Termiki geçiriji ýelim: ýelimiň aýratynlyklary we ulanylyşy

Mazmuny:

Termiki geçiriji ýelim: ýelimiň aýratynlyklary we ulanylyşy
Termiki geçiriji ýelim: ýelimiň aýratynlyklary we ulanylyşy
Anonim

malylylyk geçiriji ýelim, köplenç termal pastany we berkidijileri ulanmak ýerliksiz ýa-da mümkin bolmadyk ýagdaýlarda sowadyjy gyzdyryjy enjamy prosessor ýa-da ýada dakmak, yşyk-diodly lampalary we beýleki bölekleri gyzdyryjy nokada birikdirmek üçin ulanylýar.

Önümiň beýany

Daşarky, termiki geçiriji ýelim, ysy ýok diýen ýaly birmeňzeş yzygiderliligiň ak reňkiniň ýelimli ýelimine meňzeýär. Turbada nurbat plastmassa gapak bilen satylýar, bu turbanyň içine girmeginiň öňüni alýar we ýelimi suwuk görnüşde saklamaga mümkinçilik berýär. Ilkinji gezek ulananyňyzda, turbanyň ujundaky ýörite gorag örtügini deşmeli. Gaýtadan ulanylanda, ýelimi açmak üçin gapak aňsatlyk bilen açylýar.

ueelim, ýylylyk geçiriji radiatorda ç alt ýyladyş böleklerini birikdirmek üçin ulanylýar.

Termiki geçiriji ýelim

ueelimiň artykmaçlyklary

Guradylanda güýç we dykyzlyk, termiki geçiriji ýelim "Alsil" -iň oňyn häsiýetleriniň arasynda. Heselimiň ýüzüne düýbünden ýelmeşmegi ygtybarly baglanyşygy üpjün edýär.

termiki geçiriji ýelim alsili

Radylylyk geçiriji ýelim "Radial" möhürlenen howa geçirijisinde satylýaruzak wagtlap guramagyndan goraýan gaplama. Şeýle gaplamalar ýelimiň saklanyş möhletini ýokarlandyrýar. Bu gaty amatly, sebäbi köne ujuny ahyryna çenli ulanman her gezek täze turba satyn almak hökman däl. Bu, "Radial" -yň beýleki öndürijiler tarapyndan öndürilen önümler bilen deňeşdirilende inkär edip bolmajak artykmaçlygydyr.

Tehniki aýratynlyklary taýdan bu ýylylyk geçiriji ýelim Alsile meňzeýär.

Termiki geçiriji ýelim Radial

Gyzdyryjy enjam bilen birikdirilen komponenti bu ýelim bilen sökmek üçin, gerekli bölegi ýuwaşlyk bilen sypalamak we aýyrmak, soňra abatlamak ýa-da çalyşmak üçin pyçak ulanyň.

atylylyk geçiriji gyzdyryjy ýelim, hatda iň güýçli yşyk-diodly lampalary we beýleki bölekleri gurnamak üçin ygtybarly we köpugurly gural hökmünde özüni görkezdi.

heatylylyk geçiriji ýelimini nädip ulanmaly?

Diodlary ýelim bilen gurnamak prosesi birnäçe basgançakdan durýar:

  1. Alkogol ýa-da aseton ulanmak bilen işleýän ähli ýüzleriňizi peseldiň.
  2. Sowadyljak bölegiň üstüne az mukdarda termiki geçiriji ýelim çalyň.
  3. Güýç ulanyp, ýeriň ýüzüne sowatmak üçin basyň we ýelimi radiatorda sowatmak üçin bölekleriň ähli ýüzüne deň paýlamak üçin progressiw tegelek hereketleri etmäge synanyşyň.
  4. Has gowy ýelmeşmek üçin 3-4 minut basmagy düzediň.
  5. Garyndyny guradyň. Minuteselim 20 minutdan soň gaty bolýar, ýöne doly guratma bolýardiňe bir günde.

Gyzgyn ereýän ýelimmi?

Hatda öz eliňiz bilen ýylylygy geçirýän ýelim döredip bilersiňiz. Bu makalada, ýörite guralyňyz ýok bolsa, ýylylyk geçiriji ýelim ýasamak barada ýönekeý, ýöne täsirli maslahatlary tapyp bilersiňiz. Şeýlelik bilen, ulgamy zaýalamazdan (ýylylyk geçirijiliginiň saklanmagy möhümdir) bölekleri radiator bilen birikdirmegiň iň gowy usuly haýsy?

Güýçli termiki geçiriji ýelim almak üçin 25 ml gliserini we 100 g gurşun oksidini birleşdirmeli. Gliserinden alnan suw, garyndyny 200 dereje Selsiýa gyzdyrmak arkaly bugarýar. Gurşun oksidi tozy 300 gradus Selsiýany saklamak bilen birnäçe minutlap gyzdyrylýar. Diňe şeýle manipulýasiýalardan soň komponentler garylýar. Netijede himiki reaksiýa bilen emele gelýän hamyr ýaly pasta.

Diodlary gyzdyryjy nokada birikdirmegiň ýene bir aňsat usuly epoksi we termiki pastany garyşdyrmakdyr. Termöne termal pastany ulanmak ýerliksiz bolan ýagdaýlar bar, onda ýörite taýýarlanan ýa-da satyn alnan gyzgyn eriş ýelimini ulanmak has gowudyr.

Meşhur mowzuk