Döwrebap stilde otagda slaýdlar: surat

Mebel 2022

Mazmuny:

Döwrebap stilde otagda slaýdlar: surat
Döwrebap stilde otagda slaýdlar: surat
Anonim

Häzirki wagtda kwartirany mebel bilen bezänimizde, otagdaky mebelleriň iň az mukdaryna has köp üns berilýär. Esasanam bu mebel iň möhüm otaglaryň birine - ýaşaýyş otagyna ýerleşdirilende. Myhmanlary kabul etmek bilen baglanyşykly çäreleriň köpüsi şeýle otagda bolup geçýär. Şonuň üçin ýaşaýyş otagynyň amatly we işlemegine köp wagtyň sarp edilmegi biderek däl. Iň bärkisi aýdym-saz ulgamy we telewizor.

Slaýd diwar funksiýalary

Gorka - köp islegleri doly kanagatlandyryp bilýän otag mebelleri. Şeýle amatly mebel toplumlarynda, telewizor enjamlarynda we aýdym-saz merkezinde myhmanlary kabul etmek üçin niýetlenen tagamlar, halaýan awtorlaryň kitaplary we kollektiwler üstünlikli ýerleşdirilýär. Her dürli döwrebap bezeg heýkeljikleri we şuňa meňzeş ýakymly zatlar hakda gürleşmegiň gadyry ýok - myhman otagy üçin her slaýdda şeýle zatlar bar. Goşmaça nokatlaryň, ammar tekjeleriniň we gizlin çyzgylaryň bolmagy slaýdyň köp sanlysyny gazanmagyna kömek etdigoldaýanlar.

Şahsy saýlawyňyz

Dürli diwary saýlamagy aňsatlaşdyrýan bu mebel üçin täze çözgütler bilen dürli modeller doldurylýar. Aýry-aýry görnüşleriňizi saýlamak üçin ilki bilen täze diwaryňyza näme goýjakdygyňyzy kesgitlemeli. Roomaşaýyş jaýynda oturdylan häzirki zaman diwar slaýdlary belli bir dogma ýüklenmeýär. Dizaýn, ilkinji nobatda, onuň işleýşini, lakoniki daşky dizaýny göz öňünde tutýar. Galan hemme zat size bagly. Bu makalada, mebeliň bu görnüşini saýlamak üçin haýsy parametrleriň ulanylmalydygyna serederis.

Slaýd diwarlarynyň görnüşleri: saýlanyňyzda nädip ýalňyşlyk goýbermeli däl?

livingaşaýyş jaýy üçin döwrebap slaýd saýlanyňyzda, diňe bir estetiki zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biljek modeli ileri tutuň. Şeýle hem möhüm bir zat, modeliň berkligi we gurnama döwründe onuň aýratynlyklary. Slaýdlar çyzykly, burçly we modully wariantlaram bar.

Ygtybarly ýer

Uly kabinet elementi üçin ýer bar bolsa, otag üçin stasionar slaýd amatlydyr. Şeýle hem tekiz polly myhman otagy üçin. Hakykat, bu slaýdyň geçen asyryň segseninji ýyllaryndan diwarlara meňzeş berkidilen bedeni bar. Şeýle hem, bu slaýdy satyn almazdan ozal, täze mebelleriňizi ýerleşdirjek ýeriňizi üns bilen ölçäň. Nädogry ölçegler bar bolsa, bu mebeli otaga ç alt "ýerleşdirip bilmersiňiz". Ajaýyp ýaşaýyş otagyňyzyň aşa köp bolmagy sebäpli slaýd bilen ýapylmazlygy üçin şkafyň ululyklaryny saýlaňsatyn alyş mukdary. Başga bir wariantyň ösüşinden gaça durmaga synanyşyň - ullakan otagda slaýdyňyz görünmeýär. Şonuň üçin ýene ölçäp, ölçeris.

Modullar

Modully mebel, otagda döwrebap stilde diwar slaýdy. Modullarda tekjeler, şkaflar we diwar şkaflary bar. Bu elementleri zerurlyklaryňyza ýa-da dizaýneriň pikirine görä aňsatlyk bilen göçürip we ýerleşdirip bolýar. Bu otag slaýdlarynda birmeňzeş reňkli ýa-da birmeňzeş dizaýn bloklary bolup biler. Islendik ululygy saýlap bolýar. Tekjeleri we şkaflary isleýşiňiz ýaly ýerleşdirmäge rugsat berilýär. Şkaflaryň we tekjeleriň çuňlugyny islegleriňize görä sazlap bolýar. Modully mebel meselesinde onuň deň derejede bolmagy möhüm däl. Livingaşaýyş jaýyna aýratyn elementlerden döwrebap stilde slaýd gurulsa, hiç zat otagyň umumy estetiki görnüşini bozmaz. Otagda ýeterlik meýdany bar bolsa, modul elementleri bolan otagy artykmaç ýüklemek mümkin däl.

Içindäki slaýd

Gurlan slaýd

Mebeliň bu görnüşi, ýokarky we aşaky bölekler bilen birleşdirilen obýektleriň toparydyr. Gurlan slaýdyň esasy aýratynlygy, bezegli daşarky jikme-jiklikleriň ýoklugydyr. Köplenç mebeliň gapdal we ýokarky panelleriniň ýerine pol, potolok we diwarlar ýerine ýetirilýär. Özbaşdak ýerleşýän slaýdyň täsiri üçin daşarky ýalan paneller döredilýär. Şeýle slaýd, stili klassiklere has ýakyn bolan otag üçin amatlydyr. Şeýle mebel açyk ýerleri we her dürli ýerleri aňsatlyk bilen ýapyp biler. Şeýle hem, diwarlaryň we pollaryň käbir aýratynlyklary bilen gurlan opsiýalar tygşytlanarýagdaý. Slaýdyň bu görnüşiniň bir uly kemçiligi, onuň bahasy. Şeýle mebel diňe aýratyn sargytlar üçin öndürilýär we şonuň üçin arzan däl.

Burç modelleri

burç slaýdy

modernaşaýyş jaýynda döwrebap stildäki slaýdlar (ýokardaky surat) hem burç dizaýnyna eýe bolup biler. Ownuk ýerleri üpjün etmek üçin iň amatly wariant. Daşarky gaty ykjam görnüşe garamazdan, şeýle slaýd kuwwatly pedallar we bloklar bilen tapawutlanýar. Uzynlygy ininden has uly otaglarda şeýle slaýdyň ýerleşdirilmegi bu kemçiligi deňleşdirmäge kömek eder. Telewizor stendi burçda ýerleşdirildi, tekjeleri eýýäm gapdallaryna asyldy we raflar ýerleşdirildi. Şkaf burç meýdanyna gowy ýerleşdirilip bilner - şonda slaýdyň telewizor bölegi bir gapdalynda bolar. Burçdaky şkaf gaty gowy garşylanýar. Adaty kärdeşlerinden has giňdir we köp eşikleri we beýleki zerur zatlary çuňlugynda gizläp bilýär. Burç modelleri köplenç sargyt etmek üçin ýasalýar. Thisöne bu görnüşli slaýdy satyn almagy başaran bolsaňyzam, gurnama dogry geçer we şkaf ýaşaýyş jaýyňyzyň burç meýdanyna organiki taýdan laýyk geler ýaly hünärmeniň kömegine mätäç bolarsyňyz. Şeýle mebel satyn alanyňyzda, burçuňyzyň ölçegleri bolmaly.

Mini slaýd

Mini slaýd

livingaşaýyş jaýynda ykjam ululykdaky häzirki zaman diwar slaýdlary (ýokardaky surat) kiçi otaglary şkaflar bilen ýapyşmakdan halas edýär we şol bir wagtyň özünde ammarlara zerur zatlary organiki taýdan ýerleşdirýär. Boýy beýle dälAdatça doly ölçegli slaýdlarda bolşy ýaly potologa ýetýär. Kiçijik ýerleri bolan gaty giň otaglarda kiçi diwar gurmak hem mümkindir. Köplenç şular ýaly toplumlar enjamlar üçin hödürlenýän bir ýa-da iki şkafdan, beýik dar şkafdan ýa-da sandykdan we telewizoryň oturdylmaly ýeriniň üstündäki birnäçe tekjeden ybaratdyr. Tekjelerde we şkaflarda bezeg önümlerini we kitaplary saklamak üçin açyk dizaýn we tekjelerdäki zatlary gözüňizden gizlemäge mümkinçilik berýän ýapyk görnüşde bolmalydyr. Şeýle kiçi slaýd, zerur bolsa, belli bir funksiýaly otagda aýratyn zona döretmäge kömek eder. Ativea-da bolmasa, maşgalanyň filmlere we tomaşalara tomaşa edýän ýeri bolup biler.

Slaýd diwarlaryny öndürmek üçin material

çyzykly slaýd

livingaşaýyş jaýy üçin slaýdlar (ýokardaky surat) köplenç agaç komponenti bolan materiallardan - çip we MDF tagtalardan ýasalýar. Elbetde, has köp býudjet warianty çipon materialy bolar. Plitanyň özi gabykdan ýasalýar, gowy gysylýar we ekologiýa taýdan arassa ýelimler bilen berkidilýär. Şeýle ýelim mebelleriň işleýşinde adam saglygyna zyýanly maddalary öz içine alýar. Gaýtadan işlenende, şeýle tabagyň görnüşi aňsatlyk bilen döwülýär, bu bolsa ondan ýokary hilli önüm öndürmäge goşant goşmaýar.

MDF tagtasynyň artykmaçlyklary

MDF tagtalary nauşnikli otagda boljak adamlaryň saglygyna beýle zyýan bermeýän has döwrebap materialdyr. Şeýle hem gysylan bolsalar-dagabyk, has döwrebap önümçilik tehnologiýalary sebäpli bu tabaklardan islendik konfigurasiýa gurluşlary aňsatlyk bilen öndürilýär. Çydamlylyk we daşarky häsiýetler bu materialyň bahasyna gowy bahana. MDF tagtasyndan ýasalan slaýd, çipden ýasalan sähelçe gymmat. MDF tagtasyna agaç şkaf örtügi daksaňyz, daşky görnüşi agaç mebellerinden tapawudy ýok diýen ýaly oňat dizaýn bolar.

Slaýd reňk dizaýny

Modully mebel

livingaşaýyş jaýy üçin slaýdyň dizaýny üçin reňk ugurlary (ýokardaky surat) köplenç dört wariantda görkezilýär:

  • Bir reňkli dizaýn. Bu, slaýdyň elementleriniň bir reňki bolanda bolýar, ýöne bu reňkden alnan kölegeleriň üýtgeşikliklerini goşmak bolýar. Mysal üçin, çal, reňkiniň ähli reňkleri bilen garylan ýa-da goňur. Has amatly daşarky dizaýn üçin esasy kölegäni gara ýa-da ak reňk bilen eritmäge rugsat berilýär. Gara bilen seresap bolmaly - otagdaky ähli ýerleri "iýip" bilýär. Roomaşaýyş jaýy kiçi bolsa we demirgazykda ýa-da günbatar tarapda ýerleşýän bolsa, gara reňk terk edilmeli bolar.
  • Garmonly görnüş. Reňk palitrasyna laýyk kölegäniň elementleri esasy reňke goşulýar.
  • Garşy reňk shemasy. Dürli reňkler, ýöne bilelikde gowy görünýär. Ol gülgüne we çal, gök we sary bolup biler.
  • Klassik. Köp adam üçin iň meşhur klassiki reňk ugry bolar. Şeýle reňkleriň mebelleri dynç almak üçin amatly atmosfera döredýär. Esasyagaç reňkini gaýtalaýan reňkler: alça, gök we dub.

Livingaşaýyş jaýynyň slaýd bezegi

Yşyklandyrylan mebel

Bu görnüşli mebel üçin laýyk dizaýn elementlerini ulanyp, slaýd diwaryňyzy tapawutlandyryp bilersiňiz. Satuwda fasadyň laminirlenen ýüzlerinde ýerleşýän surat çap etmek bilen bezelen modeller bar. Şeýle hem, ähli dizaýna nepislik berýän aýna elementleri nagyşlanan slaýdlary satyn alyp bilersiňiz. Döwrebap stil, reňkli aýnadan ýasalan aýna goýmalar bilen nygtalýar. Şeýle bezeg elementleri reňkli aýnadan we adaty ak aýnadan ýasalyp bilner. Döwrebap dizaýnyň käbir slaýdlary inçe altyn örtükli dürli oýulan armaturlaryň bolmagy bilen gowy görüner. Livingaşaýyş jaýyňyz ýokary tehnologiýaly stile degişli bolsa, hrom jikme-jiklikleri, şeýle hem kümüş öwüşginli elementler bu ýagdaýda möhümdir. Bedeniň perimetriniň töwereginde ýa-da käbir nokatlaryň we şkaflaryň içinde ýerleşýän yşyklandyryş, häzirki zaman slaýd dizaýnynda ýeňiş gazanar. Daşarky bezeg elementleri, nauşnigiň açyk ýa-da syrçaly tekjelerine ýerleşdirýän şahsy kolleksiýaňyzdaky zatlary hem öz içine alyp biler. Şeýle-de bolsa, çäräni hemme zatda ýatda saklaň. Bezeg otagyň umumy dizaýny bilen utgaşdyrylmalydyr.

Slaýdyň reňki we duýgusy

Adamlaryň öýdäki mebelleriň reňklerine nähili düşünýändiklerini öwreneliň.

Köplenç mebel, şol sanda zal üçin slaýdlar goňur reňkde bolýar. Şol bir wagtyň özünde kölegeler gara reňkden açyk goňur reňkde bolýar.

  • isleýärinmaşgalaňyza durnuklylyk, rahatlyk we ynam duýgusyny oýarmak? Soň bolsa goňur häzirki wagtda zerur zat. Bu hakykatdanam ähliumumy reňk islendik içerki sazlaşykly sazlaşykly bolmagy başarýar. Giň otaglary has amatly edýär. Goňur, ak reňkli we käbir ýagdaýlarda gök we ýaşyl elementler bilen duetde gowy görünýär.
  • Gara. Slaýdyň gara jikme-jikliklerine ünsi içerde sazlaşyk getirip biler. Diwarlaryň gaty ýeňil kölegesi bolan ýagdaýynda, şeýle slaýd ähli reňk düzümini tamamlaýan merkezi element bolar. Theöne otagyň dizaýnynda we slaýdyňyzyň modelinde gara reňkden agdyklyk ediň. Bu reňkiň köp mukdary aladany aňsatlyk bilen artdyryp biler. Has möhüm bir jikme-jigi gözden geçiriň - gara ýalpyldawuk mat modellerinden has ýeňil görünýär.
  • livingaşaýyş jaýyňyzda has ýagty mebelleriň tertibi üçin fon döretmek üçin reňk çal bolýar. Gaty garaňkydan merjen çal reňklere sazlaşykly görünýär, slaýdyň alça, gülgüne, gyrmyzy we beýleki açyk elementlerini görkezýär.
  • Ak slaýd bir otaga wizual giňişlik we howa goşup biler. Owlemgoşaryň ähli reňkleri bilen ajaýyp bolup bilýän köp ýyly we salkyn reňkli hakyky köptaraply reňk. Indi ak mebel alyjylaryň arasynda meşhurlyk gazandy.
Ak depe
  • Bej. Ak ýaly köptaraply başga bir reňk, şeýle hem islendik açyk kölegeler bilen utgaşyp gowy işleýär. Bej, akdan tapawutlylykda,Otagda "önelgesizlik" duýgusyny döretmeýändigini haladym. Onuň ýyly kölegeleri, tersine, rahatlykdan mahrum etmän ýeňillik goşýar. Bej, hatda iň goňur reňklerdenem aňsat. Bej slaýdyň goňur elementler bilen utgaşmagy rahatlyk, ýeňillik we rahatlyk duýgusydyr.

livingaşaýyş jaýyňyzyň slaýdy üçin reňk çyzgysyny saýlanyňyzda, mebel toplumynyň dürli ýüzleriniň, şol bir reňkde bolsa-da, düýbünden başgaça görünýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Meşhur mowzuk