Haýsy gips gips has gowy? Dürli öndürijileriň meşhur materiallaryny deňeşdirmek

Mazmuny:

Haýsy gips gips has gowy? Dürli öndürijileriň meşhur materiallaryny deňeşdirmek
Haýsy gips gips has gowy? Dürli öndürijileriň meşhur materiallaryny deňeşdirmek
Anonim

Täzelenmek kimdir biri üçin uly başdan geçirme. Kämahal munuň öňüni almak ýa-da üýtgeşmäniň başlanmagyny gijikdirmek üçin mümkin boldugyça synanyşýan adamlar bar. Bu proses başlan badyna dürli soraglar jogap bolup başlaýar. Olardan iň ýygysy, gips gipsiniň has gowudygydyr. Galyberse-de, onsuz diwarlary, pollary we potoloklary bejermek mümkin däl. Bu gün hiliň we bahanyň ajaýyp garyndysyny gözläris.

Gips ýa-da gips däl

Diwarlary diwar kagyzyndan ýa-da ýönekeý surat çekmezden ozal tekizlemeli. Uly çatryklar ýa-da çipler bar bolsa bu esasanam zerurdyr. Bu ýerde köpleriň öňünde sorag ýüze çykýar, haýsy gips has gowy: gips ýa-da sement? Ilki bilen birinji görnüşe seredeliň.

Garyndynyň bu görnüşiniň diwarlaryň ownuk böleklerini suwarmak üçin ulanylýandygyny derrew bellemelidiris. Munuň ç alt doňmagy bilen baglanyşykly. Bu hakykat sizi gorkuzmasa, hünärmenler az mukdarda çözgüt taýýarlamagy maslahat berýärlergurluşyk mikser. Bu proses şeýle geçýär:

 1. Saýlanan gaba zerur mukdarda suw guýulýar.
 2. Gury garyndy goşuldy.
 3. lhli bölekler doly erýänçä gowy garmaly.

Soň bolsa hemme zat ýönekeý:

 1. Taýýar ergin spatula bilen diwara sepilýär.
 2. Diwara deň derejede ýaýlaň.
haýsy gips gips has gowudyr

Pro maslahatlar

Haýsy gips gipsiniň siziň üçin iň amatlydygyny bilýän bolsaňyz, käbir maslahatlary ulanmaly:

 1. Erginiň her gezek täze garylmazyndan ozal konteýneriň galyndylary aýrylmaly we gowy ýuwulmaly. Gaty bölejikler garyndynyň garyndysynyň hiline ýaramaz täsir eder.
 2. Her paketdäki görkezmelere görä çözgüdi taýýarlaň.
 3. Gips garyndysy bilen işlemek üçin dogry gurallary saýlaň. Iki sany spatula taýýarlanmaly: gysga we uzyn.
 4. Diwarlary şeýle garyndy bilen gipslemekçi bolsaňyz, olaryň ýag boýag bilen boýalmaýandygyna göz ýetiriň. Surfaceer ýüzüni ondan arassalamak mümkin däl bolsa, tutuş diwaryň üstünde kelleleri dakmak hökmandyr. Gips bilen ýeriň arasynda iň oňat baglanyşyk bolup hyzmat eder.
 5. Ajaýyp tekiz diwara ýetmek isleseňiz, gips ulanylandan soň, pürküji çüýşesinden suw sepiň. Bu amaldan soň, uzyn metal spatula, has gowusy poslamaýan polat bilen ýüzüňizi seresaplylyk bilen ýuwuň.
gipshaýsy gips has gowudyr

Öndürijiler we bahalar

Eger ünsüňizi rolda saklasaňyz, dükana arkaýyn baryp bilersiňiz. Ine, gözler öndürijileriň dürlüliginden aýrylyp başlaýar. Olaryň arasynda aşakdaky markalary tapyp bilersiňiz:

 • Henkel;
 • Knauf;
 • Iwsil;
 • Unis.

Belli daşary ýurt markalarynyň arasynda içerki öndürijiler bilen hem duşuşyp bilersiňiz. Mysal üçin:

 • "Wolma";
 • "Bolar";
 • "Dörediş";
 • "imalpyldawuklar".

Gipsiň bahasyny bellemelidiris. Aşakdaky parametrlerden gelýär:

 • garyndynyň bellenilmegi;
 • kompozisiýa;
 • Ulanyş şertleri.

Haýsy gips gipsiniň gowudygyny bilýärin: "Knauf" ýa-da "Volma"? Takyk jogap bermek kyn. Munuň sebäbi:

 • "Knauf" -da bahanyň ýokary boljakdygyna garamazdan köp sanly komponentler we hil goşundylary bar;
 • "Volma" nemes bäsdeşi bilen deňdir, diňe arzan bahadan.

Gury gips satylýar. 25 we 50 kg sumkalarda gaplanýar. Bir paketiň bahasy 400 rubla çenli bolup biler. Aboveokardakylaryň hemmesini jemläliň. Kiçijik bir ýeri bejermek zerurmy? Gips gips saýlandy. Haýsy has gowusy? Maliýe mümkinçilikleriňize we deňleşýän ýeriňize baglylykda özüňiz görüň. Aboveokardaky öndürijileriň hemmesi, gips gipsiniň diwarlar üçin iň gowusy bolan esasy soragyňyza jogap berer. Bularyň hemmesi takmynanbirmeňzeş kompozisiýa eýe. Tapawut diňe bahada we markada bolar.

haýsy gips has gowy gips ýa-da sement

Sement bilen gips

Gury garyndylaryň başga bir wekilini göz öňünde tutmalydyrys. Bulara sement hamyry degişlidir. Içki we daşarky diwar bezegi üçin giňden ulanylýar. Emma ony ulanmagyň bir uly zyýany bar. Residentialaşaýyş jaýlarynyň bezeginde ulanmak maslahat berilmeýär. Şonuň üçin bu ýagdaýda haýsy gipsiň gipsden ýa-da sementden has gowudygy baradaky sorag bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, birinji wariant ileri tutulýar. Ikinji dalaşgäriň birnäçe artykmaçlygy bar bolsa-da:

 1. Çydamlylygy ýokarlandyrmak.
 2. serviceokary hyzmat ömri.
 3. Taýýar örtük ajaýyp bolýar.
 4. Çygly ýerler üçin ulanylyp bilner.

theeri gelende aýtsak, çözgüdi görkezmelere görä taýýarlamasaňyz, üstüň ýarylyp biler. Gurluşyk saç guradyjysyny ulanman, ýüzüň özbaşdak guramagyny ýatdan çykarmaly däldiris.

Gurluşyk dükanlarynda dürli doldurgyçly sement gipslerini tapyp bilersiňiz. Bu rol köplenç dürli fraksiýalaryň gumy bilen ýerine ýetirilýär.

haýsy gips has gowy gips ýa-da hek

Sement garyndysy öndürijileri

Döwrebap tehnologiýalar has öňe gitdi. Dükanda islendik garyndyny tapyp bolýar we emele gelen materiallardan garaşsyz taýýarlanmaýar. Haýsy gips gipsiniň has gowudygyny bilýärsiňiz, ýöne iň meşhur sement garyndysynyň öndürijileriniň reýtingi:

 1. "Knauf". Gury garyndyny 5-30 kg göwrümli gaplanan h altalarda tapyp bilersiňiz. Bahasy her paket üçin 450 rubldan geçmeýär. Residentialaşaýyş we daşarky diwarlary bitirmek üçin amatly goşundylar bilen gips saýlap bilersiňiz.
 2. "Bergauf". 25 kg sumkalarda öndürilýär. Bir paketiň bahasy takmynan 270 rubl. Jaýlary gödek bezemek üçin köplenç ulanylýar.
 3. "Dörediş". 25 we 30 kg sumkalarda öndürilýär. Lighteňil agramda we tygşytly sarp edilişinde öňki görnüşlerden tapawutlanýar. Bir h altanyň bahasy 195 rubl töweregi.
 4. "Volma Aquaplast". Gury garyndy 25 kg h alta gaplanýar. Bir paketiň bahasy 220-230 rubl. Kompozisiýada diňe sement däl, eýsem mineral komponentleri hem bar.

Şeýle-de bolsa, gips gips içerki bezeg üçin amatly. Haýsynyň gowudygyny bilýärsiňiz. Indi bolsa sement garyndylarynyň markalaryny bilýärsiňiz.

haýsy gips gips has gowy knauf ýa-da volma

Teklipler

Şeýle-de bolsa, saýlamak bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, hünärmenleriň maslahatyny okap bilersiňiz:

 • gips garyndysy - plastmassa;
 • sement hamyry ýerüsti güýç bilen üpjün eder;
 • gips garyndysy has ç alt gurar we gutarnykly zerurlyk bolmaz;
 • we, elbetde, fasadyň bezegi üçin gips minomýoty laýyk däl.

Üçünjisi artykmaç däl

Gips we sement garyndysy hakda köp zat bilýärsiňiz. Olaryň hersi ünsi çekmelidir. Siziň pikiriňizçe haýsy gips has gowy - gips ýa-da hek? SynanşarysBu soraga jogap beriň. Ilki bilen, garyndynyň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini göz öňünde tutmalydyrys. Erbet pursatlardan başlalyň:

 1. Guradylandan soň diwar henizem deň däl bolup biler.
 2. Guramak üçin köp wagt gerek. Bu takmynan iki gün dowam edýär.
 3. Gips gaty däl. Bejerilen diwara dyrnak sürülse, hek gatlagy çöküp biler.
potolok üçin haýsy gips gips

thehli kemçilikler bilen birlikde artykmaçlyklary hem bar:

 1. Arzan we elýeterli.
 2. Taýýar çözgüt uzak wagtlap guramaýar, şonuň üçin ony geljekde ulanmak üçin eritmäge mümkinçilik bar.
 3. Hek gips ýasamak aňsat we ýönekeý (sement gips bilen deňeşdirilende).
 4. Garyndyny beton, agaç ýa-da kerpiç ýuwmak üçin ulanyp bilersiňiz.

justöne diňe gowy gipslere mätäç diwarlar däl.

Şekil garyndysy

Gips gipsiniň potolok üçin iň gowusy diýen soraga jogap bermek üçin käbir hünär usullaryny öwrenmeli:

 1. Bu garyşyk, 5 sm-den az damjaly toplar üçin ajaýyp.
 2. Gips garyndysy plitalaryň arasyndaky bogunlary möhürlemek üçin ulanylýar.
 3. Gips gipsini ulanmazdan ozal, potolokyň üstünde durmagy we guraýança garaşmagy unutmaň.

Bu haryt kategoriýasynyň iki sany meşhur öndürijisine üns bermeli:

 1. Knauf-Rotband markasy üýtgewsiz lider bolup galýar. 30 kg kagyz h altalarda öndürilýär. Bir paketiň bahasy takmynan 370 rubl.
 2. Nemes hiline bäsdeşlik diňe içerki öndürijimiz, ýagny "Gözlegçiler" tarapyndan amala aşyrylyp bilner. Garyndy 30 kg h alta gaplanýar. Bahasy 300 rubl töweregi.
diwar üçin gips gips iň gowusydyr

Indi haýsy gips gipsiniň diňe diwarlar üçin däl, eýsem potoloklar üçin has gowudygyny bilýärsiňiz. Tanyşdyrylan ähli görnüşleriň arasynda özüňize laýyk hilli garyndyny saýlap bilersiňiz.

Meşhur mowzuk