Koridorda haýsy potolok ýasamaly we haýsy material iň gowusy?

Mazmuny:

Koridorda haýsy potolok ýasamaly we haýsy material iň gowusy?
Koridorda haýsy potolok ýasamaly we haýsy material iň gowusy?
Anonim

Jaýda abatlaýyş işlerine başlaýarys, hemmämiz koridoryň dizaýny hakda pikir edýäris, şonuň üçin köplenç potoly nädip bezemelidigi barada sorag ýüze çykýar. Onuň meýdany adatça kiçi, şonuň üçin häzirki zaman timarlaýyş tehnologiýalaryny özleşdirmek has aňsat we has ç alt. Mundan başga-da, işiňiziň netijesini gaty ç alt görüp bilersiňiz.

koridorda potolok

Şekil dizaýny

Köplenç koridorda potolok dizaýn edilende adamlar dizaýnyň roluny düýbünden ýatdan çykarýarlar. We düýbünden biderek. Galyberse-de, dizaýn usullaryny ulanyp, kiçijik bir otagy bezäp, gizlenip we bar bolan kemçilikleri düzedip boljakdygy öňden bäri bilinýär.

Tamamlamagyň syrlary

Koridorda pes potolok bezelende açyk reňkler ulanylmaly. Lighteňil diwarlar we garaňky pollar bilen gowy gidýärler. Şeýlelik bilen, otagyň beýikligini wizual ýokarlandyrýarsyňyz.

Koridordaky potolok gaty beýik bolanda, otag birneme laýyk däl ýaly görünýär. Darkagdaýy gara reňk bilen düzedip bolar, şonda koridor has amatly we sazlaşykly bolar.

koridorda potoloklary uzatmak

Tamamlaýyş usulyny saýlap, otagyň meýdanyny üýtgetmän goýup bilersiňiz. Mysal üçin, potolok plitalaryny dogry saýlasaňyz we ýerleşdirseňiz.

Her niçigem bolsa, işe başlamazdan ozal dizaýn ideýasynyň durmuşa geçirilmegi hakda pikirlenmeli - otagy düýpgöter üýtgedip biler.

Koridorda plastik potolok

Bu material köp watandaşymyzyň ykrar etmegine eýe boldy. Residentialaşaýyş jaýlarynyň, ofisleriň, dükanlaryň bezeginde giňden ulanylýar.

koridorda gips tagtasy

Panellerden ýasalan koridorda asylan potolok aşhana, hammam we balkon ýaly otaglar bilen bilelikde giňden ulanyldy.

Gynansagam, koridorlarymyzyň köpüsinde standart däl görnüş ("skewed" perimetri) we gaty ujypsyz ululyklary bar. Okyjylarymyzyň köpüsi potolony (esasanam köne jaýlarda) tapawutlandyrýan kabul edip bolmajak egrilik bilen ýüzbe-ýüz boldular. Ony adaty usullar bilen düzetmek gaty kyn we käwagt mümkin däl - ak suw emulsiýasy bilen reňklemek we soňraky boýag.

Panelleriň koridoryndaky potolok bu meseleleri çözmäge ukyplydyr. Munuň üçin potolok üçin PVC panelleri satyn almaly we gurnaýjydan kömek soramaly ýa-da özüňiz gurmaly. Muny etmek kyn däl, ýöne indiki makalada bu hakda gürleşeris.

koridorda plastik potolok

Plastiki potoloklaryň artykmaçlyklary köp alyjylar tarapyndan makullandy. Örän özüne çekiji dizaýn, amatly baha, çydamly, ýönekeýgurnamak. PVC panellerden ýasalan potolokda çyra çyralaryny gurnasaňyz, plastmassadan şöhlelenýän yşyk kiçijik otaglary goýman, iň giň koridory derrew yşyklandyrar.

Drywall

Koridordaky potolokdan iň meşhur ikinji material, elbetde, guradyjy enjam. Plastmassa bilen deňeşdirilende birneme gymmat, gurnamak has kyn, ýöne netijesi haýran galdyryjy. Gips tagtasynyň koridoryndaky potolok hatda otagyň görnüşini üýtgedip bilýär. Boýy rugsat berse, tanalmaýan otagy tanap bolmajak çylşyrymly köp basgançakly gurluş gurup bilersiňiz.

Myhmanlaryňyzyň görmeli däl zatlarynyň hemmesi akylly ýerleşdirilen yşyklandyryş bilen gowy gurlan çarçuwada gizlenendir. Gips tagtasyndan ýasalan koridorda potolok gaty tekiz bir ýeri bar. Bu materialyň başga bir möhüm artykmaçlygy, ýumşadylanda görnüşi aňsatlyk bilen üýtgedip biljekdigi. Palçykdan çygly gipsden, islendik zady moda edip bilersiňiz. Gips tagtalary adaty pyçak bilen aňsatlyk bilen kesilýär. Hünärmen ýa-da belli bir başarnykly adam üçin gurnamak kyn däl - material diňe öz-özüni kakýan nurbatlar bilen metal profillere berkidilýär.

koridorda panel potolok

Köp derejeli potoloklar

Gips tagtasyndan ýasalan çylşyrymly köp derejeli gurluşyklar gaty ajaýyp. Dürli belentlikler zerur göwrümi berip, otagyň sesini wizual üýtgedip biler. Muňa derrew sazlaşykly boljak ýeňil kölegeler bilen ýetip bolýarbölüji - meselem, kemerli pilýus (çyzyk).

Şeýle potoloklaryň artykmaçlyklary bar bolan kemçilikleri gizlemek, boşlugy wizual giňeltmek ukybyny öz içine alýar.

Hünärmenleriň kemçilikleri modanyň geçişini öz içine alýar, ýöne islendik gutarnykly material hakda aýdyp bolar. Bu gün ol meşhurlygyň iň ýokary derejesine ýetdi, ertir hiç kim ony ýada salmaýar. Biziň pikirimizçe, uly kemçilik gurnamagyň gaty gymmatlygydyr, ýöne potolony özüňiz gursaňyz, bu minusy duýmarsyňyz.

koridorda ýalan potolok

Koridorda uzaldylan potoloklar

Bu opsiýa kän wagt geçmänkä peýda boldy. Şeýle potoloklaryň artykmaçlygy, bir sahypadan gurnalanlygy - bogunlary, tikinleri, üst-üstleri we beýleki kemçilikleri ýok.

Bu görnüşi dürli materiallardan - PVX filmlerden, deri, dürli matalardan (ýüpek, mahmal, hatda atlas) ýasap bolýar.

Koridorda uzalýan potoloklar mat, ýalpyldawuk ýa-da aýna bolup biler. Olaryň gurluşy we reňki başga. Şeýle potoloklarda hatda suratdan belli bir şekil hem bolup biler. Emma bu ýagdaýda koridoryň dizaýny belli bir mowzuga düzülmeli..Eri gelende aýtsak, aýnadan ýa-da ýalpyldawuk kanwadan kiçijik koridorda ajaýyp potolok ýasap bilersiňiz. Ol kiçijik otagy wizual taýdan giňelder we beýiklige uzadar.

kiçi koridorda potolok

Bu gurluşlaryň jedelsiz artykmaçlyklary, ýokary güýjüni we uzak ömrüni (20 ýyla çenli) öz içine alýar. Dogry, PVC filmi gaty gowynäzik, şonuň üçin gaty seresaplylyk bilen işlemeli. Uzaldylan potoloklar ultramelewşe garşy (gün şöhlesine düşende ýagtylygyny we özüne çekijiligini ýitirmeýär), çyglylyga we temperaturanyň üýtgemegine çydamly.

Bu dizaýnlaryň (islendik gutarnykly material ýaly) kemçilikleri bar. Bu ýokary gurnama bahasy. Diňe ýörite enjamlar ulanyp, hünärmenler tarapyndan amala aşyrylýar.

aboveokardaky usullaryň hersiniň öz usuly gowy, ýöne koridorda azyndan on ýyllap abatlamagy ýatdan çykarmak isleseňiz, her zady üýtgetmek ýa-da ýelmemek üçin hil materiallaryny saýlaň. ýyl.

koridorda gips tagtasy

Kiçi koridor

Sözümiziň ahyrynda, ýurdumyzyň aglaba köplügi bolan kiçijik koridorlar barada ýene bir gezek gürleşeliň.

Kiçijik otag täzeden gurlanda, elbetde, prosesi gaty jogapkärli we taslama barada oýlanmaly bolarsyňyz. Mezzanines, asylan potoloklar şeýle jaýlar üçin amatly däl. Bu ýagdaýda, bar bolan usullar bilen göwrüme we ýagtylyga ýetmek zerurdyr. Onlyeke-täk kadadan çykmalar, potolok beýikligi 4 metrden gowrak otaglardyr. Şeýle gudraty köne jaýlarda henizem tapyp bolýar. Sesiň düýpgöter ýokarlanmagy üçin potoloklary aýna etmek has gowudyr.

Dürli täzeliklerden gorkýanlara potolony ýokary hilli boýag bilen boýamak (bagtyna görä, indi saýlamagy gaty uly), ak reňkli ýa-da köpük panelleri bilen ýelmemek teklip edilip bilner. Iň soňky usul, ähtimal iň amatly, talap etmeýärçylşyrymly gurnama. Bezeg materiallaryny satýan dükanlarda şeýle tabaklaryň görnüşleri dürli-dürli.

koridorda plastik potolok

Işe başlamazdan ozal çylşyrymly ýer taýýarlygyny talap etmeýärler. Diňe öňki örtükden (bar bolsa), tozandan we kirden gowy arassalamaly. Şiftiň ortasyny belläň we ondan ilkinji dört plitany haç görnüşinde ýelimläň. Soň bolsa, olara ünsi jemläp, indiki tabaklary ýelimläň. Bu material üçin jikme-jik görkezmeler gaplamada.

Şeýle potolok çylşyrymly tehniki hyzmaty talap etmeýär - hapa bolanda çygly mata bilen süpürmek ýeterlikdir. Mundan başga-da, her kim ony öz eli bilen ýasap biler, hatda gurluşykdan gaty uzakda.

Synagdan gorkmaň - koridoryňyz diňe şundan peýdalanar. Esasy zat, işiňiziň netijesi sizi köp ýyllap göwnünden turýar.

Meşhur mowzuk