Diffuziýa membranalary: programma, gurnama

Mazmuny:

Diffuziýa membranalary: programma, gurnama
Diffuziýa membranalary: programma, gurnama
Anonim

Ulanylan materiallaryň esasy aýratynlyklaryndan we öndürijiliginden başga-da, gurluşyk desgalaryny gurmakda kömekçi elementler möhüm rol oýnaýar. Olaryň arasynda esasy gurluşyň bitewiligini üpjün edýän izolýatorlar tarapyndan aýratyn ýer tutulýar. Bu komponentiň üçekde işlemegi möhümdir. Izolýasiýa gatlagynyň kömegi bilen ýagyşlara we beýleki daşarky täsirlere garşy päsgelçilik döreýär. Bazarda şeýle goragy üpjün etmegiň dürli serişdeleri bar, ýöne iň täsirli material üçegiň gurluşyna gönüden-göni ýerleşdirilen suw geçirmeýän diffuziýa membranalarydyr. Emma üçek ulgamlary bu örtügiň çäkleri bilen çäklenmeýär. Mysal üçin, izolýator pol we diwar materiallaryny goýmakda hem ulanylýar.

tehnikol diffuziýa membranasy

ýaýradyjy izolýatorlar barada umumy maglumat

Tomuň tehniki we fiziki aýratynlyklaryny gorap saklamak üçin gurluşykçylar suw geçirmeýän üçek filmlerini ulanýarlar. Olaryň köpüsi daşardan biri-birinden tapawutlanmaýan rulon görnüşinde satylýar. Şeýle izolýatorlara bug geçirijiligini goşmak bilen dürli ölçeglere görä baha berilip bilner.Aslynda, bu olaryň gurluşynyň suw buglaryndan geçmek ukybyny kesgitleýän polimer filmleriň esasy hilidir. Hünärmenleriň dilinde bu parametr diffuziýa akymynyň dykyzlygy diýilýär. Iş ýüzünde buglaryň geçirijiligi çyglylygyň üçekden ulanylýan otaglara geçmeginiň intensiwligini kesgitleýär. Şeýlelik bilen, diffuziýa membranalary çökündileriň we olaryň emele gelenleriniň üçegiň aşagyna girmek mümkinçiligini azaldýar. Şuňa meňzeş funksiýalar ýöriteleşdirilen gidroizolýasiýa materiallarynyň hemmesi diýen ýaly ýerine ýetirilýär, ýöne membranalar güýçli şemallarda ýagyşyň güýçli täsirlerine garşy durmak ukybyny hem öz içine alýar. Şeýle hem, adaty izolýasiýa gatlaklary diňe ýagyş damjalaryndan we gardan esasy goragy emele getirýän bolsa, diffuziýa filmi suw buglary üçin täsirli päsgelçilik bolýar.

Membrananyň işleýiş prinsipi

Suw geçirmeýänleriň köpüsinde umumy mesele, çyglylygyň bir ýerde ýygnanmagy - adatça gowşak gatlagyň öňünde. Dogry gurnama suwuklygy akdyrmak üçin ýörite kanallary üpjün edýär, ýöne bu usul işdäki ähli kynçylyklary aradan aýyrmaýar. Dam örtügine goşulan diffuziýa membranalary başga bir prinsip boýunça işleýär. Ol passiw hereket etmeýär, ýöne işjeň hereket edýär, ýagny stasionar päsgelçilik bermeýär, ýöne ýörite gatlak sebäpli izolýasiýadan çyglylygy geljek akym ýa-da howa geçýän ýerine geçirýär. Şonuň üçin materialy dogry tarapa iş meýdanyna ýerleşdirmek gaty möhümdir.

Şeýle izolýatorlaryň işleýän webiniň gurluşy, iki tarapyndan emele gelen kapilýar nasosyna meňzeýär.gatlaklar. Fleshumşak mata çyglylygy ýygnaýjy hökmünde hereket edýär we ony deşilen ýerlere geçirýär. Mundan başga-da, mikroskopik deşikleriň üsti bilen internetiň daşky tarapyna bug bilen düşýär. Şeýle çyglylygy aýyrmak shemasynda üçegiň gurluşynyň metal elementleri bilen suwuk aragatnaşygyň döremek howpy bar. Poslama prosesleriniň öňüni almak üçin, polipropilen dokalan däl bazada köpçülikleýin diffuziýa membranasy ulanylýar. Mundan başga-da, geçirijiligi ýokarlanan filmler çyglylyga duýgur materiallary gorap saklamaga kömek eder - çyglylygy has ç alt aýyrmagy üpjün edýär, weýran ediji prosesleriň mümkinçiligini azaldýar.

Membranalaryň dürli görnüşleri

köpçülikleýin diffuziýa membranasy

Bu görnüşdäki örtükler birnäçe kriteriýa görä tapawutlanýar, ýöne bugyň geçirijilik derejesi esasy hasaplanýar. Hususan-da, pes we ýokary bugly geçiriji izolýatorlar tapawutlanýar. Birinji kategoriýa, güýçlendiriji tor bilen 2-3 gatlakdan ybarat diffuziýa membranalaryny öz içine alýar. Şeýle material suw buglaryny geçirmek üçin ortaça ukybyna eýedir, ýöne ýagyşdan goramagyň ähliumumy serişdesi hökmünde iň oňat çözgüt bolup biler. Vokary bugly geçirijilikli materiallar has ýokary geçiş derejesini görkezýär, şonuň üçin olara superdifuziýa filmleri hem diýilýär. Againene-de çyglylygyň ýokary geçirijiligi, ýygnanmagyna ýol bermeýär, bu izolýasiýa gatlagyny ýok etmekden goramaga kömek edýär. Şol sebäpli gurluşykçylar howa çalşygy boşluklaryny aradan aýyryp, izolýasiýa gatlaklaryny ýönekeýleşdirýärler.

Şeýle hem, käbir ýagdaýlarda ýörite görnüşler ulanylýarbug geçirýän filmler, olaryň arasynda agzalan göwrümli membranalar bar. Bu material adatça tikiş we metal örtükler üçin izolýasiýa üpjün etmek üçin ulanylýar. Volumetriki bölüji diffuziýa membranalary, alýumin, polat, titandan we beýleki metallardan ýasalan üçeklerde ýokarky howa çalşygy boşlugy bilen gurulýar.

Düzülen membranalaryň häsiýetnamalary

diffuziýa membranalary

Şeýle materiallaryň esasy öndürijilik görkezijisi bugyň geçirijiligi. Chöne saýlanyňyzda beýleki aýratynlyklar hem göz öňünde tutulýar - mysal üçin grammatika, suwa garşylyk we temperatura garşylygy. Grammatika barada aýdylanda bolsa, materialyň galyňlygyna görä ýokarlanýan filmiň massasyny aňladýar. Şeýle hem, agramyň artmagy bilen izolýasiýanyň mehaniki güýji hem ýokarlanýar. Bazarda agramy 60-dan 270 g / m çenli üýtgeýän filmleri tapyp bilersiňiz2. Şeýle hem örtügiň suw basyşyna garşylygy möhümdir. Bu häsiýet, diffuziýa membranasynyň belli bir dizaýnda bar bolan suwa garşylygyny aňladýar. Bu parametri bahalandyrmagyň dürli usullary bar, ýöne W1-W3 synplaryna görä bellik etmegi üpjün edýän ulgam iň ýönekeý hasaplanýar. Şeýlelik bilen, membrananyň W1 kategoriýasyna degişliligi materialyň 2 santimetr beýikligi 20 sm bolan suw sütüniniň basyşyna çydap biljekdigini görkezýär.

Ygalyň we çyglylykdan başga-da, yssy güneşli howa suw geçirmeýän filmlere zeper ýetirip biler. Adaty bolşy ýaly, şular ýaly materiallar iň ýokary derejä çydam edýär80-100 ° C aralygynda temperatura täsiri. Ultramelewşe şöhlelerine garşylyk barada aýdylanda bolsa, esasy wersiýadaky TechnoNIKOL diffuziýa membranasy 3 aýlap göni gün şöhlesine sezewar bolup biler. Giňeldilen üýtgeşmeler üçin bu wagt 4 aýa çenli ýokarlanýar.

Tomuň gurluşynda ulanylýar

diffuziýa membranasy

Tomuň bir bölegi hökmünde izolýasiýa membranasy izolýasiýa we gurluşyň içki böleklerini goraýar. Gatlak bir wagtyň özünde birnäçe funksiýany ýerine ýetirýär - çyglylykdan we bugdan goramakdan başga-da, üçek elementlerini howadan goraýar. Bu materialyň meselelerini binanyň jaýlaryny izolýasiýa etmek bilen baglanyşdyrmak nädogry. Membrananyň esasy wezipeleri izolýasiýa gatlagyny goramaga çenli dowam edýär, bu bolsa öz gezeginde çyglylygy we käbir ýagdaýlarda temperatura şertlerini kadalaşdyrýar. Membrana enjamynyň shemasyny taslamak işinde filmiň üstünden suwuň bogunlardaky ýylylyk izolýatoryna akmagynyň öňüni almaly. Düzgün bolşy ýaly, üçegiň diffuziýa membranasy howa çalşygy kanallaryna, bacalara we turbalara, antenna polýuslaryna we izolýasiýa edilmeli kesişýän beýleki üçünji tarap böleklerine ýanaşykdyr.

Polda membranalary ulanmak

Jaýyň içinde ygtybarly izolýasiýa üpjün etmek hem zerurdyr. Şeýlelik bilen, poluň üstleri bezeg we tehniki häsiýetleri diňe optimal temperatura we çyglylyk şertlerinde saklaýar. Elbetde, şol bir täsirlere duýgur bolmadyk materiallar bar.çyglylyk, ýöne agaç ýüzleri ýok. Adatça, pol örtüklerinde diffuziýa membranalarynyň ulanylmagy izolýasiýa üçin kömekçi substratyň döredilmegi bilen çäklenýär. Şeýle-de bolsa, işiň ýerine ýetirilen poly möhüm bolup biler. Iň köp talap edilýän jaý, esasanam ýaşaýyş jaýlaryny ýerzemin bilen baglanyşdyrýan bolsa, hususy jaýyň aşaky derejesi.

tyvek diffuziýa membranasy

Diwar we fasad örtüklerinde ulanyň

Diffuziýa filminiň kömegi bilen, şemalladylýan fasadlaryň bir bölegi bolan ýylylyk izolýasiýa materiallarynyň howasyndan we çyglylygyndan goraýar. Membranalar daşyna ýerleşdirilýär, şeýlelik bilen artykmaç çyglylygyň we bugyň örtükdäki şemalladylýan boşlukdan geçmegine mümkinçilik berýär. Gurmak ýylylyk izolýasiýa panelleri bilen bilelikde göni jaýyň fasadynda amala aşyrylýar. Theeri gelende aýtsak, dizaýnda demir goldaw beriji çarçuwa ulanylsa, göwrümli diffuziýa membranasy optimaldyr, bu poslama howpy bolmazdan tebigy çyglylygy döreder. Bezegde siding ýa-da astar ulanmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, film bezeg örtüginiň aşagyndaky izolýasiýanyň daşky tarapyna ýakyn bolmaly. Bu ýaýradyjy izolýatorlary ulanmagyň iň aňsat usullaryndan biridir, sebäbi gurmak meselesinde iň az güýji talap edýär - diňe gurluşyk ştapelini ýa-da galvanizli dyrnaklary ulanyň we materialy goldaýan gurluşa düzediň.

Diffuziýa membranasyny gurmak

Material daşarda ýerleşdirilende, amaly gury ýerde ýerine ýetirmek islenýärhowa we ýylylyk izolýatorynyň fiksasiýasy bilen bilelikde. Membranany tutuş iş ýüzüne togalamaly we dyrnak ýa-da ştapel bilen berkitmeli. Tomuň üstündäki nusgawy gurnama, takmynan 15 sm töweregi gorizontal zolaklarda goýulmagy öz içine alýar.Bu ýagdaýda uçlaryň dik bogunlary raftorlara ýerleşdirilmelidir. Aýry-aýry material bölekleriniň arasyndaky ähli nokatlar we çyzyklar butil kauçuk ýa-da akril lenta bilen kesgitlenendir. Eger üçekde diffuziýa membranalary gurulmagy meýilleşdirilse, şemalladyş boşlugy talap edilmeýär, ýöne izolýatory fasad ýüzüne goýanyňyzda, ony üpjün etmek has gowudyr. Gyş aýlarynda izolýasiýa materialyna ýük ep-esli ýokarlanýar, şonuň üçin membrananyň izolýatoryna berkligini barlamak üçin güýzde üçegi barlamak maslahat berilýär. Raftorlaryň galyňlygy ýylylyk izolýatorynyňkydan ýokary bolsa, bugy berk material 2x3 sm ölçegli şarjagazlar bilen olaryň gapdalyna basylmalydyr. Bu meseläni ýerine ýetirmek üçin gurluşyk ýaýlaryny hem ulanyp bilersiňiz. Işiň dowamynda membrananyň aşaky gyrasy çyglylygyň ýörite drena ch çukuryna päsgelçiliksiz aýrylmagyny üpjün etmelidir.

diffuziýa membranalaryny ulanmak

Öndürijiler

Dokalan bugdan goraýan material bazara dürli öndürijiler tarapyndan hödürlenýär, olaryň arasynda içerki önümler köp. Hususan-da, "TechnoNIKOL" diffuziýa membranasy, şol bir wagtyň özünde gurluşlary çyglylykdan goraýan we ýüzleriň "dem almagyna" mümkinçilik berýän gidroizolýasiýa gurnamaga mümkinçilik berýär. Bu setiriň materialyberkidiji süýümleri goşmak bilen birnäçe wersiýada hödürlenýär. Şeýle hem, üç gatly mikroporly materialdan ýasalan “TechnoNIKOL superdiffusion” filmi ulanyjylaryň ynamyny gazandy. Bu izolýatoryň arasyndaky tapawut, esasy gatlak üçin gorag funksiýasyny ýerine ýetirýän dokalmadyk polipropileniň iki taraplaýyn ulanylmagydyr. Şeýle membranany üçek örtüklerinde ulanmak maksadalaýyk, bu izolýasiýa meseleleriniň diňe ýokary hilli ýerine ýetirilmegini däl, eýsem gurluşyň berklik aýratynlyklaryny hem goramagy talap edýär.

Bug bilen berk gidroizolýasiýa öndürijisi, Du we Pont kompaniýasy, howa we suw süzgüçleri arkaly diwar we üçek ulgamlaryny goramaga ýöriteleşen Du Pont kompaniýasydyr. Bu markanyň aşagynda köpugurly gidro-ýel geçirmeýän film bolan “Tyvek” diffuziýa membranasy gelýär. Materialda polimer süýümlerinden emele gelen tor gurluşy bar. Bäsleşýän izolýatorlardan tapawutlylykda Tyvek örtükleri ekologiýa taýdan arassa..Agny, daşky bezegde-de, içki örtükleriň gurluşynda-da ulanylyp bilner. Iki ýagdaýda-da diffuziýa filminiň bu markasynyň goşulmagy pellehanany gury we berk saklar.

üçek diffuziýa membranasy

Netije

izolýasiýa gatlaklaryny gurmagyň adaty usullary, adatça ýörite gurnama şertlerini talap etmeýär. Degişli ululykdaky bir listi ýa-da tabagy alyp, iş ýerinde materialy düzeltmek ýeterlikdir. Bu ýörelge laýyklykda, adatça oturdylýar weizolýasiýa materialy we gidroizolýasiýa. Diffuziýa membranasy, öz gezeginde, adaty izolýatorlardan has ýokary iş netijeliligini kepillendirýär. Emma oňa ýetmek üçin, izolýasiýa gatlaklaryna garanyňda bugdan goraýan filmleriň ýerleşişi we berkidilmegi düzgünlerini berjaý etmek möhümdir. Dam örtügi bu meselede iň kyn, sebäbi çyglylygy aýyrýan material beýleki üçek bölekleri we üçek ulgamlary bilen baglanyşyp biler. Mundan başga-da, drena for üçin aragatnaşyk ilki bilen diffuziýa materialynyň özara täsirleşmegi üpjün edilmelidir. Gurmak nukdaýnazaryndan diwarlara we fasad gurluşlaryna izolýatorlary gurmak birneme ýönekeý görünýär. Galyberse-de, şeýle ýagdaýlarda örtügiň şemalladyş aýratynlyklaryny saklamak meselesi ilki bilen bug izolýasiýasynyň izolýasiýa gatlagynyň düzümine goşulmagy sebäpli amala aşyrylýar.

Meşhur mowzuk