Vanna otagy üçin has gowusy: aşaky ýyladyş turbasy ýa-da IR filmi?

Vanna otagy üçin has gowusy: aşaky ýyladyş turbasy ýa-da IR filmi?
Vanna otagy üçin has gowusy: aşaky ýyladyş turbasy ýa-da IR filmi?
Anonim
aşaky ýyladyş üçin turba

Vanna otagynda we beýleki otaglarda rahatlyk esasan pollaryň ýagdaýyna baglydyr. Vanna otagynyň aşagyndaky ýyladyş bilen olary hasam gowulaşdyryň! Recentlyaňy-ýakynda, biziň ýurdumyzda peýda bolan ýyly pol ulgamlary köp wagtdan bäri lýuks kategoriýasyndan islendik maşgala diýen ýaly peýdalaryň sanyna geçdi. "Suw" ulgamy esasanam meşhur.

Bu ýagdaýda, ýeriň aşagyndaky ýyladyş turbasy ýyladyş ulgamyna birikdirilip, beton gabyň içine ýerleşdirilýär. Köp tarapdan bu aýratyn dürlüligiň ýaýramagy onuň ygtybarlylygy we howpsuzlygy bilen baglanyşyklydyr. Underöne ýeriň aşagyndaky ýyladyş üçin turba hakykatdanam gowymy? Öýüňizi has amatly etmek üçin başga ýollar barmy?

Şeýle poly gurmagyň iň aňsat usuly ýönekeý ýyladyş matalaryna esaslanýar. Theyladyş elementleri berkidilen ýörite toruň esasynda ýasalýar. Beýleki zatlaryň arasynda, bu ýyladyş elementini ygtybarly düzeltmek üçin amatlydyr.poluň üstündäki element, şeýle hem ony gönüden-göni oturtmak üçin. Poluň ýyladylmagynyň birmeňzeşliginiň, esasan, ýyladyş elementiniň setdäki dogry kesgitlenmegine baglydygyny bellemelidiris.

Düşegiň galyňlygy iň köp 5 millimetre ýetýänligi sebäpli, otagyň beýikligi ulanylanda düýpgöter üýtgemeýär. Düşünşiňiz ýaly, ýeriň aşagyndaky ýyladyş üçin hiç hili turba beýle netije bermez. Şeýle ulgamlaryň esasy kemçiligi, olaryň bahasy gaty ýokary.

aşaky ýyladyş üçin turbalar

Aýratyn hem ýeriň aşagyndaky ýyladyş ulgamlarynyň käbir görnüşlerini bellemeli:

• Infragyzyl film gaty adaty, ony ulananyňyzda pol 3 millimetrden ýokary galmaýar. Muňa garamazdan, açar bejerýän kompaniýalar diýen ýaly ulanylmaýar.

• heatingyladyş kabeli birneme az ýaýran, ýöne has ygtybarly. Sement gyrgysy bilen doldurylan demir tor bilen berkidilýär. Poluň derejesi takmynan 5 millimetr ýokarlanyp biler.

Şeýle-de bolsa, pyçaklaryň, plitkalaryň we beýleki enjamlaryň umumy beýikligini takmynan 7 santimetre çenli ýokarlandyrýandygyny göz öňünde tutmalydyrys. Şonuň üçin şeýle ulgamyň kiçi otaglarda ulanylmagy islenmeýär. Şeýle-de bolsa, ýyly suw poly üçin turbalar otagyň derejesini hasam ýokarlandyrýar, şonuň üçin otagyň bahasy bilen ulanylyşyny saýlamaly.

aşaky ýyladyş üçin haýsy turbalar

Plitkalaryň ajaýyp ýylylyk geçirijiligine düşünmeli. Şonuň üçin bu görnüşdäki ýyly poluň ulanylmagy öz kynçylyklaryny döredip bilerkeramiki plitalar gaty gyzyp biler. Şonuň üçin hünärmen gurluşykçylar howanyň üstünde ýörite örtük goýmagy maslahat berýärler, bu bolsa temperatura tapawudyny hem aradan aýyrar. Şeýle örtük hökmünde köplenç guradyjy gap ýa-da izolon ulanylýar. Heatylylygy ähli tarapa ýaýratmagyna päsgel bermezden ýylylygy gowy paýlaýarlar. Eger ýeriň aşagyndaky ýyladyş üçin turba ulanylsa, beýle problema bolmaz: adatça ýyladyş ulgamlary suwy gaýnag suwa seýrek gyzdyrýar.

loeriň aşagyndaky ýyladyş gurlanda käbir möhüm düzgünler berjaý edilmelidir. Hususan-da, ulgamy dogry birikdirmeli we işe girizmeli. Şeýlelik bilen, gyrgyç ýa-da ýelim ondan ozal dogry guramalydyr. Hünärmenler ygtybarlylygy azyndan bir aý garaşmagy maslahat berýärler. Diňe şondan soň ýyladyş kabelini elektrik toguna birikdirip bolýar. Mundan başga-da, ýeriň aşagyndaky ýyladyşyň "suw" görnüşini düzeniňizde, ýeriň aşagyndaky ýyladyş üçin haýsy turbalaryň ygtybarlydygyny aýdyp biljek hünärmen suw geçiriji gerek.

Meşhur mowzuk