Galp potolok gurmak: tehnologiýa, görnüşler, enjam

Mazmuny:

Galp potolok gurmak: tehnologiýa, görnüşler, enjam
Galp potolok gurmak: tehnologiýa, görnüşler, enjam
Anonim

Kwartirada ýa-da hususy jaýda abatlaýyş işleriniň barşynda asylan potoloklaryň dürli dizaýnlary ulanylýar. Bu size owadan, ajaýyp tekiz ýer döretmäge we bazadaky ähli kemçilikleri gizlemäge mümkinçilik berýär. Şeýle gurluşlaryň görnüşlerini saýlamak gaty gowy. Dürli görnüşdäki ýalňyş potoloky nädip gurmalydygy makalada ara alnyp maslahatlaşylar.

Umumy düşündiriş

Panellerden, relslerden we beýleki materiallardan ýasalan galp potolok gurmak ýönekeý. Bu işi hatda täze bir ussat hem edip biler. Mundan başga-da, gutarmagyň bu görnüşi gaty arzan. Asma potolok, dürli otaglar üçin amatly amaly dizaýn. Şeýle desgalar ýaşaýyş jaýlarynda we jemgyýetçilik binalarynda gurulýar.

Asma raf potolokyny oturtmak

Asylan potoloklar, görünmeýän aragatnaşyklary, howa çalşygyny gizlemäge mümkinçilik berýär. Içeri diňe şundan peýdalanýar. Materiallaryň, dizaýnlaryň uly görnüşi, otagyň umumy stiline sazlaşykly bir bezeg döretmäge mümkinçilik berýär.Içeri ajaýyp, özboluşly görüner.

sealňyş potoloklaryň köp artykmaçlygy bar. Gurluşyň ýygnanan materiallary daşky gurşawa ýaramaz täsirlere garşydyr. Olary ýylyň islendik wagtynda gurnap bolýar. Baza ýalňyş potolok bilen örtüljekdigi sebäpli, gurnamak üçin goşmaça taýýarlyk görmegiň zerurlygy ýok. Putty we primer satyn almakda köp tygşytlap bilersiňiz.

Dürli reňkleriň we plitalaryň, relsleriň we beýleki görnüşli görnüşleriň uly görnüşi, özboluşly dizaýny döretmäge mümkinçilik berýär. Aýna hem ýalpyldawuk, mat ýüzleri bar. Bu ýagdaýda köp derejeli potoloklary döredip bilersiňiz, konfigurasiýasy özüňizi döredip bilersiňiz.

armaturalary ýalňyş potolokda gurmak döredijilik üçin giň meýdan açýar. Çyralaryň, diod zolaklarynyň kömegi bilen jaýyň içinde zonalaşdyrmak mümkin. Pellehana ýasalan material ýangyjy däl. Şeýle hem ses izolýasiýa funksiýasyny ýerine ýetirer. Gurluşygyň bu görnüşiniň ýetmezçiligi, pes potolokly otaglarda oturdylyp bilinmezligi. Iň azyndan ýene 15 sm ýa-da ondanam kiçelýär.

sortlar

Asma potoloklaryň birnäçe görnüşi bar. Dürli materiallardan ýasalýar. Satuwda alýuminiýden ýasalan birnäçe dizaýn bar. Bu raf, kasetanyň üçegi, şeýle hem grilato dizaýnlary bolup biler. Asma alýuminiý potolok gurmak, täze bir ussat üçinem kynçylyk döretmeýär.

Durnalan gurnama tehnologiýasypotoloklar

Alýumin potoloklary ýeňil. Bu gurnama wagtynda has arzan relsleri ulanmaga mümkinçilik berýär. Olaryň ýüzleri altyna, kümüşe öýkünip biler. Agajyň dokumasy bolan dürli görnüşli bezegler bar. Kölegeleri saýlamak gaty gowy.

Armstrong görnüşli potoloklar hem meşhur däl. Bu görnüş mineral çig maldan ýasalýar. Şonuň üçin pellehana ekologiýa taýdan hem estetiki taýdan arassa.

Armstrongyň ýalan potolokyny gurmak hem gaty ýönekeý. Zerur bolsa, tabaklaryň birini guralsyz çalşyp ýa-da aýryp bolýar. Bu aragatnaşyga ç alt girmäge mümkinçilik berýär. Bu görnüşdäki gutarnykly kemçilik, çyglylyga pes garşylykdyr. Şonuň üçin bu görnüşdäki hammamda ýa-da aşhanada ulanylmaýar. Bedatylýan otagda, çagalar bagynda ýa-da otagda bu iň oňat materiallaryň biri bolar. Ses bermek üçin goşmaça päsgelçilik döredýär. Daşarky ses otaga girmez.

Şeýle hem köplenç kwartiralarda we jaýlarda gips tagtasyndan ýa-da PVX tagtalardan asylan potoloklary enjamlaşdyrýarlar. Bu gurluşyň birneme arzan we gurmak aňsat görnüşidir. Drywall daşky gurşawyň ýokary öndürijiligine eýedir. Çyglylyga ýa-da ýokary temperatura çydamly görnüşler bar. Şonuň üçin bu materialyň gerimi uly.

PVC tagtalary hem gaty arzan. Şol bir wagtyň özünde, şular ýaly potoloklar üçin dokumalary, kölegeleri we nagyşlary saýlamak gaty köp. Material çyglylygy siňdirmeýär. Aşhana ýa-da hammamda gurup bolýarotag.

Raf potolok

Öz eliňiz bilen asylan potolokly gurnamany ýerine ýetirmek gaty aňsat. Gurluşygyň bu görnüşi ýörite berkidiş ulgamy bilen tapawutlanýar. Şol bir wagtyň özünde, üstündäki tikişler görünmeýär diýen ýaly. Bu giň otagda potolokyň ýokary hilli bezegini ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Şol bir wagtyň özünde, potolok örtügi monolit ýaly görünýär.

Satuwda ini 2,5-15 sm aralygyndaky relsler, uzynlygy 6 metre ýetip biler. Bu size dürli ululykdaky otaglarda şeýle ulgamy gurmaga mümkinçilik berýär. Şiftiň bu görnüşini gurmak üçin bellik etmeli bolarsyňyz. Munuň üçin köplenç lazer derejesi ulanylýar.

PVC ýalňyş potolok gurmak

Asma raf potolokyny gurmak diwaryň perimetri boýunça çyzygyň bellik edilmegi bilen başlamaly. Bu pellehananyň aşaky serhedi bolar. Adatça, şeýle potolok bazadan 5 sm uzaklykda döredilýär. Soňra diwarlara burçlary guruň. Munuň üçin diwara dakylýar we bellik edýär. Deşikler görkezilen nokatlarda burawlanýar. Olara dübeller goýulýar. Ondan soň gollanmalar düzediler.

Ondan soň gollanma tertibi gurulýar. Diwardan 40 sm uzaklykda bolmaly, indiki gollanmalaryň arasyndaky aralyk takmynan 1 m bolmaly. Soňra bolsa bahar asmalaryny gurmaly. Şift materialynyň sarkylmagynyň öňüni alarlar. Ondan soň çarçuwany ygtybarly düzetmek mümkin bolar.

Ondan soň demir ýoluň bir gyrasyny diwar burçuna gurmaly. Diwara doly iteklenmeli. Ikinji ujy ters tarapdaky burça salmaly. Reikogollanmada düzedilmeli.

Kassetanyň üçegi

Asma raf potolokynyň nädip gurulýandygyny öwrenmek bilen, alýumin potolok gurmak üçin başga bir warianty göz öňünde tutmaly. Bu kasetanyň görnüşi. Bu material aşhanada, hammamda gowy görüner. Şeýle hem eýwanyň üstünde, howuzda oturdylýar. Surfaceerüsti öýjükli gurluş bar. Zerur bolsa, bir ýa-da birnäçe şowsuz elementi çalşyp bilersiňiz.

Falsealan potolokda çyra gurmak

Bu görnüşi gutarmak hem aňsat. Ilki bilen potolok bellendi. Saýlanan derejede, daşaýjy profilini gurnamaly. Nurbatlar bilen berkidildi. Bu ramka gurluşyň agramyny goldamalydyr. Şonuň üçin gollanmalary saýlamak jogapkärçilikli kabul edilýär.

Asma potolok gurnama tehnologiýasy, elektrik aragatnaşygynyň plitalarynyň örtüginiň aşagynda gurnamagy öz içine alýar. Çarçuwanyň we akymyň özi gurulmazdan ozal goýulmalydyr. Dogry ýygnamaly.

Transvers we uzyn gollanmalary perpendikulýar görnüşde gurnamak zerur. Bu kasetalaryň ululygyny göz öňünde tutýar. Gollanmalaryň kesişme burçy 90º bolmaly. Otherwiseogsam, potolok dogry gurnalyp bilinmez. Şeýle hem çarçuwanyň profilini biri-birine berkitmeli. Bu gurluşa zerur berklik berer.

Relsden geçende dörediljek öýjüklerde alýumin kassetalary gurmaly. Bu ýönekeý iş. Şift asyl we gaty owadan görüner.

Grilýato potolok

Grilýato ýalan potolok gurmak aýratyn üns bermelidir. Asma gurluşlaryň bu görnüşi çarçuwaly relslerden durýar. Uzynlygy 60 bilen 240 sm bolup biler. Şol bir wagtyň özünde dizaýnda birleşdiriji goşmaçalar bar.

Grillato potoloklarynyň köp görnüşi bar. Bulara standart, piramida, körler, köp derejeli panjaralar, şeýle hem standart däl öýjük görnüşli dizaýnlar girýär.

Asma alýuminiý potolokyň bu görnüşini gurnamak üçin diwarlaryň perimetrini hem bellemeli bolarsyňyz. Bu setir boýunça bir burç berkidilýär. Oňa galyplamak hem diýilýär. Ondan soň uzynlyk gollanmalary düzülýär. Olar "T" harpy görnüşinde ýasalýar. Bu profilleriň uzynlygy 2,5 metre çenli, "T" harpy görnüşindäki haç relsleriniň uzynlygy 60 santimetre çenli bolup biler.

Şeýle gollanmalar gurlandan soň, bahar asgyçlaryny oturtmak amala aşyrylýar. Olaryň kömegi bilen ähli gurluşy deňleşdirip bilersiňiz. Ondan soň öýjükli modullary ýygnap bilersiňiz. Olar profillerden durýar we U görnüşli kesişe eýe. Ondan soň gollanmalary gurnamagy dowam etdirip bilersiňiz.

Asma potoloklar "Armstrong"

Armstrongyň asylan potolokyny özüňiz gurmak, ähli görkezmeleriň yzygiderli ýerine ýetirilmegini talap edýär. Ilki bilen otagdaky potoloklaryň beýikligini ölçemeli. Indiki bellik. Eger potolokda armatura we howa çalşygy gurlan bolsa, ilki bilen pol meýilnamasyny döretmeli. Hasaplama ýörite ulgam boýunça amala aşyrylýar.

Armstrong ýalňyş potolok gurmak

Ilkitabaklaryň haýsy ölçegleriniň bardygyny anyklamaly. Adatça olaryň inedördül görnüşi bar, ýöne başga görnüşleri bar. Otagyň uzynlygyny bir tabagyň gapdalyndaky uzynlyga bölmek zerur. Netije galan bolup biler. Kafeliň uzynlygyndan az bolar. Plastinalar simmetrik tertipde ýerleşdirilmegi üçin diwaryň her gapdalyndan takmynan santimetr yza çekilmeli. Diwaryň ini üçin hem şol bir hasaplama amala aşyrylýar.

Çyzylan meýilnama laýyklykda bellik edilenden soň burçly profil gurulýar. Munuň üçin dübeller ulanylýar. Olaryň ädimleri takmynan 50 sm bolmaly.

Asma potolok "Armstrong" gurnamak ýörite süspansiýalaryň kömegi bilen amala aşyrylýar. Olar gödek bazada labyrlar bilen berkidilýär. Bu, meýilnama degişli bölümlerde çybyklar bilen süspansiýalary düzetmäge mümkinçilik berýär.

Ondan soň profili "T" harpy görnüşinde gurnap bilersiňiz. Olar esasy, şeýle hem uzyn we transvers bolmaly. Şondan soň öýjükler gurnalar. Tabaklara maýa goýmaly. Diwara ýanaşyk gurluş gurluşlary. Öýjügiň ölçeglerine görä kesmeli.

"Armstrong" akymyny gurnamagyň aýratynlyklary

Galp potolok "Armstrong" gurnamak, gurnamalary öz içine alýar. Ilki bilen çyralaryň oturdyljak gurluş elementleri ilki oturdylýar. Çyralar mineral materiallaryň bir tabagyna salynmalydyr. Soň bolsa tora birikdirilýär.

Gurluşlaryň agramy uly bolsa, öýjükleri hasam güýçlendirmek gerekdigini göz öňünde tutmalydyrys. Munuň üçin dizaýnagyr plastinkanyň oturdylan ýerinde potolokda aýratyn tikilýär. Şiftiň işlemegi üçin howpsuzlyk düzgünleri talap edilýär. Gurluşlary birikdirmek üçin ähli aragatnaşyklar öňünden goýulmalydyr. Bellenen ýerlerde diňe birikmek üçin terminallar galmalydyr.

Şeýle dizaýny gurnamagyň, otagyň çyglylygyny ýokarlandyryp biljek ähli gutarnykly amallar gutarandan soň geçirilýändigini hem bellemelidiris. Tamamlaýan material çyglylygy siňdirip we çişip biler. Munuň üçin potolok üçin täze guty satyn almak üçin goşmaça çykdajylar gerek bolar. Içerki temperatura + 15ºС-den pes bolmaly däldir. Çyglylygyň çägi 70%.

GKL potolok

Asma gips tagtasyny gurnamak özbaşdak amala aşyrylyp bilner. Bu iň meşhur pellehanalardan biridir. Materialyň köp artykmaçlygy bar. Gurnamak köp wagt almaýar. Gurluşy mümkin boldugyça gysga wagtda ýygnap bilersiňiz. Bu ýagdaýda islendik konfigurasiýanyň köp derejeli potolokyny ösdürip bilersiňiz.

Galp potolok gurmak

Tamamlamak dürli bolup biler. “Drywall” ajaýyp tekiz ýer döretmäge mümkinçilik berýär. Boýag, gips ýa-da beýleki bezeg materiallary bilen ýelmäp bolýar. Saýlaw, içerki stiline we jaý eýeleriniň tagam isleglerine baglydyr. Şeýle potolony uzaldylan matalar bilen birleşdirip bilersiňiz. Islendik otag üçin diýen ýaly owadan gutarýar.

Asma gips tagtasy dizaýn edilende, wizual tapawut hakda pikir edip bilersiňizboşluk. Bu belli bir bezeg effektini döredýär. Bu ýagdaýda amaly talaplara laýyk gelýän guradyjy enjamy saýlap bilersiňiz.

Satuwda dürli häsiýetlere eýe bolan material görnüşi. Adaty, suw geçirmeýän, ýangyna garşy guradyjy enjam bar.

Işleýän wagtyňyz, belli bir materialy talap edýän şertlere boýun bolmalysyňyz. Adaty guraklyk, adaty çyglylykly otagda oturdylmalydyr. Bu görkeziji 60% -den ýokary bolmaly däldir.

Çarçuwaly guradyjy gurnama

Asma gips tagtasyny gurnamak hem bellige laýyklykda amala aşyrylýar. Çyralar gurluşa gurlan bolsa, gutarnykly materialyň üstünden bazanyň aralygy iň azyndan 10 sm bolmalydyr. Çyralar guradyjy enjamda gurulmasa, potolok potolokdan 5 sm uzaklykda bolup biler.

Gips tagtasy asylan potolok gurnamasy

Gollanma profilini otagyň perimetri gurnalan bolmaly. Olary 45 sm aralykda dübeller bilen berkitýärler. Soňra bolsa potolok profil gurulýar. Asyjylar bilen berkidildi. Haç bökjekleri gurnalyp, gyrgyçlar bilen berkidilýär. Basgançak 60 sm bolmaly, bu ýagdaýda dizaýn gaty berk bolar. Dar otag üçin transvers relsleri ulanmak hökmany.

Soňra, gurluşyk pyçagy bilen guradyjy gaplary kesmeli. Uçlaryny çäge kagyzy bilen arassalamaly. Şeýle hem, işlenip düzülen meýilnama laýyklykda indiki üçin tabaklarda deşik ýasamalylampalary oturtmak. Öz-özüňe degmek nurbatlaryny ulanyp, listler taýýarlanan profil gurluşyna berkidilýär. Bogunlary ýumşaklyk bilen bejermeli. Ondan soň gutaryp bilersiňiz.

PVC tagta potolok

PVC tagtalardan ýasalan galp potolok gurmak hem gaty ýönekeý prosedura. Bu dizaýn, daşky görnüşi boýunça kaset ulgamlaryna meňzeýär. Bu ýagdaýda gollanmalaryň çarçuwasy oturdylýar. Tabaklar emele gelen öýjüklere ýerleşdirilýär. Diňe bu ýagdaýda metaldan däl-de, plastmassadan ýasalar.

Bu görnüşdäki görnüş ýeňil. Şonuň üçin gollanmalara bildirilýän talaplar az. Şeýle materiallaryň dokumalaryny, kölegelerini we nagyşlaryny saýlamak gaty uly. Şol bir wagtyň özünde, PVX plitalardan ýasalan potolokyň bahasy iň kabul ederliklidir. Şonuň üçin häzirki wagtda şeýle material meşhur. Çyglylykdan gorkmaýar. Şonuň üçin olary çygly otaglara gurnap bolýar. Şeýle tabaklary gurmazdan ozal, potolokyň üstüni kömeleklere garşy antiseptik bilen bejermeli.

Dürli görnüşli ýalan potoloklary gurnamagyň nähili geçirilendigini gözden geçireniňizden soň, ony özüňiz gurup bilersiňiz.

Meşhur mowzuk