Kedr jaýlary: aýratynlyklary, bahasy

Mazmuny:

Kedr jaýlary: aýratynlyklary, bahasy
Kedr jaýlary: aýratynlyklary, bahasy
Anonim

Indi aýratyn gurluşyk uly meşhurlyga eýe bolýar. Maşgalalar köp şäherdäki kwartirany däl-de, arassa howada öz giň jaýyny gowy görýärler. Gurluşyk kompaniýalary şu güne çenli kottej gurup boljak köp sanly material hödürleýär. Iň ýaýran - kedr jaýlaryna serediň.

Kedr hakda gysgaça

Uzak wagt bäri bu agaç gurluşyk üçin artykmaç we gymmat material hasaplanýar. Kedr, bejeriş aýratynlyklary bilen tanalýan asyl rus agajymyzdyr. Russiýa Federasiýasynyň çäginde bu tohumyň üç esasy görnüşi bar:

 • kedr elfin;
 • Koreý;
 • Sibir.

Iň soňky görnüş diňe ekologiki taýdan arassa ýerlerde ösýär, şonuň üçin agajyň düýbünden howpsuzdygyny arkaýyn aýdyp bileris. Kedrden gurlan jaýlary aşakdaky aýratynlyklar bilen tapawutlandyryp bolar:

 • gyzyl-gülgüne kölege;
 • dykyz tekstura;
 • sosnanyň mylaýym we näzik ysy.

Alymlar şeýle binalarda ýaşamagyň öz saglygy üçin peýdalydygyny bellediler. Içerdäki howa önelgesizdir. Ol köpelmeýärbakteriýalar we dürli mikroorganizmler.

kedr jaýlary

Öýde bejeriş häsiýetleri

Adamyň saglygyna peýdaly täsirleri gabygyň düzümi bilen baglanyşyklydyr. Onda dürli efir ýaglary we fitonidler bar. Kedr jaýlary aşakdaky şertleri bolan adamlar üçin amatlydyr:

 • nerwler;
 • ýürek-damar ulgamynyň keselleri;
 • dem alyş problemalary.

Başga zatlardan başga-da, agaç ajaýyp antioksidant we afrodiziakdyr. Munuň hem öz jaýyňyz üçin islenýändigi bilen ylalaşyň. Mikroklimaty we howanyň çyglylygyny saklaýan zat, hatda aýtmaly däl. Featureshli aýratynlyklar iň ýokary derejededir.

kedr jaýlarynyň suraty

ulanyň

Agaç örän ýumşak we ýumşak we gaýtadan işlemek aňsat. Bu tebigy we tebigy material köplenç aşakdaky ýerlerde ulanylýar:

 • içki bezeg;
 • diwar gurmak;
 • Pollary we pollary goýmak.

Isleseňiz, öýüňiz üçin ajaýyp bezeg boljak kedr mebellerini sargyt edip bilersiňiz.

Aýratynlyklar

Her bir öý üçin rahatlyk we mikroklimat möhümdir. Technicalöne tehniki aýratynlyklar möhüm ähmiýete eýe däldir. Olary jikme-jik ara alyp maslahatlaşmaly.

 1. Gurlan kedr jaýlary güýçliligi bilen tapawutlanýar. Taýýar gurluş, egilmek, gysylmak ýa-da dartylmak ýaly deformasiýa görnüşlerine çydap bilýär. Gala, üçegi dikeldende aýratyn möhümdir, ýönekeý bolmalyygtybarly.
 2. Indiki möhüm zat, kedr jaýlarynyň goşmaça izolýasiýa zerurlygy ýok. Bu ýerde esasy zat, gurluşykçylaryň ussatlygynyň üstünde bolmagy, ýogsam profilli şöhläni saýlamagydyr. Islendik boşlugy aradan aýyrýar.
 3. Jaý uzak wagtlap ulanylsa-da, alada edip bilmersiňiz - kedriň ysy hemişe howada bolar.
 4. Kedrden jaýlaryň gurluşygy, materialyň şol bir wagtyň özünde ýumşak we güýçli bolmagy sebäpli meşhurlyk gazandy. Guradylandan soň, agaç ýarylmaýar. Bu hiliň kömegi bilen islendik çylşyrymly gurluşlary gurmakdan gorkup bilmersiňiz.
 5. Şeýle jaýda ýaşamak peýdalydyr. Bedeniňizi ýaprakly howa bilen dolduryp bilersiňiz. Indi çagalaryňyz sowuklygy hemişelik ýatdan çykararlar.
 6. Käbir gurluşyk meýilnamalaryna görä, uzynlygy 40 metre ýetip bilýän agaç jaýyny ulanmak bolýar. Bu ýagdaýda gurluş monolitdir.

Tehniki aýratynlyklaryň kömegi bilen şeýle gurluşyk materialyny saýlap bilersiňiz. Ygtybarly we peýdaly jaý almak isleseňiz - kedrden ýasalan jaýlary saýlaň. Surat şeýle gurluşyň gözelligini aýdyň görmäge kömek eder.

everythingöne hemme zat näçe gowy bolsa-da, hemme zadyň kemçilikleri bolar. Ine, biziň ýagdaýymyzda kedr agaçlary hem bar.

kedr jaýlarynyň gurluşygy

Kadadan sowulmak

Geliň, ähli kemçilikleri aýratyn öwreneliň we olaryň ýok edilip bilinjekdigini göreliň:

 1. Köp maşgalalar üçin gurlan kedr jaýlary, adatça, birnäçe gatly. Bu ýagdaýda, edip bilmersiňizbasgançaklaryň bolmagy. Ine, kedrden ýasamak maslahat berilmeýär. Bu maksatlar üçin başga bir agaç saýlamak has gowudyr.
 2. Iň azyndan 30 sm diametri saýlasaňyz, goşmaça izolýasiýa gerek däl. Bu maşgala býudjetiňizi ep-esli azaldar.
 3. Geliň bahasy barada aýratyn gürleşeliň. Theurnalyň uzynlygy, diametri we kölegesi ýaly görkezijileri öz içine alýar.
 4. Peýdaly häsiýetler asla ulaldylmaýar, ýöne allergiýa bolan adamlar üçin agaç amatly däl. Güýçlendirmek we netijede agyr anafilaktiki zarba almak mümkin.

aboveokardaky sebäpler saýlawyňyza hiç hili täsir edip bilmeýän bolsa, kedr gurluşygy üçin arkaýyn boluň.

kedr agaç jaýlary

Öz-özüňi gurmak

Öz öýüni arzuw edýän köp adam, öz güýjüne bil baglaýar. Diňe jaý gurmak mümkin däldigini derrew belläsim gelýär. Bu kyn işde, kömek etmek üçin ýörite enjamlara mätäç gowy hünärmenleri tapmaly.

Rememberatda saklaň!Gurluşyk, howpsuzlyk çäreleri berjaý edilmeli howply ýer. Otherwiseogsam, düýşüň täzeden döredilmegi şowsuzlyk bilen gutaryp biler.

kedr jaýlary

Kedrden ýasalan agaç jaýlaryň haýsy aýratynlyklarynyň bardygyny öwrendik. Gurluşyk materialynyň ähli kemçiliklerini we artykmaçlyklaryny öwreneniňizden soň, agaja ynanyp bilersiňiz we uzak wagtlap owadan we ýyly kottejde rahat ýaşap bilersiňiz. Bu bolsa öz gezeginde saglygyňyza we psiho-emosional keýpiňize peýdaly täsir eder. Şeýle jaýda görersiňizlezzet bilen gaýdyp geliň.

Meşhur mowzuk