Aşhanalar "ÇAGYRMAK": synlar. Aşhana "ÇAGYRMAK": bahalar, düşündiriş

Aşhana 2022

Mazmuny:

Aşhanalar "ÇAGYRMAK": synlar. Aşhana "ÇAGYRMAK": bahalar, düşündiriş
Aşhanalar "ÇAGYRMAK": synlar. Aşhana "ÇAGYRMAK": bahalar, düşündiriş
Anonim

Her kwartirada birmeňzeş mebel bolan wagtlar uzak geçdi. Indi her bir öý eýesi diňe bir kwartiranyň dizaýnynda däl, eýsem mebel saýlanyşynda-da öz şahsyýetini bildirmek isleýär. Aşhana galdyrylmaýar. Tutuş maşgalanyň köplenç ýygnanýan ýeri, tagamlaryny iň oňat görnüşde görkezmeli. Ajaýyp saýlanan aşhana mebelleri maşgalada rahatlyk we rahatlyk döreder. Adamlar ýaly pikirler köp bolansoň, aşhana mebelleriniň ajaýyp görnüşini hiç kimiň döredip bilmezligi mümkin. Furnitureöne mebeliň esasy aýratynlyklaryny görkezýän saýlama wariantlaryny hödürlemek mümkin. Bular ZOV aşhanalary, Belarus, synlary hemişe diýen ýaly oňyn.

Kompaniýa bilen tanyşdyrmak

Belarusyň ZOV kompaniýasy, iki müň işgäri bolan, Gündogar we Günbatar ýurtlarynyň bazarlarynda on alty ýyllyk tejribesi bolan häzirki zaman mebel zawody. Bu hil, kepillendirilen we galp subutnamaly mebel öndürýän kompaniýa.

Belarusaşhana ÇAGYRMAK

Zawodyň resmi web sahypasyna giren adam önümleriň giň görnüşine haýran galar. Aşhana toplumlarynyň iki ýüzden gowrak teklibi potensial alyjylaryň isleglerini kanagatlandyrýar. Dizaýn taslamalary, adaty we adaty ýasalan islendik düýşüň aşhanasyny döretmäge kömek eder. ÇAGYRMAK aşhanasyna gowy syn bermek diňe bir agaç modellerine syn däl. Ulanylan MDF, plastmassa, tebigy şkaf, akril assortimenti ulaldýar. Hawa, önümçilikde ýüzden gowrak agaç görnüşi ulanylýar. Dürli materiallar we bezeg ZOV aşhanasyny "ingaşaýyş meselesi" teleýaýlymynda meşhur "gatnaşyjy" etdi. Döwrebap aşhanalaryň dizaýnynyň soňky tendensiýalaryny yzarlamak, täze elementleriň girizilmegi, bezeg dizaýny, ajaýyp enjamlar, bezeg, ajaýyp, döwrebap, dizaýner aşhana döretmek - bularyň hemmesi ZOV zawody. Aşhana synlary dinamiki taýdan oňyn, sebäbi zawodda döwrebap, doly awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalary bar. Diňe maşynlar tarapyndan ýasalan fasadlaryň käbir görnüşleri bar, başyndan ahyryna çenli. Şeýle mehanizirlenen amallar diňe uly we köne mebel zawodlarynda bolýar.

Önümçilik tehnologiýasy

Belarusyň "ZOV" aşhanasyny öndürýän hünärmenler her bir maşgala aýratyn, ergonomiki we ygtybarly aşhana toplumyny saýlamaga mümkinçilik berer. Europeanewropaly hilli aşhanalar we elýeterli bahadan - bular Belarusyň "ZOV" aşhanalary. Kompaniýa baradaky synlar reýtingde birinji orny eýeleýändigini aýdýaraşhana mebellerini öndürijiler. Yzygiderli ösüş we gowulaşmak önümçilik tehnologiýalarynyň kämilleşmegine we täze materiallaryň ornaşdyrylmagyna getirýär. Kompaniýanyň işgärleri wagtal-wagtal ýokary bilim alýarlar, täze tehnologiýalary öwrenýärler. Köp ýyl bäri öndürilen önümleriň hili saklanýar. Öndürijiniň esasy wezipesi, ýokary derejeli hyzmat bilen bilelikde estetiki taýdan dizaýn edilen, amaly, döwrebap aşhana mebellerini döretmekdir. Öňdebaryjy italýan we nemes dizaýnerleri, ygtybarly üpjün edijiler, komponent materiallaryny iň uly öndürijiler Belarus aşhanalaryny ýokary hilli we meşhur "ZOV" edýär. Bahalar, olar baradaky synlar dürli girdeji derejesi bolan maşgalalarda şeýle aşhananyň bardygyny görkezýär. Aşhana toplumlarynyň bahasy giň gerime eýe. Şonuň üçin şeýle mebel kaşaň jaýlar we kiçi kwartiralar üçin hem elýeterlidir.

omörite sargyt

"ÇAGYRMAK" aşhananyň müşderi synlary oňyn häsiýetlendirýär. Dizaýnerler gurlan mebelleriň iň amatly ölçeglerini döretdiler. Sowadyjy enjam, önümleri kesmek üçin stol, lýubka iň amatly aralykda ýerleşýär we aşhananyň giňişliginde anyk gurama bar. Müşderiniň şertlerini göz öňünde tutup, aşhanany bezemek üçin toplum ýasalyp bilner. Aşhana mebelleriniň dizaýny otagyň ululygyny we görnüşini üpjün edýär. Hil materialynyň ulanylmagy sebäpli köp ýyllap ulanylar. Şeýle aşhana hyzmat etmegiň kepillik möhleti iki ýyl. Aýry-aýry sargytlaryň bahasy satyn alnan ýerine bagly.

Firmanyň Moskwa salonlary"ÇAGYR"

Kompaniýanyň salonlary bilen Moskwada we beýleki şäherlerde işlemek buýrugyň bahasyny arzanlatmaga mümkinçilik berýär. Salonda aşhana zakaz edende, bir adam dizaýnerden maslahat alýar, dizaýn taslamasyny mugt sargyt edip biler, dizaýn we reňkleri özbaşdak saýlap biler. Kompaniýanyň Moskwa şahamçalary ýokary hilli we ekologiýa taýdan arassa çig mal ulanýar. Dub, sosna, kül, alder we beýlekilerden material öndürilende, şkaf we MDF ulanylýar. Önümçilikde fasadlaryň dizaýny üçin ýokary hilli plastmassa, PVC bar. Belarusyň "ZOV" aşhanalary, howpsyzlygyny ýokarlandyrýan suw esasly emal bilen bezeldi. Üpjün edilýän komponentler Europeanewropanyň hiline çydamly materiallardan ýasalýar. Önümçilik prosesi Italiýadan we Germaniýadan häzirki zaman enjamlarynda amala aşyrylýar. Moskwada satylýan Belarusyň "ZOV" aşhanalarynyň hemmesi kepillendirilýär, şonuň üçin olaryň uzak möhletli kepillik kartasy bar. Aşhana birnäçe onýyllygyň dowamynda ulanylyp bilner. Aşhana üçin agaç tagtalar çydamly materialdyr, önümçilik we gaýtadan işlemek tehnologiýasy olaryň berkligini iki ýa-da üç esse ýokarlandyrýar.

Aşhana gurlanda ýa-da ondan soň kynçylyklar ýüze çyksa, hünärmenler olary derrew ýok edýärler. Şeýle oňyn mahabat aşhana "ÇAGYRMAK" synlary üçin galdyrylýar. Moskwa, beýleki şäherler ýaly, Belarusyň aşhanasynda amatly maşgala naharlaryndan lezzet almaga mümkinçilik aldy. Müşderileriň isleglerini göz öňünde tutup, aýratyn sargyt edilen aşhanalar nusgawy ýa-da döwrebap bolup biler. Häzirki zaman tehno, ýurt ýa-da häzirki zaman stilleri ulanylýar. Daşarkyfasadlaryň konkaw ýa-da konweks görnüşi bar. Aşhana mebelleriniň reňk çözgüdi, daşarky bezeg usuly giň mümkinçiliklere eýedir. Bu şert hatda iň talap edilýän müşderini hem kanagatlandyrýar. Kombinirlenen mebelleri öndürmek mümkin. Aşhananyň fasadynyň, çyzgylarynyň we panelleriniň reňk shemasy birleşdirildi. Müşderi elmydama öz aşhanasynyň dizaýneri bolup biler.

"ÇAGYR" aşhanasynyň görnüşleri

Otaga baglylykda burç ýa-da yzygiderli toplum saýlap bilersiňiz. Burç aşhanasy şkaflar bilen burç bogunlarynda panelleriň arasynda bogunlaryň ýoklugy bilen adaty aşhanadan tapawutlanýar. Burç aşhanalarynyň özleri gönüburçly ýa-da ýarym tegelek bolup biler. Burç aşhanalary dürli materiallardan ýasalýar: agaç, plastmassa paneli, MDF. Agaç burç aşhanalary elmydama göwrümli we uly otaglarda gowy görünýär. Model katalogdan saýlanyp bilner. Bu otagyň bu görnüşine laýyk gelmeýän bolsa, aýratyn eskiz ýasap bilersiňiz.

Agaç aşhanalar (massiw)

Agaç mebel hemişe gowy tagamyň we şol bir abadançylygyň görkezijisi boldy.

aşhana massiwine ÇAGYRMAK

Bu berk, kaşaň we özüne çekiji görnüşli gymmat aşhana. Kül, dub, alder ýaly ýokary hilli agaç görnüşlerinden ýasalýar. Olarda berk nusgawy görnüşden ýeňil ýurt modeline çenli dürli modeller bar. Satyn alnandan soň, agaç aşhana toplumy daşky görnüşini we häsiýetini üýtgetmän köp ýyllap dowam eder. Agaç çyglylygyň geçmegine ýol bermeýän ýörite örtük bilen bejerilýär. Döwrebap görnüşi, baý reňkler bar. Wagt üýtgeýär, ýöneagaç aşhanalar meşhurlygyny ýitirenok. Aşhananyň daşky görnüşi (massiw) "Çagyryş", berk gurluşyň synlary, uzak möhletleýin ulanylyşy, gurluşyň özboluşlylygy, fasadlaryň dürlüligi, tamamlanmagy - bularyň hemmesi alyjylary özüne çekýär we özüne çekýär.

MDF aşhana toplumlary

MDF gaty meşhur material. Köplenç aşhana ýaly mebel önümçiliginde ulanylýar. Bu gaty zatlary halaýanlar üçin tygşytly, ýöne gaty býudjetli.

ZOV aşhana zawodynyň synlary

Material synagdan geçirilýär we düýbünden howpsuz. Agaç önümine daşarky meňzeşlik we arzan bahadan alyjy özüne çekýär. Bu material diňe bir agaç däl, eýsem akril hem öýkünip biler. Şeýle aşhanalaryň estetiki dizaýny gaty özüne çekiji. Mookary çyglylyga garşylyk, güýç we mehaniki zeperlere, solmaga we ultramelewşe garşylyga. Material parazitler we kömelekler, poslama ýokaşmaýar.

Film MDF aşhanasy

Tebigy agaç bilen gaty bäsdeş material. Görnüşi gaty gowy we bahasy has arzan. Adamyň saglygyna asla howp salmaýar. Esasanam urlanda ajaýyp çydamlylygy bar.

aşhana synlary ZOV

Agaçdan we plastmassadan has güýçli. Buga ýa-da suwa sezewar bolanda deformasiýa ýok. Suw ýa-da himiki elementler bilen ýerüsti aragatnaşyk ony deformasiýa etmeýär. Durnuk UV garşylygy, netijede aşhananyň ýüzi reňkini ýitirmeýär. Dizaýner akril fasad bilen doldurylýar. Şeýle aşhana süpürmekden, mehaniki zeper ýetmekden, aralaşmakdan gorkmaýarçyglylyk. Dürli materiallaryň reňkini saýlamak we dokumany saýlamak gowy.

Aşhana - MDF çarçuwasy

Ajaýyp kombinasiýalara mümkinçilik berýän material. Şeýle aşhana mebelleri akril, plastmassa, tebigy agaç bilen birleşdirilýär.

aşhana ZOV Belarusa syn berýär

Material aşhananyň stil kararyna we modellerine laýyklykda saýlanýar. Şeýle material fasadlar üçin esas ýa-da gowşak esas üçin çarçuwa hökmünde ulanylyp bilner. Aşhana haýsydyr bir mehaniki ýükden ýa-da güýçli täsirlerden gorkmaýar we iň köp satyjydyr. Reňk we şekil bilen birleşdirilen. Iki fasad we içerki komponentler birleşdirilýär, meselem, çarçuwalar - doldurmak. Esasy şkaf ekologiýa taýdan arassa materialdyr.

Aşhana - reňkli plastmassa

Gysga wagtyň içinde meşhur boldy. Dürli aşhanalara plastik goşundylar ç alt aşhana mebelleriniň aýratyn görnüşine öwrüldi. Bu material dürli şekilleri we reňkleri döretmäge mümkinçilik berdi.

aşhanasy ZOV Woronezh synlary

Dürli reňkleriň artykmaçlygy, mebellere ideg etmegiň aňsatlygy, çyglylyga we buglara garşylyk, howpsuzlyk we daşky gurşawa dostluk, iň ýagty günüň içinde reňk saklamak, dürli nagyşlar plastik aşhanalary meşhur edýär. Uzak wagtlap çyzylmazlygy üçin ýörite gorag gatlagy bilen örtülendir. Mat ýa-da ýalpyldawuk ýüz, görnüşi, ululygy, reňk shemasyny saýlap bilersiňiz. Plastmassanyň berkligi sebäpli aşhana mehaniki, suwa, temperatura çydamlytäsir edýär. Günüň dowamynda ýagty günüň penjiresinde bolýan şeýle aşhana aýrylmazdyr.

Akril aşhana

Bu material adaty bolmadyklary söýýänler üçin. Dizaýnerler üçin ajaýyp mümkinçilikler döredýär. Aýna ýaly ýalpyldawuk ýüz aşhananyň öň tarapy üçin ideal bolýar.

aşhana ZOV Moskwany gözden geçirýär

Bu materialyň artykmaçlygy, reňkleri we kölegeleri saýlamakda, garaňky otagyň wizual, ajaýyp yşyklandyrylyşyny döredýär. Çyglylygyň täsiri astynda praktiklik, solmazlygyň we deformasiýanyň ýoklugy, çyzylmaga garşylyk, adamlara zyýansyzlyk bu materialyň we şoňa görä-de aşhananyň esasy aýratynlyklarydyr. Akril görnüşinden, dostlary ýygnamak üçin ada aşhanasyny ýa-da üçburçluk görnüşinde - kiçijik bir otag üçin ýasap bilersiňiz.

Aşhanalar "Çagyryş", synlar (Belarus we daşary ýurtlar)

"ZOV" kompaniýasy tarapyndan aşhana mebellerini öndürmek 1996-njy ýylda açyldy. Soňky on ýylda zawod mebel öndürijileriniň arasynda birinji orny eýeledi. Dürli ýaşdaky we dürli şäherdäki adamlar ZOV aşhanasynyň alyjylaryna öwrüldi. Işgärleriň we müşderileriň seslenmesi esasan hil we çykdajy ýaly faktlara esaslanýar. "ZOV" zawodynyň önümleriniň iki ölçeg bilen hem oňyn häsiýetlendirilýändigi bellendi. Aşhana ýygnaýjysynyň uly roly bellendi. Diňe dogry ölçegler we alyjynyň isleglerini göz öňünde tutmak bilen islenýän netijä ýetilýär. Bahanyň hil bilen hakyky gatnaşygy bellendi. Harytlaryň hili baradaky synlar, plastik aşhana satyn almagyň berjekdigini belläp geçýärarassalamakda we hyzmat etmekde kämillik. Olary hatda çözüji bilenem agyr hapalar bilen ýuwup bolýar. Plastmassa egilen fasadlar diňe ZOV zawody tarapyndan ýasalýar.

"Çagyryş" (Woronezh) aşhanasynyň görnüşini saýlan adamlar minnetdar synlary galdyrdylar. Maslahatçylaryň hünärliligini, ünsli garaýşyny we saýlamaga kömek edýändigini belleýärler. Akylly maslahat zakaz bermäge we zerur aşhanany satyn almaga kömek edýär. Moskwadan we beýleki şäherlerden gelen müşderiler ZOV aşhanasyndan oňyn pikir alýarlar. Olara diňe bir daşky görnüşi däl, eýsem amalydygyny hem belläp, "ajaýyp" diýilýär. Her jikme-jiklik aşhana islän görnüşiňizi berýär. Işleýişini we hilini belleýärler.

Meşhurlygyň syry

Aşhananyň sarp ediş synlary "ÇAGYRMAK" ajaýyp önüm hökmünde häsiýetlendirilýär. Olaryň ýurtda we daşary ýurtlarda meşhurlygy yzygiderli artýar. Meşhurlygyň syry hiliň, stiliň we bahanyň ajaýyp utgaşmasy, uzyn kepillik, önümçilik üçin köp material we Belarusyň aşhanalary "ZOV" üçin sargytlary ýerine ýetirmegiň tizligi. Synlar kataloglarda köp sanly adaty mebeliň bardygyny görkezýär. Aýry-aýry sargytlara zerurlyk bar bolsa, gaty gysga wagtda tamamlanar. Orta hasap bilen aşhanany öndürmek boýunça işler 15-25 gün gijikdiriler. Ussalar ç alt işleýärler, ýöne wagty aşhananyň çylşyrymlylygyna baglydyr. Productshli önümler mebel işlemek üçin ygtyýarnamasy bolan alyja hödürlenýär. Customörite ýasalan aşhana "ZOV" aşhana meselesiniň ç alt we owadan çözgüdi wekwartiranyňyza laýyk gelýän mebeliň ýokary hilli kepilligi. Munuň bilen elmydama rahat we işlemek we dynç almak aňsat bolar.

Meşhur mowzuk