Bosch buraw sürüjisi abatlamak üçin aýrylmaz guraldyr

Bosch buraw sürüjisi abatlamak üçin aýrylmaz guraldyr
Bosch buraw sürüjisi abatlamak üçin aýrylmaz guraldyr
Anonim

Kwartiranyň täzelenmegi köplenç eýelerinden köp sorag döredýär. Olar diňe bir otagyň dizaýny bilen däl, eýsem materiallary we zerur gurallary saýlamak bilen hem baglanyşyklydyr. Düzgün bolşy ýaly, buraw sürüjisi jaýyň ýa-da kwartiranyň islendik dizaýn üýtgemelerini amala aşyrmak üçin zerur zat. Şeýle türgenleşikler, öz-özüne degýän nurbatlary, nurbatlary aňsat we ç alt berkitmäge mümkinçilik berýär. Hünärmenler we öýde ulanmak üçin döredilen gurallar bar. Diňe modeller, aýratynlyklary, baha kategoriýasy tapawutlanýar.

buraw tornavida

Meşhur Bosch kompaniýasy diňe bir durmuş enjamlaryny däl, eýsem gurluşyk gurallaryny hem öndürýär. Önümçilik türgenleşiklerinde, guralyň aýlanyş ugruny (sagat ugruna ýa-da sagat tersine) üýtgetmek üçin döredilen göwre açary bar. "Ters" re modeimi bölekde gysylan burawy aýyrmaga kömek edýär. Mundan başga-da, buraw / sürüjiniň buraw re modeimini we tork mukdaryny üýtgetmek üçin ýörite işlenip düzülen zarba çydamly bedeni we sazlaýjysy bar. Okuwyň aşakdaky görnüşleri bar: simsiz, simsiz we tork türgenleşikleri. Bosch ýörite tehnologiýany ulanyp, burawlar üçin ýokary kuwwatly batareýalary öndürýär,zarýadyny uzak wagtlap saklamaga mümkinçilik berýär. Simsiz gurallar simsiz türgenleşikler ýaly gowy.

buraw otweri Bosch

Bosch buraw sürüjisi hünär synpyna degişlidir. Ykjam ululygy we ýeňil agramy sebäpli ulanmak gaty aňsat. Gural ç alt tornavida üçin niýetlenendir we dürli materiallar bilen deň derejede işleýär. Simsiz burawyň ergonomiki dizaýny, ulanmagy gaty amatly edýär. Bu gural tutawaçlarynda ýassyklaryň bolmagy bilen aňsatlaşdyrylýar. Buraw sürüjisini ulanyp boljak ýer gaty giňdir. Guralyň 2 tizligi bar we torky sazlamak ukyby bar. Gural bilen enjamlaşdyrylan wyklýuçateliň kömegi bilen aýlanmagyň tizligini üýtgetmek rahatdyr; Açarsyz çybyk we tok gulpy bar. Burawlar we bitler bir eliňiz bilen işe päsgel bermezden üýtgedilip bilner. Buraw üçin amatly iň uly nurbatyň diametri ýedi millimetr, buraw diametri on bir millimetr.

buraw tornavida

Bosch batareýa bilen işleýän täsir matkasyny öndürýär. Gural gaty ykjam (195 mm) we ýeňil (1900 gram). Guralda deşik burawlamak üçin ulanylýan çekiç burawlaýyş funksiýasy bar. Matkapda gaty güýçli tork bar, gaty (67Nm) we ýumşak (28Nm) nurbat bilen üpjün etmäge mümkinçilik berýär. Urgularyň sany iň köp 25500 aýlawda bolýar.

Işleýän türgenleşikler, nurbatyň çuňlugyny çäklendirmäge mümkinçilik berýär. Bu klasa degişli buraw sürüjisiniň duralgasy we ýapyk gysgyjy bar. Gural 700 watt güýji bolup biler. Torkuň iň ýokary derejesi 12Nm. Şeýle aýratynlyklar bilen, buraw, islendik metalda öz-özüne degýän nurbatlary we nurbatlary gaty ýumşak we tekizlemäge mümkinçilik berýär. Tork tornavidalarynyň kiçijik agramy we ölçegleri bar, bu bolsa olary simsiz gurallara meňzeýär. Kartrijiň öwrülişikleriniň sanyna görä, türgenleşikler iki klasa bölünýär: ýokary tizlikli (minutda iki müň bäş ýüz öwrülişik) we pes tizlikli (minutda müň öwrülişik). Torky sazlamak üçin el bilen sazlama bar.

Meşhur mowzuk