Bag tozan sorujy "üfleýji": saýlamak üçin synlar we maslahatlar

Mazmuny:

Bag tozan sorujy "üfleýji": saýlamak üçin synlar we maslahatlar
Bag tozan sorujy "üfleýji": saýlamak üçin synlar we maslahatlar
Anonim

Tomus kottejinde ähli ýapraklary diňe dyrnak bilen ýygnamak köplenç mümkin däl mesele. Esasanam tomusda ýaşaýan uly ýer we problemaly ýerler bilen iş salyşýan bolsa. Şeýle-de bolsa, ýapraklary ýalan sözlemeli däl. Zyýan beriji liçinkalar we bakteriýalar ol ýerde gyşlar, bu bolsa ýazda we tomusda özlerini hökman duýar. Emma bag tozan sorujy, hakykatda gürleşjek işimizi ep-esli aňsatlaşdyryp biler. Meşhur modellere gysgaça göz aýlalyň we sarp edijileriň olar hakda näme diýýänini göreliň.

bag tozan sorujy

Gysgaça gül

Häzirki wagtda köp bagbanlar ussahanalarynda gül açýarlar. Bu has täsirli we hasyl ýygnamagyň zähmet güýjüni az altmak üçin döredilen ähliumumy enjamlar. Köp modeller ýylboýy işledilip, ýollardan galyndylary we hatda garlary aýyryp bolýar. Theeri gelende aýtsak, bag tozan sorujy bilen üfleýjiniň biri-birinden tapawutlanýandygyny bellemelidiris, şonuň üçin olary bulaşdyrmaly dälsiňiz. Şeýlelik bilen, tozan sorujynyň iki iş tertibi bar: galyndylary siňdirmek we üýşürmek. Owereňiji güýçli, sazlap bolýan akym döredýärsaýtdaky ähli hapalary bir ýerde ýygnamaga mümkinçilik berýän howa. Elbetde, elektrik bagy tozan sorujy (üfleýji) has ileri tutulýar. Onuň işleýşi has giň we şular ýaly enjamlar bilen işlemek ýakymly.

DIY bag tozan sorujylar

Dükan wersiýasyny satyn almak has aňsatdygyny köpler hökman aýdarlar. Bu bölekleýin dogry, ýöne käwagt özüňe bir zat etmek maslahat berilýär. Mysal üçin, köne tozan sorujydan motoryňyz we kompressoryňyz bar bolsa, ony esas hökmünde ulanyp, öz eliňiz bilen bag tozan sorujy edip bilersiňiz. Munuň üçin sizden hiç hili maýa goýum ýa-da çykdajy gerek bolmaz. Edilmeli zat, galyndylaryň has aňsat geçmegi üçin has uly diametrli ýaprak ýygnamak turbasyny ulanmak. Mundan başga-da, adaty tozan h altasyndan tapawutlylykda doly konteýner ulanylyp bilner. Onuň öňünde pyçakdan çorba ýasap bilersiňiz. Emma bu islege bagly däl. Her niçigem bolsa, hiç hili kynçylyksyz öz eliňiz bilen bag tozan sorujy edip bilersiňiz. Täzeden düzmek we ýygnamak üçin hiç zat etmeli däl. Thisöne bu diňe yzygiderli, ulanylmadyk tozan sorujy bar bolsa maslahat berilýär. Motoryň işleýiş tertibine üns beriň. Öý modelleri dynç almaga rugsat berilmeli hereketlendirijiler bilen enjamlaşdyrylandyr.

bag tozan sorujy elektrik

Batareýa, gaz ýa-da elektrik?

Köplenç sarp ediji bag tozan sorujynyň elektrik üpjünçiliginiň görnüşi bilen ahyrky netijä gelýär. Häzirki wagtda batareýa modelleri barha meşhurlyga eýe bolýar. Olaryň ýekeje kemçiligibatareýanyň ep-esli agramynyň bardygyny. Şeýle bag tozan sorujylaryň bahasynyň beýleki görnüşlerden has ýokarydygyny bellemelidiris. Şeýle-de bolsa, iş wagty adatça 3-6 sagat bolýar, şondan soň batareýa zarýad bermeli. Ses derejesi birneme pes.

Benzin modelleri barada aýdylanda bolsa, şeýle enjam uly meýdana laýyk gelýär. Bular güýçli, ýöne şol bir wagtyň özünde hemişe hyzmat edilmeli şowhunly bölümler. Kiçijik ýeriňiz bar bolsa, elektrik bagy tozan sorujy (üfleýji) size laýyk gelýär. Bu diýseň amatly, ýöne elmydama ýanyňyz bilen sim götermeli bolarsyňyz. Umuman aýdanyňda, saýlawyň işlenmeli sebite baglydygyny aýdyp bileris.

El, pyçak ýa-da tigirli

Bag tozan sorujylaryň ýene bir möhüm aýratynlygy, olaryň ölçegleri. Iň kiçi modeller, adatça üflenýänler el bilen ýasalýar. Olar ownuk işler üçin niýetlenendir. Agramy ýeňil, şonuň üçin operator zibil ýygnamakda ýadamaýar. Suchöne uly meýdany şeýle jem bilen gaýtadan işlemek kyn.

DIY bag tozan sorujy

Orta we uly ýerler üçin, “knapsack” modellerini ulanmak has gowudyr. Bu ýagdaýda hereketlendirijiniň ýüküni ep-esli azaldyp bilýän hereketlendiriji we kompressor arka tarapda göterilýär. Mundan başga-da, batareýa bilen işleýän bag tozan sorujy köp güýje we birnäçe iş usulyna eýe. Bu tigirli we el bilen dolandyrylýan modelleriň arasyndaky haç, şonuň üçin köp adam bu opsiýany halaýar.

Tigir modelleri iň köpsenagat derejesinde ileri tutulýar. Şeýle enjamlar köplenç tigir arabasyna oturdylan benzin dwigateli bilen enjamlaşdyrylandyr. Öňki ok ç alt, yzky däl. Tigirli bag tozan sorujylary tomus ýaşaýjylary seýrek ulanýarlar, sebäbi gymmat we saklamak kyn.

Ryobi RBL30MVA bag tozan sorujy

Bu öndüriji gaty meşhur. Köp sarp edijiler ýokary hilli we elýeterli bahadan bu aýratyn kompaniýanyň enjamlaryny satyn alýarlar. RBL30MVA modeli barada jikme-jik gürleşmeli. Şeýle bag tozan sorujy, galyndylaryň gowy sorulmagyny üpjün edýän we zerur bolsa partlamagy üçin güýçli benzin dwigateli bilen enjamlaşdyrylandyr. Leavesapraklary üweýjä, soňra bolsa 4 litrlik galyndylara gidýär. Öňki tutawajy, operator tarapyndan sazlap bolýar. Gurluşyň agramy 7,5 kilogram. Motor silindriniň göwrümi 30 kub santimetr bolup, 65,3 m / s tizlik bilen howa akymyny üpjün etmäge mümkinçilik berýär. Aslynda, bu orta ölçegli ýerleri gaýtadan işlemek üçin amatly birlikdir. Partshli bölekler ýokary hilli çydamly materiallardan ýasalýar, bu Ryobi RBL30MVA-ny agyr ýük astynda uçmaýan howada hem işlemäge mümkinçilik berýär.

bag tozan sorujy ryobi rbl30mva

Worx WG501E bag tozan sorujy

Kiçijik bir bagyň eýesi bolsaňyz, bu modeli hökman halarsyňyz. Bu el bilen tutulýan "üfleýji" bag tozan sorujy, agramy bary-ýogy 5,5 kilograma. Gurluş güýji 3 kWt bolup, elektrik hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylandyr. Bolşy ýalyýokarda belläp geçişimiz ýaly, kiçijik bir sebit üçin şeýle çözgüt has ýerliklidir. Ykjam ululygyna garamazdan, enjamyň dürli funksiýalary bar. Ol üýşürip, galyndylary ýygnap we hatda özüni arassalap bilýär. Köp sarp edijiler hut şu häsiýetler üçin bu modele aşyk boldular. Gaty kyn ýerlerde arassalamak üçin ýörite burun bar..Etmezçilikler barada aýdylanda bolsa, bu bir zat we enjamyň aýallaryň eli üçin gaty agyr bolmagy mümkin. Bahasy barada aýdylanda bolsa, bu görnüşdäki bag tozan sorujy takmynan 8000 rubl bolar we bu aýratynlyklar bilen kabul ederlikli mukdar.

iň gowy bag tozan sorujy

Sarp edijiler näme diýýärler?

Satyn alanyňyzda, tejribeli bagbanlaryň we tomus ýaşaýjylarynyň pikirini göz öňünde tutmak gaty möhümdir. Bu, iň ygtybarly we erkin maglumat çeşmesidir. Şeýlelik bilen, köpler enjamlaryň ergonomikasyna we ulanylyş aňsatlygyna ünsi jemleýärler. Muňa garamazdan, sarp edijilere Hytaýdan arzan enjam satyn almak maslahat berilmeýär. Domesticöne içerki öndüriji barada aýdylanda bolsa, Russiýada öndürilen bag tozan sorujylaryň ýokary hilli we şol bir wagtyň özünde Europeanewropaly kärdeşlerinden has arzandygyny birnäçe gezek belläp geçýärler. Bazarda köp dürli enjamlaryň köpdügi sebäpli, onuň nämedigini - iň oňat bag tozan sorujy hakda gürleşmek kyn. Bu ulanmak üçin amatly islendik önüm bolup biler we öndürijiligi we ergonomikasy ähli talaplara laýyk gelýär. Aslynda, her kimiň özüne mahsus täsiri bar.

simsiz bag tozan sorujy

Möhümgüýçmi?

Köpümiz güýjüne görä enjamlary saýlamaga öwrenişdik. Emma bu ýagdaýda düýbünden dogry bolmaz. Satuwda ýokary güýç birlikleriniň bardygy, ýöne iş ýüzünde işiniň netijeliligi ýeterlik däl. Munuň sebäbi howa akymynyň tizliginiň gaty pes bolmagy bilen baglanyşyklydyr. Ondan soň, başga bir kriteriýa laýyklykda saýlanmaly. Biziň ýagdaýymyzda kesgitleýji parametr howa akymynyň tizligi we göwrümi bolar. Sagatda 600-1000 kub metr howa akymynyň mukdary bolan birliklere has köp üns bermek has gowudyr. Tozan sorujy has öndürijilikli bolsa, şonuň üçin has güýçli bolar we bu onuň agramyna täsir eder. Benzin üfleýjilerinden elektrik togtadyjylary has gowy görýärler. Olar has asuda we ekologiýa taýdan arassa. Emma simiň we ýeterlik güýjüň ýoklugy köplenç benzin tozan sorujylary satyn almaga kömek edýär.

tozan sorujy bölek bagy elektrik

Netije

Şeýdip, bag tozan sorujynyň nämedigini bildik. Köp sebäplere görä elektrik görnüşi iň ileri tutulýar. Elbetde, şeýle satyn almak birneme gymmat, sebäbi benzin dwigateli enjamy has ýönekeý. Suchöne şeýle hereketlendiriji bilen iş salyşanyňyzda yzygiderli tehniki hyzmat etmäge taýyn boluň. Wagtal-wagtal benzin we ýag goşmaly, şeýle hem enjamy hapalardan arassalamaly. Bagda tozan sorujy gaty seýrek ulanylsa, onuň saklanmagyna üns bermeli. Otag gurak bolmaly, has gowusy gyzdyrylmaly. Bu indiki çykaryşyňyzy has aňsatlaşdyrar.enjamlar. Satyn alanyňyzda, sarp edijileriň belli bir model hakda aýdýanlaryna üns beriň. Gurluşyň hilini we enjamlaryň ygtybarlylygyny elmydama barlaň. Aslynda, bag tozan sorujyny nädip saýlamalydygy barada aýdylýanlaryň hemmesi. Görşüňiz ýaly, bu ýerde çylşyrymly zat ýok, esasy zat ünsli bolmak we öz zerurlyklaryňyza gönükdirmek.

Meşhur mowzuk