Ebony agajy: surat, reňk. Ebony agajynyň miwesi. Agaç önümleri

Mazmuny:

Ebony agajy: surat, reňk. Ebony agajynyň miwesi. Agaç önümleri
Ebony agajy: surat, reňk. Ebony agajynyň miwesi. Agaç önümleri
Anonim

Ebony arassa gara ýa-da reňkli zolakly agaç bar. Annualyllyk halkalary aýtmaýar. Örän agyr we gaty, agaç görnüşleriniň arasynda iň gymmatlysy bolsa gerek. Şeýle häsiýetler Ebony maşgalasyndan Persimmon jynsynyň käbir wekillerine mahsusdyr.

Düşündiriş we aýratynlyklar

Ebony (makalada ýerleşdirilen surat) ak dar sap agajy (gabyk bilen göni ýanaşyk agaç gatlagy) bilen dargadylan damar sesi gaty agaç. Onda ýalpyldawuk ýüzli gara ýyllyk gatlaklary bolan ýadro bar. Heartürek şekilli şöhleleri gaty dar, şonuň üçin kesikleriň hiç birinde görünmeýär. Radial toparlarda ýygnanan kiçijik gämiler köplenç gara reňkli ýadro maddalary bilen doldurylýar.

Guradylan ebony agajynyň dykyzlygy 1000-den 1300 kg / m³ aralygynda üýtgäp biler. Sap agajy gaty dar we ýürek agajynyň gara reňki bilen düýpgöter tapawutlanýar. Şeýle-de bolsa, agaçlaryň beýleki görnüşleri ýaly kawkazly hurmanyň bir möhüm tapawudy bar. Olaryň sap agajynyň we bişenliginde ýatyragaç reňk bilen birmeňzeş.

ebony agajynyň suraty

Miwe

Gadymy döwürlerden bäri ebony mistiki rowaýatlar we ynançlar bilen örtülendigini aýtmalydyryn. Mysal üçin, gadymy grek alymy Pausanias onuň önelgesizdigini, hatda ýapragynyň ýokdugyny, ýöne efiopiýalylaryň bejeriş üçin ulanýan köklerinden ybaratdygyny ýazdy.

Tropiki ýerlerde we subtropik ýerlerde ösýän ebony köplenç gök öwüsýär, ýöne howanyň howa şertlerinde köp ýaýran ýaprakly görnüşlerem bar. Kawkazly hurma hem bu jyns degişlidir. Ebony agajynyň miwesi gaty uly we tagamly, görnüşi pomidora meňzeýär. Gadymy hytaý kitapçalarynda olar hakda 3 müň ýyl ozal ýazypdyrlar. Persimony çig iýip bolýar, şeýle hem jam, batgalyk, süýji miweler we hatda çakyrlar we likýorlar hem iýip bolýar. Mundan başga-da, oňat iýmit önümi hasaplanýar.

ebony miwesi

Afrika görnüşleri

Ebony ebony ýaly düşünje Aziýada (Şri-Lanka, Hindistan) we Afrikada (Kamerun, Nigeriýa, Zair, Gana) ösýän birnäçe görnüşi birleşdirýär. Onuň esasy aýratynlygy gaty gara reňk.

Kamerunyň ebony materikden getirilýän agaçlaryň iň köp ýaýran görnüşidir. Çuňňur gara reňkde, käte çal reňkli bolýar. Bu agajyň esasy aýratynlygy, açyk gözeneklerdir, şonuň üçin beýleki inçe reňkli görnüşlere garanyňda has az baha berilýär.

Madagaskar ebony, dykyzlygy 1000-e çenli goýy goňur agaçkg / m³, göz öňüne getirip bolmajak gözenekleri bolan, çyglylyga aşa çydamly, termitlerden gorkmaýar.

Aziýanyň görnüşleri

Makassar ebony, Indoneziýada ösýän sarymtyl ak agaçly "reňkli" agaç. Ernadrosynyň özi goňur ýa-da açyk sary zolakly gara we 1300 kg / m³ çenli gaty dykyz gurluşa eýe. Bu agajyň tozany, hakykatdanam, beýleki ebony ýaly, gaty zäherlidir. Adam bedeninde dürli allergiki täsirleri döredip biler, meselem deriniň gyjyndyrylmagy ýa-da gyjyndyrmalar.

Aý ebony, Makassara gaty meňzeş agaç, ýöne Wýetnamdan we Laosdan gelýär.

ebony reňk

Seýlon ebony iň oňat häsiýetlere eýedir: gaty, göze görünmeýän gözenekleri, ajaýyp ýalpyldawuk, çyglylyga we zyýanly mör-möjeklere aşa çydamly. Ondan önümleri tapmak gaty kyn, sebäbi olar gaty seýrek we iň ýokary hilli we iň gymmat hasaplanýar. Hut şeýle agaçdan XVI-XIX asyrlarda iň oňat hünärmenler mebel ýasapdyrlar.

Aýratyn görnüşler

Aýyň ebony, mabolo görnüşleriniň gaty seýrek görnüşidir. Filippinlerde ösýär we diňe Mýanmaryň geçip bolmajak ýagyş tokaýlarynda bolýar. Reňki adaty bolmadyk ýagty öwüşginli bu ebedi agaç gaty owadan görünýär. Şeýlelik bilen, göreniňden soň ýumşak, ýaşyl reňkli ak agaç agdyklyk edýär, ýöne guradylandan soň reňk shemasy gara nagyşlar, zolaklar we damarlar bilen altyn sary reňkde bolýar.Käwagt garaňkylygyň ýerine beýleki kölegeleri görmek bolýar, mysal üçin gök ýa-da şokolad.

Byeri gelende aýtsak, Mýanmada aýyň ebonyny kesmek we eksport etmek düýbünden gadagan. Hasyl ýygnamak üçin kwotalar gaty seýrek, hatda az mukdarda satylýar. Şeýle berklik diňe 400 ýaşdan 1000 ýaş aralygyndaky agaçlaryň kesilmegi üçin niýetlenendir. Gyzykly tarapy, daş keşbinde aýyň ebony beýlekilerden tapawudy ýok. Onuň reňki diňe kesilenden soň görüner.

ebony ebony

Guramagyň aýratynlyklary

Ebony haýal ösýär: täjirçilik ululygyna ýetmezden birnäçe asyr gerek bolup biler. Şol sebäpli agaç şeýle dykyz bolýar (1300 kg / m³ çenli) we aňsatlyk bilen suwa çümýär. Onuň mehaniki aýratynlyklary gaty ýokary: käbir hindi we afrika görnüşleriniň egilme güýji 190 MPa, gatylygy dubyň 2 esse güýçlidir. Mundan başga-da, ebony ýokary täsirli ýüklere çydap biler.

Bu agajy guratmak aňsat däl. Tehnologiýany döwseňiz, sesiň mukdary ep-esli azalar. Şonuň üçin hasyl ýygnamak bilen meşgullanýan ýurtlarynda, gadymy döwürlerde bolşy ýaly, kesilmezden 2 ýyl öň ýörite deslapky kesiş edýärler. Bu görnüşde ýasalýar: agajyň ösmegini togtatmak üçin sap agajynyň gatlaklary magistralyň düýbündäki tegelekde kesilýär.

Magistralyň hasylyny ýygnamak we görmek tamamlanandan soň, uçlary hek ýa-da başga materiallar bilen seresaplylyk bilen taýýarlanan tagtalar saklanýar. Placeerimundan beýläk ammarlary günüň aşagyndan gizlenmeli we garalama bolmaly däl. Diňe ýokardaky şertleriň hemmesine gözegçilik edip, agajyň ç alt guramagynyň öňüni alyp bilersiňiz. Bu amal adatça azyndan alty aý dowam edýär. Düzgünleriň iň bolmanda biri bozulsa, tagtalar çişip, köp sanly çatryk bilen örtülip bilner.

ebony agaç

Önümçilik aýratynlyklary

Düwürtik agajy gaýtadan işlemegiň gaty kyndygyny derrew bellemelidiris, şonuň üçin erkekler muny edýärler. Şeýle agyr iş köp zähmet talap edýär, hatda kiçijik heýkeljik öndürmek hem gaty köp wagt alyp biler. Mundan başga-da, ebony agaç bilen işläp başlamazdan ozal howpsuzlyk barada alada etmeli. Aboveokarda belläp geçişimiz ýaly tozan we gabyk allergiki täsire sebäp bolup biler, şonuň üçin ussalar köplenç äýnek we doka bandaj geýýärler.

Hakykatdanam, dykyzlygy ýokary dykyzlygy, şeýle hem düzümindäki dürli mineral goşulmalary sebäpli kesmek gaty kyn. Bu häsiýetler gurallaryň kesiş gyralaryna ýaramaz täsir edýär, olar gaty ç alt bolýar. Iň kyn iş bölegi, süýümleriniň tolkunly gurluşy bolan hasaplanýar. Mundan başga-da, agaçlaryň käbir görnüşleri, esasanam Indoneziýaly Makassar. Şeýle-de bolsa, tornalarda gowy işleýär. Önüm taýýar bolansoň, ýalpyldawuk bolýar we şeýlelik bilen oňa owadan mat örtük berýär.

ebony agajy

Programmasaz gurallaryny ýasamak

Adamlar gadymy döwürde zerurlyklary üçin ebony ulanyp başladylar. Elmydama bahasynyň bardygyny bellemelidiris, şonuň üçin esasan dürli dini zatlary, heýkelleri we elbetde gymmat bahaly mebelleri öndürmek üçin ulanylýar. Mundan başga-da, ebony agaç zäherleri zyýansyzlandyryp bilýär öýdülýär, şonuň üçin köplenç gap-gaç ýasamak üçin ulanylýardy.

Eben, fleýta, obo we klarnet ýaly saz gurallaryny öndürmekde giňden ulanylýar. Mundan başga-da, pianino açarlary we gitaranyň aýry bölekleri, esasanam gabyklar we boýunlar üçin ebony ajaýyp. Professional sazandalar şeýle gurallara gaty ýokary baha berýärler. Şeýlelik bilen, gitaradaky ýalpyldawuk gabyk, saýlama tötänleýin setirden “bökse” hem gereksiz daşarky sesleri çykarmaýar.

Agaç önümleri

Mebel goşundylary

XVII asyrda ebony agaç diňe bir örtükde däl, eýsem hormatlamakda-da ulanylýar. Theyöne olar muňa has uly gyzyklanma bildirip başladylar, diňe 200 ýyl soň, beýleki medeniýetleriň stiline esaslanyp, rim, grek, müsür, hindi we ş.m. moda kemala gelip başlanda, X şekilli aýakly kurule oturgyçlary aýratyn isleg. Gadymy Rimde pil süňkünden ýa-da bürünçden, geçen asyrda bolsa ebony ýasalypdyr. Lighteňil we çygly görünýärdi, ýöne aslynda berk we ygtybarly gurluşykdy.

Şu günebonydan ýasalan mebelleriň bagtly eýesi bolmak, köp adamyň alyp bilmejek eşidilmedik rahatlygydyr. Aýratynlyklary sebäpli, dünýäde gymmat bahaly önümler gaty gymmat material hasaplanýar. Zehinli ussalar, waza we heýkeljikler tarapyndan çeperçilik bilen oýulan, ýöreýän taýaklar we şemler hakykatdanam gymmatly we islendik jaýy bezäp bilýän seýrek zatlara öwrüler.

Meşhur mowzuk