Içinde moda eko-stil

Içinde moda eko-stil
Içinde moda eko-stil
Anonim

Soňky ýyllarda Europeanewropa ýurtlarynyň köpüsinde içerde iň moda tendensiýalaryň biri eko-stil ýa-da fransuz dilinde “tebigy, tebigy” diýmegi aňladýan tebigata öwrüldi (Naturrel).

içerde eko-stil

Görnüşi, häzirki zaman adamyň ýaşaýyş jaýynyň iç ýüzünde şöhlelenýän ylym we tehnologiýa üstünlikleriniň aşa köpelmegi bilen baglanyşyklydyr. Techokary tehnologiýaly we “gaty akylly” jaý bizar etdi. Tebigy materiallar bilen gurşamak islegi bardy.

Metropolisiň her bir ýaşaýjysy üçin içerki ekostil, sowuk we manysyz emeli materiallara garşylykdyr. Döwrebap adamymyzy tebigy maksatlara ýakynlaşdyrýar. Içindäki ekostil esasy meseläni çözýär - şol bir wagtyň özünde amaly, işlemeli we amatly boljak ajaýyp we giň meýdany döretmek. Kwartirada ýa-da jaýda döredilen tebigatyň bir burçunda, boş wagtyňyzy plastmassa we polatdan adama basyş edýän uly şäheriň däli ritminden soň geçirmek gowy bolar.

Eko-stil, belki-de, tebigata öwrülen stilleriň iň erkindir. Çaletler, Provence, ýurt, Ortaýer deňzinde berk kanonlar bar. Olara berk gözegçilik edilmelidir. Emma içerde eko-stilher kim öz duýgularyny diňläp, döredip biler. Esasy düzgün, diňe tebigy materiallary ulanmak. Asyl görnüşinde ýa-da minimal bezeg bilen ulanylýar. Materialy has seresaply gaýtadan işlemek hem mümkindir, ýöne ony diňe el bilen etmeli. Bu stiliň muşdaklary senagat önümleriniň tebigatyň janly energiýasyny öldürýändigine ynanýarlar.

içerki suratda ekostil

Häzirki wagtda gurluşy, asyl görnüşini duýmak üçin içerde tebigy materiallaryň uly elementlerini goşmak moda. Mysal üçin, agaç sütüninden kesilen özboluşly kofe stoly bolup biler.

Şeýle tebigy goşmaçalaryň iň döwrebap interýerde has gowy görünýändigi gyzykly. Şonuň üçin, kwartiraňyzda gowy abatlanylan bolsa, islän wagtyňyz “tebigat” elementlerini arkaýyn goşup bilersiňiz, şondan has owadan bolar. Youröne jaýyňyz on ýyl bäri abatlamaga mätäç bolsa, iň owadan şahalar paneli ony gowulaşdyrmaz. Diňe "gyrmyzy ýüzdäki açyk makiýaup" täsirine ýetersiňiz.

Içindäki ekostil, beýlekilerden tapawutlylykda öz reňk shemasy bar. Bularyň hemmesi tebigy äheňler we tebigy kölegeler. Goňur we ýaşyl palitralar agdyklyk edýär. Bu ýeriň we ösümlikleriň aralygy bilen baglanyşyklydyr. Tebigy daşyň, gumyň, süýdüň, şeýle hem agşam asmanyň kölegelerine rugsat berilýär. Olar goýy we ak reňkler bilen garylýar.

Içindäki ekostil (bu sahypadaky suraty görýärsiňiz) diňe tebigy materiallaryň ulanylmagyny öz içine alýar. Dogry, häzirki wagtda ulanmazdan etmek mümkin dälpolimerler we sintetika, ýöne olaryň goşulmagyny az altmaly. Pol parketini ýa-da gaty tagtany, keramiki plitkalary, dykylyk, tebigy süýümlerden ýasalan halylary ýasamak has gowudyr. Şiftler adatça tekiz bolup, soňra reňklenip ýa-da reňklenip bilinjek agaçdan ýasalan şkaflar ýa-da şkaf bilen bolýar.

dizaýnda eko-stil

Diwar dizaýnynda ekostil kagyz, bambuk ýa-da jute diwar kagyzlary bilen tapawutlanýar. Olary gül nagşy bilen saýlap bilersiňiz.

Meşhur mowzuk