Gurluşykda hil gözegçilik ulgamlary: esasy ýörelgeler

Mazmuny:

Gurluşykda hil gözegçilik ulgamlary: esasy ýörelgeler
Gurluşykda hil gözegçilik ulgamlary: esasy ýörelgeler
Anonim

Gurluşyk pudagy ýeterlik derejede berk kanunçylyk bilen häsiýetlendirilýär. Döwlet edaralary tarapyndan işlenip düzülen we işläp taýýarlaýjy üçin hökmany bolan köp sanly kadalar we ülňüler bar. Şeýle-de bolsa, bazar ykdysadyýetinde gurluşyk kompaniýasy üçin täsirli iş modelini döretmek meselesinde diňe olary yzarlamak ýeterlik bolmaz. Kompaniýa, kanunçylyk derejesinde kesgitlenen talaplara goşmaça ýerine ýetirilen işleriň hiline öz gözegçiligine uly üns bermeli. Işläp düzüjileriň işiniň bu ugrunyň aýratynlygy näme? Gurluşykda işiň hiline baha bermegiň esasy ölçegleri näme bolup biler?

Gurluşykda hil gözegçilik ulgamlary

Gurluşykda hil gözegçilik ulgamlarynyň manysy

Geliň, ilki bilen mowzugyň çäginde terminologiýanyň aýratynlyklaryny öwreneliň. Gurluşykdaky işler üçin hil gözegçilik ulgamyny guramak, işläp düzüjiniň we hyzmatdaşlarynyň işleriniň tehniki taýdan laýyk gelmegini üpjün etmäge gönükdirilen iş,kanunçylykda kabul edilen ýa-da raýat hukuk gatnaşyklary derejesinde kesgitlenen ykdysady we beýleki kadalar.

Gurluşyk desgalarynyň hiline, gurlan binalaryň ýa-da desgalaryň niýetlenen maksady esasynda kesgitlenýän häsiýetleriň sanawy hökmünde düşünilýär. Mundan başga-da, gurluşygyň hiline GOST ýaly kanuny kadalaşdyryjy çeşmeleriň düzgünlerine esaslanyp baha berilip bilner. Ulanylýan ýerlerde daşary ýurt standartlary hem göz öňünde tutulyp bilner.

Gurluşyk desgalarynyň hil derejeleriniň klassifikasiýasy

Gurluşyk infrastrukturasynyň desgalarynyň hiliniň birnäçe derejesini tapawutlandyrmak adaty. Olary göz öňünde tutuň.

Ilki bilen bu kadalaşdyryjy dereje. Bu ýerde gurluşyk gözegçiligi, obýektiň parametrleriniň GOST, TU we beýlekileriň işläp düzüjiniň işi we netijeleri bilen baglanyşykly ykdysady işjeňlik segmentinde ulanylýan ülňülerine laýyk gelmegine esaslanýar.

Ikinjiden, bu hakyky dereje. Gurluşykda işçiniň şertnama boýunça binany ýa-da gurluşy gurandygyny bar bolan ölçeglere esaslanyp, gurluşykdaky işiň hiline baha bermäge mümkinçilik berýär. Düzgün bolşy ýaly, hakyky dereje işläp düzüjiniň kadalaşdyryjy çeşmeleriň düzgünlerine esaslanýan kesgitlenen kriteriýalara näderejede laýyk gelendigine baglydyr.

Üçünjiden, gurluşyk taslamalarynyň amaly hil derejesini tapawutlandyrýarlar. Sarp edijiniň nukdaýnazaryndan baha bermegi öz içine alýar. Gurluşygyň hiliniň kadalaşdyryjy kriteriýalara laýyk gelmegi bilen onuň sazlamasy öňünden kesgitlenip bilner, ýöne subýektiw çemeleşme hem mümkin.Düzgün bolşy ýaly, işläp düzüjiniň we müşderiniň arasyndaky şertnamada diňe kadalaşdyryjy görkezijiler kesgitlenýär. Şonuň üçin binanyň ýa-da gurluşyň ýerine ýetirilişine esaslanyp, öňki ýerine ýetirilişine pes baha bermek, kanuny netije bermeýär. Itöne bu, elbetde, müşderi bilen işläp düzüjiniň arasynda täze şertnamalar baglaşmagyň geljegine täsir edip biler.

Işewürligiň görkezijisi hökmünde giňişleýin çemeleşme

Döwrebap kompaniýalarda gurluşykda hil gözegçilik ulgamlary, adatça, kompaniýanyň netijelerine baha bermegiň ähli 3 derejesinde kriteriýalary göz öňünde tutýar. Munuň manysy näme?

Ilki bilen, gurulýan binalaryň we desgalaryň hiline jogapkär gurluşyk kompaniýasynyň bu bölümleriniň, işiň hakyky netijeleriniň ikisine-de laýyk gelmegini üpjün etmek wezipesini goýmagy talaplar we müşderiniň garaşmalary.

Gurluşyk gözegçiligi

Kompaniýanyň hyzmatdaşlar bilen baglaşylan şertnamalarynyň şertleriniň deslapky işlenip düzülmegine, islenýän hil ölçegleri we işläp düzüjiniň işiniň netijelerine baha bermek usullary hem artýar. Düzgün bolşy ýaly, iki tarap hem muňa gyzyklanýar. Müşderi - ähli islenýän hil ölçeglerine laýyk gelýän gurluşyk obýektini almak nukdaýnazaryndan. Öndüriji - hyzmatdaş bilen oňyn gatnaşyklary berkitmek we onuň bilen täze şertnamalar baglaşmak mümkinçiligi nukdaýnazaryndan.

Gurluşyk gözegçiligi

Öndürijiniň öndürijiliginiň hiline gözegçilik etmek ýaly işler arkaly amala aşyrylyp bilnergurluşyk. Munuň manysy näme?

Gurluşykda tehniki gözegçilik, işläp düzüjiniň işiniň käbir tapgyrlarynyň kadalaşdyryjy talaplara we beýleki kesgitlenen kriteriýalara laýyklygyny kesgitlemäge gönükdirilen çäreleri amala aşyrýan başarnykly guramalar tarapyndan amala aşyrylýar. Birnäçe ýagdaýda, göz öňünde tutulýan iş diňe bir önümiň hiline baha bermek bilen däl-de, önümçiligiň bir basgançagynda däl-de, eýsem gurluşykda ulanylýan materiallaryň laýyklyk derejesini kesgitlemek bilen baglanyşykly bolup biler. işläp düzüjiniň işgärleriniň kär derejesi. Bularyň hemmesi gurluşygyň hiline gözegçilik ulgamyndaky düzgüni - işläp düzüjiniň işiniň netijelerine baha bermegiň kriteriýalaryny we derňew usullaryny kesgitleýän esasy içerki korporatiw resminama haýsy sözlemiň goşuljakdygyna baglydyr.

Gurluşygyň hili

, öne, adatça, gözegçilik gurluşlarynyň iň adaty wezipeleri taýýar binanyň laýyklygyny kesgitlemekde ýa-da kadalaşdyryjy talaplar esasynda işläp düzüjiniň işiniň aralyk netijelerine baha bermekden ybaratdyr. Gurluşyk kompaniýasy bilen gatnaşyklaryň başynda degişli guramalaryň işi eýýäm köp wagt talap edip biler. Şeýlelik bilen, tehniki gözegçilik dizaýn etabynda eýýäm obýektiň işine gatnaşyp biler. Gurluşyk işleriniň meýilnamalaşdyrylyşyna taslama we baha bermek bilen baglanyşykly resminamalary taýýarlamaga degişli edaralaryň hünärmenleri gatnaşyp bilerler. Şol bir wagtyň özünde, köp hünärmenler ýokarda belläp geçişimiz ýaly bu tapgyry esasy tapgyrlaryň biri hasaplaýarlar.Öndürijiniň işiniň netijeleriniň hakyky derejesi, esasan, kompaniýanyň standartlara laýyklygy bilen kesgitlenýär. Dizaýn çaklamalarynda esasan kesgitlenen.

Şeýlelik bilen, hil gözegçilik ulgamynyň işleýşi gurluşykda ulanylýan resminamalary taýýarlan wagtyndan başlaýar. Bu çeşmeleriň jikme-jik işlenip düzüljek derejesi işläp düzüjiniň işiniň ahyrky netijesini kesgitleýär.

Gurluşygyň hiline baha bermek üçin kadalaşdyryjy resminamalar

Gurluşyk gözegçiliginiň kadalaşdyryjy tarapy esasy meseleleriň biri bolansoň, hiline baha bermek üçin alynýan standartlaryň kesgitlenen resminamalarynyň aýratynlyklaryny öwrenmek peýdaly bolar. Degişli görnüşdäki çeşmelere GOST, gurluşyk kodlary, hakyky dizaýn we baha beriş resminamalary, görkezmeler, pudak standartlary diýip ýüzlenmek adatydyr. Düzgün bolşy ýaly, bir ýa-da başga bir çeşmäniň beýlekiler bilen baglanyşygy bar - düzgünleşdiriş ýa-da garaşly düzgünler derejesinde. Bölüm ýa-da pudak derejesinde kabul edilen çeşmelerde hasaba alynýan kadalaryň federal hukuk aktlarynda görkezilenlere ters gelmezligi möhümdir.

Kadalaşdyryjy çeşmeleriň amaly ähmiýeti näme?

business iş üçin, ýöne nukdaýnazaryndan möhümdöredijini jemgyýetde ýerleşdirmek.

Gurluşyk gözegçiligini amala aşyrmak

Soralýan resminamalar gurluşyk bazaryna gatnaşyjylar tarapyndan şeýle meseleleriň çözülmegine goşant goşýar:

- işiň netijeleriniň başda kesgitlenen maksatlara laýyk gelmegini üpjün etmek;

- şäherde, sebitde sosial jogapkärçilikli gurluşygy höweslendirmek, käbir ýagdaýlarda - federal derejede;

- işewür toparda, kompaniýanyň döwlet edaralary, hususy şahslar bilen gatnaşygy ugrunda işläp düzüjiniň ýokary derejesini döretmek;

- ýerine ýetirilen işiň tehnologiki taýdan döwrebaplaşdyrylmagynda ýerine ýetirilen işiň daşky gurşawa dostluk derejesini ýokarlandyrmakda işläp düzüjä kömek;

- belli bir kärhanalarda, umuman iş gurşawynda gurluşyk taslamalary üçin hil gözegçilik ulgamlarynyň kämilleşdirilmegine itergi bermek.

Standartlaryň we düzgünleriň çeşmelerinde kadalaşmagyň obýektleri

Gurluşyk resminamalarynda düzgünleşdirmegiň esasy obýektleri hasaplanýar:

- işläp düzüjiniň işini ýerine ýetirmegi üçin zerur bolan guramaçylyk, tehnologiki, usulyýet düzgünleri we ülňüleri;

- gurluşyk kompaniýalary tarapyndan gurlan binalaryň we desgalaryň aýratyn görnüşleri;

- gurluşyk materiallary we işläp düzüjiler tarapyndan ulanylýan beýleki önümçilik önümleri;

- gurluşygyň bahasyny, işläp düzüjiniň iş meýdanynyň maýa goýum özüne çekijiligini, belli bir kärhanada ýa-da pudakda raýatlary işe almagyň geljegini kesgitleýän sosial-ykdysady ülňülerUmuman.

Gurluşykda elektrik işleriniň hiline gözegçilik ulgamy

Gurluşyk işleriniň hiline baha bermekde ulanylýan çeşmeleriň düýp mazmunyny has jikme-jik öwreneliň.

Gurluşyk gözegçiliginde kadalaşdyryjy resminamalar: klassifikasiýa

Soralýan resminamalar aşakdaky esasy kategoriýalara bölünýär:

- federal kanun çeşmeleri;

- sebitleýin hukuk hereketleri;

- territorial hukuk hereketleri;

- senagat we ýerli kadalaşdyryjy çeşmeler.

Döwrebap kärhanalar tarapyndan gurnalan gurluşykda hil gözegçilik ulgamlary, bu resminamalaryň ähli görnüşlerine yzygiderli göz aýlamagy talap edýär - olaryň her biri işläp düzüjiniň netijelerine netijeli baha bermekde möhüm bolup biler. Adaty çeşmeleriň her görnüşiniň aýratynlyklaryny has jikme-jik öwreneliň.

Düzgünnamalaryň federal çeşmeleri

Federal kanun çeşmeleri barada aýdylanda, bulara esasan GOST we SNiP-ler girýär. Döwlet ülňüleri barada aýdylanda bolsa, binalaryň, gurluşyk materiallarynyň käbir elementleriniň parametrlerini we häsiýetlerini kesgitleýän hökmany ýa-da maslahat berilýän düzgünleri düzedýärler we ýerine ýetirilen işleriň hilini üpjün etmek üçin gozgalmaýan emläk bazaryna gatnaşyjylar üçin bitewi çemeleşmäni üpjün edýärler. SNiP-ler gurluşyk firmalarynyň şertnamalaryň ýerine ýetirilişinde ýerine ýetirilýän işleri, şeýle hem işläp düzüjileriň alyp barmaly esasy ýörelgelerini göz öňünde tutýan talaplary kesgitleýärler.

Hil gözegçiligi ulgamyny guramakgurluşykda işleýär

Gurluşykdaky işleriň hiline gözegçilik etmek üçin ulgamyň guramasy tarapyndan berjaý edilmegi talap edilýän federal kadalaryň başga bir görnüşi - düzgünler toplumy. Olaryň aýratynlygy, esasan, işläp düzüjileriň kadalara we ülňülere eýermegi üçin maslahat berilýän düzgünleri düzedýändiklerinden ybarat.

urisurisdiksiýasy Russiýa Federasiýasynyň ähli çägine çenli talap edilýän çeşmeler hem resminamalara ýol görkezýär. Käbir hökmany we standartlaryň ulanylmagyny düzgünleşdirýän hökmany we maslahat berilýän kadalary düzedýärler.

Sebitleýin hukuk hereketleri

Gurluşyk gözegçiliginiň ýerine ýetirilmegi sebitleýin hukuk aktlarynyň düzgünlerini hem göz öňünde tutýar. Göz öňünde tutulýan kategoriýa degişli kanun çeşmeleriniň esasy görnüşi gurluşyk pudagyndaky sebit kadalarydyr. Olarda Russiýa Federasiýasynyň belli bir ugrunda işleýän firmalar tarapyndan ulanmak hökmany bolan düzgünler bar. Iterli kadalar gurluşyk meýdançalarynyň geografiki ýerleşişiniň aýratynlyklaryny, sebitiň sosial-ykdysady, howa aýratynlyklaryny göz öňünde tutup biler we şonuň üçin gurluşykda hil gözegçilik ulgamy üçin möhümdir.

Pudagyň we ýerli kadalaryň çeşmeleri

Senagat we ýerli çeşmeler - dörediji üçin möhüm bolan resminamanyň başga bir görnüşi. Bulara, hususan-da, kärhanalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň standartlary girýär. Önümçiligiň belli bir ugurlaryna talaplary kesgitleýärler: mysal üçin, gurluşykda elektrik işleriniň hiline gözegçilik ulgamynyň nähili işlemelidigini düzgünleşdirýärler. Garşy çykmaly däldirfederal we döwlet düzgünleri.

CV

Şeýlelik bilen, gurluşyk resminamalary hökmany we maslahat berilýän düzgünleri we düzgünleri öz içine alyp biler. Olara eýermek bir kompaniýa tarapyndan netijeli iş gurmak üçin iň möhüm ölçegdir.

Gurluşykda hil gözegçiligi ulgamy barada düzgünler

Öndürijiler tarapyndan gurnalan gurluşykda hil gözegçiligi ulgamlary, adatça, önümçiligiň we ýerli ülňüleriň çeşmeleriniň ýeterlik jikme-jik seljermesini öz içine alýar, sebäbi olar köplenç kompaniýanyň işiniň hiline baha berilmegine täsir edýär. kompaniýanyň hyzmatlarynyň bazara näçeräk isleg bildirjekdigini kesgitleýän iş derejesi.

Meşhur mowzuk