Atingyladyş turbalary. Hususy jaýy ýylatmak üçin iň gowy turbalar

Mazmuny:

Atingyladyş turbalary. Hususy jaýy ýylatmak üçin iň gowy turbalar
Atingyladyş turbalary. Hususy jaýy ýylatmak üçin iň gowy turbalar
Anonim

Turbany ýylatmagy üpjün edýän ulgam, jaý eýesiniň özi tarapyndan döredilip bilner. Haýsy ýylylyk çeşmesiniň ulanyljakdygyny anyklap başlamak möhümdir. Eger gaz bolsa, onda awtomatiki dolandyryş, gorag ulgamy we nasos enjamlary bilen gaz gazany satyn almak zerur bolar. Tora ýok bolsa, gazanda ýangyç kamerasy we howa geçirer we enjamy tükeniksiz gazlardan aýyrar ýaly koaksial turba bolmalydyr. Koaksial turbany jaýyň diwaryndan alyp bolýar, bu bolsa bacanyň gurluşygyny tygşytlaýar.

heatylylyk çeşmesini saýlaň

Jaýyň elektrik gazany bilen gyzdyryljakdygy çak edilse, nasos, howpsuzlyk topary we giňeldiş tanky bilen awtomatlaşdyrylan enjamlary satyn almak iň gowusydyr. Şeýle ulgam polipropilen turbalary ulanyp özbaşdak enjamlaşdyrylyp bilner. Gaty ýangyç gazany ýylylyk generatory hökmünde hereket edýän bolsa, ony diňe degişli tejribesi bolan hünärmenler gurup bilerler. Özüňi alyp barmakGazana polipropilen turbalar mümkin, ýöne turba geçiriji shemany işläp düzmekde ökde çemeleşme zerurdyr, sebäbi rozetkadaky gyzdyrylan sowadyjynyň temperaturasy 100 dereje bolup biler.

turbalary ýylatmak

Sxemany saýlamak

Turbalar bilen gyzdyrmak kararyna gelseňiz, ilki bilen bir shema düzmeli, bu turbalary batareýalara birikdirmek üçin dürli tehnologiýalary üpjün edip biler. Iň ýönekeý, bir turbadan ýasalan shema bolup, onda gazandan her indiki radiator öňki temperaturadan has pes temperatura eýe bolar. Bu çemeleşme maddy sarp etmegi tygşytlaýar, ýöne ýylylyk deň paýlanmaýar, şonuň üçin bir turba shemasyny täsirli diýip atlandyryp bolmaýar, şonuň üçin sarp edijiler seýrek halaýarlar.

polipropilen turbalar bilen öýde ýyladyş

Turbalar bilen gyzdyrmak, kollektor shemasy boýunça hem edilip bilner. Bu ýagdaýda materialyň sarp edilişi has köp bolar, sebäbi turbanyň uzynlygy artar, ýöne şeýle ýyladyş ulgamynyň kadalaşdyrylyşy we işleýşi ýönekeýleşdiriler, ýylylyk deň paýlanar. Hususy jaý üçin iň oňat wariant, elementleriň perimetriň töweregine ýa-da diwarlaryna ýerleşdirilen iki turbaly shema. Ulgamda giňeldilen tank bar bolsa, nasos we howpsuzlyk toparlary zerur däl.

Hünärmenleriň maslahaty

Şeýle möhüm meselede hünärmenleriň maslahatyny üns bilen diňlemek hökmandyr.

heatingyladyş turbalary gurlanda, howpsuzlyk topary bilen gazanyň arasyndaýapmak we dolandyryş klapanlaryny gurmak kabul ederliksiz.

ýyladyş üçin haýsy turbalar

Diametri saýlamak

Polipropilen turbalary metal-plastmassa turbalar bilen birleşdireniňizde, polipropilen önümleriniň diametriniň metal turbalaryň käbir parametrlerine laýyk gelýändigini göz öňünde tutmalydyrys. Şeýlelik bilen, ölçegleri 20x2 bolan metal-plastmassa önümlerine polipropilen Dn 25x4, 2 berilmeli. Eger metal-plastmassa 16x20 ulanylsa, Dn 20x3, 4 polipropilen turbalar ulanylmaly. 26x3, Dn32x5, 4 Iki turbaly esasy turbadan batareýalar polipropilen 20x3, 4 ulanmalydyr.

1,2 dýuýmdan uly turbalar we radiator klapanlary amaly däl. Jaýy polipropilen turbalar bilen gyzdyranyňyzda, has uly turbanyň diametri we termostatik klapan ulanylanda jaýyň has ýokary temperaturasyny görkezýän sözleme ýol bermeli däl.

öýde ýyladyş turbalary

Ulgamyň netijeli işlemegini üpjün etmek üçin, gaz enjamlaryndan iň soňky radiatoryna çenli turbageçirijiniň uzynlygy 25 metrden köp bolmaly däldir. Kuwwat barada aýdylanda bolsa, iň ýokary çägi 12 kilowat bolup biler.

Amalyň görkezişi ýaly, 20x3, 4 turbalary ulanmaly bolýan ulgamyň netijeli we dogry işlemegi, hersi 6 batareýa ulanylsa mümkindir.10 bölüm bar. Has köp radiator ulanýan bolsaňyz, birikdiriji turbanyň uzynlygy köpelmeli, bu bolsa öz gezeginde gazandan çykarylýan batareýalaryň deň derejede gyzmagyna sebäp bolup biler.

Diametri saýlamak barada goşmaça maglumat

heatingyladyş üçin turbalaryň dogry diametrini saýlamak möhümdir. Has köp batareýany birikdirseňiz ýa-da turbanyň uzynlygyny artdyrsaňyz, polipropilen önümlerini uly kesiş bilen ulanyp bilersiňiz. Käwagt beýan edilen şertler zerurdyr. Bu ýagdaýda turbalaryň kesiş bölegi 32x5, 4 bolup biler. 26x3 metal-plastmassa turbalar şeýle önümlere birikdirilmelidir. Birini däl, birbada iki ýyladyş zynjyryny birleşdirmegi öz içine alýan alternatiw çözgüt bar.

ýyladyş üçin iň gowy turbalar

Haýsy polipropilen turbalary saýlamaly

Hususy jaýy ýylatmak üçin haýsy turbanyň has amatlydygyny çözýän bolsaňyz, bazarda hödürlenýänleriň arasynda iň döwrebap polipropilen önümlerine üns beriň. Heatingyladyş ulgamy aragatnaşygy üçin 80 gradus ýa-da ondanam ýokary temperaturada ulanyp boljak berkidilen galyň diwarly polipropilen önümleri ulanmak iň gowusydyr. Bu ýagdaýda turbalar 6 atmosfera basyşyny geçirmäge ukyplydyr. Pressureokary basyş we temperatura önümleriň ömrüni azaldyp biljekdigini ýatdan çykarmaly däldiris, şonuň üçin polipropilen elementlerini iş basyşy 7 atmosferadan ýokary bolmadyk ulgamlarda ulanmak maslahat berilýär.

turbanyň diametriýyladyş üçin

Satuwda içerki we daşarky berkitme turbalary tapyp bilersiňiz. Iň soňky wariant iň elýeterli, güýçlendirmek güýç aýratynlyklaryna tasdan täsir etmeýär, maksady materialda mahsus bolan termiki çyzykly giňelmäniň öwezini dolmak. Daşarky güýçlendiriji gatlak bilen turbalary ulansaňyz, gurnama prosesi has agyr bolar, sebäbi ussa turbany bar bolan gatlakdan birleşdiriji armatura bilen aragatnaşygyň uzynlygyna çenli arassalamaly bolar. Jaýy ýylatmak üçin turbalary saýlasaňyz, daşarky berkitmegiň mehaniki streslere sezewar bolup biljekdigini göz öňünde tutmalydyrys.

Içerki berkitme bilen birleşdirilen önümleri we turbalary saýlamak

Içki alýuminiý berkidiji önümler ýokardaky kemçiliklerden düýbünden ýok. 100 dereje gyzdyrylanda olaryň giňelmegi, turbanyň her 10 metrine 5 santimetre deňdir. Şeýle turbalaryň kesilmeginiň zerurlygyny üpjün etmeýändigine garamazdan, birikdirilende gyrasy hökmany kesilmegine sezewar bolar. Bu işler gyralary daşky ýüzüne perpendikulýar edýän ýörite gural bilen önümleri gaýtadan işlemegi öz içine alýar.

Polietilen doldurmak bilen birleşdirilen polipropilen önümler has özüne çekiji ýylylyk giňeliş aýratynlyklaryna eýe. Turbanyň özeni polipropilen bölegi bilen örtülen polietilen gatlagyndan durýar. Heatingyladyş üçin iň oňat turbalary saýlamak isleseňiz, iň gowy ýylylyk giňeliş aýratynlyklaryna üns bermeli. Ondahünärmenler içerki süýümli aýna berkidiji önümleri saýlamagy maslahat berýärler. Munuň artykmaçlygy süýümli aýnanyň we polipropileniň ereýän nokatlarynyň ýakynlygydyr. Munuň netijesinde fiting bilen baglanyşygyň goşmaça manipulýasiýasy hökmany däl. Fiberglas polipropilen gatlaklary bilen birleşýär we hemme zady monolit emele getirýär. Suchöne şeýle turbalary saýlamak kararyna gelseňiz, gaty täsirli çykdajylara taýyn bolmaly.

hususy jaýy ýylatmak üçin turbalar

Metal-plastmassa saýlama

Hususy jaýy ýylatmak üçin turbalary satyn almazdan ozal, ähliumumy çözgüt bolan metal-plastmassa seredip bilersiňiz. Metal we plastmassa turbalaryň aýratynlyklaryny netijeli birleşdirýär. Önümler ýokary dykyzlykly polietilen bilen örtülen alýumin garyndysyna esaslanýar. Daşarky gatlak agressiw şertlere ýokary çydamlydyr. Oňyn aýratynlyklaryň arasynda ýokary geçirijilik, özüne çekiji görnüş, gurnama işiniň arzan bahasy, çeýeligi, poslamaýanlygy bar.

Bu elementleri kebşirlemezden birleşdirip bolýar, uzak ömri we ajaýyp ýyrtyk garşylygy bilen tapawutlanýar. Suchöne şeýle önümleriň ultramelewşe şöhleleriniň täsiri astynda ýok edilmeginde ýüze çykýan käbir kemçilikleri hem bar. Şeýle-de bolsa, bu amal dikeldilip bilner: täsir eden ýerinde gasynlanan turba hökmünde gorag goýulmalydyr. Anotherene bir oňaýsyz sarp edijiler, diametri gaty çäkli saýlamagy hasaplaýarlar.

Gymmatmis turbalary satyn almalymy

Haýsy ýyladyş turbalaryny saýlamalydygyňyzy çözüp bilmeseňiz, 17-nji asyryň ahyryndan bäri ulanylan we häzirki wagtda hem ulanylýan mis turbalaryny mysal hökmünde görmeli. Bu tendensiýa tötänleýin däl, sebäbi garaşsyz ýyladyş ulgamlary üçin bu opsiýa ajaýyp. Turbalar öndürmek üçin hapalardan mahrum bolan ýokary hilli mis ulanylýar. Netijede, ýokary poslama çydamly we çydamly elementleri almak mümkin.

Netije

Satuwda poliwinil hlorid ýa-da polietilen bilen örtülen modelleri tapyp bilersiňiz. Bu çäre suw turbalardan geçende ýylylygyň ýitmeginiň azalmagyna oňyn täsir edip biler. Beýleki zatlaryň arasynda şeýle gorag önümleriň daşky görnüşini gowulandyryp, kondensatyň emele gelmeginiň öňüni alýar. Zerur bolsa, mis turbalary gaty ýa-da ýumşak görnüşde satyn alyp bolýar.

Meşhur mowzuk