Suw doldurmak päsgelçiligi: aýratynlyklar, görnüşler, amaly programmalar

Mazmuny:

Suw doldurmak päsgelçiligi: aýratynlyklar, görnüşler, amaly programmalar
Suw doldurmak päsgelçiligi: aýratynlyklar, görnüşler, amaly programmalar
Anonim

Wagtyň geçmegi bilen ähli ýollar, hatda häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanýan ýollaram ulanylmaýar. Çukurlar olaryň üstünde peýda bolup, awtoulaglar hatda tigirsiz galdyrylyp bilner, çukurlaryň awariýa sebäp bolup biljekdigini, şol sanda çynlakaý hadysalary hem bellemeli däl. Asf alt üstündäki dürli deformasiýa yzygiderli ýüze çykýar, şonuň üçin ýol hyzmatlary olary ýok etmek bilen ýygy-ýygydan meşgullanmaga mejbur bolýar.

Suwdan doldurylan ýol päsgelçiligi

Bejeriş wagtynda işçileri goramak we degişli alamatlary görmedik sürüjilere duýduryş bermek üçin dürli gorag elementlerini gurmak zerur. Olaryň biri suw päsgelçiligidir. Bu ykjam gurluşyň ady, belli bir sebiti gysga wagtlap berkitmek ýa-da uzak wagtlap bölüji zolak düzmek üçin zerur bolup durýar.

Blok häsiýetleri

Suwdan doldurylan päsgelçilikleriň esasy maksady ýönekeý, köptaraply, arzan, ýöne örän täsirli ýol päsgelçiliklerini döretmekdir. Şeýle önümleri öndürmek üçin plastmassa (polietilen) ulanylýar. Ulanylýan tehnologiýa aýlaw galypdyr. Dizaýnönümler boş, ýöne elementleriň durnuksyz durmagy we üns bermeýän sürüjiler ýa-da güýçli ýel öwüsmezligi üçin suw bilen doldurylýar.

Eger abatlaýyş işleri gyşda, ýazyň başynda, daşarda temperatura pes bolanda, plastmassa suw bilen doldurylan päsgelçilik islendik köp maddalar - gum, inçe çagyl, rezin döwük we şuňa meňzeş materiallar bilen doldurylýar. çaknyşyk wagtynda amortizator bolup biler, ýöne ulaga az zyýan ýetirýär.

suw päsgelçiligi

Bu şeýle bolýar: gurluş diwaryň gerek ýerinde ýerleşdirilýär we şondan soň ýörite deşik arkaly bar bolan madda ýa-da suw bilen doldurylýar. Munuň tersini etseňiz, ilki gurluşy dolduryň we diňe ony dowam etdiriň, ondan hiç zadyň gelmegi mümkin däl. Ilki bilen doldurgyçdan dynmaly. Suw doldurýan päsgelçiligi ýokarlandyrmagyň ýa-da eglemegiň zerurlygy ýok: önümleriň düýbünde suwuň akmagy ýa-da gury doldurgyç dökülmegi üçin ýörite deşikler bar.

Oňyn aýratynlyklar

Suwdan doldurylan bloklaryň artykmaçlyklary aşakdaky häsiýetleri öz içine alýar:

 • Aňsat transport we gurnama.
 • Aňsat amal.
 • UV çydamly - Önümler hemişe güne düşse-de, açyk ýagtylygyny saklaýar we görünýär.
 • highokary (+60 ° С) we pes (-30 ° С) temperaturalara çydamly.
 • Gaty baglanyşygyň bolmagy,bloklary diňe bir däl-de, eýsem aýry-aýry elementleri pugta baglanyşdyryp, aýrylmaz gurluşy emele getirýän üznüksiz setirde gurnamaga mümkinçilik berýär.
 • specialörite materiallardan ýasalan şöhlelendiriji goşmaçalaryň goşulmagy, goralýan meýdany gijelerine uzakdan görmäge kömek edýär.
 • lighteňil agramy sebäpli, ammarda we ammarda kynçylyk ýok.
Plastiki suw päsgelçiligi

Bloklaryň görnüşleri

Plastiki suwdan doldurylan ýol päsgelçilikleri birnäçe görnüşde. Ilki bilen umumy ölçeglerde tapawutlanýar:

 • Blok 150 x 80 x 48 sm. Reňki - gyzyl, ak, mämişi. Sütüniň ýarylmagyna doly garşy çykýan kepderi bogun gulpy bilen enjamlaşdyrylandyr. Sport ýaryşlarynda (karting, ýöriş), awtoulag ýollaryny bejermekde ulanmak maslahat berilýär.
 • Blok 120 x 80 x 48 sm. Reňki - gyzyl, ak. Önümleri aýratynlykda we päsgelçilik sütünini döretmek üçin ulanyp bolýar. Asf alt ýa-da aragatnaşygy bejermekde islendik sebitde ulanylyp bilner.
 • Baglaýjy bilen 1, 0 x 0.80 x 0.48 m blok. Dizaýnlaryň aýratynlygy ammar logistikasydyr. Önümleri beýlekisiniň üstünde geýip bolýar. Baglaýjy şöhläniň bolmagy, ýapyk kontur döretmek üçin ulanmaga mümkinçilik berýär. Munuň netijesinde bloklaryň gerimi giňelýär we döredilen päsgelçilikleriň bahasy azalýar. Goýup boljak suwdan doldurylan barýer diňe abatlaýyş işleri wagtynda päsgelçilik hökmünde däl, eýsem päsgelçilik hökmünde hem ulanylyp bilner.

Aýratynlyklarysuwdan doldurylan bloklar

Suwdan doldurylan ýol päsgelçiliginiň käbir aýratynlyklary bar. Bular:

 • Diňe doldurylan däl, eýsem boş önümleri hem ulanmak ukyby.
 • Bir kanwa birikdirilen elementler gaty gurluş däl, şonuň üçin olaryň hersini 13-15 dereje öwrüp bolýar.
 • Aýry blok sürüjiler üçin duýduryş belgisi hökmünde ulanylyp bilner.
Plastiki suw ýol päsgelçiliklerini doldurdy

Programma

Dürli dizaýn döretmek üçin suw doldurmak päsgelçiligi ulanylyp bilner:

 • Täzeleniş wagtynda wagtlaýyn haýat.
 • Ulag akymyny bölüjiler.
 • Dürli köpçülikleýin çäreleriň geçiriljek ýerine girmeginiň öňüni alýan diwarlar.
 • Awtoulag duralgasy, awtoulag duralgasy.
 • Dükanlaryň, kafeleriň we beýleki köpçülik ýerleriniň ýanyndaky pyýada meýdançasy.
 • Sürüji mekdeplerinde we beýleki maksatlarda bellikler.

Meşhur mowzuk