Penjiräniň bezegi: opsiýalar, stiller, özboluşly pikirler. Perdeler bilen penjiräniň bezegi

Mazmuny:

Penjiräniň bezegi: opsiýalar, stiller, özboluşly pikirler. Perdeler bilen penjiräniň bezegi
Penjiräniň bezegi: opsiýalar, stiller, özboluşly pikirler. Perdeler bilen penjiräniň bezegi
Anonim

Köplenç ýagdaýda dizaýn abatlaýyş işleri tamamlananda penjire bezegi ulanylýar. Penjiräniň dizaýny otagyň galan böleginiň dizaýnyna laýyk gelmelidir. Bu, diwarlaryň reňkine gabat gelýän perdeleri saýlaýandyklaryny aňlatmaýar, ýöne bu opsiýa giňden ulanylýar.

Penjireleri perdeler bilen bezäp başlamazdan ozal, ajaýyp çyzylan perdeleriň diňe bezeg funksiýasyna eýe boljakdygyny ýa-da göz öňünde tutulan maksat üçin ulanyljakdygyny - agşam penjiräniň açylmagyny gizlemek üçin kesgitlemeli. Ora-da içerini günüň yssy şöhlelerinden halas etjek perdeler gerek bolsa gerek? Şeýle-de bolsa, penjireleriň açylyşyny bezemegiň ýeke-täk usuly däl. Makalamyzda dürli (asyl hem goşmak bilen) dizaýn ideýalary hakda gürleşeris.

Çagalar üçin iň gowy zat

Çagalar bagy üçin perdeler

Geliň, belki, islendik adama iň eziz bilen başlalyňýürek, ýagny çagalarymyzdan, has dogrusy, çagalar otagynda penjiräniň dizaýnyndan. Çaganyň öz şahsy giňişligine eýe bolmak zerurlygyndan başga-da, bu ýeriň çagamyz üçin iň amatly görnüşde bezelmelidigini gowy bilýäris. Çagalar bagy üçin penjiräni bezemek bilen baglanyşykly mesele düýbünden ýönekeý däl. Käwagt hatda “könelen” dizaýnerlerem şeýle çylşyrymly meselede ähli nuanslary göz öňünde tutup bilmeýärler. Şeýle-de bolsa, ýüregimizi we deňeşdirme duýgularymyzy diňläp, söýgüli çagamyzyň otagynda penjiräni bezemäge synanyşarys.

Çagalar otagynda penjire açylanda göz öňünde tutulmaly zatlar

 1. Howpsuzlyk ilkinji we iň möhüm nokat. Korniş şeýle bir pugta berkidilmelidir welin, perde çekilende çaga ähli gurluşy özüne atmaz.
 2. Aýna döwülende bölekleriň ýaýramagynyň öňüni alýan ýörite film bilen penjiräni bezemek islenýär.
 3. Islendik açylyş dizaýny, täze kislorodyň otaga çäklendirmesiz we zerur wagty girmegine rugsat bermeli. Penjiräni çybyn tor we çagalara penjiräniň açylmagyny we ýapylmagyny özbaşdak çözmäge mümkinçilik bermeýän ýörite enjamlar bilen berkitmäge synanyşyň.
 4. Küýzelerdäki güller bu ýagdaýda penjiräni bezemek üçin iň oňat çözgüt däl. Çaga penjireden şunuň ýaly güli bilgeşleýin "çotga" edip biler we aňsat ýagdaýda jaýy meýilleşdirilmedik arassalamak üpjün ediler.
 5. Mirasçyňyzyň ýaşyna serediň, bu şekilden başlap, penjiräni bezäň. Bäş ýaşly çaga we ýetginjek düýbünden başga stillere mätäçdizaýn.
 6. Çaganyň jynsy hem möhüm faktor, papatika bilen perdeler gyzyň içki bölegine doly laýyk bolup biler, ýöne beýle dizaýn iň bolmanda oglanjygy geň galdyrar.

Otagyň reňk shemasyny we perdeleriň özlerini göz öňünde tutup, perdeleri ulanyp penjiräniň açylyşyny bezemegiň birnäçe usuly

 • Aňsat. Köşeşdiriji we bitarap äheňde aç-açan matalar bilen gazanylýar.
 • ightagtylyk - bu usul çaga iki ýaşdan on iki ýaş aralygynda bolýar. Bu ýaşdaky çagalar üçin otagda pardalar bolsun, açyk öwüşginli bolmaly.
 • Penjireleriň dizaýnynda umumy stile laýyklyk. Otagyň umumy dizaýnyny saklamak bilen, çagalar bagynyň bezeginiň beýleki elementlerinden (düşek ýorganlary, gapaklary) reňkleri perdelerde gaýtalamaly. Munuň tersine oýnamak isleýärsiňizmi? Soňra otagyň ownuk dokma jikme-jikliklerinde perdeleriň stilini gaýtalaň.
 • Elýeterli bezeg opsiýasy - surat çap etmek bilen bezelen perdeler. Çagaňyzyň iň gowy görýän erteki keşpleriniň suratlaryny saýlap bilersiňiz.

windowshli windows üçin ulanylýan düzgünler

Barok stili

Perdeler bilen üstünlikli penjiräniň bezegi diňe bir otagyň we esasanam penjiräniň daşky görnüşi däl-de, eýsem açylyşyň ýüze çykmagynda ýüze çykyp biläýjek käbir kemçilikleriň gözlerinden gizlenip bolmajak gizlinlikdir. Penjiräniň dizaýnynyň üstünde işläp başlamak üçin ilki bilen diňe praktiki taraplar göz öňünde tutulýar, perdeleriň ululygy, dykyzlygy we reňkleri saýlanýar.

 • Günbatar we demirgazykda ýerleşýän Windowstarapy, ýyly reňkdäki perdeler bilen bezemek islenýär. Emma günorta we gündogar penjireleriň has garaňky kölegeleri bolup biler.
 • Otagyňyz köp adamly we köp adamly köçä garşy bolsa, galyň perdeleri ileri tutuň.
 • Şiftleri wizual ýokarlandyrmaly bolanyňyzda, penjireleri dikligine ýerleşdirilen nagyşlar bilen penjireler bilen bezemeli.
 • Eger tersine, potoloklar beýik bolsa we otag gaty dar görünse, çyzgylaryň keseligine bolmagy has gowudyr - bu otagy wizual görnüşde giňeldýär.

Ajaýyp ýaşaýyş otagy

Klassiki perdeler

Roomaşaýyş otagynyň penjireleriniň dizaýny hökmany suratda ýaşaýyş otagynyň dizaýn stili bilen gabat gelmeli. Ylalaşyň, lambrequinli perdeler ýokary tehnologiýaly otagda düýbünden ýerlikli bolmaz. Bu ýagdaýda perdeler bilen "sypdyrmak" we şeýlelik bilen umumy dizaýn bulam-bujarlygy döretmek islämok. Şonuň üçin indi penjiräniň bezeginde iň meşhur stillere serederis.

 • Hemme zatdan öň belli we meşhur nusgawy stil buýsanç bilen tapawutlanýar. Bu ýerde gapdaldaky has agyr perdeler bilen bilelikde ýeňil týul gerek. Týul perdeden ýa-da inçe bogundan bolup biler. Perdeleriň özleri gabardinden ýa-da gobelenlerden ýasalyp bilner. Düwürtikli perdeler hem kabul ederliklidir. Bu agyr matalar, kirpiklere ýa-da uly halkalara berkidilende has sazlaşykly görüner.
 • Imperiýa stili hem nusgawy tendensiýalaryň biridir, diňe, belki, has tertipli we ajaýyp. Imperiýa stilinde monogramma, quakkard matalary bolan matalar kabul edilýär. Bezeg gutardygyrgyçlar we polotensalar. Livingaşaýyş jaýynda penjiräni bezemek üçin ajaýyp we baý çözgüt.
 • "Romantika" stilinde ajaýyp çyzylan perdeler hyjuwly Italiýadan bize geldi.
 • Döwrebap stil, otagdaky penjire bezegi üçin oňaýlydyr. Agyr materiallardan perdeler ulanylýar: atlas, ýüpek. Organza we perde bu bezegi doldurar. Tutuş suraty demir korniş bilen maslahatlaryň bezeg bezeg elementleri bilen doldurýarys.
 • Salam tehnologiýa. Bu stildäki perdeler, adatça, seýrek ulanylýar, ýöne asyl görnüşdäki organzalar ýa-da körler bu ýerde amatly bolup biler.

Iň oňat penjire açylyş dizaýn üýtgeşmeleri

Fransuz perdesi

Her öýde lambrekinler we her dürli çyzgylar bilen bezelen ajaýyp perdeleri ýerleşdirmäge mümkinçilik ýok. Emma umytdan düşmäň, öz islegiňiz boýunça başga penjire dizaýnlaryny saýlap bilersiňiz.

 • Awstriýanyň perdesi. Smoothumşaklaşdyrylanda, diňe aşagyndaky tegelek tegelek kanwasdyr. Şeýle perdäni açanyňyzda bu perdäniň ähli gözelligi ýüze çykýar. Gözel drape bukulýar.
 • pleapylan perdeler. Körler ýörelgesinde döredilen, ýöne matadan tikilen, açylanda körler ýaly bukulýar.
 • Rim körleri. Awstriýalylara meňzeýär. Diňe Awstriýanyň perdeleri açylandan soň keseligine çişirilse, rim perdeleri göni epler emele getirýär. Şeýle bezeg we işleýiş modeli içerki matadan ýasalyp bilner. Birek-birege jaň etmek, şuňa meňzeş elementler bolarotagyň ähli dizaýnynyň dolylygyny dörediň.
 • London perdeleri. "Lentanyň aşagyndaky" gapdal perdeleri ýygnamagy, aşaky böleginde tekiz öwüşginleri döretmegi maslahat berýärler.

Balkony ýatdan çykarmaň

Balkonda körler

Balkanyň penjirelerini perdeler bilen bezemek çynlakaý mesele. Ilki bilen edilmeli esasy zat, balkondaky goşa aýnaly penjiräňiziň çyglylyga, garalamalara we täze "eşikler" üçin ýeterlik derejede arassa bolmagyna göz ýetirmekdir. Öňki nokatlaryň hemmesi eýýäm görlende, penjireleri nädip bezäp bilersiňiz? Balkon penjiresiňiz üçin bu dizaýn stillerini synap görüň.

Ajaýyp balkon penjiresi üçin dizaýn opsiýalary

Japaneseapon perdesi
 • Moda ýapon perdeleri. Göni, köplenç ýönekeý kanwadan ýönekeý gural. Bir tekizlikde aýry-aýry hereket edýärler we aşakdan çarçuwany alýarlar, bu bolsa tutuş paneli berkitýär.
 • Rolikli perdeleri ulanmak hem gowy zat. Penjire açylanda şeýle perdeler bükülýär we kän ýer tutmaýar.
 • Her dürli inçe ýüpleriň arkan perdeleri ýa-da perdeleri. Kiseýleriň ýakyn ýerde ýerleşýändigi sebäpli, bir ýeňil matanyň täsirini görýäris.
 • Italýan perdesi ortada kesilen panel. Şeýle perdeler biri-birinden aýrylmaýar, ýöne gapdaldaky lentalar bilen berkitmek arkaly ajaýyp açylyp bilner.
 • Körler häzirki zaman we amaly wariant. Iki dikligine we keseligine ugrukdyrylýar. Olaryň aralygy pes däl, plastmassadan, bambukdan we agaçdan ýasalan körleri satyn alyp bilersiňiz. Şeýle hemsüýümli aýna ýapyklar özlerini gowy subut etdiler. Reňk saýlamak ajaýyp we dürli-dürli, bularyň hemmesi şahsy islegleriňize we maliýe mümkinçilikleriňize bagly.
 • Iň ähtimal, iň ýönekeý warianty - adaty ýagtylyk perdeleri. Olarda balkonyň ähli reňkine we stilistik ugruna gabat gelýän islendik nagyş bolup biler. Olar birmeňzeş bolup biler. Perdelere ideg etmek gaty aňsat. Olary aňsatlyk bilen aýryp, ýuwup we demirläp bolýar.

Geliň, öz dünýämizi çekeliň

reňkli aýna penjire

Her gün penjiräňizde "owadan" hapa gaplaryny görüp, negatiw duýgulary döredeniňizde näme etmeli. Iň oňat çözgüt, ýakymsyz zatlara büdremezlik üçin penjiräňizi bir zat bilen bezemek bolar. Bu ýerde penjiräni öz eliňiz bilen bezäp başlamaly.

specialörite reňkli aýna boýaglar bilen boýaglaň. Aýnanyň ýüzüne ajaýyp bezeg ýa-da özüňize ýakymsyz "gözellikleri" görüp boljak derejä çalyň. Özüňizde surat çekmek zehini ýok bolsa, dostlaryňyzdan sorap bilersiňiz, olar siziň meseläňize kömek eder. Tanyş hudo.nikler ýok bolsa we ýakyn wagtda garaşylmasa, şeýle zehinli suratkeşi işe aljak boluň.

Elbetde, penjiräňiziň aýratyn surat çekilmegi gymmat bolup biler, ýöne ajaýyp bolar we diňe oňyn duýgulary döreder. Şeýle-de bolsa, býudjet mümkinçiligi bar - bu dükanda aýna ýelmeşýän we şol bir wagtyň özünde gün şöhlesine girýän ýörite reňkli aýna plýonkany satyn almak.

Möhümsahna

Islendik stilde we her dürli perdelerde penjiräni bezäniňizde, bezeg goşundylary ýaly möhüm elementleri ýatdan çykarmaň. Kanwany öňünden kesgitlenen ýagdaýda düzeltmek we tutuş penjiräniň dizaýnyna ajaýyp we ajaýyp goşmaçalar üçin klipleri we saç gysgyçlaryny, şeýle hem her dürli baglanyşyk we şnurlary ulanyň. Çik agyr polotensalar we saçaklar ajaýyp içerde ulanylyp bilner.

Meşhur mowzuk