taýýar önümleri saklamak

Elmydama taýýar önümleriň ätiýaçlygy - "Masterovit" kompaniýasyny dolandyrmagyň düzgünlerinden biri. Köp alyjylaryň seslenmesi buýrugyň ç alt ýerine ýetirilendigini habar berýär. Köplenç bu şertnama gol çekilende buýrugyň eýýäm taýyndygynyň netijesidir. taýýar önümler saklamak üçin ýörite döredilen ammarlarda bardy. Çitleriň her görnüşi üçin, deformasiýanyň öňüni almak üçin ýa-da zynjyrly çitim bolan ýagdaýynda, rulonlaryň gysylmagy üçin şertler berjaý edilýär.

masterowit diwar synlary

Her bir öndüriji Russiýa Federasiýasynyň gurluşyk bazarynda taýýar önümler üçin beýle amatly şertleri alyp bilmeýär.

Näme üçin Masterowit saýlanmaly?

Masterovit synlary sarp edijilere bu öndürijiniň bazardaky iň köne we tejribeli diwar öndürijilerinden biridigini aýdýar. Şeýlelik bilen netijesi: sargytdan taýýar önümi gurnamaklyga çenli ähli proses iň ownuk jikme-jikliklere düzülýär. Işiniň dowamynda kompaniýa çig mal öndürijiler we müşderiler üçin ygtybarly ýoldaş hökmünde abraý gazandy.

Uly önümçilik desgalarynyň, import edilýän ýokary takyk enjamlaryň bolmagy,Iň täze tehnologiýalar, çig mal bilen üpjün edijiler we hünärmenler önümleriniň hiliniň kepili we Masterowitiň üstünliginiň bölekleri.

Işgärleriň iş berijisi baradaky pikiri

Hünärmenleriň we işçileriň köpüsi Masterowitde işleýändiklerinden kanagatlanýarlar. Çitler (sarp edijileriň synlary muny tassyklaýar) dürli usullar we dürli materiallardan sargyt edilýär. Kompaniýa hünärmenlerine ýokary hilli we ç alt işlemek üçin zerur gurallar we enjamlar bilen üpjün edýär. Kompaniýa işgärleriniň işini elmydama wagtynda we gijikdirmän gaty ýokary derejede töleýär.

kompaniýanyň masterowit diwarlary barada syn

Kompaniýa toparlarynyň iş wagtyny tygşytlaýar: Gurluşyk materiallary bolan 250 ulag her gün sarp edijileriň salgylaryna iberilýär. Şweýsariýada boýag tehnologiýalaryny ulanmak, piket diwarlary öndürmek üçin fin liniýalary, zynjyrdan ýasalan torlary dokamak üçin nemes maşynlary, taýýar önümi diwar önümçiligi bazarynda bäsdeşlik etmäge we satuwy ýylsaýyn artdyrmaga mümkinçilik berýär.

Masterovite hakda sarp edijiler

"Masterovit" kompaniýasyna ýüz tutan sarp edijileriň köpüsi oňyn pikir galdyrýar. Sargyt ç alt işlenýär we ony ýerine ýetirmek üçin ofise gitmek hökman däl. "Jübi dolandyryjysy" hyzmaty köp müşderini begendirdi.

Gurmak işleri ç alt we rahat ýerine ýetirildi. Hil hemişe diýen ýaly kepillendirilýär. Sarp edijileriň köpüsiMoskwanyň daşyndaky şäher etekleri üçin haýat sargyt etdi. Aralyk buýrugyň hiline we netijeliligine hiç hili täsir etmedi. Ekipa.lar elmydama müşderi bilen aragatnaşykda, isleglerini we talaplaryny göz öňünde tutýarlar. Eňňitler bilen kyn ýer ýa-da geljekki diwaryň gapdalynda ösýän agaçlaryň köklerini halas etmek haýyşy bu kompaniýanyň hünärmenleri üçin mümkin däl zat.

Iş wagtynda kemçilikler dörän bolsa, hemme zady düzetmek we ähli meseleleri özara ylalaşyk arkaly çözmek üçin ykjam dolandyryja jaň etmek ýeterlikdi.

Meşhur mowzuk