Kalinka "divanlar: saýlaw, düşündiriş, syn. Düşekli mebel

Mebel 2022

Mazmuny:

Kalinka "divanlar: saýlaw, düşündiriş, syn. Düşekli mebel
Kalinka "divanlar: saýlaw, düşündiriş, syn. Düşekli mebel
Anonim

Döwrebap divanlar ozal özüne mahsus bolmadyk funksiýalary ýerine ýetirip biler. Diňe oturmak we ýatmak üçin ýer däl. Bir toplumda köp sanly dürli oturgyçlary, divanlary, pouflary, tekjeleri birleşdirip bilersiňiz. Gurlan bar, yşyklandyryş enjamlary, düşek üçin amatly ýer we ownuk zatlar bilen dolduryp bolýar. Alyjynyň özi, otagy üçin iň amatly, otagyň ululygyna, beýleki mebelleriň barlygyna, maddy mümkinçiliklere laýyk gelýän mebel toplumyny döretmäge gatnaşyp biler.

Kalinka divanlary

Kalinka önümleriň köp görnüşi bolan mebel zawody. Geliň, bu öndürijä has içgin seredeliň.

Kalinka zawody

Bu at bilen öndürilen zawod, mebel öndürijileriniň arasynda öz ornuny tutýar. 1996-njy ýylda döredildi. Altyn medallar we dürli sergileriň diplomlary bu mebeliň ykrar edilendigine şaýatlyk edýär. "Kalinka" kreslolary we divanlary, ISO 9001 şahadatnamasyny goşmak bilen, halkara we içerki ülňülere laýyklyk şahadatnamalaryna eýedir. Zawodyň web sahypasy, çig mal ýaly önümçiligiň ähli basgançaklarynda hil gözegçiliginiň bolup geçýändigini habar berýär.

Assortimentde hususy kwartiralar we ofisler, myhmanhanalar we restoranlar üçin mebeller, supermarketler üçin enjamlar bar. Önümleriň bahasy dürli-dürli. Býudjet modellerini we eksklýuziw modelleri hem öz içine alýar. Täze önümler döredilende 3D modellemek ulanylýar.

Önümler

Kalinka divanlary näme üçin beýle meşhur? Şeýle mebellere degişli bolup biljek esasy söz dürli-dürlidir. Bu stil, ululyk, mazmun we enjamlara degişlidir. Zerur berklikdäki mebelleri almaga mümkinçilik bar. Bezeg elementleri (çyzgylar, stoluň üstleri, oýulan aýaklar) önümleriň stilini doldurýar we olary özboluşly we tanalýar.

Kalinka mebel zawody

Kalinka (mebel zawody) haýsy önümleri öndürýär? Esasan modully mebel. Orta, çep we sag divanlardan, oturgyçlardan, pouflardan, dürli ululykdaky tekjelerden köp sanly toplum döretmäge mümkinçilik berýär. Gurlan mini-bar we hatda holodilnik zakaz edip bolýar. Düşekler şekilli ýa-da şekilli poliuretan köpükden ýasalýar. “Atmosfera” seriýasy arassalanan klassikleri hödürleýär.

Kalinka-50 (U4)

Kalinka-50 (U4) burç diwany näme? Şeýle nauşnik dürli modullaryň kömegi bilen ýasalyp bilner:

 • guty bilen çep, sag we ortaky oturgyç;
 • gapdal divanlar MZ çep, sag, orta;
 • çep, sag we orta F5 massaagerly burç önümleri;
 • lampalar we kerler bilen pyýada ýörelgeler;
 • U5 divanlar çep we saga;
 • gapdal oturgyçlar Ф6 çep we saga,
 • çep we sag tekjeler, uzynlygy 980-den 2296 mm;
 • uly we kiçi ýassyklar.
diwanyň Kalinka bahasy

Krowatyň ölçegleri 1500 x 1960 mm. Bu mebeli elektrik mehanizmi we arzan mebel bilen sargyt etseňiz, çykdajy arzanladylyp bilner. Qualityöne hiliň hasabyna muny etmäge mynasypmy?

Kalinka 35

Toplumda dört görnüşli divan bar:

 • Krowatyň çykmagyna mümkinçilik berýän Stawett mehanizmi bilen. Arka tarapy Franko sazlaýar. Daşky görnüşini goýup bilersiňiz, ýöne içerki "doldurgyçlary" sargyt etmäň.
 • Kalinka elektrik mehanizmini iki uzakdan dolandyrmak bilen itekleýän divan: stasionar we göçme. Onuň matalary antibakterial serişdeleri bilen emdirildi.
 • Kir ýuwulýan guty bilen.
 • Ofis üçin.

Atmosfera divanlary

"Atmosfera" seriýasynyň divanlary näme? Bular aýratyn modellerdir. Bu ýerde resmi ofis gurşawyna üznüksiz gabat gelýän ajaýyp klassik divanlary, neoklassiki zatlary we tygşytly zatlary tapyp bilersiňiz.

Oňyn seslenme

Kalinka divanlarynyň peýdalary barada sarp edijileriň gürleýän köp synlaryny tapyp bilersiňiz. Mebel wagtynda getirildi. Sarp edijileriň synlaryna Kalinka-77 diwany satyn almak maslahat berilýär. Örän amatly diýilýär. Sarp edijiler elektron funksiýalary halaýarlar: uzakdan dolandyrmagy, oturdylan Recliner awtomatiki öwrüliş ulgamyny ulanyp ýerleşdirmek ukyby.

burç diwany Kalinka

Kalinka "elektro-rulon mehanizmi dolandyryş paneliniň bir degmegi bilen oturgyjy açýar. Nemes Franko ulgamy arka burçuny sazlaýar.

Alyjylaryň köpüsi, ähli mehanizmleriň kemsiz işleýändigini aýdýarlar. Kalinka diwanyny üýtgetmegi aňsatlaşdyrýarlar.

Bahasy

Kalinka zawodynyň mebelleri beýleki öndürijileriň meňzeş önümlerinden iki esse arzan. Elmydama 50% -e ýetýän arzanladyşlar bar. Şeýlelikde, “Kalinka-49” diwanyň doly bahasy 210 müň rubl. Ony 149,000-den arzan bahadan satyn alyp bilersiňiz. Kitabyň bahasy modullaryň we abzallaryň sanyna bagly.

Sarp edijiler Kalinka divanlarynyň hilini, rahatlygyny we goşmaça aýratynlyklaryny gowy görýärler.

Synlar negatiw

Emma bu zawodyň önümlerini satyn alýanlaryň hemmesi ýokary hilli mebel alyp bilmedi. Kalinka divanlarynyň ýygnan negatiw synlaryny iki bölege bölmek mümkin. Birinjisi, mebeliň özi. Ikinjisi, abatlamak, hukuklarynyň durmuşa geçirilmegini gazanmak üçin mümkinçilikdir.

Cons

Bezelen mebelleriň hili baradaky esasy şikaýat, deri ýaramaz. Birneme wagt geçensoň (bir ýa-da iki ýyl), ýarylyp başlaýar. Elbetde, şondan soň diwanyň daşky görnüşi ç alt ýaramazlaşýar. Hakyky deri boýagynyň hem gaçýandygy barada nägilelikler bar. Köp önüm iki ýyllap dowam edýän pes hilli Hytaý Oregon deri bilen bezeldi.

Zeper ýeten mebelleriň kepilligi çalşylanda, öndürijiler öz islegine görä matany çalyşýarlar.Kepillikden soňky abzallary täze diwanyň bahasyna ýakyn bahada çalyşmak.

Kalinka divanlary syn

Ulanyjy synlary, Kalinka divanlary bilen enjamlaşdyrylan Sedaflex öwrüliş mehanizminiň hiliniň pesdigini görkezýär: kelledäki demir çyzyklar egilýär, şonuň üçin kelle aýaklara görä aşak düşýär. Uky wagtynda düşegiň çeşmeleri, esasanam özgeriş wagtynda egilýän ýerlerde agyry bilen kesilýär.

Mehanizmiň ýokarsy ýer ýüzüne gaty ýakyn, şonuň üçin ýaralanmazlyk üçin divanda seresaplylyk bilen oturmaly. Emma abzallar kepillendirilýär. Şondan soň deşikden köpük rezin görkezilýär. Oturgyç ýassygy ýumşak bolýar we iki ýyldan epilýär. Käbir divanlar kontrplak ýerine derek paneli ulanýarlar. Mundan başga-da, berkidiş nurbat bilen däl-de, dyrnak bilen bolýar!

Kalinka-35 diwany barada şikaýatlar bar. Uzakdan dolandyrmak bilen dolandyrylanda mehanizmler gowy işlemeýär, her gezek gidýärler. Yzky ýagdaýyny üýtgetmeýär.

Hyzmatyň pesdigi barada şikaýatlar

Şikaýatyň ikinji görnüşi, bulaşyk töleg we sargyt ulgamy. Katalogdan model satyn alanyňyzda tölegiň alynmagy birden haýsydyr bir "çep" kompaniýa bolup çykýar. Birneme wagt geçensoň, kompaniýa garşy şikaýat etmeli bolanyňyzda, bu guramanyň ýaňy-ýakynda batandygyny we şikaýat etjek adam ýokdugyny görkezýär.

Alyjy tarapyndan tölenen puluň bir bölegi ýitirim bolanda, bulaşyk töleg ulgamy barada nägilelikler bar. Üpjün edijiler ýiten bölegini tölemegi talap edýärler, ýogsam mebel tölemezgetirilýär. Adamlar buýruk almak üçin kazyýete gitmeli.

Kalinka diwany 35

Dükan dolandyryjylarynyň kazyýet kararlary baradaky talaplary tölemezlik üçin bilkastlaýyn kompaniýany bankrot edýändigi barada maglumatlar bar. Şonuň üçin aldanan alyjylar köpçülikleýin şikaýat etmek üçin toparlara ýygnanýarlar.

Birnäçe aýlap çalyşjak nikasyna garaşýarlar. Bir toplumyň şikaýatynda ballaryň sany 10-a ýetýär! Paýlaýyş torunyň käbir dükanlarynda hyzmatyň hili barada köp nägilelik. Köplenç mebel gurýan "hünärmenler" ony döwýärler ýa-da örtügi zaýalaýarlar.

Meşhur mowzuk