Aşhana üçin ada kapoty. Dogry ada kapotyny nädip saýlamaly?

Mazmuny:

Aşhana üçin ada kapoty. Dogry ada kapotyny nädip saýlamaly?
Aşhana üçin ada kapoty. Dogry ada kapotyny nädip saýlamaly?
Anonim

Aşhana meýdançasyny ýerleşdireniňde, islendik öý hojalykçy aýal özüni döwrebap enjamlar bilen gurşap aljak bolýar. Bu, ilkinji nobatda, nahar bişirmek prosesini mümkin boldugyça amatly we amatly etmek üçin zerurdyr. Aýalyň peçiň aňyrsynda köp wagt geçirýändigi hiç kim üçin syr däl. Ol gowurýar, gaýnadýar, bişirýär we bu bolsa öz gezeginde ýakymsyz yslaryň döremegine sebäp bolýar. Bu zatlardan dynmak üçin, başyň üstünde kapot gurmaly. Häzirki zaman öndürijileri güýji, ululygy, gurnama usuly, dizaýny bilen tapawutlanýan dürli modelleri öndürýärler. Aşhana üçin ada kapotlary uly otaglar üçin iň ýygydyr. Olar göni potologa birikdirilýär we howa kanalyna birikdirilýär. Dürli dizaýny we köptaraplylygy sebäpli häzirki zaman kapotlary içerki bezege öwrüler we şol bir wagtyň özünde howa süzgüçiniň esasy wezipesini mümkin boldugyça has netijeli ýerine ýetirer.

aşhananyň içindäki ada kapoty

Adanyň kapotlarynyň görnüşleri

Egzoz howa re modeiminde işleýän modeller bar wegaýtadan işlemek. Esasy ulgam hökmünde hut şu ulgamlar hereket edýär.

Adanyň aýlanyş kapoty ykjam ýa-da stasionar bolup biler. Birinjisi ösen modellerdir. Olar howanyň hapalanmagynyň derejesini ykrar edýän ýörite datçikler bilen enjamlaşdyrylandyr. Hut şu ulgam enjamyň beýikliginden ýokarylygyny kadalaşdyrýar.

Adaty kapotlar, birinji görnüşden tapawutlylykda birneme ýönekeý. Olarda tok wyklýuçatel dolandyryşy, yşyk çyrasy we beýleki funksiýalar bar.

Adanyň aşhana kapoty iki taraplaýyn bolup biler. Şeýle model bilelikde birleşdirilen iki meňzeş enjamdyr. Uly otaglara gurmak üçin ýeterlik derejede güýçlidir.

Şeýle hem öndürijileriň asylan potolok gurluşlary üçin içerki modelleri ýörite taýýarlandyklaryny bellemelidiris. Olary diňe diwar paneli görünjek derejede gurýarlar.

ada kapoty

Ada modelleriniň häsiýetli aýratynlyklary

 1. Işleýiş akymynyň ýörelgesi. Gurlan süzgüç ulgamlary, sorulýan howany doly arassalamaga mümkinçilik berýär. Munuň netijesinde aşhana aýlanyş tertibinde işlemek üçin ada kapotlary.
 2. Gurmak usuly. Beýleki görnüşlerden tapawutlylykda bu modeller göni potolokda oturdylýar.
 3. Enjamyň hereketi. Uly göwrümli iýmit taýýarlanylanda, kapotyň işini güýçlendirmek zerur bolýar. Dinamiki modeller netijeliligi ep-esli ýokarlandyryp biljek beýiklik derejesini aňsatlyk bilen üýtgedýärlerhowany arassalamak. Iş gutarandan soň, kapot ýokaryk çykýar, kelläniň üstündäki boşlugy boşadýar.
 4. Dizaýn görnüşi. Iň ýaýranlary dik adanyň kapoty, ýöne asylan potolok gurluşlaryna oturdylan içerki modeller hem bar.
 5. Dizaýn. Kapotlaryň dürli dizaýnlary, bu elementi islendik stilistik ugry bolan otaga sazlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Häzirki we dizaýner modelleri has tapawutlanýar.
özboluşly dizaýn ada kapotlary

Gurallaryň aýratynlyklary

Kapot saýlamaga gönüden-göni tehniki aýratynlyklary we dizaýnyň dizaýnyny göz öňünde tutmaly. Saýlanan wariantyň aşhana üçin iň amatly bolmagy üçin enjamyň işleýşi, ölçegleri, güýji we ses derejesi barlanýar. Dizaýn, otag üçin saýlanan umumy stile doly laýyk gelmelidir. Mysal üçin, ada kapoty klassikizm, minimalizm, ýokary tehnologiýa ýaly stillerde saýlanyp bilner. Şeýle-de bolsa, lampalara ýa-da beýleki zatlara öýkünýän modeller hem bar.

aşhana adasy kapotlary

Ada kapotlarynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

Şeýle modelleriň artykmaçlyklaryna seredeliň:

 1. Köpdürlüligi. Aşhananyň islendik böleginde gurnamak mümkin.
 2. Modelleriň uly görnüşi: tegelek ada kapoty, inedördül, gönüburçly, turba görnüşli we başga-da köp wariant.
 3. Bezeg. Kapotlarda keramikadan ýasalan, reňkli we ýönekeý aýnadan ýasalan goşgylar bolup biler.Hut şu dizaýn enjamyň özboluşlylygyny berýär.
 4. powerokary güýçli enjamlar. Kapotlar giň we uly aşhanalarda howany arassalamak üçin niýetlenendir.
 5. Goşmaça aýratynlyklar. Modeller beýiklik we güýç sazlaýjylary bilen enjamlaşdyrylan, elektron gözegçiligi we dürli yşyklandyryş wariantlary bar.
aşhana kapot adasy

kemçilikler:

 1. costokary çykdajy. Esasan ada modelleri elit öý enjamlaryna degişlidir. Iň ýönekeý modelleriň bahasy 50 müň rubldan başlaýar.
 2. Sesi level derejesi. Şeýle enjamyň otaglary 20 m2arassalamak üçin niýetlenendigi sebäpli, üstünde gaty güýçli motor oturdylýar, bu iş wagtynda hökmany suratda gaty ses çykarýar.
tegelek ada kapoty

Saýlaw maslahatlary

 1. Satyn almazdan ozal enjamyň işleýiş görnüşini kesgitlemek gaty möhümdir. Çykyş adasynyň kapoty howa çalşygy kanalyna birikdirildi we aýlaw kapoty ýörite uglerod süzgüçleri bilen howany arassalaýar.
 2. Iň amatly güýç, otagyň ölçegleri bilen enjamyň işleýşiniň arasyndaky laýyklygy hasaplamak arkaly saýlanýar, mysal üçin 20 m2- 800 m3.
 3. Iň amatly ses derejesini saýlamak. Kapot üçin görkezmelerde bu görkeziji barada maglumat bar: 40 dB kadaly hasaplanýar, 60 dB oňaýsyzlyk döredip biler, 80 dB gaty sesli.
 4. Gural gözegçiligini saýlamak onuň ýerleşişine gönüden-göni baglydyr. Kapot gaty ýokary gurlan bolsa, uzakdan ileri tutulýar,goluň uzynlygynda - degiň.
 5. Kapotyň hili esasan söwda belligi bilen subut edilýär. Meşhur markalary öndürijiler öz abraýyny goraýarlar, şonuň üçin önümçilikde kesgitlenen standartlara doly laýyk gelýärler. Şeýle hem hyzmat merkezleriniň elýeterliligine we kepillik möhletine üns bermeli - näçe uzyn bolsa, enjam şonça gowy.
kapotyň aşhananyň içki bilen sazlaşykly utgaşmasy

Adanyň kapoty, beýleki durmuş enjamlary ýaly, saýlamak gaty kyn. Şeýle-de bolsa, ýokardaky görkezijileriň hemmesini göz öňünde tutup, bu gymmat enjam köp ýyllap eýelerini begendirer.

Meşhur mowzuk