Şeýle dürli balkon gapylary

Şeýle dürli balkon gapylary
Şeýle dürli balkon gapylary
Anonim

Balkonlar her öýde, ýöne balkonyň gapylary näme? Birnäçe funksional maksatlary birleşdirýän aýratyn gurluşlara degişlidir. Balkona geçişi petiklemekden başga-da. daşarky yşyklandyryş otagyna girmegi üpjün etmeli. Bu nukdaýnazardan balkon gapylary üçin konstruktiw çözgütleriň penjireler üçin taslamalary bilen umumy aýratynlyklary bar. Çyzgylarda balkon gapylary penjiräniň açylyşy bilen bir blok bilen baglanyşdyrylýar, gapy panelleriniň barlygynda ikinjisinden tapawutlanýar.

balkon gapylary

Gurluşyk tejribesinde balkon gapylarynyň aşakdaky bölümi kabul edilýär:

  • bir sahypa, bir ýarym sahypa we goşa;
  • penjire çarçuwasy bilen birleşdirilen aýratyn gurulýar;
  • önümçilik materialyna görä - agaç, plastmassa, birleşdirilen.

Iň köp talap edilýän, iki ýaprakly penjire çarçuwalary bilen birleşdirilen balkon gapysynyň bir ýaprakly görnüşi. Bu ýagdaýda ikinjisi gapynyň sagynda we çep tarapynda ýerleşip biler. Mundan başga-da, balkonyň bu görnüşi, aşagyndaky penjiräni gurmaga mümkinçilik berýärýyladyş ulgamynyň radiatorlary gurnalan.

Köplenç balkon gapylaryny tapyp bilersiňiz, penjire bloky gapy ýapragynyň çep we sag tarapynda ýerleşýär.

Balkanyň gapylaryny süýşürmek

Şeýle gapynyň iň pes giňligi düzgünleşdirilmeýär, ýöne armaturalaryň uzyn böleklerini hasaba almazdan arassa geçelgäniň 600 mm bolmalydygy kabul edilýär. Boýy nukdaýnazaryndan balkon gapylarynyň hem belli bir standarty ýok we esasan penjiräniň galyňlygyna we arassa görnüşinde poluň üstündäki derejesine baglydyr. Şeýle-de bolsa, hünärmenler gapyny 1900 mm-den aşakda gurmagy maslahat bermeýärler.

Açyk açyklygy ýokarlandyrmak üçin balkon gapylary iň az rugsat berilýän galyňlygyň ýörite çarçuwalary bilen enjamlaşdyrylandyr we şeýle ulgamlaryň güýjüni ýokarlandyrmak üçin metal kwadratlary ulanmak maslahat berilýär.

Balkon blokynyň ululygy we gurluş güýji bilen baglanyşykly köp meseleler plastik balkon gapylary gurlanda çözülýär. Köpugurlylygy, daşky gurşawa dostlugy, işlemegiň we sazlamagyň aňsatlygy sebäpli plastmassa önümleri häzirki zaman bazaryny basyp alýar. Mundan başga-da, sarp edijileriň şunuň ýaly harytlara bolan isleginiň uzak dowam etmegine we ýylylygyň we ses izolýasiýasynyň ýokary tizligine goşant goşýar. Iki aýnaly penjireleriň ulanylmagy, logýalarda we balkonlarda hemişelik otag temperaturasyny saklamaga mümkinçilik berýär.

Plastik balkon gapylary

Recentlyakynda, kwartiralaryň çylşyrymly durky täzelenende, köpler loggiýanyň girelgesinde süýşýän balkon gapylaryny gurup başlaýarlar. Şol bir wagtyň özünde, sarp edijileraşakdaky pikirlerden ugur alýar:

  • süýşýän gapylar balkonyň gapylaryny yrmak üçin saklanmaly kwartiranyň meýdanyny ep-esli tygşytlaýar;
  • ýük göteriji diwarda bar bolan gapyny üýtgetmän has uly açyklyk almaga mümkinçilik berýär;
  • balkona estetiki taýdan ýakymly girelge almaga mümkinçilik berýär, profilden köp gorizontal çyzyk ýok.

Balkonyňyzy ýokary hilli döwrebap gapylar bilen rahat ediň!

Meşhur mowzuk