Elektrik we suw bilen gyzdyrylan pollar şeýle gowymy? Ulanyjy synlary oňyn ses berýär

Elektrik we suw bilen gyzdyrylan pollar şeýle gowymy? Ulanyjy synlary oňyn ses berýär
Elektrik we suw bilen gyzdyrylan pollar şeýle gowymy? Ulanyjy synlary oňyn ses berýär
Anonim

Häzirki wagtda ýaşaýyş ýyladyş ulgamlarynyň indi kaşaň däl-de, rahat duýgynyň aýrylmaz bölegidigi bilen razylaşmaýan adamy tapmak gaty kyn. Flooreriň aşagyndaky ýyladyş bu düzgünden başga zat däl: gurnamak gönüden-göni içerki dürli elementleriň aşagynda amala aşyrylýan elektrik ýa-da suw.

suw bilen gyzdyrylan pollara syn

Ilkinji etapda, şunuň ýaly örtükleriň giňden ulanylmagy diňe çagalyk döwründe ulanylanda, diňe keramiki plitalardan, daşdan ýasalan sowuk polly otaglara ornaşdyrmak azaldy. Häzirki wagtda ýagdaý üýtgedi we pol izolýasiýasy barada köp adam pikirlenýär.

ýyly pollaryň bahasy

Umuman alanyňda, köp sanly gurluşyk forumlarynda gözden geçirilýän elektrik ýa-da suw bilen gyzdyrylan pollar diňe bir ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin ulanylyp bilinmez. Olar ajaýypofisler, senagat zallary, gutular we ş.m. üçin amatly

Häzirki zaman gurluşykda suw bilen gyzdyrylan pollaryň has köp ulanylýandygyna geň galdyryjy zat ýok (sarp edijileriň synlary olaryň giňden ulanylandygyny ýene bir gezek tassyklaýar). Olarda oňyn häsiýetler köp. Ilki bilen, bu ulgamlaryň otagyň içini hiç hili zaýalamajakdygyny we üstesine-de goşmaça ýer tutmajakdygyny bellemelidiris. Uzak wagt bäri öýlerinde suw bilen gyzdyrylan pollary ulanýan adamlaryň pikirini bilseňiz, şeýle ýyladyş ulgamlarynyň amalydygy baradaky synlar hökman oňyn bolar. Kosmosda gyzdyrmagyň beýleki usullary bilen deňeşdirilende, ýeriň aşagyndaky ýyladyş meýdançany goşmaça çykdajysyz birnäçe esse gyzdyrýar. Mundan başga-da, adaty ýyladyş usullary howpuň ýokarlanmagy we çylşyrymly gurnama işleri bilen häsiýetlendirilýär.

orer astyndaky ýyladyşyň artykmaçlyklaryny, ýyladyşyň hilinedegişli edip bolar.

aşaky ýyladyş elektrik

şular ýaly ulgamlar adaty ulgamlar bilen ýyladyşdan birnäçe esse ýokary. Adaty ýyladyş ulgamlarynyň berýän görkezijileri bilen deňeşdirilende, poluň örtügi ýylylygy saklamaga ukyplydygy. Heatylylygy belli bir ýerde ýerleşýändigi sebäpli, ýyly ýere ep-esli ýitirýärler. Wagtyň geçmegi bilen, fizikanyň kanunlaryna görä, howa massasy bolan ýer ýokarlanýar, netijede otag ç alt sowýar. Howa massalarynyň şeýle hereketleri sebäpli otag deň derejede gyzýar.

Gyzdyrylan pollar, bahasy,theeri gelende aýtsak, ilatyň köpüsine elýeterli, beýle kemçilikler ýok. Pol bilen potolokyň arasyndaky temperatura tapawudy gaty uly bolmaz, iki dereje. Şeýle-de bolsa, bu ulgam diňe bir otagda ýylylygy deň paýlamak bilen çäklenmän, howanyň çyglylygynyň derejesini hem durnuklaşdyryp bilýär.

Dogry gurnama bilen, şeýle hem işleýiş ülňülerine laýyklykda, elektrik ýa-da suw bilen gyzdyrylan pollar, entek gözden geçirmeli däl, eýelerine onlarça ýyllap hyzmat edip biler.

Meşhur mowzuk